Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodoros epitome V

Die nachhomerischen Ereignisse vor Troia

 
sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

Penthesileia, Hippolyte, Memnon, Aias, Odysseus, Hoplonkrisis, Helenos, Deiphobos, Philoktetes, Neoptolemos, Palladion, Holzpferd, Epeios, Laokoon, Aineias, Polyxene, Astyanax

 

(1) ὅτι Πενθεσίλεια, Ὀτρηρῆς καὶ Ἄρεος, ἀκουσίως Ἱππολύτην κτείνασα καὶ ὑπὸ Πριάμου καθαρθεῖσα, μάχης γενομένης πολλοὺς κτείνει, ἐν οἷς καὶ Μαχάονα· εἶθ' ὕστερον θνῄσκει ὑπὸ Ἀχιλλέως, ὅστις μετὰ θάνατον ἐρασθεὶς τῆς Ἀμαζόνος κτείνει Θερσίτην λοιδοροῦντα αὐτόν. 5,1 Penthesileia, die Tochter der Otrere und des Ares, die, wider Willen, Hippolyte getötet hatte und von Priamos entsühnt worden war, totete im Kampf viele, darunter auch Machaon. Später fällt sie durch Achilleus, der sich nach ihrem Tod in die Amazone verliebte und den Thersites tötete, weiler ihn deshalb verhöhnte.
(2) ἦν δὲ Ἱππολύτη ἡ τοῦ Ἱππολύτου μήτηρ, ἡ καὶ Γλαύκη καὶ Μελανίππη. αὕτη γάρ, ἐπιτελουμένων τῶν γάμων Φαίδρας, ἐπιστᾶσα σὺν ὅπλοις ἅμα ταῖς μεθ' ἑαυτῆς Ἀμαζόσιν ἔλεγε κτείνειν τοὺς συνανακειμένους Θησεῖ. μάχης οὖν γενομένης ἀπέθανεν, εἴτε ὑπὸ τῆς συμμάχου Πενθεσιλείας ἀκούσης, εἴτε ὑπὸ Θησέως, εἴτε ὅτι οἱ περὶ Θησέα, τὴν τῶν Ἀμαζόνων ἑωρακότες ἐπιστασίαν, κλείσαντες διὰ τάχους τὰς θύρας καὶ ταύτην ἀπολαβόντες ἐντὸς ἀπέκτειναν. 5,2 Hippolyte, die auch Glauke und Melanippe heißt, war die Mutter des Hippolytos. Denn diese erschien bei den Hochzeitsfeierlichkeiten der Phaidra bewaffnet mit ihren Amazonen und drohte, die Gäste des Theseus zu töten. In dem Kampf, der ausbrach, kam sie um; entweder unabsichtlich durch ihre Mitkämpferin Penthesileia oder durch Theseus, oder weil die Leute des Theseus, als sie die Absicht der Amazonen bemerkten, schnell die Türen schlossen, sie drinnen hernahmen und töteten.
(3) ὅτι Μέμνονα τὸν Τιθωνοῦ καὶ Ἠοῦς μετὰ πολλῆς Αἰθιόπων δυνάμεως παραγενόμενον ἐν Τροίᾳ καθ' Ἑλλήνων καὶ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων κτείναντα καὶ Ἀντίλοχον κτείνει ὁ Ἀχιλλεύς. διώξας δὲ καὶ τοὺς Τρῶας πρὸς ταῖς Σκαιαῖς πύλαις τοξεύεται ὑπὸ Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀπόλλωνος εἰς τὸ σφυρόν. 5,3 Memnon, den Sohn des Tithonos und der Eos, der sich mit einer großen Streitmacht der Aithiopier gegen die Griechen in Troia einfand und unter vielen Griechen auch Antiochos tötete, tötete Achilleus. Als er auch die Troer verfolgte, wurde er am Skaischen Tor von einem Pfeil des Alexandros und Apollon am Fußknöchel tödlich getroffen.
(4) γενομένης δὲ μάχης περὶ τοῦ νεκροῦ, Αἴας Γλαῦκον ἀναιρεῖ, καὶ τὰ ὅπλα δίδωσιν ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζειν, τὸ δὲ σῶμα βαστάσας Αἴας βαλλόμενος βέλεσι μέσον τῶν πολεμίων διήνεγκεν, Ὀδυσσέως πρὸς τοὺς ἐπιφερομένους μαχομένου. 5,4 Als um den Toten ein Kampf entbrannte, tötete Aias den Glaukos und ließ seine Waffen zu den Schiffen bringen, den Leichnam aber trug Aias, obwohl ihn die Pfeile umschwirrten, mitten durch die Feine hindurch, wobei Odysseus gegen die kämpfte, die gegen ihn anstürmten.
(5) Ἀχιλλέως δὲ ἀποθανόντος συμφορᾶς ἐπληρώθη τὸ στράτευμα. θάπτουσι δὲ αὐτὸν [ἐν Λευκῇ νήσῳ] μετὰ Πατρόκλου, τὰ ἑκατέρων ὀστᾶ συμμίξαντες. λέγεται δὲ μετὰ θάνατον Ἀχιλλεὺς ἐν Μακάρων νήσοις Μηδείᾳ συνοικεῖν. τιθέασι δὲ ἐπ' αὐτῷ ἀγῶνα, ἐν ᾧ νικᾷ Εὔμηλος ἵπποις, Διομήδης σταδίῳ, Αἴας δίσκῳ, Τεῦκρος τόξῳ. 5,5 Nach dem Tod des Achilleus erfüllte das Unglücksgeschehen das Heer. Sie begruben ihn mit Patroklos [auf der Weißen Insel], indem sie beider Gebeine vermischten. Achilleus soll nach seinem Tod auf den Inseln der Seligen mit Medeia zusammengelebt haben. Sie veranstalteten für ihn Wettkämpfe, bei denen Eumelos im Wagenrennen siegte, Diomedes im Stadionlauf, Aias mit dem Diskus und Teukros mit dem Bogen.
(6) ἡ δὲ πανοπλία αὐτοῦ τῷ ἀρίστῳ νικητήριον τίθεται, καὶ καταβαίνουσιν εἰς ἅμιλλαν Αἴας καὶ Ὀδυσσεύς. καὶ κρινάντων τῶν Τρώων, ὡς δέ τινες τῶν συμμάχων, Ὀδυσσεὺς προκρίνεται. Αἴας δὲ ὑπὸ λύπης ταραχθεὶς ἐπιβουλεύεται νύκτωρ τῷ στρατεύματι, καὶ αὐτῷ μανίαν ἐμβαλοῦσα Ἀθηνᾶ εἰς τὰ βοσκήματα ἐκτρέπει ξιφήρη· ὁ δὲ ἐκμανεὶς σὺν τοῖς νέμουσι τὰ βοσκήματα ὡς Ἀχαιοὺς φονεύει. 5,6 Seine Rüstung wurde für dem Besten als Siegespreis ausgesetzt. Im Wettbewerb standen Aias und Odysseus. Als Schiedsrichter gaben die Troer, oder nach anderen die Bundesgenossen, Odysseus den Vorzug. Aias war vor Enttäuschung verwirrt und plante, bei Nacht gegen das Heer vorzugehen. Athena aber schlug ihn mit Wahnsinn und lenkte ihn mit gezücktem Schwert in die Herden. In seinem Wahn tötete er das Vieh mitsamt den Hirten, als wären es die Achaier.
(7) ὕστερον δὲ σωφρονήσας κτείνει καὶ ἑαυτόν. Ἀγαμέμνων δὲ κωλύει τὸ σῶμα αὐτοῦ καῆναι, καὶ μόνος οὗτος τῶν ἐν Ἰλίῳ ἀποθανόντων ἐν σορῷ κεῖται· ὁ δὲ τάφος ἐστὶν ἐν Ῥοιτείῳ. 5,7 Als er später wieder bei Sinnen war, tötete er auch sich selbst. Agamemnon verhinderte, das sein Leichnam verbrannt wurde. Als einziger von denen, die in Ilion gefallenen waren, wurde er in einem Sargl beigesetzt; sein Grab befindet sich in Rhoiteion.
(8) ἤδη δὲ ὄντος τοῦ πολέμου δεκαετοῦς ἀθυμοῦσι τοῖς Ἕλλησι Κάλχας θεσπίζει, οὐκ ἄλλως ἁλῶναι δύνασθαι Τροίαν, ἂν μὴ τὰ Ἡρακλέους ἔχωσι τόξα συμμαχοῦντα. τοῦτο ἀκούσας Ὀδυσσεὺς μετὰ Διομήδους εἰς Λῆμνον ἀφικνεῖται πρὸς Φιλοκτήτην, καὶ δόλῳ ἐγκρατὴς γενόμενος τῶν τόξων πείθει πλεῖν αὐτὸν ἐπὶ Τροίαν. ὁ δὲ παραγενόμενος καὶ θεραπευθεὶς ὑπὸ Ποδαλειρίου Ἀλέξανδρον τοξεύει. 5,8 Der Krieg dauerte bereits zehn Jahre. Da weissagte Kalchas den entmutigten Griechen, Troia könne nur eingenommen werden, wenn Herakles' Bogen auf ihrer Seite mitkämpfe. Als Odysseus dies gehört hatte, kam er mit Diomedes nach Lemnos zu Philoktetes. Mit List brachte er seinen Bogen in seine Gewalt und überredete ihn, selbst nach Troia zu segeln. Dieser fand sich dort ein, wurde von Podaleirios geheilt und erschoss Alexandros.
(9) τούτου δὲ ἀποθανόντος εἰς ἔριν ἔρχονται Ἕλενος καὶ Δηίφοβος ὑπὲρ τῶν Ἑλένης γάμων· προκριθέντος δὲ τοῦ Δηιφόβου Ἕλενος ἀπολιπὼν Τροίαν ἐν Ἴδῃ διετέλει. εἰπόντος δὲ Κάλχαντος Ἕλενον εἰδέναι τοὺς ῥυομένους τὴν πόλιν χρησμούς, ἐνεδρεύσας αὐτὸν Ὀδυσσεὺς καὶ χειρωσάμενος ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἤγαγε· 5,9 Nach dessen Tod traten Helenos und Deiphobos darüber in Streit, wer Helena heiraten dürfe. Als Deiphobos den Vorzug erhielt, verließ Helenos Troia und lebte fortan auf dem Ida. Als Kalchas aber sagte, Helenos wisse die Orakel, die die Stadt schützten, lauerte ihm Odysseus auf, überwältigte ihn und brachte ihn in das Lager.
(10) καὶ ἀναγκαζόμενος ὁ Ἕλενος λέγει, πῶς ἂν αἱρεθείη ἡ Ἴλιος, πρῶτον μὲν εἰ τὰ Πέλοπος ὀστᾶ κομισθείη παρ' αὐτούς, ἔπειτα εἰ Νεοπτόλεμος συμμαχοίη, τρίτον εἰ τὸ διιπετὲς παλλάδιον ἐκκλαπείη· τούτου γὰρ ἔνδον ὄντος οὐ δύνασθαι τὴν πόλιν ἁλῶναι. 5,10 Unter Zwang sagte Helenos, wie Ilios genommen werden könne: erstens, wenn die Gebeine des Pelops zu ihnen gebracht würden, zweitens, wenn Neoptolemos mit ihnen kämpfe, und drittens, wenn das vom Himmel gefallene Palladion entwendet würde. Denn solange es drinnen sei, könne die Stadt nicht genommen werden.
(11) ταῦτα ἀκούσαντες Ἕλληνες τὰ μὲν Πέλοπος ὀστᾶ μετακομίζουσιν, Ὀδυσσέα δὲ καὶ Φοίνικα πρὸς Λυκομήδην πέμπουσιν εἰς Σκῦρον, οἱ δὲ πείθουσι τὸν Νεοπτόλεμον προέσθαι. παραγενόμενος δὲ οὗτος εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ λαβὼν παρ' ἑκόντος Ὀδυσσέως τὴν τοῦ πατρὸς πανοπλίαν πολλοὺς τῶν Τρώων ἀναιρεῖ. 5,11 Als die Griechen dies gehört hatten, schickten sie nach den Gebeinen des Pelops; Odysseus aber und Phoinix schickten sie zu Lykomedes nach Skyros; sie überredeten ihn, Neoptolemos mitzulassen. Als sich dieser im Lager einfand, bekam er von Odysseus anstandslos die Rüstung seines Vaters und tötete viele Troer.
(12) ἀφικνεῖται δὲ ὕστερον Τρωσὶ σύμμαχος Εὐρύπυλος ὁ Τηλέφου πολλὴν Μυσῶν δύναμιν ἄγων· τοῦτον ἀριστεύσαντα Νεοπτόλεμος ἀπέκτεινεν. 5,12 Später kam als Mitkämpfer für die Troer noch Eurypylos, der Sohn des Telephos, mit einer großen Streitmacht Myser. Obwohl er sich als Held erwies, tötete ihn Neoptolemos.
(13) Ὀδυσσεὺς δὲ μετὰ Διομήδους παραγενόμενος νύκτωρ εἰς τὴν πόλιν Διομήδην μὲν αὐτοῦ μένειν εἴα, αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν αἰκισάμενος καὶ πενιχρὰν στολὴν ἐνδυσάμενος ἀγνώστως εἰς τὴν πόλιν εἰσέρχεται ὡς ἐπαίτης· γνωρισθεὶς δὲ ὑπὸ Ἑλένης δι' ἐκείνης τὸ παλλάδιον ἔκλεψε καὶ πολλοὺς κτείνας τῶν φυλασσόντων ἐπὶ τὰς ναῦς μετὰ Διομήδους κομίζει. 5,13 Odysseus begab sich mit Diomedes bei Nacht zur Stadt, ließ Diomedes dort warten, betrat aber selbst verunstaltet und in ärmlicher Kleidung unerkannt die Stadt als Bettler. Doch von Helena wurde er erkannt, entwendete mit ihrer Hilfe das Palladion, nachdem er viele Wächter getötet hatte, und brachte es mit Diomedes zu den Schiffen.
(14) ὕστερον δὲ ἐπινοεῖ δουρείου ἵππου κατασκευὴν καὶ ὑποτίθεται Ἐπειῷ, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων· οὗτος ἀπὸ τῆς Ἴδης ξύλα τεμὼν ἵππον κατασκευάζει κοῖλον ἔνδοθεν εἰς τὰς πλευρὰς ἀνεῳγμένον. εἰς τοῦτον Ὀδυσσεὺς εἰσελθεῖν πείθει πεντήκοντα τοὺς ἀρίστους, ὡς δὲ ὁ τὴν μικρὰν γράψας Ἰλιάδα φησί, τρισχιλίους, τοὺς δὲ λοιποὺς γενομένης νυκτὸς ἐμπρήσαντας τὰς σκηνάς, ἀναχθέντας περὶ τὴν Τένεδον ναυλοχεῖν καὶ μετὰ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καταπλεῖν. 5,14 Später dachte er sich den Bau eines Holzpferdes aus und gab Epeios, der Baumeister war, Anweisungen. Dieser fällte auf dem Ida Bäume und baute ein Pferd, das innen hohl und in den Flanken zu öffnen war. Odysseus überredete fünfzig, nach dem Verfasser der Kleinen Ilias dreitausend, Helden hineinzusteigen; die übrigen sollten des Nachts ihre Zelte anzünden, absegeln und in der Gegend von Tenedos ankern, aber nach Einbruch der folgenden Nacht zurücksegeln.
(15) οἱ δὲ πείθονται καὶ τοὺς μὲν ἀρίστους ἐμβιβάζουσιν εἰς τὸν ἵππον, ἡγεμόνα καταστήσαντες αὐτῶν Ὀδυσσέα, γράμματα ἐγχαράξαντες τὰ δηλοῦντα· τῆς εἰς οἶκον ἀνακομιδῆς Ἕλληνες Ἀθηνᾷ χαριστήριον. αὐτοὶ δὲ ἐμπρήσαντες τὰς σκηνὰς καὶ καταλιπόντες Σίνωνα, ὃς ἔμελλεν αὐτοῖς πυρσὸν ἀνάπτειν, τῆς νυκτὸς ἀνάγονται καὶ περὶ Τένεδον ναυλοχοῦσιν.
5,15 Man folgte ihm und ließ die Tapfersten in das Pferd steigen. Odysseus machten sie zu ihrem Anführer. Am hölzernen Pferd ließen sie eine Inschrift anbringen, die erklärte: Die Griechen Athena zum Dank für ihre Heimkehr. Sie selbst zündeten nun ihre Zelte an, ließen Sinon zurück, der ihnen ein Feuerzeichen geben sollte, segelten bei Nacht ab und ankerten bei Tenedos.
(16) ἡμέρας δὲ γενομένης ἔρημον οἱ Τρῶες τὸ τῶν Ἑλλήνων στρατόπεδον θεασάμενοι καὶ νομίσαντες αὐτοὺς πεφευγέναι, περιχαρέντες εἷλκον τὸν ἵππον καὶ παρὰ τοῖς Πριάμου βασιλείοις στήσαντες ἐβουλεύοντο, τί χρὴ ποιεῖν. 5,16 Nach Tagesanbruch sahen die Troer das Lager der Griechen leer und glaubten, sie seien geflohen. Überglücklich zogen sie das Pferd hinein, und stellten es neben dem Palast des Priamos auf. Dann berieten sie, was zu tun sei.
(17) Κασάνδρας δὲ λεγούσης ἔνοπλον ἐν αὐτῷ δύναμιν εἶναι, καὶ προσέτι Λαοκόωντος τοῦ μάντεως, τοῖς μὲν ἐδόκει κατακαίειν, τοῖς δὲ κατὰ βαράθρων ἀφιέναι· δόξαν δὲ τοῖς πολλοῖς ἵνα αὐτὸν ἐάσωσι θεῖον ἀνάθημα, τραπέντες ἐπὶ θυσίαν εὐωχοῦντο. 5,17 Weil Kassandra sagte, dass in ihm eine bewaffnete Streitmacht sei, und ebenso der Seher Laokoon, waren die einen dafür, es zu verbrennen, die anderen, es in die Tiefe zu stürzen. Als aber die meisten dafür waren, es als Weihegabe für eine Gottheit zu lassen, wandten sie sich einem Opfer und dem Festmahl zu.
(18) Ἀπόλλων δὲ αὐτοῖς σημεῖον ἐπιπέμπει· δύο γὰρ δράκοντες διανηξάμενοι διὰ τῆς θαλάσσης ἐκ τῶν πλησίον νήσων τοὺς Λαοκόωντος υἱοὺς κατεσθίουσιν. 5,18 Apollon aber schickte ihnen ein Zeichen. Denn zwei Schlangen schwammen von den nahegelegenen Inseln her durch das Meer und verzehrten die Söhne des Laokoon.
(19) ὡς δὲ ἐγένετο νὺξ καὶ πάντας ὕπνος κατεῖχεν, οἱ ἀπὸ Τενέδου προσέπλεον, καὶ Σίνων αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ Ἀχιλλέως τάφου πυρσὸν ἧπτεν. Ἑλένη δὲ ἐλθοῦσα περὶ τὸν ἵππον, μιμουμένη τὰς φωνὰς ἑκάστης τῶν γυναικῶν, τοὺς ἀριστέας ἐκάλει. ὑπακοῦσαι δὲ Ἀντίκλου θέλοντος Ὀδυσσεὺς τὸ στόμα κατέσχεν. 5,19 Als die Nacht angebrochen war und alle tief schliefen, segelten die von Tenedos heran; Sinon gab ihnen vom Grab des Achilleus her ein Feuerzeichen. Helena kam zum Pferd und rief die Helden (beim Namen), wobei sie jeweils die Stimme ihrer Frauen nachahmte. Weil Antiklos darauf antworten wollte, hielt ihm Odysseus den Mund zu.
(20) ὡς δ' ἐνόμισαν κοιμᾶσθαι τοὺς πολεμίους, ἀνοίξαντες σὺν τοῖς ὅπλοις ἐξῄεσαν· καὶ πρῶτος μὲν Ἐχίων Πορθέως ἀφαλλόμενος ἀπέθανεν, οἱ δὲ λοιποὶ σειρᾷ ἐξάψαντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ τείχη παρεγένοντο καὶ τὰς πύλας ἀνοίξαντες ὑπεδέξαντο τοὺς ἀπὸ Τενέδου καταπλεύσαντας. 5,20 Als sie aber glaubten, dass die Feinde schliefen, öffneten sie und stiegen bewaffnet heraus. Als erster sprang Echion, der Sohn des Portheus, heraus und kam dabei um. Die übrigen seilten sich ab, liefen zu den Mauern, öffneten die Tore und empfingen diejenigen, die von Tenedos her heransegelten.
(21) χωρήσαντες δὲ μεθ' ὅπλων εἰς τὴν πόλιν, εἰς τὰς οἰκίας ἐπερχόμενοι κοιμωμένους ἀνῄρουν. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν ἐπὶ τοῦ ἑρκείου Διὸς βωμοῦ καταφεύγοντα Πρίαμον ἀνεῖλεν· Ὀδυσσεὺς δὲ καὶ Μενέλαος Γλαῦκον τὸν Ἀντήνορος εἰς τὴν οἰκίαν φεύγοντα γνωρίσαντες μεθ' ὅπλων ἐλθόντες ἔσωσαν. Αἰνείας δὲ Ἀγχίσην τὸν πατέρα βαστάσας ἔφυγεν, οἱ δὲ Ἕλληνες αὐτὸν διὰ τὴν εὐσέβειαν εἴασαν. 5,21 Bewaffnet rückten sie in der Stadt vor, fielen in die Häuser ein und töteten die Schlafenden. Neoptolemos tötete Priamos, obwohl er sich an den Altar des hausschützenden Zeus geflüchtet hatte. Odysseus und Menelaos erkannten Glaukos, den Sohn des Antenor, als er zu seinem Haus floh, kamen ihm bewaffnet zu Hilfe und retteten ihn. Aineias entfloh, indem er seinen Vater Anchises trug; die Griechen ließen ihn wegen dieses frommen Verhaltens unbehelligt.
(22) Μενέλαος δὲ Δηίφοβον κτείνας Ἑλένην ἐπὶ τὰς ναῦς ἄγει· ἀπάγουσι δὲ καὶ τὴν Θησέως μητέρα Αἴθραν οἱ Θησέως παῖδες Δημοφῶν καὶ Ἀκάμας· καὶ γὰρ τούτους λέγουσιν εἰς Τροίαν ἐλθεῖν ὕστερον. Αἴας δὲ ὁ Λοκρὸς Κασάνδραν ὁρῶν περιπεπλεγμένην τῷ ξοάνῳ τῆς Ἀθηνᾶς βιάζεται· διὰ τοῦτο τὸ ξόανον εἰς οὐρανὸν βλέπειν. 5,22 Menelaos tötete Deiphobos und brachte Helena zu den Schiffen. Auch Aithra, die Mutter des Theseus, führten Theseus' Söhne Demophon und Akamas, hinweg. Denn auch diese sollen später nach Troia gekommen sein. Als der Lokrer Aias Kassandra das Götterbild der Athena umklammern sah, vergewaltigte er sie; deswegen soll dieses Götterbild zum Himmel blicken.
(23) κτείναντες δὲ τοὺς Τρῶας τὴν πόλιν ἐνέπρησαν καὶ τὰ λάφυρα ἐμερίσαντο. καὶ θύσαντες πᾶσι τοῖς θεοῖς Ἀστυάνακτα ἀπὸ τῶν πύργων ἔρριψαν, Πολυξένην δὲ ἐπὶ τῷ Ἀχιλλέως τάφῳ κατέσφαξαν.
5,23 Sie töteten die Troer, steckten ihre Stadt in Brand und teilten die Beute auf. Als sie allen Göttern geopfert hatten, stürzten sie Astyanax von der Burgmauer hinab, Polyxene aber schlachteten sie über Achilleus' Grab.
(24) λαμβάνει δὲ Ἀγαμέμνων μὲν κατ' ἐξαίρετον Κασάνδραν, Νεοπτόλεμος δὲ Ἀνδρομάχην, Ὀδυσσεὺς δὲ Ἑκάβην. ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν, Ἕλενος αὐτὴν λαμβάνει, καὶ διακομισθεὶς εἰς Χερρόνησον σὺν αὐτῇ κύνα γενομένην θάπτει, ἔνθα νῦν λέγεται Κυνὸς σῆμα. 5,24 Agamemnon bekam als besondere Ehre Kassandra, Neoptolemos Andromache und Odysseus Hekabe. Nach aneren bekam sie der Helenos, der mit ihr auf die Chersonnesos übersetzte und sie, nachdem sie eine Hündin geworden war, an der Stelle begrub, die jetzt Hundsgrab heißt.
(25) Λαοδίκην μὲν γὰρ κάλλει τῶν Πριάμου θυγατέρων διαφέρουσαν βλεπόντων πάντων γῆ χάσματι ἀπέκρυψεν. ὡς δὲ ἔμελλον ἀποπλεῖν πορθήσαντες Τροίαν, ὑπὸ Κάλχαντος κατείχοντο, μηνίειν Ἀθηνᾶν αὐτοῖς λέγοντος διὰ τὴν Αἴαντος ἀσέβειαν. καὶ τὸν μὲν Αἴαντα κτείνειν ἔμελλον, φεύγοντα δὲ ἐπὶ βωμὸν εἴασαν. 5,25 Laodike, die schönste Priamostochter, nahm vor aller Augen ein Erdspalt auf. Als sie Troia zerstört hatten und wegsegeln wollten, hielt Kalchas sie zurück; er sagte, Athena zürne ihnen wegen der Freveltat des Aias. Da wollten sie Aias töten, ließen ihn aber doch am Altar Zuflucht nehmen.
  Übersetzung: E.Gottwein

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/epit05.php - Letzte Aktualisierung: 02.05.2021 - 19:53