s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

  ἐλπίς - 26  - ἐπιτηδεύω

ἡ ἐλπίς, τῆς ἐλπίδος
Erwartung, Hoffnung
ἐλπίζω
erwarte, hoffe
εὔελπις, εὔελπι
hoffnungsvoll
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου
Kauffahrer, Kaufmann, Seefahrer, Großhändler
τὸ ἐμπόριον, τοῦ ἐμπορίου
Handelsplatz
ἐν + Dat.
in, an, auf, während
ἐν ἐν τῇ οἰκίᾳ
im Haus
ἐν τῇ ἀκτῇ
an der Küste
ἐν τῇ εἰρήνῃ
während des Friedens
εἰς (ἐς) + Akk.
in (hinein)
εἰς τὸ ὕδωρ
in das Wasser
ἔνδον
drinnen
ἔνδοθεν
von drinnen, drinnen
ἐντός
innerhalb
ἐντὸς τῶν τειχῶν
innerhalb der Mauern
ἔνθα
da, dort; wo
ἐνθάδε
da, dort, hierher, hier
ἐνταῦθα
dahin, dorthin, hierher; dann
ἐνταῦθα τῆς πόλεως
hier in der Stadt
ἐνταῦθα πᾶν ἔνι
darauf beruht alles
ἐντεῦθεν
von da; von wo; hierauf
ἐνταυθοῖ
hierher
ὁ ἐνιαυτός, τοῦ ἐνιαυτοῦ
Jahr
τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ
dreimal im Jahr
ἕννυμι (ἀμφιέννυμι)
bekleide, ziehe an (vestis)
ἕννυμι τόν παῖδα χιτῶνα
ziehe dem Knaben ein Hemd an
bekleide mich, ziehe mir an (Pf.: habe an)
ή ἐσθής, τῆς ἐσθῆτος
Kleid
τὸ εἷμα, τοῦ εἵματος
Kleid, Gewand
τὸ ἱμάτιον τοῦ ἱματίου
Oberkleid, Gewand
ἐξετάζω
prüfe, mustere, forsche aus
ἐξετάζω αὐτὸν τὴν γνώμην
forsche ihn nach seiner Meinung aus
ἡ ἐξέτασις, τῆς ἐξετάσεως
Prüfung, Musterung
ἡ ἑορτή, τῆς ἑορτῆς
Fest
ἑορτάζω
feiere ein Fest
ἐπεί
als, nachdem; da weil; (im HS:) denn; indes
ἐπειδή
da ja
dränge, treibe an
werde getrieben; eile, beeile mich
ἐπί + Gen.
auf; zur Zeit; zu je
ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως
auf der Akropolis
ἐπὶ τῆς βασιλείας
zur Zeit der Königsherrschaft
ἐπὶ τετάρρων τάττεσθαι
sich zu je vieren aufstellen
ἐπί + Dat.
bei, an; gleich nach; wegen; in der Macht von
ἐπὶ τῷ ποταμῷ
am Fluss
ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ     
gleich nach dem Frieden
ἐπὶ τῷ ἀδικήματι
wegen des Unrechts
ἐπί τοῖς Πέρσαις
in der Macht der Perser
ἐπὶ τούτῳ
aus diesem Grund; unter dieser Bedingung; zu diesem Zweck; dann; außerdem
ἐφ’ ᾧ (τε) + Inf.
deswegen weil; unter der Bedingung, dass; damit
ἐπί + Akk.
nach, bis zu; gegen; ungefähr
ἐπί τὴν νῆσον
(bis) zur Insel
ἐπὶ τὸν πόλεμιον
gegen den Feind
ἐπὶ δέκα
ungefähr zehn
ἐπὶ τὸ πολύ
meistenteils
ἐπίκουρος, ἐπίκουρον (ὁ ἐπίκουρος, τοῦ ἐπικούρου)
zu Hilfe eilend, schützend; Helfer, Beistand (curro)
οἱ ἐπίκουροι, τῶν ἐπικούρων
Hilfstruppen, Bundesgenossen
ἐπικουρέω
eile zu Hilfe
ἐπιτήδειος, (ἐπιτηδεία), ἐπιτήδειον
geeignet, geschickt; geneigt, befreundet
τὰ ἐπιτήδεια, τῶν ἐπιτηδείων
das Nötige, Lebensmittel
ἐπίτηδες φαίνεται γεγονέναι
es scheint absichtlich geschehen zu sein
ἐπιτηδεύω
tue eifrig, betreibe mit Fleiß, übe
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk26e.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 15:10