Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Stammbäume zur griechischen Mythologie

Tafel 1.1 - 4c. 3

sagsin.jpg (1095 Byte)
sagdex.jpg (1082 Byte)

 

1. ~Hera Hebe ~Herakles Alexiares        
Aniketos      
Eileithyia        
~Ares~ ~Agraulos (Aglauros) Alkippe      
~Althaia Meleagros      
~Atalante Parthenopaios      
~Aphrodite Harmonia      
~Chryse Phlegyas Koronis~ Apollon Asklepios  
Ischys  
~Kyrene Diomedes      
~Demonike→ Euenos Marpessa~Idas Kleopatra~Meleagros  
Thestios~Eurythemis Althaia~Oineus Toxeus  
Thyreus  
Elymenos  
Gorge~Andraimon  
Deianeira~Herakles  
Meleagros~Kleopatra  
Leda~Tyndareos    
Hypermenestra    
Iphiklos    
Euippos    
Plexippos    
Eurypylos    
Molos      
Pylos      
~Pelopeia Kyknos      
~Protogeneia Oxylos      
~Pyrene Kyknos      
Dryas      
Ialmneos      
Askalaphos      
Tereus      
Kadmosdrachen Echion    
Chthonios    
Udaios    
Hyperenor    
Pelor    
(Hephaistos)        
2. ~Themis (Horen) Eirene
           
Eunomia        
Dike        
(Moiren) Klotho        
Lachesis        
Atropos        
  Nymphen am Eridanos      
3. ~Dione Aphrodite ~ Anchises Aineias        
Lyros    
~ Ares Harmonia    
4. ~Eurynome (Chariten) Aglaia            
Euphrosyne        
Thaleia        
  [Asopos]      
5.   ~Styx Persephone (Demeter)          
6. ~Mnemosyne (Musen) Kalliope ~Oiagros ~(Apollon) Linos        
Orpheus  
Kleio ~Pieros Hyakynthos    
Euterpe ~Strymon Rhesos    
Thaleia ~Apollon Korybanten    
Melpomene ~Acheloos Seirenen    
Erato        
Terpsichore        
Urania        
Polyhymnia        
7. ~Metis Athena          
8. ~Leto Artemis          
Apollon~ Koronis (Arsinoe) Asklepios  
Thaleia Korybanten  
Aethusa Eleuther  
Aria Miletos  
Phthia Doros Xanthippe~Pleuron
Laodokos  
Polypoites  
9.   ~Thymbris Pan          
10.   ~Elara Tityos          
11.   ~Protogeneia Aethlios          
12.   ~Io Epaphos          
13. ~Danae Perseus          
14.   ~Niobe Argos          
Pelasgos
15.   ~Alkmene Herakles          
16.   ~Kassiepeia Atymnios          
17.   ~Europe Minos          
Sarpedon
Rhadamanthys
18.   ~Semele Dionysos Phanos        
Staphylos
Deianeira
19.   ~Antiope Zethos          
Amphion
20.   ~Maia Hermes~Herse Abderos        
Eurytos    
Autolykos Antikleia~Hephaistos Periphetes
21.   ~Taygete Lakedaimon          
22.   ~Elektra            
23.   ~Kallisto            
24.   ~Leda            
25.   ~Aigina            
26.   ~Laodameia            
27.   ~Atthis (Athena)            
28.   ~Antikleia            
Taf.1.10                          
Stammbaum nach oben
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Zeus
~ Hera
Themis 
~ Zeus
Dione 
~ Zeus
Eurynome
 ~ Zeus
Styx
(Demeter)
 ~ Zeus
Mnemosyne
~ Zeus
Metis
~ Zeus
Leto
~ Zeus
Thymbris
~ Zeus
Elara
~ Zeus
Proto-
geneia 
 
Io
~ Zeus
Danae
~ Zeus
Niobe
~ Zeus
| | | | | | | | | | | | | |

Ares
Hebe
Eileithyia
(Hephai-
stos
)

Drei Horen
Drei Moiren
Nymphen am Eridanos
(Ap.2,5,11)

Aphrodite

Drei Chariten

Perse-
phone
(Kore)
Neun Musen Athe-na Arte-mis
Apol-lon
Pan Tityos Aethlios Epa-phos Perseus Argos
Pelasgos
                           
                         
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Alkmene
~ Zeus
Kassiepeia
~ Zeus
Europa
~ Zeus
Semele
~ Zeus
Antiope
~ Zeus
Maia
~ Zeus
Taygete
~ Zeus
Elektra
~ Zeus
Kallisto
~ Zeus
Leda
~ Zeus
Aigina
~ Zeus
Lao-dameia
~ Zeus
Zeus
~ Zeus
| | | | | | | | | | | | |
Hera-kles Atymnios Minos
Sarpedon
Rhada-
manthys
Diony-sos Zethos
Am-phion
Her-mes Lake-daimon Iasion
Dar-danos
Arkas (Kastor)
Poly-deukes
Helena
Aiakos Sarpe-don Hellen
Endy-mion
                         
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/apollod_stb01b.php - Letzte Aktualisierung: 17.04.2021 - 14:54