Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Herodot 3,129-137

Der Arzt Demokedes

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 


(3,129) Ἀπικομένων δὲ καὶ ἀνακομισθέντων τῶν Ὀροίτεω χρημάτων ἐς τὰ Σοῦσα, συνήνεικε χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕστερον βασιλέα Δαρεῖον ἐν ἄγρῃ θηρῶν ἀποθρώσκοντα ἀπ' ἵππου στραφῆναι τὸν πόδα. Καί κως ἰσχυροτέρως ἐστράφη· ὁ γάρ οἱ ἀστράγαλος ἐξεχώρησε ἐκ τῶν ἄρθρων. Νομίζων δὲ καὶ πρότερον περὶ ἑωυτὸν ἔχειν Αἰγυπτίων τοὺς δοκέοντας εἶναι πρώτους τὴν ἰητρικήν, τούτοισι ἐχρᾶτο. Οἳ δὲ στρεβλοῦντες καὶ βιώμενοι τὸν πόδα κακὸν μέζον ἐργάζοντο. Ἐπ' ἑπτὰ μὲν δὴ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ νύκτας ὑπὸ τοῦ παρεόντος κακοῦ ὁ Δαρεῖος ἀγρυπνίῃσι εἴχετο· τῇ δὲ δὴ ὀγδόῃ ἡμέρῃ ἔχοντί οἱ φλαύρως, παρακούσας τις πρότερον ἔτι ἐν Σάρδισι τοῦ Κροτωνιήτεω Δημοκήδεος τὴν τέχνην ἀγγέλλει τῷ Δαρείῳ· ὁ δὲ ἄγειν μιν τὴν ταχίστην παρ' ἑωυτὸν ἐκέλευσε. Τὸν δὲ ὡς ἐξεῦρον ἐν τοῖσι Ὀροίτεω ἀνδραπόδοισι ὅκου δὴ ἀπημελημένον, παρῆγον ἐς μέσον πέδας τε ἕλκοντα καὶ ῥάκεσι ἐσθημένον.
129. Als die Schätze des Oroitas nach Susa gekommen und in die Burg gebracht worden waren, trug es sich nicht lange Zeit nachher zu, dass sich der König Dareios, als er bei einer Wildjagd vom Pferd sprang, den Fuß verrenkte. Die Verrenkung mochte wohl etwas stark sein: denn der Knöchel war ihm aus den Gelenken getreten. Da er nun schon früher gewöhnlich ägyptische Ärzte um sich hatte, die für die ersten in der Heilkunde galten, so griff er auf diese zurück. Aber indem diese mit aller Gewalt versuchten, den Fuß wieder in das Gelenk zu bringen, machten sie das Übel nur noch schlimmer, und so lag Dareios in Folge dieses Leidens sieben Tage und sieben Nächte lang schlaflos da. Als er sich aber am achten Tag ganz schlecht fühlte, kam einer, der zufällig früher noch zu Sardeis von der Kunst des Demokedes aus Kroton gehört hatte, und sprach dem Dareios davon, worauf er befahl, diesen schleunigst zu ihm zu bringen. Man fand ihn auch unter den Sklaven des Oroitas an irgendeinem Ort, wo er unbeachtet lag, und führte ihn dann vor, wobei er seine Fesseln nachschleppte und in Lumpen gehüllt war.
(3,130) Σταθέντα δὲ ἐς μέσον εἰρώτα ὁ Δαρεῖος τὴν τέχνην εἰ ἐπίσταιτο. Ὁ δὲ οὐκ ὑπεδέκετο, ἀρρωδέων μὴ ἑωυτὸν ἐκφήνας τὸ παράπαν τῆς Ἑλλάδος ᾖ ἀπεστερημένος. Κατεφάνη τε τῷ Δαρείῳ τεχνάζειν ἐπιστάμενος, καὶ τοὺς ἀγαγόντας αὐτὸν ἐκέλευσε μάστιγάς τε καὶ κέντρα παραφέρειν ἐς τὸ μέσον. Ὁ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ὦν ἐκφαίνει, φὰς ἀτρεκέως μὲν οὐκ ἐπίστασθαι, ὁμιλήσας δὲ ἰητρῷ φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνην. Μετὰ δέ, ὥς οἱ ἐπέτρεψε, Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ ἤπια μετὰ τὰ ἰσχυρὰ προσάγων ὕπνου τέ μιν λαγχάνειν ἐποίεε καὶ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ὑγιέα μιν ἀπέδεξε, οὐδαμὰ ἔτι ἐλπίζοντα ἀρτίπουν ἔσεσθαι. Δωρέεται δή μιν μετὰ ταῦτα ὁ Δαρεῖος πεδέων χρυσέων δύο ζεύγεσι. Ὁ δέ μιν ἐπείρετο εἴ οἱ διπλήσιον τὸ κακὸν ἐπίτηδες νέμει, ὅτι μιν ὑγιέα ἐποίησε. Ἡσθεὶς δὲ τῷ ἔπει ὁ Δαρεῖος ἀποπέμπει μιν παρὰ τὰς ἑωυτοῦ γυναῖκας. Παράγοντες δὲ οἱ εὐνοῦχοι ἔλεγον πρὸς τὰς γυναῖκας ὡς βασιλέι οὗτος εἴη ὃς τὴν ψυχὴν ἀπέδωκε. Ὑποτύπτουσα δὲ αὐτέων ἑκάστη φιάλῃ τοῦ χρυσοῦ ἐς θήκην ἐδωρέετο Δημοκήδεα οὕτω δή τι δαψιλέι δωρεῇ ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας ἑπόμενος ὁ οἰκέτης, τῷ οὔνομα ἦν Σκίτων, ἀνελέγετο καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχθη. 130. Als er vor Dareios kam, fragte in dieser, ob er sich auf die Heilkunst verstehe. Er aber wies es zurück, weil er befürchtete, die Rückkehr nach Hellas wäre ihm gänzlich abgeschnitten, wenn er sich zu erkennen gebe. Als jedoch Dareios merkte, dass er sich nur verstelle und seine Kunst verstehe, und darauf denen, die den Demokedes vorgeführt hatten, befahl, Geißeln und Stacheln herbeizuschaffen, da gab er sich zu erkennen und erklärte, er verstehe zwar nicht genau die Kunst, aber er sei bei einem Arzt verkehrt und habe so eine geringe Kenntnis in der Kunst. Als sich Dareios ihm darauf anvertraute, wendete er hellenische Heilmittel an und brachte es durch gelinde Mittel nach den starken (der ägyptischen Ärzte) dahin, dass Dareios wieder zu Schlaf kommen konnte; ja, in kurzer Zeit machte er ihn wieder völlig gesund, obwohl Dareios alle Hoffnung aufgegeben hatte, wieder einen geraden Fuß zu bekommen. Dareios beschenkte ihn danach mit zwei Paar goldenen Fesseln. Der aber fragte ihn, ob er ihm den absichtlich dafür, dass er ihn gesund gemacht habe, ein doppeltes Übels zuwenden wolle. Dareios, dem diese Rede gefiel, schickte ihn dann zu seinen Weibern. Die Eunuchen aber, die ihn zu den Weibern führten, sagten zu diesen, dies sei der Mann, der dem König das Leben erhalten habe. Da schöpfte eine jede von ihnen mit einer Schale in die Goldkiste und beschenkte Demokedes mit einer so reichlichen Gabe, dass der Diener, der ihm folgte (er hieß Skiton), die von den Schalen herabfallenden Statere auflas und sich eine bedeutende Summe von Gold zusammenbrachte.
(3,131) Ὁ δὲ Δημοκήδης οὗτος ὧδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος Πολυκράτει ὡμίλησε· Πατρὶ συνείχετο ἐν τῇ Κρότωνι ὀργὴν χαλεπῷ. Τοῦτον ἐπείτε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιπὼν οἴχετο ἐς Αἴγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην πρώτῳ ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς ἄλλους ἰητρούς, ἀσκευής περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν ὅσα περὶ τὴν τέχνην ἐστὶ ἐργαλήια. Καί μιν δευτέρῳ ἔτει ταλάντου Αἰγινῆται δημοσίῃ μισθοῦνται, τρίτῳ δὲ ἔτει Ἀθηναῖοι ἑκατὸν μνέων, τετάρτῳ δὲ ἔτει Πολυκράτης δυῶν ταλάντων. Οὕτω μὲν ἀπίκετο ἐς τὴν Σάμον, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ ἀνδρὸς οὐκ ἥκιστα Κροτωνιῆται ἰητροὶ εὐδοκίμησαν. Ἐγένετο γὰρ ὦν τοῦτο ὅτε πρῶτοι μὲν Κροτωνιῆται ἰητροὶ ἐλέγοντο ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι, δεύτεροι δὲ Κυρηναῖοι. Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον χρόνον καὶ Ἀργεῖοι ἤκουον μουσικὴν εἶναι Ἑλλήνων πρῶτοι. 131. Dieser Demokedes war auf folgende Weise von Kroton in die Umgebung des Polykrates gekommen. Er lebte zusammen mit seinem Vater, der ein jähzorniger Mann war. Als er es bei diesem nicht aushalten konnte, machte er sich auf und ging nach Aigina. Nachdem er sich hier niedergelassen hatte, übertraf er schon im ersten Jahr die anderen Ärzte, obgleich er gar keine Einrichtung hatte und keines von all den Werkzeugen, die zu der Kunst gehören. Im zweiten Jahr stellen ihn dann in die Aigineten von Staats wegen für ein Talent an, im dritten die Athener für 100 Minen, im vierten Polykrates für zwei Talente. So kam er nach Samos. Hauptsächlich durch diesen Mann sind die krotoniatischen Ärzte zu Ruhm gekommen; denn das fällt in eine Zeit, zu der die krotoniatischen Ärzte für die ersten in Griechenland galten, nach ihnen die kyrenaischen. Zu eben dieser Zeit galten auch die Argiver für die ersten unter den Hellenen in der Tonkunst.
(3,132) Τότε δὴ ὁ Δημοκήδης ἐν τοῖσι Σούσοισι ἐξιησάμενος Δαρεῖον οἶκόν τε μέγιστον εἶχε καὶ ὁμοτράπεζος βασιλέι ἐγεγόνεε, πλήν τε ἑνὸς τοῦ ἐς Ἕλληνας ἀπιέναι πάντα τἆλλά οἱ παρῆν. Καὶ τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἰητρούς, οἳ βασιλέα πρότερον ἰῶντο, μέλλοντας ἀνασκολοπιεῖσθαι ὅτι ὑπὸ Ἕλληνος ἰητροῦ ἑσσώθησαν, τούτους βασιλέα παραιτησάμενος ἐρρύσατο. Τοῦτο δὲ μάντιν Ἠλεῖον Πολυκράτει ἐπισπόμενον καὶ ἀπημελημένον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι ἐρρύσατο. Ἦν δὲ μέγιστον πρῆγμα Δημοκήδης παρὰ βασιλέι. 132. Damals nun hatte Demokedes zu Susa, als er Dareios geheilt hatte, ein sehr großes Haus und war Tischgenosse des Königs geworden. Es fehlte ihm nichts, ausgenommen das eine: die Rückkehr nach Hellas. Auch errettete er durch seine Fürbitte bei dem König die ägyptischen Ärzte, die vorher versucht hatten, den König zu heilen und nun aufgespießt werden sollten, weil sie von einem hellenischen Arzt übertroffen worden waren; zum anderen errettete er noch einen Seher aus Elis, der dem Polykrates gefolgt war und sich unbeachtet unter den Sklaven befand. Überhaupt war Demokedes ein Mann von großem Ansehen bei den König.
(3,133) Ἐν χρόνῳ δὲ ὀλίγῳ μετὰ ταῦτα τάδε ἄλλα συνήνεικε γενέσθαι. Ἀτόσσῃ τῇ Κύρου μὲν θυγατρὶ Δαρείου δὲ γυναικὶ ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἔφυ φῦμα, μετὰ δὲ ἐκραγὲν ἐνέμετο πρόσω. Ὅσον μὲν δὴ χρόνον ἦν ἔλασσον, ἣ δὲ κρύπτουσα καὶ αἰσχυνομένη ἔφραζε οὐδενί. Ἐπείτε δὲ ἐν κακῷ ἦν, μετεπέμψατο τὸν Δημοκήδεα καί οἱ ἐπέδεξε. Ὁ δὲ φὰς ὑγιέα ποιήσειν ἐξορκοῖ μιν ἦ μέν οἱ ἀντυπουργήσειν ἐκείνην τοῦτο τὸ ἂν αὐτῆς δεηθῇ· δεήσεσθαι δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα ἐς αἰσχύνην ἐστὶ φέροντα 133. Kurze Zeit danach aber trug sich noch Folgendes zu: Atossa, die Tochter des Kyros und das Weib des Dareios, bekam ein Geschwür auf die Brust, das nach einiger Zeit aufbrach und weiter um sich fraß. Solange nun das Geschwür klein war, verbarg sie es und sprach aus einer gewissen Scham mit niemand darüber; als es aber schlimmer wurde, ließ sie den Demokedes rufen und zeigte es ihm. Dieser versprach ihr, sie wieder gesund zu machen, ließ sich aber von ihr eidlich die Versicherung gegen, dass sie ihm den Gegendienst erweise, um den er sie bitten werde; er werde aber nichts von der Art sich ausbitten, was ihr Schande bringen könne.
(3,134) Ὡς δὲ ἄρα μιν μετὰ ταῦτα ἰώμενος ὑγιέα ἀπέδεξε, ἐνθαῦτα δὴ διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Δημοκήδεος ἡ Ἄτοσσα προσέφερε ἐν τῇ κοίτῃ Δαρείῳ λόγον τοιόνδε· Ὦ βασιλεῦ, ἔχων δύναμιν τοσαύτην κάτησαι, οὔτε τι ἔθνος προσκτώμενος οὔτε δύναμιν Πέρσῃσι. Οἰκὸς δὲ ἐστὶ ἄνδρα καὶ νέον καὶ χρημάτων μεγάλων δεσπότην φαίνεσθαί τι ἀποδεικνύμενον, ἵνα καὶ Πέρσαι ἐκμάθωσι ὅτι ὑπ' ἀνδρὸς ἄρχονται. Ἐπ' ἀμφότερα δέ τοι συμφέρει ταῦτα ποιέειν, καὶ ἵνα σφέων Πέρσαι ἐπίστωνται ἄνδρα εἶναι τὸν προεστεῶτα, καὶ ἵνα τρίβωνται πολέμῳ μηδὲ σχολὴν ἄγοντες ἐπιβουλεύωσί τοι. Νῦν γὰρ ἄν τι καὶ ἀποδέξαιο ἔργον, ἕως νέος εἶς ἡλικίην· αὐξομένῳ γὰρ τῷ σώματι συναύξονται καὶ αἱ φρένες, γηράσκοντι δὲ συγγηράσκουσι καὶ ἐς τὰ πρήγματα πάντα ἀπαμβλύνονται. Ἣ μὲν δὴ ταῦτα ἐκ διδαχῆς ἔλεγε, ὃ δ' ἀμείβετο τοῖσιδε. “ Ὦ γύναι, πάντα ὅσα περ αὐτὸς ἐπινοέω ποιήσειν εἴρηκας: ἐγὼ γὰρ βεβούλευμαι ζεύξας γέφυραν ἐκ τῆσδε τῆς ἠπείρου ἐς τὴν ἑτέρην ἤπειρον ἐπὶ Σκύθας στρατεύεσθαι· καὶ ταῦτα ὀλίγου χρόνου ἔσται τελεύμενα. Λέγει Ἄτοσσα τάδε. Ὅρα νυν, ἐπὶ Σκύθας μὲν τὴν πρώτην ἰέναι ἔασον: οὗτοι γάρ, ἐπεὰν σὺ βούλῃ, ἔσονταί τοι· σὺ δέ μοι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύεσθαι. Ἐπιθυμέω γὰρ λόγῳ πυνθανομένη Λακαίνας τέ μοι γενέσθαι θεραπαίνας καὶ Ἀργείας καὶ Ἀττικὰς καὶ Κορινθίας. Ἔχεις δὲ ἄνδρα ἐπιτηδεότατον ἀνδρῶν πάντων δέξαι τε ἕκαστα τῆς Ἑλλάδος καὶ κατηγήσασθαι, τοῦτον ὅς σευ τὸν πόδα ἐξιήσατο. Ἀμείβεται Δαρεῖος· Ὦ γύναι, ἐπεὶ τοίνυν τοι δοκέει τῆς Ἑλλάδος ἡμέας πρῶτα ἀποπειρᾶσθαι, κατασκόπους μοι δοκέει Περσέων πρῶτον ἄμεινον εἶναι ὁμοῦ τούτῳ τῷ σὺ λέγεις πέμψαι ἐς αὐτούς, οἳ μαθόντες καὶ ἰδόντες ἐξαγγελέουσι ἕκαστα αὐτῶν ἡμῖν· καὶ ἔπειτα ἐξεπιστάμενος ἐπ' αὐτοὺς τρέψομαι. 134. Als dann Atossa durch die Behandlung des Demokedes wieder genesen war, wendete sie sich, so wie es dieser ihr angegeben hatte, im Bett mit folgender Rede an Dareios: O König! Du hast eine solche Macht und sitzt ruhig da, ohne irgendein Volk oder eine Macht für die Perser zu gewinnen. Es ziemt sich aber, dass ein Mann, der jung ist und über große Schätze gebietet, irgendeine glänzende Tat vollbringt, damit auch die Perser erkennen, dass sie von einem Mann beherrscht werden. Aus einer doppelten Rücksicht aber musst du darauf denken, so etwas zu tun, einerseits, damit die Perser einsehen, dass ein Mann es ist, die an ihrer Spitze steht; andererseits, damit sie durch den Krieg beschäftigt werden und sich nicht aus Müßiggang gegen dich erheben. Denn jetzt könntest du noch irgendeine Tat ausführen, solange du an Alter jung bist; denn wenn der Körper zunimmt, nimmt auch die Seele zu; altert er, so altert mit ihm auch die Seele und wird abgestuft zu allen Unternehmungen. Also sprach sie, ganz wie es ihren eingegeben war. Dareios aber erwiderte Folgendes: O Weib, du hast alles ausgesprochen, was ich selbst zu tun gedachte. Ich habe nämlich beschlossen, eine Brücke von diesem Festland aus auf das andere zu bauen und gegen die Skythen zu Feld zu ziehen, und dies wird innerhalb kurzer Zeit zur Ausführung kommen. Da spricht Atossa zu ihm Folgendes: Sieh zu und lass lieber davon ab, zuerst gegen die Skythen zu ziehen; denn diese werden dein sein, wenn du es willst. Ziehe vielmehr mir zu Gefallen gegen die Hellenen; denn ich möchte gern nach dem, was ich darüber vernommen habe, lakonische, argivische, attische und korinthische Dienerinnen bekommen. Du hast aber den Mann, der unter allen am geschicktesten ist, dir alles in Hellas zu zeigen und dich zu führen, ich meine den, der deinen Fuß geheilt hat. Darauf erwiderte Dareios: O Weib, weil du meinst, wir sollten uns zuerst an Hellas versuchen, so halte ich es für gut, zuerst persische Kundschafter zusammen mit dem Mann, den du bezeichnest, dorthin zu schicken, die ihn, wenn sie alles wahrgenommen und angesehen haben, uns darüber Nachricht bringen. Dann, wenn ich alles genau weiß, will ich mich gegen sie wenden.
(3,135) Ταῦτα εἶπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε. Ἐπείτε γὰρ τάχιστα ἡμέρη ἐπέλαμψε, καλέσας Περσέων ἄνδρας δοκίμους πεντεκαίδεκα ἐνετέλλετό σφι ἑπομένους Δημοκήδει διεξελθεῖν τὰ παραθαλάσσια τῆς Ἑλλάδος, ὅκως τε μὴ διαδρήσεται σφέας ὁ Δημοκήδης, ἀλλά μιν πάντως ὀπίσω ἀπάξουσι. Ἐντειλάμενος δὲ τούτοισι ταῦτα, δεύτερα καλέσας αὐτὸν Δημοκήδεα ἐδέετο αὐτοῦ ὅκως ἐξηγησάμενος πᾶσαν καὶ ἐπιδέξας τὴν Ἑλλάδα τοῖσι Πέρσῃσι ὀπίσω ἥξει. Δῶρα δέ μιν τῷ πατρὶ καὶ τοῖσι ἀδελφεοῖσι ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν, φὰς ἄλλα οἱ πολλαπλήσια ἀντιδώσειν. Πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα ὁλκάδα οἱ ἔφη συμβαλέεσθαι πλήσας ἀγαθῶν παντοίων, τὴν ἅμα οἱ πλεύσεσθαι. Δαρεῖος μὲν δή, δοκέειν ἐμοί, ἀπ' οὐδενὸς δολεροῦ νόου ἐπαγγέλλετό οἱ ταῦτα. Δημοκήδης δὲ δείσας μή εὑ ἐκπειρῷτο Δαρεῖος, οὔτι ἐπιδραμὼν πάντα τὰ διδόμενα ἐδέκετο, ἀλλὰ τὰ μὲν ἑωυτοῦ κατὰ χώρην ἔφη καταλείψειν, ἵνα ὀπίσω σφέα ἀπελθὼν ἔχοι, τὴν μέντοι ὁλκάδα, τήν οἱ Δαρεῖος ἐπαγγέλλετο ἐς τὴν δωρεὴν τοῖσι ἀδελφεοῖσι, δέκεσθαι ἔφη. Ἐντειλάμενος δὲ καὶ τούτῳ ταὐτὰ ὁ Δαρεῖος ἀποστέλλει αὐτοὺς ἐπὶ θάλασσαν. 135. Dies sprach er und so, wie er gesprochen, tat er auch sogleich. Denn sobald der Tag graute, berief er 15 der angesehensten Perser und gab ihnen den Auftrag, sie sollten dem Demokedes folgen und die Küstenstriche von Hellas bereisen, aber Acht geben, dass Demokedes ihnen nicht durchgehe, sondern sie sollten ihn durchaus wieder zurückbringen. Nachdem er ihnen diesen Auftrag erteilt hatte, ließ er zum anderen den Demokedes selbst rufen und bat ihn, die Perser zu führen und ihnen ganz Hellas zu zeigen, dann aber wieder zurückzukommen. Auch ließ er ihnen all seine Gerätschaften mit sich nehmen, als Geschenk für seinen Vater und seine Brüder, mit der Versicherung, er werde sie ihm vielfach ersetzen. Außerdem erklärte er zu diesen Geschenken, er wolle ihm ein mit allen möglichen Gütern angefülltes Lastschiff mitgeben, das zugleich mit ihm abfahren solle. Dareios machte ihm nun dieses Anerbieten, ohne an irgendetwas Arges dabei zu denken. Demokedes aber, der besorgte, Dareios wolle ihn auf die Probe stellen, nahm keineswegs begierig alles an, was ihm angeboten wurde, sondern erklärte, er wolle das, was ihm gehöre, lieber im Lande zurückgelassen, damit er es nach der Rückkehr noch habe. Das Lastschiff dagegen, das Dareios ihm als Geschenk für seine Brüder angeboten hatte, nahm er an. Nachdem Dareios also auch dem Demokedes diesen Auftrag gegeben hatte, schickte er sie zum Meer hinab.
(3,136) Καταβάντες δὲ οὗτοι ἐς Φοινίκην καὶ Φοινίκης ἐς Σιδῶνα πόλιν αὐτίκα μὲν τριήρεας δύο ἐπλήρωσαν, ἅμα δὲ αὐτῇσι καὶ γαῦλον μέγαν παντοίων ἀγαθῶν. Παρεσκευασμένοι δὲ πάντα ἔπλεον ἐς τὴν Ἑλλάδα, προσίσχοντες δὲ αὐτῆς τὰ παραθαλάσσια ἐθηεῦντο καὶ ἀπεγράφοντο, ἐς ὃ τὰ πολλὰ αὐτῆς καὶ ὀνομαστὰ θεησάμενοι ἀπίκοντο τῆς Ἰταλίης ἐς Τάραντα. Ἐνθαῦτα δὲ ἐκ ῥηστώνης τῆς Δημοκήδεος Ἀριστοφιλίδης τῶν Ταραντίνων ὁ βασιλεὺς τοῦτο μὲν τὰ πηδάλια παρέλυσε τῶν Μηδικέων νεῶν, τοῦτο δὲ αὐτοὺς τοὺς Πέρσας εἶρξε ὡς κατασκόπους δῆθεν ἐόντας. Ἐν ᾧ δὲ οὗτοι ταῦτα ἔπασχον, ὁ Δημοκήδης ἐς τὴν Κρότωνα ἀπικνέεται. Ἀπιγμένου δὲ ἤδη τούτου ἐς τὴν ἑωυτοῦ ὁ Ἀριστοφιλίδης ἔλυσε τοὺς Πέρσας, καὶ τὰ παρέλαβε τῶν νεῶν ἀπέδωκέ σφι. 136. Diese reisten nun (von Susa) hinunter nach Phönikien und in die phönikische Stadt Sidon, wo sie sofort zwei Trieren bemannten und zugleich mit diesen auch ein großes Lastschiff, das mit Gütern aller Art angefüllt war. Nachdem sie alles hergerichtet hatten, fuhren sie fort nach Hellas. Sie hielten sich an dessen Küste, besahen sie und zeichneten sich alles auf, bis sie, nachdem sie den größten und nennenswertesten Teil besichtigt hatten, nach Tarent in Italien kamen. Hier nun ließ Aristophilides, der König der Tarentiner, aus Gefälligkeit für Demokedes, die Steuerruder der medischen Schiffe wegnehmen und dann die Perser selbst unter dem Vorwand festhalten, sie seien Spione. Während ihnen dies geschah, gelangte Demokedes nach Kroton. Sobald er in seine Heimat gekommen war, ließ Aristophilides die Perser frei und gab ihnen zurück, was er von ihren Schiffen genommen hatte.
(3,137) Πλέοντες δὲ ἐνθεῦτεν οἱ Πέρσαι καὶ διώκοντες Δημοκήδεα ἀπικνέονται ἐς τὴν Κρότωνα, εὑρόντες δέ μιν ἀγοράζοντα ἅπτοντο αὐτοῦ. Τῶν δὲ Κροτωνιητέων οἳ μὲν καταρρωδέοντες τὰ Περσικὰ πρήγματα προιέναι ἕτοιμοι ἦσαν, οἳ δὲ ἀντάπτοντο καὶ τοῖσι σκυτάλοισι ἔπαιον τοὺς Πέρσας προισχομένους ἔπεα τάδε. Ἄνδρες Κροτωνιῆται, ὁρᾶτε τὰ ποιέετε· ἄνδρα βασιλέος δρηπέτην γενόμενον ἐξαιρέεσθε. Κῶς ταῦτα βασιλέι Δαρείῳ ἐκχρήσει περιυβρίσθαι; Πῶς δὲ ὑμῖν τὰ πιεύμενα ἕξει καλῶς, ἢν ἀπέλησθε ἡμέας; Ἐπὶ τίνα δὲ τῆσδε προτέρην στρατευσόμεθα πόλιν; Τίνα δὲ προτέρην ἀνδραποδίζεσθαι περιησόμεθα; Ταῦτα λέγοντες τοὺς Κροτωνιήτας οὔκων ἔπειθον, ἀλλ' ἐξαιρεθέντες τε τὸν Δημοκήδεα καὶ τὸν γαῦλον τὸν ἅμα ἤγοντο ἀπαιρεθέντες ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν Ἀσίην, οὐδ' ἔτι ἐζήτησαν τὸ προσωτέρω τῆς Ἑλλάδος ἀπικόμενοι ἐκμαθεῖν, ἐστερημένοι τοῦ ἡγεμόνος. Τοσόνδε μέντοι ἐνετείλατό σφι Δημοκήδης ἀναγομένοισι, κελεύων εἰπεῖν σφεας Δαρείῳ ὅτι ἅρμοσται τὴν Μίλωνος θυγατέρα Δημοκήδης γυναῖκα. τοῦ γὰρ δὴ παλαιστέω Μίλωνος ἦν οὔνομα πολλὸν παρὰ βασιλέι. Κατὰ δὲ τοῦτό μοι δοκέει σπεῦσαι τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα μεγάλα Δημοκήδης, ἵνα φανῇ πρὸς Δαρείου ἐὼν καὶ ἐν τῇ ἑωυτοῦ δόκιμος. 137. Von hier nun fuhren die Perser fort und kamen auf der Verfolgung des Demokedes nach Kroton, wo sie ihn auf dem Marktplatz fanden und packten. Ein Teil der Krotoniaten nun war aus Furcht vor der Macht der Perser bereit, ihn gehen zu lassen; ein anderer aber legte auch Hand an ihn und schlug mit Keulen auf die Perser, die ihnen mit folgenden Worten entgegneten: ihr Krotoniaten, bedenkt, was er tut, ihr entreißt uns einen Flüchtling des Königs! Wie wird sich der König Dareios eine solche Misshandlung von euch gefallen lassen? Wie wird durch diese Tat bekommen, wenn ihr uns den Demokedes entreißt? Gegen welche Stadt werden wir eher zu Felde ziehen und welche werden wir eher in die Sklaverei zu bringen versuchen? Doch gelang es ihnen nicht, die Krotoniaten mit diesen Worten zu bewegen, sondern fuhren, nachdem sie ihnen Demokedes überlassen, sowie das Lastschiff, das sie mit sich führten, hatten aufgeben müssen, nach Asien und suchten nicht mehr nach Hellas zu kommen und dieses weiter zu erforschen, da sie ihren Führer verloren hatten. So viel jedoch hatte ihnen Demokedes bei der Abfahrt aufgetragen, dem Dareios zu sagen, er habe sich mit der Tochter des Milon verlobt. Von dem Ringer Milon nämlich war bei dem König viel gesprochen worden. Eben darum scheint mir auch Demokedes dieser Heirat beschleunigt und viel Geld dafür aufgewendet zu raten, damit Dareios sie ihr, dass er auch in seiner Heimat ein angesehener Mann sei.
    Übersetzung bearbeitet nach J.Chr.F.Bähr

  Arbeitsvorschläge:

  1. Welche Merkmale erweisen die Erzählung vom Arzt Demoketes als Novelle? (Mögliche Kriterien)
  2. Erstellen Sie ein Aufbauschema der Erzählung, das den Wendepunkt der "unerhörten Begebenheit" sichtbar werden lässt.
  3. Durch welche Elemente der Erzählung durfte Herodot hoffen, das Interesse seiner Zuhörer zu wecken?
  4. Fallen Ihnen besondere stilistische Gestaltungsmerkmale auf?
  5. Wie unterscheidet sich die medizinische Therapie, die Demokdes beim Großkönig anwendet, von der der ägyptischen Ärzte? (Mögliche Kriterien im Zusammenhang mit der Hippokratischen Medizin)
  6. Informieren Sie sich über das griechische Gesundheitswesen zur Zeit des Demokedes und überprüfen Sie, ob seine Vita typsich oder atypisch verlaufen ist.
  7. Fügt sich die Erzählung erkennbar in den Zusammenhang des Hauptthemas (Ost-West-Konflikt) ein oder erscheint sie als zwar interessantes, aber schadlos auswechselbares Additum?

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"

38
Οὐδεὶς οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne.
Herod.1,87

57
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
auf des Messers Schneide
Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11


Literatur:
zu "Herod" und "Demoked"
2351
Brandenburg, Dietrich
Medizinisches bei Herodot. Eine literaturhistorische Studie zur antiken Heilkunde mit 47 Karten und 16 Abbildungen.
Berlin, Verlag Bruno Hessling 1976

2352
Moeller, Carl
Die Medizin im Herodot. Für Mediziner und Philologen.
Berlin: S. Karger, 1903

1375
Swerr, A.
Arzt der Tyrannen. Demokedes von Kroton um 550-460 v. Chr
München, Süddeutscher Verlag, ca.1961 / Europ. Buchklub, Stuttgart, ca. 1964


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/herod/hdt03129.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:21