Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodor 1,7,1,1 - 1,8,6,3

II. Prometheus, Deukalion

Prometheus' Feuerdiebstahl. Deukalion und die Flut, Töchter des Aiolos

 
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
 
(1,7,1,1) Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων μέχρι τοῦ δεῦρο ἡμῖν λελέχθω· Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι· τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. (1,7,1,2) ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο καθ' ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. (1,7,1,3) καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν τοῖς καθ' Ἡρακλέα δηλώσομεν·  (1,45) Damit soll es jetzt sein Bewenden haben. Prometheus aber formte aus Wasser und Erde Menschen und gab ihnen auch das Feuer, indem er es heimlich vor Zeus in einem Narthexstengel barg. Als es aber Zeus merkte, trug er Hephaistos auf, ihn an den Kaukasus anzuschmieden. Dies ist ein skythisches Gebirge. Daran angeschmiedet war Prometheus eine lange Reihe von Jahren gefesselt. Täglich aber flog ein Adler herbei und weidete ihm die Lappen seiner Leber ab, während die Leber nachts wieder nachwuchs. (1,46) So büßte Prometheus den Feuerdiebstahl, bis Herakles ihn später befreite, wie wir es im Zusammenhang mit Herakles zeigen werden.
Iapetos-Asia
(1,7,2,1) Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο. οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. (1,7,2,2) ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. (1,7,2,3) Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ' οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχύθη πάντα. (1,7,2,4) Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἐφ' ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας τὰς ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ. (1,7,2,5) Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι, ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος. Ein Sohn des Prometheus war Deukalion. Dieser herrschte über die Gegend um Phthia. Er heiratet Pyrrha, die Tochter des Epimetheus und der Pandora, (1,47) die die Götter als erste Frau geformt hatten. Als aber Zeus das eherne Geschlecht vernichten wollte, zimmerte Deukalion auf Prometheus' Rat hin einen Holzkasten, legte das Notwendigste hinein und ging selbst mit Pyrrha hinein. Zeus aber goss viel Regen vom Himmel und überschwemmte den größten Teil von Griechenland, so dass alle Menschen zu Grunde gingen, außer ein paar wenigen, die zusammen auf die naheliegenden Berggipfel flohen. Damals traten auch die Gebirge in Thessalien auseinander und das gesamte Land außerhalb vom Isthmos und der Peloponnes wurde überschwemmt. (1,48) Deukalion wird in seinem Holzkasten neun Tage und ebenso viele Nächte über das Meer getrieben. Dann landet er am Parnassos. Da dort der Regen aussetzt, geht er an Land und opfert dem Zuflucht gebenden Zeus. Zeus aber schickte Hermes zu ihm und gibt ihm einen Wunsch frei. Der aber wünschte, dass ihm Menschen entstünden. Und wie es Zeus sagte, hob er Steine auf und warf sie über seinen Kopf; die, die Deukalion warf, wurden zu Männern, die aber Pyrrha, Frauen. Daher wurden sie auch metaphorisch "Menschen" (λαοί) genannt  nach dem Wort "λᾶας"
Hellen
(1,7,2,6) γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς γεγεννῆσθαι λέγουσι, δεύτερος δὲ Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος. (1,7,3,1) Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος, Ξοῦθος, Αἴολος. αὐτὸς μὲν οὖν ἀφ' αὑτοῦ τοὺς καλουμένους Γραικοὺς προσηγόρευσεν Ἕλληνας, τοῖς δὲ παισὶν ἐμέρισε τὴν χώραν· (1,7,3,2) καὶ Ξοῦθος μὲν λαβὼν τὴν Πελοπόννησον ἐκ Κρεούσης τῆς Ἐρεχθέως Ἀχαιὸν ἐγέννησε καὶ Ἴωνα, ἀφ' ὧν Ἀχαιοὶ καὶ Ἴωνες καλοῦνται, Δῶρος δὲ τὴν πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβὼν τοὺς κατοίκους ἀφ' ἑαυτοῦ Δωριεῖς ἐκάλεσεν, (1,7,3,3) Αἴολος δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Θεσσαλίαν τόπων τοὺς ἐνοικοῦντας Αἰολεῖς προσηγόρευσε, καὶ γήμας Ἐναρέτην τὴν Δηιμάχου παῖδας μὲν ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Σίσυφον Ἀθάμαντα Σαλμωνέα Δηιόνα Μάγνητα Περιήρην, θυγατέρας δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην Πεισιδίκην Καλύκην Περιμήδην. (1,49) Von Pyrrha hat Deukalion als Kinder zunächst Hellen, von dem einige sagen, er stamme von Zeus; als zweiten Amphiktyon, der nach Kranaos über Attika herrschte; als Tochter Protogeneia. Von ihr und von Zeus <stammt> Aethlios; von Hellen und der Nymphe Orseis <stammen> Doros, Xuthos und Aiolos. (1,50). Er selbst bezeichnete nun die so genannten Graiker nach sich als Hellenen. Das Land teilte er unter seine Kinder: Xuthos bekam die Peloponnes. Mit Kreusa, der Tochter des Erechtheus zeugte er Achaios und Ion, nach denen die Achaier und Ioner benannt werden. Doros bekam das Land jenseits der Peloponnes. Die Einwohner nannte er nach sich Dorer. Aiolos herrschte über die Gebiete in Thessalien und nannte die Bewohner Aioler. Er heiratete Enarete, die Tochter des Deimachos und zeugte sieben Söhne, nämlich Kretheus, Sisyphos, Athamas, Salmoneus, Deion, Magnes, Perieres  und fünf Töchter: Kanake, Alkyone, Peisidike, Kalyke, Perimede.
Aiolos-Enarete
(1,7,3,4) Περιμήδης μὲν οὖν καὶ Ἀχελῴου Ἱπποδάμας καὶ Ὀρέστης, Πεισιδίκης δὲ καὶ Μυρμιδόνος Ἄντιφος καὶ Ἄκτωρ. (1,7,4,1) Ἀλκυόνην δὲ Κῆυξ ἔγημεν Ἑωσφόρου παῖς. οὗτοι δὲ δι' ὑπερηφάνειαν ἀπώλοντο· ὁ μὲν γὰρ τὴν γυναῖκα ἔλεγεν Ἥραν, ἡ δὲ τὸν ἄνδρα Δία, Ζεὺς δὲ αὐτοὺς ἀπωρνέωσε, καὶ τὴν μὲν ἀλκυόνα ἐποίησε τὸν δὲ κήυκα. (1,52) Kinder der Perimede und des Acheloos sind nun Hippodamas und Orestes. Kinder der Peisidike und des Myrmidon sind Antiphos und Aktor. Alkyone aber heiratete Keyx, der Sohn des Eosphoros. Die aber gingen an ihrem Hochmut zu Grunde. Er nannte nämlich seine Frau Hera und sie ihren Mann Zeus. Zeus aber verwandelte sie in Vögel: sie in einen Eisvogel, ihn in einen Taucher.
Perimedes-Acheloos
(1,7,4,2) Κανάκη δὲ ἐγέννησεν ἐκ Ποσειδῶνος Ὁπλέα καὶ Νιρέα καὶ Ἐπωπέα καὶ Ἀλωέα καὶ Τρίοπα. Ἀλωεὺς μὲν οὖν ἔγημεν Ἰφιμέδειαν τὴν Τρίοπος, ἥτις Ποσειδῶνος ἠράσθη, καὶ συνεχῶς φοιτῶσα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, χερσὶν ἀρυομένη τὰ κύματα τοῖς κόλποις ἐνεφόρει. συνελθὼν δὲ αὐτῇ Ποσειδῶν δύο ἐγέννησε παῖδας, Ὦτον καὶ Ἐφιάλτην, τοὺς Ἀλωάδας λεγομένους. (1,7,4,3) οὗτοι κατ' ἐνιαυτὸν ηὔξανον πλάτος μὲν πηχυαῖον μῆκος δὲ ὀργυιαῖον· ἐννέα δὲ ἐτῶν γενόμενοι, καὶ τὸ μὲν πλάτος πηχῶν ἔχοντες ἐννέα τὸ δὲ μέγεθος ὀργυιῶν ἐννέα, πρὸς θεοὺς μάχεσθαι διενοοῦντο, καὶ τὴν μὲν Ὄσσαν ἐπὶ τὸν Ὄλυμπον ἔθεσαν, ἐπὶ δὲ τὴν Ὄσσαν θέντες τὸ Πήλιον διὰ τῶν ὀρῶν τούτων ἠπείλουν εἰς οὐρανὸν ἀναβήσεσθαι, καὶ τὴν μὲν θάλασσαν χώσαντες τοῖς ὄρεσι ἐκποιήσειν ἔλεγον ἤπειρον, τὴν δὲ γῆν θάλασσαν. (1,7,4,4) ἐμνῶντο δὲ Ἐφιάλτης μὲν Ἥραν Ὦτος δὲ Ἄρτεμιν. ἔδησαν δὲ καὶ Ἄρην. τοῦτον μὲν οὖν Ἑρμῆς ἐξέκλεψεν, ἀνεῖλε δὲ τοὺς Ἀλωάδας ἐν Νάξῳ Ἄρτεμις δι' ἀπάτης· ἀλλάξασα γὰρ τὴν ἰδέαν εἰς ἔλαφον διὰ μέσων αὐτῶν ἐπήδησεν, οἱ δὲ βουλόμενοι εὐστοχῆσαι τοῦ θηρίου ἐφ' ἑαυτοὺς ἠκόντισαν. (1,53) Kanake gebar von Poseidon Hopleus, Nireus, Epopeus, Aloeus und TriopsAloeus heiratete nun Iphimedeia, die Tochter des Triops, die sich in Poseidon verliebt hatte, immer wieder zum Meer ging und mit den Händen die Wogen schöpfte und in ihren Schoß goss. Poseidon verband sich mit ihr und zeugte ihr zwei Söhne, Otos und Ephialtes, die so genannten Aloaden. (1,54) Die wuchsen pro Jahr eine Elle in die Breite und ein Klafter in die Länge. Als sie aber neun Jahre alt, neun Ellen breit und neun Klafter lang waren, dachten sie daran, gegen die Götter zu kämpfen. Sie setzten den Ossa auf den Olymp, auf den Ossa aber setzten sie den Pelion und drohten damit, über diese Berge in den Himmel hinaufzusteigen. Sie sagten, sie würden das Meer mit den Bergen auffüllen und zu Festland machen, das Land aber zu Meer. (1,55) Es warben Ephialtes um Hera, und Otos um Artemis. Sie fesselten aber auch Ares. Ihn holte Hermes listig heraus, Artemis aber tötete die Aloaden auf Naxos durch eine Täuschung: Sie verwandelte sich nämlich in eine Hirschkuh und sprang mitten durch sie hindurch. Sie wollten das Tier nicht verfehlen und trafen aber sich selbst mit der Lanze.
Kalyke Porthaon
(1,7,5,1) Καλύκης δὲ καὶ Ἀεθλίου παῖς Ἐνδυμίων γίνεται, ὅστις ἐκ Θεσσαλίας Αἰολέας ἀγαγὼν Ἦλιν ᾤκισε. λέγουσι δὲ αὐτόν τινες ἐκ Διὸς γενέσθαι. τούτου κάλλει διενεγκόντος ἠράσθη Σελήνη, Ζεὺς δὲ αὐτῷ δίδωσιν ὃ βούλεται ἑλέσθαι· ὁ δὲ αἱρεῖται κοιμᾶσθαι διὰ παντὸς ἀθάνατος καὶ ἀγήρως μένων. (1,56) Sohn der Kalyke und des Aethlios ist Endymion, der mit Aiolern aus Thessalien Elis besiedelte. Nach einigen ist er ein Sohn des Zeus. Weil er überaus schön war, verliebte sich Selene in ihn. Zeus stellt ihm frei, nach Wunsch zu wählen. Der aber wählt, für alle Zeit zu schlafen, auf Dauer unsterblich und nicht alternd. 
Perieres-Gorgophone
(1,7,6,1) Ἐνδυμίωνος δὲ καὶ νηίδος νύμφης, ἢ ὥς τινες Ἰφιανάσσης, Αἰτωλός, ὃς ἀποκτείνας Ἆπιν τὸν Φορωνέως καὶ φυγὼν εἰς τὴν Κουρήτιδα χώραν, κτείνας τοὺς ὑποδεξαμένους Φθίας καὶ Ἀπόλλωνος υἱούς, Δῶρον καὶ Λαόδοκον καὶ Πολυποίτην, ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν χώραν Αἰτωλίαν ἐκάλεσεν. (1,57) Sohn des Endymion und einer Naiade, oder nach einigen der Iphianassa, war Aitolos. Der tötete Apis, den Sohn des Phoroneus, und floh in die Kuretis. Dort tötete er Doros, Laodokos und Polypoites, die Söhne der Phthia und des Apollon, die ihn aufgenommen hatten, und nannte das Land nach sich Aitolia (Ätolien).
(1,7,7,1) Αἰτωλοῦ δὲ καὶ Προνόης τῆς Φόρβου Πλευρὼν καὶ Καλυδὼν ἐγένοντο, ἀφ' ὧν αἱ ἐν Αἰτωλίᾳ πόλεις ὠνομάσθησαν. Πλευρὼν μὲν οὖν γήμας Ξανθίππην τὴν Δώρου παῖδα ἐγέννησεν Ἀγήνορα, θυγατέρας δὲ Στερόπην καὶ Στρατονίκην καὶ Λαοφόντην· (1,7,7,2) Καλυδῶνος δὲ καὶ Αἰολίας τῆς Ἀμυθάονος Ἐπικάστη καὶ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Ἄρεος Ὄξυλος. Ἀγήνωρ δὲ ὁ Πλευρῶνος γήμας Ἐπικάστην τὴν Καλυδῶνος ἐγέννησε Πορθάονα καὶ Δημονίκην, ἧς καὶ Ἄρεος Εὔηνος Μῶλος Πύλος Θέστιος. (1,58) Von Aitolos und Pronoe, der Tochter des Phorbos entstammten Pleuron und Kalydon, nach denen die Städte in Aitolien benannt wurden. Pleuron heiratete nun Xanthippe, die Tochter des Doros, und zeugte als Sohn Agenor, als Töchter Sterope, Stratonike und Laophonte. (1,59) Von Kalydon und Aiolia, der Tochter des Amythaon, stammen Epikaste und Protogeneia; von ihr und von Ares auch Oxylos. Pleurons Sohn Agenor heiratete Epikaste, die Tochter Kalydons und zeugte Porthaon und Demonike. Von ihr und von Ares stammen auch Euenos, Molos, Pylos und Thestios
(1,7,8,1) Εὔηνος μὲν οὖν ἐγέννησε Μάρπησσαν, ἣν Ἀπόλλωνος μνηστευομένου Ἴδας ὁ Ἀφαρέως ἥρπασε, λαβὼν παρὰ Ποσειδῶνος ἅρμα ὑπόπτερον. διώκων δὲ Εὔηνος ἐφ' ἅρματος ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν, καταλαβεῖν δ' οὐ δυνάμενος τοὺς μὲν ἵππους ἀπέσφαξεν, ἑαυτὸν δ' εἰς τὸν ποταμὸν ἔβαλε· καὶ καλεῖται Εὔηνος ὁ ποταμὸς ἀπ' ἐκείνου. (1,7,9) Ἴδας δὲ εἰς Μεσσήνην παραγίνεται, καὶ αὐτῷ ὁ Ἀπόλλων περιτυχὼν ἀφαιρεῖται τὴν κόρην. μαχομένων δὲ αὐτῶν περὶ τῶν τῆς παιδὸς γάμων, Ζεὺς διαλύσας ἐπέτρεψεν αὐτῇ τῇ παρθένῳ ἑλέσθαι ὁποτέρῳ βούλεται συνοικεῖν· ἡ δὲ δείσασα, ὡς ἂν μὴ γηρῶσαν αὐτὴν Ἀπόλλων καταλίπῃ, τὸν Ἴδαν εἵλετο ἄνδρα. (1,60) Euenos zeugte  nun Marpessa. Sie raubte Idas, als Apollon um sie warb. Er hatte von Poseidon einen geflügelten Wagen bekommen. Euenos verfolgte ihn auf seinem Wagen und kam bis zum Fluss Lykormas. Weil er ihn aber nicht einholen konnte, schlachtete er seine Pferde ab, sich selbst stürzte er in den Fluss. Der Fluss heißt nach ihm Euenos. (1,61) Idas begibt sich nach Messene. Dort fällt Apollon über ihn her und nimmt ihm das Mädchen ab. Den Kampf um die Heirat mit dem Mädchen beendet Zeus dadurch, dass er der jungen Frau selbst die Wahl überlässt, mit wem sie zusammenleben will. Sie wählte aus Furcht, Apollon werde sie im Alter verlassen, Idas zum Mann. 
(1,7,10,1) Θεστίῳ δὲ ἐξ Εὐρυθέμιδος τῆς Κλεοβοίας ἐγένοντο θυγατέρες μὲν Ἀλθαία Λήδα Ὑπερμνήστρα, ἄρρενες δὲ Ἴφικλος Εὔιππος Πλήξιππος Εὐρύπυλος. (1,62) Thestios bekam von Eurythemis, der Tochter der Kleoboia als Töchter Althaia, Leda und Hypermnestra, als männliche Nachkommen Iphiklos, Euippos, Plexippos und Eurypylos.
(1,7,10,2) Πορθάονος δὲ καὶ Εὐρύτης τῆς ῾Ιπποδάμαντος ἐγένοντο παῖδες Οἰνεὺς ῎Αγριος ᾿Αλκάθοος Μέλας Λευκωπεύς, θυγάτηρ δὲ Στερόπη, ἐξ ἧς καὶ ᾿Αχελῴου Σειρῆνας γενέσθαι λέγουσιν. (1,8,1,1) Οἰνεὺς δὲ βασιλεύων Καλυδῶνος παρὰ Διονύσου φυτὸν ἀμπέλου πρῶτος ἔλαβε. γήμας δὲ Ἀλθαίαν τὴν Θεστίου γεννᾷ Τοξέα, ὃν αὐτὸς ἔκτεινεν ὑπερπηδήσαντα τὴν τάφρον, καὶ παρὰ τοῦτον Θυρέα καὶ Κλύμενον, καὶ θυγατέρα Γόργην, ἣν Ἀνδραίμων ἔγημε, καὶ Δηιάνειραν, ἣν Ἀλθαίαν λέγουσιν ἐκ Διονύσου γεννῆσαι. αὕτη δ' ἡνιόχει καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἤσκει, καὶ περὶ τῶν γάμων αὐτῆς Ἡρακλῆς πρὸς Ἀχελῷον ἐπάλαισεν. (1,8,2,1) ἐγέννησε δὲ Ἀλθαία παῖδα ἐξ Οἰνέως Μελέαγρον, ὃν ἐξ Ἄρεος γεγεννῆσθαί φασι. τούτου δ' ὄντος ἡμερῶν ἑπτὰ παραγενομένας τὰς μοίρας φασὶν εἰπεῖν, τότε τελευτήσειν Μελέαγρον, ὅταν ὁ καιόμενος ἐπὶ τῆς ἐσχάρας δαλὸς κατακαῇ. τοῦτο ἀκούσασα τὸν δαλὸν ἀνείλετο Ἀλθαία καὶ κατέθετο εἰς λάρνακα. (1,8,2,2) Μελέαγρος δὲ ἀνὴρ ἄτρωτος καὶ γενναῖος γενόμενος τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. ἐτησίων καρπῶν ἐν τῇ χώρᾳ γενομένων τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς θεοῖς πᾶσι θύων μόνης Ἀρτέμιδος ἐξελάθετο. ἡ δὲ μηνίσασα κάπρον ἐφῆκεν ἔξοχον μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ, ὃς τήν τε γῆν ἄσπορον ἐτίθει καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας διέφθειρεν. (1,8,2,3) ἐπὶ τοῦτον τὸν κάπρον τοὺς ἀρίστους ἐκ τῆς Ἑλλάδος πάντας συνεκάλεσε, καὶ τῷ κτείναντι τὸν θῆρα τὴν δορὰν δώσειν ἀριστεῖον ἐπηγγείλατο. οἱ δὲ συνελθόντες ἐπὶ τὴν τοῦ κάπρου θήραν ἦσαν οἵδε· Μελέαγρος Οἰνέως, Δρύας Ἁρεος, ἐκ Καλυδῶνος οὗτοι, Ἴδας καὶ Λυγκεὺς Ἀφαρέως ἐκ Μεσσήνης, Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης Διὸς καὶ Λήδας ἐκ Λακεδαίμονος, Θησεὺς Αἰγέως ἐξ Ἀθηνῶν, (1,8,2,4) Ἄδμητος Φέρητος ἐκ Φερῶν, Ἀγκαῖος καὶ Κηφεὺς Λυκούργου ἐξ Ἀρκαδίας, Ἰάσων Αἴσονος ἐξ Ἰωλκοῦ, Ἰφικλῆς Ἀμφιτρύωνος ἐκ Θηβῶν, Πειρίθους Ἰξίονος ἐκ Λαρίσης, Πηλεὺς Αἰακοῦ ἐκ Φθίας, Τελαμὼν Αἰακοῦ ἐκ Σαλαμῖνος, Εὐρυτίων Ἄκτορος ἐκ Φθίας, Ἀταλάντη Σχοινέως ἐξ Ἀρκαδίας, Ἀμφιάραος ᾿Οικλέους ἐξ Ἄργους· μετὰ τούτων καὶ οἱ Θεστίου παῖδες. (1,63) Von Porthaon und Euryte, der Tochter des Hippodamas, entstammten als Söhne Oineus, Agrios, Alkathoos, Melas und Leukopeus; als Tochter aber Sterope. Von ihr und Acheloos stammen angeblich die Seirenen. (1,64) Oineus bekam als König von Kalydon von Dionysos als erster die Weinrebe. Er heiratet Althaia, die Tochter des Thestios und zeugt Toxeus, den er selbst tötete, als er den Graben übersprang. Außer diesem Thyreus und Klymenos und als Tochter Gorge, die Andraimon heiratete, und Deianeira, die Althaia angeblich von Dionysos geboren hat. Diese lenkte den Wagen und übte das Kriegshandwerk. Herakles rang mit Acheloos um die Ehe mit ihr. (1,65) Althaia gebar aber von Oineus als Sohn Meleagros, von dem man auch sagt, er stamme von Ares. Als dieser sieben Tage alt war, sollen sich die Moiren eingefunden und gesagt haben, er werde dann der sterben, wenn das Scheit auf dem Herd niedergebrannt sei. Als Althaia dies hörte, nahm sie das Scheit weg und legte es in eine Kiste. Nachdem Meleagros aber ein unverwundbarer und stattlicher Held geworden war, kam er folgendermaßen ums Leben: Als die Jahresernte auf dem Feld erfolgt war, opferte Oineus allen Göttern die Erstlingsgabe; nur Artemis vergaß er. (1,67) In ihrem Zorn schickte sie einen ausnehmend großen und starken Eber, der die Saat auf dem Land, das Vieh und alle, auf die er traf, verdarb. Gegen diesen Eber rief er alle Helden aus Griechenland zusammen und versprach dem, der das Tier töte, sein Fell zu geben. Folgende kamen zur Eberjagd zusammen: (1,67) Meleagros, der Sohn des Oineus, Dryas, der Sohn des Ares, diese aus Kalydon. Idas und Lynkeus, die Söhne des Aphareus aus Messene; Kastor und Polydeukes, die Söhne des Zeus und der Leda aus Lakedaimon. Theseus, der Sohn des Aigeus aus Athen, Admetos, der Sohn des Pheres aus Pherai, Ankaios und Kepheus, die Söhne des Lykurgos, aus Arkadien, (1,68) Iason, der Sohn des Aison aus Iolkos, Iphikles, der Sohn des Amphitryon, aus Theben,Peirithoos, der Sohn des Ixion, aus Larisa, Peleus, der Sohn des Aiakos aus Phthia, Telamon, der Sohn des Aiakos, aus Salamis, Eurytion, der Sohn des Aktor, aus Phthia, Atalante, die Tochter des Schoineus, aus Arkadien, Amphiaraos, der Sohn des Oikles, aus Argos; (1,69) mit diesen auch die Söhne des Thestios.
(1,8,2,5) συνελθόντας δὲ αὐτοὺς Οἰνεὺς ἐπὶ ἐννέα ἡμέρας ἐξένισε· τῇ δεκάτῃ δὲ Κηφέως καὶ Ἀγκαίου καί τινων ἄλλων ἀπαξιούντων μετὰ γυναικὸς ἐπὶ τὴν θήραν ἐξιέναι, Μελέαγρος ἔχων γυναῖκα Κλεοπάτραν τὴν Ἴδα καὶ Μαρπήσσης θυγατέρα, βουλόμενος δὲ καὶ ἐξ Ἀταλάντης τεκνοποιήσασθαι, συνηνάγκασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ ταύτης ἐξιέναι. (1,8,2,6) περιστάντων δὲ αὐτῶν τὸν κάπρον, Ὑλεὺς μὲν καὶ Ἀγκαῖος ὑπὸ τοῦ θηρὸς διεφθάρησαν, Εὐρυτίωνα δὲ Πηλεὺς ἄκων κατηκόντισε. τὸν δὲ κάπρον πρώτη μὲν Ἀταλάντη εἰς τὰ νῶτα ἐτόξευσε, δεύτερος δὲ Ἀμφιάραος εἰς τὸν ὀφθαλμόν· Μελέαγρος δὲ αὐτὸν εἰς τὸν κενεῶνα πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ λαβὼν τὸ δέρας ἔδωκεν Ἀταλάντῃ. (1,8,2,7) οἱ δὲ Θεστίου παῖδες, ἀδοξοῦντες, εἰ παρόντων ἀνδρῶν γυνὴ τὰ ἀριστεῖα λήψεται, τὸ δέρας αὐτῆς ἀφείλοντο, κατὰ γένος αὑτοῖς προσήκειν λέγοντες, εἰ Μελέαγρος λαμβάνειν μὴ προαιροῖτο. (1,8,3,1) ὀργισθεὶς δὲ Μελέαγρος τοὺς μὲν Θεστίου παῖδας ἀπέκτεινε, τὸ δὲ δέρας ἔδωκε τῇ Ἀταλάντῃ. Ἀλθαία δὲ λυπηθεῖσα ἐπὶ τῇ τῶν ἀδελφῶν ἀπωλείᾳ τὸν δαλὸν ἧψε, καὶ ὁ Μελέαγρος ἐξαίφνης ἀπέθανεν. Nachdem sie zusammengekommen waren, bewirtete sie Oineus neun Tage; als aber am zehnten Tag Kepheus, Ankaios und einige andere es ablehnten, mit einer Frau auf die Jagd zu gehen, zwang sie Meleagros, der Kleopatra, die Tochter des Idas und der Marpessa, zur Frau hatte, aber auch Kinder mit Atalante zeugen wollte, gemeinsam mit dieser auf die Jagd zu gehen. (1,70) Sie umstanden den Eber. Hyleus und Ankaios wurden von dem Tier erledigt, den Eurytion streckte Peleus ohne Absicht mit seiner Lanze nieder. Dem Eber schoss als erste Atalante in den Rücken, als zweiter Amphiaraos in das Auge. Meleagros tötete es mit einem Schuss in die Weichen und bekam das Fell, gab es aber Atalante. (1,71) Die Söhne des Thestios glaubten, es sei unter ihrer Ehre, wenn eine Frau, obwohl Männer dabei wären, den Siegespreis bekäme, nahmen ihr das Fell ab. Sie sagten, es stehe dem Geschlecht nach ihnen zu, wenn es nicht lieber Meleagros annehmen wolle. Meleagros aber geriet in Zorn, er tötete die Kinder des Thestios und gab das Fell AtalanteAlthaia aber zündete aus Trauer über den Verlust ihrer Brüder das Scheit an und Melagros starb auf der Stelle.
(1,8,3,2) οἱ δέ φασιν οὐχ οὕτω Μελέαγρον τελευτῆσαι, ἀμφισβητούντων δὲ τῆς θήρας τῶν Θεστίου παίδων ὡς Ἰφίκλου πρώτου βαλόντος, Κούρησι καὶ Καλυδωνίοις πόλεμον ἐνστῆναι, ἐξελθόντος δὲ Μελεάγρου καί τινας τῶν Θεστίου παίδων φονεύσαντος Ἀλθαίαν ἀράσασθαι κατ' αὐτοῦ· τὸν δὲ ὀργιζόμενον οἴκοι μένειν. (1,8,3,3) ἤδη δὲ τῶν πολεμίων τοῖς τείχεσι προσπελαζόντων καὶ τῶν πολιτῶν ἀξιούντων μεθ' ἱκετηρίας βοηθεῖν, μόλις πεισθέντα ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἐξελθεῖν, καὶ τοὺς λοιποὺς κτείναντα τῶν Θεστίου παίδων ἀποθανεῖν μαχόμενον. (1,8,3,4) μετὰ δὲ τὸν Μελεάγρου θάνατον Ἀλθαία καὶ Κλεοπάτρα ἑαυτὰς ἀνήρτησαν, αἱ δὲ θρηνοῦσαι τὸν νεκρὸν γυναῖκες ἀπωρνεώθησαν. (1,72) Manche sagen, Meleagros sei so nicht zu Tode gekommen, sondern die Thestiossöhne hätten Anspruch auf die Jagdtrophäe erhoben, weil Iphikles als erster getroffen habe; darüber sei es zwischen den Kureten und den Kalydoniern zum Krieg gekommen. Meleagros sei ausgezogen und habe einige der Thestiossöhne getötet, Althaia aber habe ihn verflucht. (1,73) Er sei voll Zorn zu Hause geblieben. Als sich aber die Feinde schon den Mauern näherten und die Bürger in einer Bittgesandtschaft Hilfe forderten, sei er von seiner Frau nur mit Mühe überredet hinausgezogen, habe die restlichen Thestiossöhne getötet und sei im Kampf gefallen. Nach Meleagros' Tod erhängten sich Althaia und Kleopatra. Die den Leichnam beweinenden Frauen seien aber in Vögel verwandelt worden.
(1,8,4,1) Ἀλθαίας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου. ταύτην δὲ ὁ μὲν γράψας τὴν Θηβαίδα πολεμηθείσης Ὠλένου λέγει λαβεῖν Οἰνέα γέρας, Ἡσίοδος δὲ ἐξ Ὠλένου τῆς Ἀχαίας, ἐφθαρμένην ὑπὸ Ἱπποστράτου τοῦ Ἀμαρυγκέως, Ἱππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω τῆς Ἑλλάδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι. (1,8,5,1) εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες Ἱππόνουν ἐπιγνόντα τὴν ἰδίαν θυγατέρα ἐφθαρμένην ὑπὸ Οἰνέως, ἔγκυον αὐτὴν πρὸς τοῦτον ἀποπέμψαι. ἐγεννήθη δὲ ἐκ ταύτης Οἰνεῖ Τυδεύς. Πείσανδρος δὲ αὐτὸν ἐκ Γόργης γενέσθαι λέγει· τῆς γὰρ θυγατρὸς Οἰνέα κατὰ τὴν βούλησιν Διὸς ἐρασθῆναι. (1,74) Nach Althaias Tod heiratete Oineus Periboia, die Tochter des Hipponoos. Diese habe, wie der Verfasser der Thebais behauptet, Oineus nach dem Krieg gegen Olenos als Ehrengeschenk erhalten. Hesiod aber, ihr Vater Hipponoos habe sie aus Olenos in Achaia, weil sie von Hippostratos, dem Sohn des Amarynkeus, geschändet worden war, zu Oineus, der fern von Griechenland weilte, mit dem Auftrag geschickt , sie zu töten. Manche behaupten, Hipponoos habe seine Tochter zu Oineus geschickt, weil er bemerkte, dass sie von Oineus geschändet und schwanger war. Sie gebar Oineus den Tydeus. Peisander aber behauptet, er stamme von Gorge, denn Oineus habe sich nach dem Willen des Zeus in seine Tochter verliebt.
(1,8,5,2) Τυδεὺς δὲ ἀνὴρ γενόμενος γενναῖος ἐφυγαδεύθη, κτείνας, ὡς μέν τινες λέγουσιν, ἀδελφὸν Οἰνέως Ἀλκάθοον, ὡς δὲ ὁ τὴν Ἀλκμαιωνίδα γεγραφώς, τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, Φηνέα Εὐρύαλον Ὑπέρλαον Ἀντίοχον Εὐμήδην Στέρνοπα Ξάνθιππον Σθενέλαον, ὡς δὲ Φερεκύδης φησίν, Ὠλενίαν ἀδελφὸν ἴδιον. (1,8,5,3) Ἀγρίου δὲ δίκας ἐπάγοντος αὐτῷ φυγὼν εἰς Ἄργος ἧκε πρὸς Ἄδραστον, καὶ τὴν τούτου γήμας θυγατέρα Δηιπύλην ἐγέννησε Διομήδην. (1,77) Als Tydeus zu einem stattlichen Mann geworden war, wurde er verbannt, weil er, wie einige sagen, Oineus' Bruder Alkathoos getötet hatte; nach dem Verfasser der Alkmaionis aber die Söhne des Melas [Stb.], die Oineus nachstellten, Pheneus, Euryalos, Hyperlaos, Antiochos, Eumedes, Sternops, Xanthippos und Sthenelaos; wie aber Pherekydes berichtet, den eigenen Bruder Olenias. Als Agrios ihn verklagte, floh er und kam nach Argos zu Adrastos. Er heiratete dessen Tochter Deipyle und zeugte Diomedes
(1,8,6,1) Τυδεὺς μὲν οὖν ἐπὶ Θήβας μετ' Ἀδράστου στρατευσάμενος ὑπὸ Μελανίππου τρωθεὶς ἀπέθανεν· οἱ δὲ Ἀγρίου παῖδες, Θερσίτης Ὀγχηστὸς Πρόθοος Κελεύτωρ Λυκωπεὺς Μελάνιππος, ἀφελόμενοι τὴν Οἰνέως βασιλείαν τῷ πατρὶ ἔδοσαν, καὶ προσέτι ζῶντα τὸν Οἰνέα καθείρξαντες ᾐκίζοντο. (1,8,6,2) ὕστερον δὲ Διομήδης ἐξ Ἄργους παραγενόμενος μετ' Ἀλκμαίωνος κρύφα τοὺς μὲν Ἀγρίου παῖδας, χωρὶς Ὀγχηστοῦ καὶ Θερσίτου, πάντας ἀπέκτεινεν (οὗτοι γὰρ φθάσαντες εἰς Πελοπόννησον ἔφυγον), τὴν δὲ βασιλείαν, ἐπειδὴ γηραιὸς ἦν ὁ Οἰνεύς, Ἀνδραίμονι τῷ τὴν Θυγατέρα τοῦ Οἰνέως γήμαντι δέδωκε, τὸν δὲ Οἰνέα εἰς Πελοπόννησον ἦγεν. (1,8,6,3) οἱ δὲ διαφυγόντες Ἀγρίου παῖδες ἐνεδρεύσαντες περὶ τὴν Τηλέφου ἑστίαν τῆς Ἀρκαδίας τὸν πρεσβύτην ἀπέκτειναν. Διομήδης δὲ τὸν νεκρὸν εἰς Ἄργος κομίσας ἔθαψεν ἔνθα νῦν πόλις ἀπ' ἐκείνου Οἰνόη καλεῖται, καὶ γήμας Αἰγιάλειαν τὴν Ἀδράστου, ἢ ὡς ἔνιοί φασι τὴν Αἰγιαλέως, ἐπί τε Θήβας καὶ Τροίαν ἐστράτευσε. (1,77) Tydeus wurde, als er nun mit Adrastos gegen Theben zog, von Melanippos verwundet und starb. Aber die Söhne des Agrios [Stb.], Thersites, Onchestos, Prothoos, Keleutor, Lykopeus und Melanippos, nahmen Oineus seine Herrschaft ab und gaben sie ihrem Vater. Oineus aber, der immer noch lebte, sperrten sie ein und misshandelten ihn. (1,78) Später kam Diomedes mit Alkmaion unbemerkt aus Argos. Außer Onchestos und Thersites (diese waren nämlich zuvor in die Peloponnes geflohen) tötete er alle Söhne des Agrios. Die Herrschaft übertrug er, da Oineus zu alt war, auf Andraimon, der Oineus' Tochter geheiratet hatte, Oineus aber brachte er auf die Peloponnes. (1,79) Die Söhne des Agrios, die entkommen waren, lauerten ihnen am Herd des Telephos in Arkadien auf und töteten den Greis. Diomedes brachte den Toten nach Argos und begrub ihn da, wo jetzt noch eine Stadt nach ihm Oinoe heißt. Er heiratete Aigialeia, die Tochter des Adrastos, oder wie einige sagen, die des Aigialeus, und zog gegen Theben und Troia.

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/apollod10701.php - Letzte Aktualisierung: 24.04.2021 - 18:38