Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodoros epitome I

Theseus

 
sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

Theseus, Phaia, Skeiron, Kerkyon, Damastes, Prokrustes, Medeia, Aigeus, Minotauros, Ariadne, Daidalos, Ikaros, Minos, Kokalos, Antiope, Hippolytos, Phaidra, Ixion, Peirithoos,Kaineus, Hades

 

(1) τρίτην ἔκτεινεν ἐν Κρομμυῶνι σῦν τὴν καλουμένην Φαιὰν ἀπὸ τῆς θρεψάσης γραὸς αὐτήν· ταύτην τινὲς Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος λέγουσι. 4,1 Als dritte tötete Theseus in Krommyon die Sau, die nach der Alten, die sie aufgezogen hatte, Phaia hieß. Einige behaupten, sie stamme von Echidna und Typhon ab.
(2) τέταρτον ἔκτεινε Σκείρωνα τὸν Κορίνθιον τοῦ Πέλοπος, ὡς δὲ ἔνιοι Ποσειδῶνος. οὗτος ἐν τῇ Μεγαρικῇ κατέχων τὰς ἀφ' ἑαυτοῦ κληθείσας πέτρας Σκειρωνίδας, ἠνάγκαζε τοὺς παριόντας νίζειν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ νίζοντας εἰς τὸν βυθὸν αὐτοὺς ἔρριπτε βορὰν ὑπερμεγέθει χελώνῃ.
4,2 Als vierten tötete er den Korinther Skeiron, einen Sohn des Pelops oder nach einigen anderen des Poseidon. Dieser beherrschte in der Landschaft von Megara, die nach ihm benannten Skeironischen Felsen, zwang die Vorübergehenden, seine Füße zu waschen, und stürzte sie dabei einer übergroßen Schildkröte zum Fraß in die Tiefe.
3) Θησεὺς δὲ ἁρπάσας αὐτὸν τῶν ποδῶν ἔρριψεν <εἰς τὴν θάλασσαν>. πέμπτον ἔκτεινεν ἐν Ἐλευσῖνι Κερκυόνα τὸν Βράγχου καὶ Ἀργιόπης νύμφης. οὗτος ἠνάγκαζε τοὺς παριόντας παλαίειν καὶ παλαίων ἀνῄρει· Θησεὺς δὲ αὐτὸν μετέωρον ἀράμενος ἔρραξεν εἰς γῆν. 4,3 Theseus aber ergriff ihn an den Füßen und stürzte ihn ins Meer. Als fünften tötete er in Eleusis den Kerkyon, den Sohn des Branchos und der Nymphe Argiope. Dieser zwang die Vorübergehenden, zu ringen, und dabei tötete er sie. Theseus hob ihn hoch und schmetterte ihn auf die Erde.
(4) ἕκτον ἀπέκτεινε Δαμάστην, ὃν ἔνιοι Πολυπήμονα λέγουσιν. οὗτος τὴν οἴκησιν ἔχων παρ' ὁδὸν ἐστόρεσε δύο κλίνας, μίαν μὲν μικράν, ἑτέραν δὲ μεγάλην, καὶ τοὺς παριόντας ἐπὶ ξένια καλῶν τοὺς μὲν βραχεῖς ἐπὶ τῆς μεγάλης κατακλίνων σφύραις ἔτυπτεν, ἵν' ἐξισωθῶσι τῇ κλίνῃ, τοὺς δὲ μεγάλους ἐπὶ τῆς μικρᾶς, καὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ σώματος ἀπέπριζε. καθάρας οὖν Θησεὺς τὴν ὁδὸν ἧκεν εἰς Ἀθήνας.
4,4 Als sechsten tötete er den Damastes, den einige Polypemon nennen. Dieser hatte sein Haus an der Straße und stellte zwei Betten auf, ein kleines und ein großes, und lud die Vorübergehenden zu Gast. Die Kleinen ließ er sich auf dem großen niederlegen und hieb sie mit dem Hammer, damit sie sich dem Bett anglichen. Die Großen aber auf dem kleinent und sägte die überstehenden Körperteile ab. So säuberte Theseus die Straße und kam schließlich nach Athen.
(5) Μήδεια δὲ Αἰγεῖ τότε συνοικοῦσα ἐπεβούλευσεν αὐτῷ, καὶ πείθει τὸν Αἰγέα φυλάττεσθαι ὡς ἐπίβουλον αὐτῷ. Αἰγεὺς δὲ τὸν ἴδιον ἀγνοῶν παῖδα, δείσας ἔπεμψεν ἐπὶ τὸν Μαραθώνιον ταῦρον.
4,5 Medeia, die damals mit Aigeus zusammenlebte, stellte ihm nach und überredete deshalb Aigeus, sich vor ihm zu hüten, als stelle er ihm nach. Aigeus erkannte seinen eigenen Sohn nicht, und schickte ihn aus Furcht gegen den Marathonischen Stier.
(6) ὡς δὲ ἀνεῖλεν αὐτόν, παρὰ Μηδείας λαβὼν αὐθήμερον προσήνεγκεν αὐτῷ φάρμακον. ὁ δὲ μέλλοντος αὐτῷ τοῦ ποτοῦ προσφέρεσθαι ἐδωρήσατο τῷ πατρὶ τὸ ξίφος, ὅπερ ἐπιγνοὺς Αἰγεὺς τὴν κύλικα ἐξέρριψε τῶν χειρῶν αὐτοῦ. Θησεὺς δὲ ἀναγνωρισθεὶς τῷ πατρὶ καὶ τὴν ἐπιβουλὴν μαθὼν ἐξέβαλε τὴν Μήδειαν. 4,6 Als Theseus diesen getötet hatte, bekam Aigeus von Medeia Gift und reichte es ihm noch am selben Tag. Als sein Vater ihm den Trank reichen wollte, schenkte er ihm das Schwert. Aigeus kannte es natürlcih und schlug ihm den Becher aus den Händen. Als Theseus nun von seinem Vater wieder erkannt war und den Anschlag durchschaut hatte, vertrieb er Medeia.
(7) καὶ εἰς τὸν τρίτον δασμὸν τῷ Μινωταύρῳ συγκαταλέγεται, ὡς δέ τινες λέγουσιν, ἑκὼν ἑαυτὸν ἔδωκεν. ἐχούσης δὲ τῆς νεὼς μέλαν ἱστίον Αἰγεὺς τῷ παιδὶ ἐνετείλατο, ἐὰν ὑποστρέφῃ ζῶν, λευκοῖς πετάσαι τὴν ναῦν ἱστίοις. 4,7 Für die dritte Abgabe an den Minotauros wurde er mit auserwählt; wie einige behaupten, meldete er sich freiwillig. Da das Schiff ein schwarzes Segel hatte, trug Aigeus seinem Sohn auf, wenn er lebend zurückkehre, das Schiff mit einem weißen Segel zu bespannen.
(8) ὡς δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην, Ἀριάδνη θυγάτηρ Μίνωος ἐρωτικῶς διατεθεῖσα πρὸς αὐτὸν συμπράσσειν ἐπαγγέλλεται, ἐὰν ὁμολογήσῃ γυναῖκα αὐτὴν ἕξειν ἀπαγαγὼν εἰς Ἀθήνας. ὁμολογήσαντος δὲ σὺν ὅρκοις Θησέως δεῖται Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον. 4,8 Als er nun nachKreta kam, verliebte sich Ariadne, die Tochter des Minos, in ihn und bietet ihre Mithilfe an, wenn er sich bereit erkläre, sie als seine Frau mit nach Athenzu nehmen. Als sich Theseus unter Schwüren dazu bereiterklärte, bat sie Daidalos, zu zeigen, wie man aus dem Labyrinth herauskomme.
(9) ὑποθεμένου δὲ ἐκείνου, λίνον εἰσιόντι Θησεῖ δίδωσι· τοῦτο ἐξάψας Θησεὺς τῆς θύρας ἐφελκόμενος εἰσῄει. καταλαβὼν δὲ Μινώταυρον ἐν ἐσχάτῳ μέρει τοῦ λαβυρίνθου παίων πυγμαῖς ἀπέκτεινεν, ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει. καὶ διὰ νυκτὸς μετὰ Ἀριάδνης καὶ τῶν παίδων εἰς Νάξον ἀφικνεῖται. ἔνθα Διόνυσος ἐρασθεὶς Ἀριάδνης ἥρπασε, καὶ κομίσας εἰς Λῆμνον ἐμίγη. καὶ γεννᾷ Θόαντα, Στάφυλον, Οἰνοπίωνα καὶ Πεπάρηθον. 4,9 Auf seinen Rat hin gab sie Theseus beim Hineingehen einen Faden. Diesen befestigte Theseus an der Tür und ging hinein, indem er ihn hinter sich herzog. Er traf den Minotauros im hintersten Teil des Labyrinths an, sund erchlug ihn mit Fausthieben. Indem er den Faden hinter sich herzog, gelangte er wieder hinaus. In der Nacht gelangte er mit Ariadne und den Kindern nach Naxos. Dort raubte Dionysos Ariadne aus Liebe zu ihr; er brachte sie nach Lemnos, vereinigte sich mit und zeugte Thoas, Staphylos, Oinopion und Peparethos.
(10) λυπούμενος δὲ Θησεὺς ἐπ' Ἀριάδνῃ καταπλέων ἐπελάθετο πετάσαι τὴν ναῦν λευκοῖς ἱστίοις. Αἰγεὺς δὲ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως τὴν ναῦν ἰδὼν ἔχουσαν μέλαν ἱστίον, Θησέα νομίσας ἀπολλέναι ῥίψας ἑαυτὸν μετήλλαξε. 4,10 In Trauer um Ariadne segelte Theseus weiter, vergaß aber, das Schiff mit weißen Segeln zu bespannen. Aigeus sah von der Akropolis aus das Schiff mit schwarzem Segel, glaubte, dass Theseus umgekommen sei, stürzte sich hinunter und starb.
(11) Θησεὺς δὲ παρέλαβε τὴν Ἀθηναίων δυναστείαν, <καὶ> τοὺς μὲν Πάλλαντος παῖδας πεντήκοντα τὸν ἀριθμὸν ἀπέκτεινεν· ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι ἀντᾶραι ἤθελον παρ' αὐτοῦ ἀπεκτάνθησαν, καὶ τὴν ἀρχὴν ἅπασαν ἔσχε μόνος.
4,11 Theseus aber übernahm die Herrschaft über Athen und tötete die fünfzig Söhne des Pallas. Ebenso beseitigte er alle, die sich gegen ihn erheben wollten, und hielt so die ganze Herrschaft allein in Händen.
(12) ὅτι Μίνως, αἰσθόμενος τοῦ φεύγειν τοὺς μετὰ Θησέως, Δαίδαλον αἴτιον ἐν τῷ λαβυρίνθῳ μετὰ τοῦ παιδὸς Ἰκάρου καθεῖρξεν, ὃς ἐγεγέννητο αὐτῷ ἐκ δούλης Μίνωος Ναυκράτης. ὁ δὲ πτερὰ κατασκευάσας ἑαυτῷ καὶ τῷ παιδὶ ἀναπτάντι ἐνετείλατο μήτε εἰς ὕψος πέτεσθαι, μὴ τακείσης τῆς κόλλης ὑπὸ τοῦ ἡλίου αἱ πτέρυγες λυθῶσι, μήτε ἐγγὺς θαλάσσης, ἵνα μὴ τὰ πτερὰ ὑπὸ τῆς νοτίδος λυθῇ. 4,12 Als Minos die Flucht des Theseus und seiner Gefährten bemerkte, sperrte erDaidalos als den Schuldigen mit seinem Sohn Ikaros, der ihm von Naukrate, einer Sklavin des Minos, geboren worden war, im Labyrinth ein. Daidalos verfertigte für sich und seinen Sohn Flügel und wies diesen beim Abflug an, weder in die Höhe zu fliegen, damit nicht der Leim durch die Sonne schmelze und das Gefieder sich auflöse, noch zu nahe am Meer, damit nicht die Flügel sich durch die Feuchtigkeit auflösten.
(13) Ἴκαρος δὲ ἀμελήσας τῶν τοῦ πατρὸς ἐντολῶν ψυχαγωγούμενος ἀεὶ μετέωρος ἐφέρετο· τακείσης δὲ τῆς κόλλης πεσὼν εἰς τὴν ἀπ' ἐκείνου κληθεῖσαν Ἰκαρίαν θάλασσαν ἀπέθανε. <Δαίδαλος δὲ διασώζεται εἰς Κάμικον τῆς Σικελίας>. 4,13 Ikaros aber missachtete die Anweisungen des Vaters und ließ sich in seiner Begeisterung immer höher tragen; der Leim schmolz, und er kam durch den Sturz in das nach ihm benannte Ikarische Meer zu Tode. Daidalos aber rettete sich nach Kamikos in Sizilien.
(14) Δαίδαλον δὲ ἐδίωκε Μίνως, καὶ καθ' ἑκάστην χώραν ἐρευνῶν ἐκόμιζε κόχλον, καὶ πολὺν ἐπηγγέλλετο δώσειν μισθὸν τῷ διὰ τοῦ κοχλίου λίνον διείραντι, διὰ τούτου νομίζων εὑρήσειν Δαίδαλον. ἐλθὼν δὲ εἰς Κάμικον τῆς Σικελίας παρὰ Κώκαλον, παρ' ᾧ Δαίδαλος ἐκρύπτετο, δείκνυσι τὸν κοχλίαν. ὁ δὲ λαβὼν ἐπηγγέλλετο διείρειν καὶ Δαιδάλῳ δίδωσιν· 4,14 Minos aber verfolgte Daidalos und brachte bei seiner Suche ihn jedes Land eine gewundene Muschel mit und versprach demjenigen großen Lohn, der einen Faden durch die Muschel hindurchzöge. So glaubte er Daidalos zu finden. Als er zu Kokalos nach Kamikos in Sizilien kam, bei dem sich Daidalos versteckt hielt, zeigte er die Muschel. Der nahm sie, versprach, den Faden durchzuziehen, und gab sie Daidalos.
(15) ὁ δὲ ἐξάψας μύρμηκος λίνον καὶ τρήσας τὸν κοχλίαν εἴασε δι' αὐτοῦ διελθεῖν. λαβὼν δὲ Μίνως τὸ λίνον διειρμένον ᾔσθετο ὄντα παρ' ἐκείνῳ Δαίδαλον, καὶ εὐθέως ἀπῄτει. Κώκαλος δὲ ὑποσχόμενος ἐκδώσειν ἐξένισεν αὐτόν· ὁ δὲ λουσάμενος ὑπὸ τῶν Κωκάλου θυγατέρων ἔκλυτος ἐγένετο· ὡς δὲ ἔνιοί φασι, ζεστῷ καταχυθεὶς [ὕδατι] μετήλλαξεν.
4,15 Dieser knüpfte den Faden an eine Ameise und ließ sie, nachdem er die Muschel durchbort hatte, hindurchkriechen. Als Minos den durchgezogenen Faden bekam, merkte er, dass sich Daidalos bei Kokalos aufhielt, und forderte ihn sofort zurück. Kokalos versprach, ihn zurückzugeben, und bewirtete Minos gastfreundlich. Im Bad wurde er von den Töchtern des Kokalos beseitigt; wie einige sagen, starb er, weil er mit kochendem Wasser übergossen wurde.
(16) συστρατευσάμενος δὲ ἐπὶ Ἀμαζόνας Ἡρακλεῖ ἥρπασενἈντιόπην, ὡς δέ τινες Μελανίππην, Σιμωνίδης δὲ Ἱππολύτην. διὸ ἐστράτευσαν ἐπ' Ἀθήνας Ἀμαζόνες. καὶ στρατοπεδευσαμένας αὐτὰς περὶ τὸν Ἄρειον πάγον Θησεὺς μετὰ Ἀθηναίων ἐνίκησεν. ἔχων δὲ ἐκ τῆς Ἀμαζόνος παῖδα Ἱππόλυτον, 4,16 Theseus zog mit Herakles gegen die Amazonen und raubte Antiope, oder, nach anderen, Melanippe, Simonides aber sagt Hippolyte. Deshalb zogen die Amazon gegen Athen in den Krieg. Nachdem sie auf dem Areopag ihr Lager aufgeschlagen hatten, errangen Theseus und die Athener den Sieg. Obwohl er von der Amazone den Sohn Hippolytos hatte,
(17) λαμβάνει μετὰ ταῦτα παρὰ Δευκαλίωνος Φαίδραν τὴν Μίνωος θυγατέρα, ἧς ἐπιτελουμένων τῶν γάμων Ἀμαζὼν ἡ προγαμηθεῖσα Θησεῖ τοὺς συγκατακειμένους σὺν ταῖς μεθ' ἑαυτῆς Ἀμαζόσιν ἐπιστᾶσα σὺν ὅπλοις κτείνειν ἔμελλεν. οἱ δὲ κλείσαντες διὰ τάχους τὰς θύρας ἀπέκτειναν αὐτὴν. τινὲς δὲ μαχομένην αὐτὴν ὑπὸ Θησέως λέγουσιν ἀποθανεῖν.
4,17 nahm er später von Deukalion Phaidra an, eine Tochter des Minos. Als ihre Hochzeit stattfand, erschien die Amazone, die vorher mit Theseus verheiratet war, zusammen mit ihren Amazonen in Waffen, und wollte die Gäste töten. Diese schlossen schnell die Türen und töteten sie. Einige behaupten, dass sie im Kampf von Theseus getötet wurde.
(18) Φαίδρα δὲ γεννήσασα Θησεῖ δύο παιδία Ἀκάμαντα καὶ Δημοφῶντα ἐρᾷ τοῦ ἐκ τῆς Ἀμαζόνος παιδὸς [ἤγουν τοῦ Ἱππολύτου] καὶ δεῖται συνελθεῖν αὐτῇ. ὁ δὲ μισῶν πάσας γυναῖκας τὴν συνουσίαν ἔφυγεν. ἡ δὲ Φαίδρα, δείσασα μὴ τῷ πατρὶ διαβάλῃ, κατασχίσασα τὰς τοῦ θαλάμου θύρας καὶ τὰς ἐσθῆτας σπαράξασα κατεψεύσατο Ἱππολύτου βίαν. 4,18 Phaidra gebar Theseus zwei Söhne, Akamas und Demophon, entbrannte aber in Liebe zu dem Sohn der Amazone, nämlich Hippolytos, und forderte ihn auf, mit ihr zu verkehren. Der aber hasste alle Frauen und floh vor ihre Gesellschaft. Da Phaidra fürchtete, dass er sie beim Vater anzeige, zerschlug sie die Türen des Schlafzimmers, zerriss ihre Kleider und täuschte eine Vergewaltigung durch Hippolytos vor.
(19) Θησεὺς δὲ πιστεύσας ηὔξατο Ποσειδῶνι Ἱππόλυτον διαφθαρῆναι· ὁ δέ, θέοντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ἅρματος καὶ παρὰ τῇ θαλάσσῃ ὀχουμένου, ταῦρον ἀνῆκεν ἐκ τοῦ κλύδωνος. πτοηθέντων δὲ τῶν ἵππων κατηρράχθη τὸ ἅρμα. ἐμπλακεὶς δὲ Ἱππόλυτος συρόμενος ἀπέθανε. γενομένου δὲ τοῦ ἔρωτος περιφανοῦς ἑαυτὴν ἀνήρτησε Φαίδρα. 4,19 Theseus glaubte ihr und betete zu Poseidon, Hippolytos zu verderben. Als dieser nun Hippolytos auf seinem Wagen schnell am Meer dahinfahren sah, ließ er einen Stier aus der Brandung aufsteigen. Die Pferde scheuten, der Wagen brach, Hippolytos verfing sich in den Zügeln und wurde zu Tode geschleift. Als aber die Leidenschaft der Phaidra doch offenbar wurde, erhängte sie sich.
(20) ὅτι ὁ Ἰξίων Ἥρας ἐρασθεὶς ἐπεχείρει βιάζεσθαι, καὶ προσαγγειλάσης τῆς Ἥρας γνῶναι θέλων ὁ Ζεύς, εἰ οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα, νεφέλην ἐξεικάσας Ἥρᾳ παρέκλινεν αὐτῷ· καὶ καυχώμενον ὡς Ἥρᾳ μιγέντα ἐνέδησε τροχῷ, ὑφ' οὗ φερόμενος διὰ πνευμάτων ἐν αἰθέρι ταύτην τίνει δίκην. νεφέλη δὲ ἐξ Ἰξίονος ἐγέννησε Κένταυρον. 4,20 Ixion versuchte aus Liebe zu Hera ihr Gewalt anzutun und Heraberichtete Zeus davon; dieser wollte wissen, ob sich die Sache so verhalte. Er bildete eine Wolke nach Heras Gestalt und legte sie neben ihn. Als sich Ixion nun brüstete, sich mit Hera vereint zu haben, band Zeus ihn an ein Rad, von dem er durch die Winde in den Äther getragen wurde. Dies war seine Straf. Die Wolke aber gebar von Ixion den Kentauros.
(21) Πειρίθους γὰρ Ἱπποδάμειαν μνηστευόμενος εἱστία Κενταύρους ὡς συγγενεῖς ὄντας αὐτῇ. ἀσυνήθως δὲ ἔχοντες οἴνου ἀφειδῶς ἐμφορησάμενοι ἐμέθυον, καὶ εἰσαγομένην τὴν νύμφην ἐπεχείρουν βιάζεσθαι· ὁ δὲ Πειρίθους μετὰ Θησέως καθοπλισάμενος μάχην συνῆψε, καὶ πολλοὺς ὁ Θησεὺς αὐτῶν ἀνεῖλεν>. 4,21 Peirithoos bewirtete nämlich, als er um Hippodameia warb, die Kentauren, weil sie mit ihr verwandt waren. Sie tranken, ohne es gewohnt zu sein, reichlich Wein und wurden betrunken. Als nun die Braut hineingeführt wurde, versuchten sie, ihr Gewalt antun. Peirithoos aber nahm zusammen mit Theseus bewaffnet den Kampf auf; und Theseus tötete viele von ihnen.
(22) ὅτι Καινεὺς πρότερον ἦν γυνή, συνελθόντος δὲ αὐτῇ Ποσειδῶνος ᾐτήσατο ἀνὴρ γενέσθαι ἄτρωτος· διὸ καὶ ἐν τῇ πρὸς Κενταύρους μάχῃ τραυμάτων καταφρονῶν πολλοὺς τῶν Κενταύρων ἀπώλεσεν, οἱ δὲ λοιποί, περιστάντες αὐτῷ, ἐλάταις τύπτοντες ἔχωσαν εἰς γῆν. 4,22 Kaineus war früher eine Frau. Als aber Poseidon mit ihr verkehrt hatte, bat sie, ein unverwundbarer Mann zu werden. Deshalb achtete er auch im Kampf mit den Kentauren nicht auf seine Wunden und tötete viele Kentauren. Die übrigen aber umringten ihn und schlugen ihn mit Fichten und trieben in die Erde hinein.
(23) ὅτι Θησεύς, Πειρίθῳ συνθέμενος Διὸς θυγατέρας γαμῆσαι, ἑαυτῷ μὲν ἐκ Σπάρτης μετ' ἐκείνου ἥρπασεν Ἑλένην δωδεκαέτη οὖσαν, Πειρίθῳ δὲ μνηστευόμενος τὸν Περσεφόνης γάμον εἰς Ἅιδου κάτεισι. καὶ Διόσκουροι μὲν μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀρκάδων εἷλον Ἀθήνας καὶ ἀπάγουσιν Ἑλένην καὶ μετὰ ταύτης Αἴθραν τὴν Πιτθέως αἰχμάλωτον· Δημοφῶν δὲ καὶ Ἀκάμας ἔφυγον. κατάγουσι δὲ καὶ Μενεσθέα καὶ τὴν ἀρχὴν τῶν Ἀθηναίων διδόασι τούτῳ. 4,23 Theseus hatte mit Peirithoos vereinbart, Töchter des Zeus zu heiraten. Für sich raubte er mit dessen Hilfe die zwölfjährige Helena aus Sparta. Um für Peirithoos um Persephone zu werben, stieg er in den Hades hinab. Die Dioskuren nahmen inzwischen zusammen mit den Lakedaimoniern und Arkadern Athen ein und führten Helena und mit ihr die Tochter des Pittheus, Aithra, gefangen hinweg. Demophon und Akamas konnten entfliehen. Die Dioskuren riefen auch den Menestheus zurück und übergaben ihm die Herrschaft über Athen.
(24) Θησεὺς δὲ μετὰ Πειρίθου παραγενόμενος εἰς Ἅιδου ἐξαπατᾶται, καὶ ὡς ξενίων μεταληψομένους πρῶτον ἐν τῷ τῆς Λήθης εἶπε καθεσθῆναι θρόνῳ, ᾧ προσφυέντες σπείραις δρακόντων κατείχοντο. Πειρίθους μὲν οὖν εἰς ἀίδιον δεθεὶς ἔμεινε, Θησέα δὲ Ἡρακλῆς ἀναγαγὼν ἔπεμψεν εἰς Ἀθήνας. ἐκεῖθεν δὲ ὑπὸ Μενεσθέως ἐξελαθεὶς πρὸς Λυκομήδην ἦλθεν, ὃς αὐτὸν βάλλει κατὰ βαράθρων καὶ ἀποκτείνει.
4,24 Als Theseus mit Peirithoos im Hades ankam, wurde er betrogen. Hades sagte, als wolle er sie gastlich aufnehme, sie sollten doch zuerst auf dem Thron der Lethe Platz nehmen. Dort wuchsen sie an und wurden von Schlangenwindungen festgehalten. Peirithoos nun blieb für immer gefesselt dort; den Theseus aber holte Herakles wieder herauf und schickte ihn nach Athen. Von dort wurde er von Menestheus vertrieben und kam zu Lykomedes, der ihn in den Abgrund stürzte und tötete.
  Übersetzung: E.Gottwein

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/epit01.php - Letzte Aktualisierung: 02.05.2021 - 18:31