Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

φόρος - 78 - φθόγγος

φέρω χαλεπῶς (βαρέως)
trage schwer daran, bin ungehalten
φέρω χαλεπῶς τοῖς σοῖς λόγοις
ärgere mich über deine Worte
φέρω χαλεπῶς ἠπατημένος
bin ungehalten, getäuscht worden zu sein
χρὴ τὰς ἐκτροπὰς τῶν λόγων μὴ δυσκόλως φέρειν
man darf mir die Weitschweifigkeit meiner Worte nicht verübeln
φέρω ῥᾳδίως ὑμᾶς ἀπολείπων
verlasse euch leichten Herzens
πολλὴν λείαν φέρων
mit viel Beute
ἡ ἄμπελος πολυπλασίως τὴν φορὰν αὐτοῖς ἀπεδίδου
der Weinberg trug brachte ihnen vielfach Ertrag
ὁ φόρος, τοῦ φόρου (η φορά, τῆς φορᾶς)
Ertrag, Abgabe, Tribut
φόρον φέρω
zahle Tribut
τὸ φορτίον, τοῦ φορτίου
Bürde, Last, Fracht
φορτικός, φορτική, φορτικόν
lästig, unverschämt, zudringlich, gemein
ἡ φαρέτρα, τῆς φαρέτρας
Köcher
ὁ φώρ, τοῦ φωρός
der (davontragende) Dieb (fur)
φωράω
ertappe (den Dieb)
ἐπ’ αὐτοφώρῳ
auf frischer Tat, in flagranti
ἀναφέρω
schiebe auf; führe zurück auf (Anapher)
διαφέρω
unterscheide mich, zeichne mich aus
διαφέρω ἀνδρείᾳ τῶν ἑτέρων
bin tapferer als die anderen
διαφέροιεν ἂν οἱ ὁρῶντες τῶν τυφλῶν
die Sehenden dürften den Blinden überlegen sein
ταύτην τὴν διάνοιαν ἔχων τί τούτου διοίσω;
wie werde ich mich mit dieser Gesinnung von diesem unterscheiden?
οὐδὲν διαφέρει
es macht keinen Unterschied, spielt keine Rolle
διαφέρομεν τὴν φύσιν (τῇ φύσει)
wir unterscheiden uns in der Art
διαφέρομαι
entzweie mich, streite
διαφέρομαι τοῖς ἀδελφοῖς
streite mit meinen Brüdern
διαφέρονται ἀλλήλοις τῶν παίδων
sie entzweien sich wegen ihrer Kinder
διαφερόντως
verschieden, vorzüglich
διάφορος, διάφορον
verschieden, uneinig, feindlich
ἐπιστήμη ἐπιστήμης διάφορός ἐστιν
Wissen und Wissen ist zweierlei
δίδυμοι ὄντες διάφοροι τὰ μάλιστα ἦσαν
obwohl sie Zwillinge waren, waren sie äußerst zerstritten
ἡ διαφορά, τῆς διαφορᾶς
Unterschied, Auszeichnung, Streit
διαφορὰ ἐκ τούτου αὐτοῖς φανερὰ ἐγένετο
infolgedessen kam es zwischen ihnen zum offenen Bruch
εἰσφέρω
trage hinein, beantrage (ein Gesetz), zahle Steuer
ἐκφέρω
trage hinaus, bringe zum Vorschein; bestatte
ἐπιφέρω
trage heran, werfe vor, bürde auf
ἐπιφέρομαι
stürze los
ἐπιφέρομαι τῷ ἐναντίῳ
stürze mich auf meinen Feind
περιφέρω
trage umher, bringe in Umlauf
περιφέρομαι
gehe (unter den Leuten) umher; schwebe umher
προσφέρω
trage herbei, trage vor
προσφέρομαι
nähere mich (als Freund oder Feind)
συμφέρει
es trägt sich zu; es ist zuträglich, nützlich
συμφέρει τοῖς πολίταις
es nützt den Bürgern
τὸ συμφέρον
der Nutzen
σύμφορος, σύμφορον
zuträglich, angemessen
ἡ συμφορά, τῆς συμφορᾶς
Vorfall, Zufall, Missgeschick
πῶς ὑπενεγκεῖν δυνησόμεθα τοῦ χειμῶνος;
wir werden wir den Winter überstehen können?
ὁ ἀμφιφορεύς, τοῦ ἀμφιφορέως (ὁ ἀμφορεύς)
zweihenkliger Krug, Amphora (Amphore)
ὁ δίφρος, τοῦ δίφρου
Wagenkorb, Streitwagen ("Zweiträger")
fliehe, werde (bin) angeklagt (fugio)
φεύγω τὸν θάνατον
fliehe vor dem Tod, suche dem Tod zu entrinnen
δίκην φεύγω
werde gerichtlich verfolgt, werde angeklagt, werde verbannt
φεύγω (γραφὴν) τῆς προδοσίας
werde (bin) wegen Hochverrat angeklagt
σύγε ἔφυγες συγγενέσθαι μοι
du jedoch miedest es, mit mir zusammenzutreffen
ἡ φυγή, τῆς φυγῆς
Flucht, Verbannung (fuga)
φυγάς, φυγάδος (ὁ φυγάς, τοῦ φυγάδος)
flüchtig, verbannt (Verbannter, Flüchtling)
φυγαδεύω
verjage, verbanne
ἀποφεύγω
entkomme, werde freigesprochen
ἐκείνην ἀπέφυγε τὴν δίκην
in jenem Prozess wurde er freigesprochen
ἀποφεύγω (δίκην) δώρων
werde (von der Anklage) wegen Bestechung freigesprochen
διαφεύγω
entfliehe, entkomme
καταφεύγω
flüchte mich, nehme Zuflucht
ἡ καταφυγή, τῆς καταφυγῆς
Zuflucht, Schlupfwinkel
komme zuvor, überhole
φθάνω σε ἀφικόμενος
komme vor dir an
οὐκ ἂν φθάνοιμεν ἅπαντες τὰ κοινὰ διαρπάσαντες;
dürften wir nicht alle bald das Staatsvermögen plündern?
φθέγγομαι
lasse die Stimme erschallen, rede, rufe
ὀδυρμοὺς φθέγγομαι
lasse Klagelaute hören
μέγα φθέγγομαι
rufe laut
ὁ φθόγγος, τοῦ φθόγγου (ἡ φθογγή, τῆς φθογγῆς, τὸ φθέγμα, τοῦ φθέγματος)
Ton, Klang, Laut, Stimme (Di-phtong)
τὸ ἀπόφθεγμα, τοῦ ἀποφθέγματος
Ausspruch
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk78f.php - Letzte Aktualisierung: 16.11.2012 - 15:36