s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

μέμφομαι - 48  - μέσος

tadele; mache Vorwürfe, schelte, schmähe
μέμφομαι ἄνδρα
tadele einen Mann
μέμφομαι ἀνδρὶ τῶν ἁμαρτημάτων
mache einem Mann Vorwürfe wegen seiner Fehler
ἡ μομφή, τῆς μομφῆς
Tadel, Vorwurf, Beschwerde
τὸ μένος, τοῦ μένους
Verlangen, Wille, Mut, Kraft, Zorn
εὐμενής, εὐμενές
wohlgesinnt, gefällig
αἱ Εὐμενίδες, τῶν Εὐμενίδων
Eumeniden (euphemistisch = die Erinyen)
ἡ εὐμένεια, τῆς εὐμενείας
Wohlwollen, Huld, Gunst, Gnade
δυσμενής, δυσμενές
übelwollend, feindselig
ἡ δυσμένεια, τῆς δυσμενείας
Feindseligkeit
ἡ πρὸς τοὺς πέλας δυσμένεια
Feindseligkeit gegenüber den Mitmenschen
οὐδεὶς πρὸς ἡμᾶς ἔχει δυσμενῶς
keiner ist uns übelgesonnen
erinnere
μιμνῄσκω σε τὰ πεπραγμένα
erinnere dich an die Geschehnisse
μιμνῄσκω σε τῶν πεπραγμένων
erinnere dich an die Geschehnisse
erinnere mich, gedenke
μέμνημαι
bin eingedenk, erwähne
μέμνημαι τῶν παλαιῶν πράξεων
gedenke meiner früheren Taten
μέμνημαι χάριν σοι ὀφείλων
denke daran, dass ich dir Dank schulde
μέμνησο ἄνθρωπος ὤν
denke daran, dass du ein Mensch bist
μέμνημαι βοηθεῖν σοι
bin darauf bedacht, dir zu helfen
τὸ μνῆμα, τοῦ μνήματος (τὸ μνημεῖον, τοῦ μνημείου)
Erinnerung, Denkmal, Andenken
μνημεῖον τῆς αὑτῶν ἀρετῆς κατέλιπον
sie hinterließen ein Denkmal ihrer Tugend
ἡ μνήμη, τῆς μνήμης
Gedächtnis, Andenken, Erwähnung (Mnemo-technik)
ἔλεγεν οὐκ ἄξια μνήμης
was er sagte, ist nicht erwähnenswert
μνήμων, μνήμονος
eingedenk, sich erinnernd an, bedacht auf
ἀμνήμων, ἀμνήμονος
uneingedenk, vergesslich
μνημονεύω
bin eingedenk; bringe in Erinnerung
μνημονεύω τῆς ἀγγελίας
denke (erinnere) an die Botschaft
ἀμνημονῶ τῶν προγόνων
vergesse die Vorfahren
ἡ ἀμνηστία, τῆς ἀμνηστίας
(Nicht-Gedenken) Vergessen, Verzeihung (Amnestie)
ἀμνηστέω
bin uneingedenk, denke nicht an, habe vergessen, erwähne nicht
μνησικακῶ αὐτῷ τῆς ὕβρεως
(vergesse nicht) trage ihm seinen Frevel nach
lerne, erfahre, sehe ein, verstehe
μανθάνω σε ἀπατῶντα
merke, dass du ein Betrüger bist
μανθάνω σε ἀπατᾶν
verstehe dich zu täuschen
τὸ μάθημα, τοῦ μαθήματος
Lehre, Kenntnis, Wissenschaft (Mathematik)
ἡ μάθησις, τῆς μαθήσεως
Lernen, Belehrung, Unterricht
ὁ μαθητής, τοῦ μαθητοῦ
Schüler, Lehrling
ἀμαθής, ἀμαθές
ungebildet, unwissend
ἡ ἀμαθία, τῆς ἀμαθίας
Unwissenheit, Unkenntnis, Bildugsmangel
bleibe, warte; erwarte (maneo)
μόνιμος, μόνιμον
bleibend, dauernd, standhaft
ἐμμένω
bleibe dabei, halte fest an
ἐμμένω τοῖς ἐμοῖς λόγοις
stehe zu meinem Wort
οὐκ ἐμμένετε τοῖς προρρηθεῖσιν ὑπὀ τοῦ προφήτου
ihr haltet euch nicht an die Voraussagen des Propheten
ὑπομένω
halte stand, ertrage, nehme auf mich
ὑπομένω πόνοις
unterziehe mich Strapazen
ἑτοίμως τὴν δουλείαν ὑπομένουσιν
sie ertragen bereitwillig die Knechtschaft
κινδύνους ὑπομένουσιν, ἐν οἷς ἡττηθέντες παραχρῆμα διαφθαρήσονται
sie bestehen Kämpfe, in denen sie, wenn sie unterliegen, sofort zugrunde gehen
οὐδ' ἀκούοντες ὑπομένειν ἐδύναντο τὸ βάρος τῶν ἐπιταγμάτων
sie konnten die Härte seiner Forderungen nicht einmal in Ruhe anhören
παραμένοντες ἐπολιόρκουν τὸ χωρίον
sie belagerten den Platz ununterbrochen
ἡ μέριμνα, τῆς μερίμνης
Sorge, Besorgnis, Kummer
μεριμνάω
bin in Sorge, überdenke
τὸ μέρος, τοῦ μέρους
Teil, Anteil, Reihe, Rang (poly-mer)
τὸ σὸν μέρος
für deinen Teil, was dich betrifft
σχεδόν τι τὰ δύο μέρη τῆς χώρας ἡμῶν ἔρημά ἐστι
fast zwei Drittel unseres Landes liegen brach
μερίζω
teile
ὁ μόρος, τοῦ μόρου (ἡ μοῖρα, τῆς μοίρας)
Anteil Los, Schicksal (Moira - Schicksalsgöttin)
ἄμοιρος, ἄμοιρον
unteilhaftig
ἄμοιρος τῆς εὐτυχίας
ohne jedes Glück
εἵμαρται
es ist (durch das Schicksal) bestimmt
ἡ εἱμαρμένη
Schicksal(sbestimmung), Verhängnis
μέσος, μέση, μέσον
mitten, der mittlere (medius, mitten, Meso-potamien)
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk48m.php - Letzte Aktualisierung: 15.11.2012 - 15:39