s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

μάχομαι - 47  - μέλος

kämpfe, streite
μάχομαι θεῷ
streite mit einem Gott
ἡ μάχη, τῆς μάχης
Kampf, Schlacht
μάχιμος, (μαχίμη), μάχιμον
kampflustig, streitbar
ἄμαχος, ἄμαχον
kampflos, unbezwingbar
ἡ μάχαιρα, τῆς μαχαίρας
Schlachtmesser, Schwert, Dolch
ὁ πρόμαχος, τοῦ προμάχου
Vorkämpfer
(ὁ) σύμμαχος, συμμάχου
verbündet; Bundesgenosse
συμμαχέω
bin verbündet
οὐδενὶ συμμαχῶ
bin mit niemandem verbündet
ἡ συμμαχία, τῆς συμμαχίας
Bund, Bündnis
εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον συμμαχίαν ποιεῖσθαι
für alle Zeit ein Bündnis schließen
μέγας, μεγάλη, μέγα
groß
μέγα φρονῶ τῇ νίκῃ
bin stolz auf den Sieg
τὸ πρᾶγμα μειζόνως ἐλάμβανον
ich nahm die Sache zu wichtig
τὸ δὲ μέγιστον
was aber das wichtigste ist
τὸ μέγεθος, τοῦ μεγέθους
Größe
μεγαλύνω
mache groß, rühme
μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρεπές
großartig, prächtig, erhaben
ἡ μεγαλοπρέπεια, τῆς μεγαλοπρεπείας
Pracht, Prachtliebe
ἡ μέθη, τῆς μέθης
Rausch, Trinkgelage
μεθύω
bin berauscht
berausche, mache trunken
μείγνυμι, μίσγω
mische
ἡ μεῖξις, τῆς μείξεως
Mischung, Vermischung
συμμείγνυμι
vereinige mich, verkehre; gerate in Kampf
συμμείγνυμι τοῖς βελτίστοις
verkehre mit den Besten
συμμείγνυμι τῷ πεζῷ
gerate mit dem Fußvolk in Kampf
τὸ μειράκιον Jüngling, junger Spund
μέλας, μέλαινα, μέλαν
schwarz, finster (Melan-cholie, Melanie)
μέλει μοί τινος
mir liegt an etwas, etwas macht mir Sorge
μέλει μοι τῆς τῶν πολλῶν δόξης
mir liegt an der öffentlichen Meinung
ἐπιμελής, ἐπιμελές
sorgfältig, besorgt
ἡ ἐπιμέλεια, τῆς ἐπιμελείας
Sorge, Fürsorge, Sorgfalt
ἐπιμέλομαι, ἐπιμελέομαι
sorge für
ἐπιμελεῖσθαι τῆς εὐκοσμίας
sich um die Sittsamkeit bemühen
ἀμελής, ἀμελές
sorglos, nachlässig
ἡ ἀμέλεια, τῆς ἀμελείας
Sorglosigkeit, Nachlässigkeit
ἀμελέω
bin sorglos, vernachlässige
ἀμελῶ τοῦ κηρύγματος
kümmere mich nicht um den Bescheid
bereue
μεταμέλει μοι ὑμᾶς ἀπατήσαντι
es reut mich, euch betrogen zu haben
μεταμέλομαι τῶν γεγενημένων
die Vorfälle reuen mich, tun mir leid
μεταμέλομαι τὰς σπονδὰς δεξάμενος
bereue es, den Vertrag angenommen zu haben
ἡ μεταμέλεια, τῆς μεταμελείας
Reue
τὸ μεταμελησόμενον
die spätere Reue
ἡ μελέτη, τῆς μελέτης
Sorge, Fürsorge, Übung, Bemühung, Eifer
μελετάω
trage Sorge, betreibe eifrig, übe
τὸ μέλι, τοῦ μέλιτος
Honig (mel, Melasse)
ἡ μέλιττα, τῆς μελίττης
Biene
will, soll, zaudere, zögere; es steht von mir zu erwarten, dass ich
τί μέλεις δρᾶν
was willst du tun?
οὐκ ἔμελλεν τὸν θάνατον ἐκφυγεῖν
er sollte dem Tod nicht entfliehen
οἱ μέλλοντες πολεμήσειν
diejenigen, die Krieg zu führen beabsichtigen
εἰ πόλις εἶναι μέλλει
wenn ein Staat bestehen soll
οὐ μελλήσομεν ὑμῖν τιμωρεῖν
wir werden nicht zögern, euch zu helfen
μέλλουσιν ἤδη πορευθῆναι
sie sind voraussichtlich schon aufgebrochen
τό μέλλον, τὰ μέλλοντα
die Zukunft
τὸ μέλος, τοῦ μέλους
Glied, Lied (Mel-odie, Melo-drama)
ἐμμελής, ἐμμελές
harmonisch, kunstgerecht, angemessen
πλημμελής, πλημμελές
unharmonisch, ungereimt, fehlerhaft
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk47m.php - Letzte Aktualisierung: 15.11.2012 - 15:37