Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

πίπτω - 63 - πίνω

ἐπιπίπτω
falle  darauf, überfalle
μυρίοις κινδύνοις περιπίπτω (ἐμπίπτω)
gerate in abertausend Gefahren
ταῖς συμφοραῖς ἐκείναις ἡ πόλις περιέπεσεν
die Stadt wurde von jenen Unglücksfällen getroffen
περιπετής, περιπετές
umschlingend, hineingeraten; (zum Schlechten) umschlagend (Peripetie)
προσπίπτουσι τοῖς τείχεσιν
sie rennen gegen die Mauern an
συμπίπτω
falle zusammen, stürze ein; treffe zusammen mit
τὸ σύμπτωμα, τοῦ συμπτώματος
Zufall, Unfall (Symptom)
εὐπετής, εὐπετές
bequem, leicht
ὁ ποταμός, τοῦ ποταμοῦ
Fluss ("Sturzbach") (Meso-potamien)
ἡ πέτρα, τῆς πέτρας (ὁ πέτρος, τοῦ πέτρου)
Fels, Stein (Petrus, Peter, Petr-oleum, Peter-silie)
ἡ πηγή, τῆς πηγῆς
Quelle (Halo-pege - kalte Salzquelle)
mache fest, befestige (pango, pax, füge, Fach)
werde fest, gefriere; Pf.: bin, stehe fest
ὁ πάγος, τοῦ πάγου
Eis, Frost, Bergspitze, Hügel (Areo-pag - Ares-Hügel)
ἅπαξ
(nur) einmal, einfach; auf einmal
ἅπαξ εἰς ἅπαξ
ein für allemal
ὁ πῆχυς, τοῦ πήχεως
Ellenbogen, Elle (Bug)
πιέζω
drücke bedränge ("sitze auf")
πικρός, πικρά, πικρόν
stechend, bitter, scharf
ποικίλος, ποικίλη, ποικίλον
bunt, mannigfaltig, listig
ἡ ποικίλη (στοά)
die Bunte Halle (in Athen auf der Agora)
ὁ (ἡ) πίθηκος Affe
fülle an (im-pleo, fülle)
πίμπλημι χρημάτων
fülle mit Dingen an
τὸ πλῆθος, τοῦ πλήθους
Fülle, Menge (plebes)
πλῆθος (adv. Akk.)
an Menge
πλήθω, πληθύω
bin voll
τράπεζα πλήθει κρεῶν
der Tisch ist voll Fleisch
πλήρης, πλῆρες
voll
πλέως, πλέα, πλέων
voll
πλήρης (πλέως) ἀνθρώπων
voll von Menschen
πληρόω
fülle an, bemanne
πληρῶ τὰς ναῦς στρατιωτῶν
bemanne die Schiffe mit Soldaten
ἄπληστος, ἄπληστον
unermesslich, unersättlich
ἡ ἀπληστία, τῆς ἀπληστίας
Unersättlichkeit, unersättliche Gier
πολύς, πολλή, πολύ
viel (Poly-phem, Poly-p, poly-phon)
πλείων, πλεῖστος
 
πλέον τι ποιῶ
richte etwas aus, habe Erfolg
περὶ πλείστου ποιοῦμαι
schätze am höchsten
πολὺ (πολλῷ) ἄμεινον
viel besser
περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι
schätze hoch ein
πολύ
in vielfacher Hinsicht, bei weitem
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ
meistenteils
πολλά
vielfach, häufig
τὰ πολλά
meistens
οί πολλοί
die meisten, die Mehrzahl
πλείονες τριακοσίων
mehr als dreihundert
οἱ διὰ πλεονεξίαν τῶν πλειόνων ἐπιθυμοῦντες καὶ τὰ παρόντα ἀποβάλλουσι
wer aus Habgier mehr begehrt, verliert sogar, was er hat
πολλάκις
vielfach, oft
πολλαπλάσιος, (πολλαπλασία,) πολλαπλάσιον
vielfältig, vielmal mehr, vielfach größer
πολλαχοῦ (πολλαχῇ)
vielerorts
ὁ πλοῦτος, τοῦ πλούτου
Reichtum ("Fülle")
πλουτέω
bin reich
πλουτῶ χρημάτων
bin reich an Geld
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
reich
πλούσιος χρημάτων
reich an Geld
πλουτίζω
mache reich
zünde an, stecke in Brand, verbrenne (tr.)
ὁ πίναξ, τοῦ πίνακος
Brett, Tafel, Gemälde (Pinako-thek)
trinke
οἴνου πίνω
trinke (vom) Wein
πίνω τὸ κώνειον
trinke den Schierlingsbecher (aus)
τὸ ποτόν, τοῦ ποτοῦ (τὸ πῶμα, τοῦ πώματος)
Trank (Trunk), Getränk
τὸ ἔκπωμα, τοῦ ἐκπώματος
Trinkgefäß, Becher
τὸ συμπόσιον, τοῦ συμποσίου
Trinkgelage, Gastmahl
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk63p.php - Letzte Aktualisierung: 16.11.2012 - 12:58