s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

 ἐπισταμαι - 37  - κακόω

ὑφίσταμαι τοὺς πόνους
unterziehe mich den Strapazen, halte den Mühen stand
ταῖς μεγίσταις ξυμφοραῖς ὑφίστασθαι
den schlimmsten Schicksalsschlägen standhalten, widerstehen
verstehe mich auf, weiß
ἐπισταμαι ἀναχωρεῖν
verstehe mich darauf zurückzuweichen
ἐπίσταμαι ἡττώμενος
weiß, dass ich unterliege
ἡ ἐπιστήμη, τῆς ἐπιστήμης
Kenntnis, Fertigkeit, Wissen, Wissenschaft (Epistemo-logie)
ἐπιστήμων, ἐπιστήμονος
verständig, kundig
ἐπιστήμων θαλάσσης
erfahren in der Seefahrt
τίς τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς ἀρετῆς ἐπιστήμων ἐστίν;
wer versteht sich auf die menschliche und politische Tüchtigkeit?
ἀνεπιστήμων δικῶν
unkundig im Rechtswesen
ὁ ἱστός, τοῦ ἱστοῦ
Mastbaum, Webstuhl
τὸ ἱστίον, τοῦ ἱστίου
Segel, Gewebe
ἱστορέω
forsche, erzähle
ἡ ἱστορία, τῆς ἱστορίας
Erforschung; Kunde, Geschichte (Historie)
ἡ ἰσχύς, τῆς ἰσχύος
Kraft, Stärke, Macht
ἰσχύω
bin stark, bin mächtig
ἰσχυρός, ἰσχυρά. ἰσχυρόν
stark, fest, kräftig
ὁ ἰχθύς, τοῦ ἰχθύος
Fisch (Ichthy-ol)
ἰχθυόεις, ἰχθυόεσσα, ἰχθυόεν
fischreich
τὸ ἴχνος, τοῦ ἴχνους (τὸ ἰχνίον, τοῦ ἰχνίου)
Spur (Ichno-gramm - Fußspur)
ἰχνεύω
spüre auf, forsche nach
καθαρός, καθαρά, καθαρόν
rein, lauter, unverfälscht (Katharina, Ketzer)
reinige
καθαίρω αὐτὸν τοῦ φόνου
reinige, entsühne ihn vom Mord
ἡ κάθαρσις, τῆς καθάρσεως
Reinigung, Entsühnung
ἡ καθαρότης, τῆς καθαρότητος
Reinheit
καθαρεύω
halte rein, bin rein
καί
und, auch, sogar; wie; obwohl
ἴστε ταῦτα ὥσπερ καὶ ἡμεῖς
ihr wisst dies wie (auch) wir
εἴ τις καἰ ἄλλος
wenn überhaupt jemand
καί (καὶ ταῦτα) (explicativum)
und zwar, und dazu noch
καὶ δὴ καί
und so denn auch
καίτοι
und doch, gleichwohl, nun aber
καὶ γάρ
denn, denn auch
καί... καί
sowohl... als auch
ἤδη... καί
schon... als <plötzlich>, da (iam... cum)
οὔπω... καί
noch nicht... als <plötzlich>, da (nondum... cum)
εὐθὺς... καί
kaum... als <plötzlich>, da (vix... cum)
τὰ αὐτὰ καὶ ἡμεῖς
dasselbe wie wir
ὁμοίως καί ἡμεῖς
ebenso wie wir
καὶ μείζων
sogar noch größer
καὶ (καίπερ) οὕτως ἐχόντων
obwohl die Umstände so sind (waren), trotz dieser Umstände
πολλοὶ καὶ ἀγαθοί
viele Tüchtige
καινός, καινή, καινόν
neu, ungewöhnlich (recens, Käno-zoikum)
καίνω (κατακαίνω)
töte
ὁ καιρός, τοῦ καιροῦ
rechte Zeit, Gelegenheit, günstige Stelle, Vorteil
καιρός ἐστιν ἀπιέναι
es ist an der Zeit (günstige Gelegenheit) wegzugehen
καίριος, καιρία, καίριον
rechtzeitig, gelegen, geschickt; am rechten Ort, tödlich
ἄκαιρος, ἄκαιρον
unzeitig, ungelegen
zünde an, verbrenne (tr.) (Hypo-kausten-Heizung)
τὸ καῦμα, τοῦ καύματος
Brand, Hitze
κακός, κακή, κακόν
schlecht, unnütz, feige (Kako-phonie)
1. κακός, κακίων, κάκιστος
2. κακός, χείρων, χείριστος
3. κακός, ἥττων, ἥκιστα
 
ἡ κακία, τῆς κακίας
Schlechtigkeit, Feigheit
κακὸς πᾶσαν κακίαν
ganz schlecht, durch und durch verdorben
τὸ κακόν,τοῦ κακοῦ
Übel, Unglück, Nachteil
κακόω
misshandele, schädige
ὁ δανεισμός, τοῦ δανεισμοῦ
Wucher
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk37k.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 18:49