Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Griechische Chorlyrik

 

Pindar, Pyth.1

2.) Pind.Pyth.1,1-20

 

 

 

 

 

στρ. α’

 
1
2

3
4

5
6

Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων
σύνδικον Μοισᾶν κτέανον· τᾶς ἀκούει
μὲν βάσις ἀγλαίας ἀρχά,
πείθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν
ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων
ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.
καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις
αἰενάου πυρός. εὕδει δ' ἀνὰ σκά-
πτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖ-
αν πτέρυγ' ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις,

ἀντ. α’

 Goldene Leier, des Apollon und der veilchenlockigen | Musen gemeinsames Gut, auf dich hört der Tanzschritt, des Freudenfestes Beginn, |  deiner Vorgabe folgen die Sänger, | sooft du mit tanzführendem Vorspiel | anhebst mit schwirrenden Saiten. | Den lanzenkämpfenden Blitz löschst du | aus nie versiegendem Feuer. Es schläft auf dem Zepter | des Zeus Adler, lässt schnellen | Flügel beidseits hängen, | 
7
8

9
10

11
12

ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ' ἐπί οἱ νεφέλαν
ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλάι-
θρον, κατέχευας· ὁ δὲ κνώσσων
ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς
ῥιπαῖσι κατασχόμενος. καὶ γὰρ βια-
τὰς Ἂρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπών
ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν
κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλ-
γει φρένας ἀμφί τε Λατοί-
δα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν.

 ἐπ. α’

der Herr der Vögel, und eine dunkele  Wolke gießt du ihm | übers gekrümmte Haupt, ein süßes Schließen der Augen; | der aber schlummernd | wiegt den biegsamen Rücken, von deinem Liedschwall bezaubert. Ja selbst der | gewaltige Ares lässt rauhen Speerkampf | beiseite, erfreut sein Herz an der Ruhe; die Pfeile betören auch der Götter | Sinne durch des Letosohnes Kunst und der tiefgewandeten Musen.
13
14

15
16
17
18
19

20
ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοάν
Πιερίδων ἀίοντα, γᾶν τε καὶ πόν-
τον κατ' ἀμαιμάκετον,
ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος,
Τυφὼς ἑκατοντακάρανος· τόν ποτε
Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μάν
ταί θ' ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι
Σικελία τ' αὐτοῦ πιέζει
στέρνα λαχνάεντα· κίων δ' οὐρανία συνέχει,
νιφόεσσ' Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα·
 Alles aber, was Zeus nicht liebt, entsetzt sich vor dem Sang | der  Pieriden, wenn es ihn hört, über die Erde hin und das | Meer das unwiderstehliche; | und der in der schrecklichen Tartaros liegt, der Götter Feind, | Typhos, der hundertköpfige. Den einst | nährte die vielbenamte kilikische Höhle. Jetzt freilich | pressen die meerumschlungenen Küsten über Kyme | und Sizilien, seine | zottige Brust; und die himmelragende Säule zwingt ihn | der schneeige Aetna, das ganze Jahr über schneidend kalten Schnees Amme. 

στρ. α’: 1 ἡ φόρμιγξ, ιγγος – Phorminx, Leier | ἰοπλόκαμος, ον – veilchenlockig, dunkellockig | 2 σύνδικος, ον – (vor Gericht) beistehend, gemeinsam gehörend | Μοισᾶν = Μουσῶν | τᾶς = ἧς – Gen. In verschiedener Funktion abhg. v. ἀκούει und σάμασιν| τὸ κτέανον – Eigentum, Besitz, Gut (bes. Vieh) | 3 ἡ βάσις, εως – Tanzschritt | ἡ ἀγλαΐα, ας – Glanz, Festesfreude | ἡ ἀρχά = ἀρχή | τὸ σᾶμα, ατος (σῆμα) – Zeichen, Hinweis (die Phorminx gibt den Rhythmus vor) | 4 ἁγησίχορος, ον – chorführend | ἡ ἀναβολή - Eingang (Präludium) eines Liedes | τεύχω – mache, verfertige;  ἀναβολὰς τεύχω – beginne | ἐλελίζω – wirbele herum, erschüttere; φορμίγγα ἐλελίζω – schlage die (Saiten der) Phorminx | 5 αἰχμητής, ές – lanzenschwingend, kriegerisch, streitbar | σβεννύω = σβέννυμι – lösche (aus) | 6 αἰένναος – ewig fließend, nie versiegend | εὕδω = καθεύδω – schlafe | τὸ σκᾶπτον, ου = τὸ σκῆπτρον | ἡ πτέρυξ, υγος – Flügel | χαλάξαις = χαλάξας von χαλάω – lockere, h.: lasse hängen

ἀντ. α’: 7 ὁ ἀρχός – der Führer | ὁ οἰωνός – der Vogel | κελαινῶπις, ιδος –fem. zu κελαινώπης –schwarz aussehend, finster; νεφέλη κελαινῶπις = ὕπνος | οἱ = αὐτῷ (τῷ αἰετῷ) | verbinde: ἐπὶ τῷ ἀγκύλῳ κρατί | 8 ἀγκύλος, η, ον – gekrümmt, gebogen (wegen des Schnabels) | τὸ κάρα, κρατός – Kopf, Haupt | τὸ γλέφαρον = τὸ βλέφαρον – Augenlid, Auge | ἁδύς = ἡδύς | τὸ κλάιθρον (κλάιστρον) = τὸ κλεῖθρον – Schloss, Riegel, Verschluss| καταχέω ἐπί τινι– gieße auf etwas herab, lasse auf etwas herabfließen | κνώσσω – schlummere, schlafe | 9 ὑγρός , ά, όν – nass, weich | αἰωρέω = ἀείρω, αἴρω – hebe empor (wiege im Rhythmus) | τεαῖς = σαῖς | 10 ἡ ῥιπή, ῆς – Wurf, Schwung | κατασχόμενος – beherrscht, ergriffen, überwältigt | βιατάς = βιατής – stark, gewaltig | ἄνευθεν – abgesondert, fern; ἄνευθεν λείπω – lasse beiseite | 11 τὸ ἔγχος, ους – Lanze, Speer | ἡ ἀκμή - Spitze (ἡ ἐγχέων ἀκμή - Speerkampf) | ἰαίνω – erwärme, erfreue | 12 τὀ κῶμα, ατος (κοιμάω) –fester Schlaf, tiefe (erholsame) Ruhe (Schol.: θέλγημα) | τὸ κῆλον – Pfeil, Geschoss (die Töne der Leier werden mit Pfeilen verglichen) | ἀμφί + Dat. – wegen, infolge | ὁ Λατοΐδας – der Sohn der Leto, Apollon (Antonomasie durch Matronym) | βαθύκολπος, ον – mit tiefen (reichen) Gewandfalten

ἐπ. α’: 13 ὅσσα – alles, was | ἀτύζω – entsetzen, (dahin-) scheuchen | 14 ἡ Πιερίς, ίδος – die Pierierin, Muse (Πιερία – Landschaft im Nordosten des Olymp, Heimat der Musen) | ἀΐω – höre | ἀμαιμάκετος, η, ον – unbezwinglich, ungeheuer | 15 αἰνός, ή, όν (= δεινός) – entsetzlich, furchtbar, heftig | 16 Τυφώς, ῶ (Τυφῶν, ῶνος) – Sohn des Tartaros und der Gaia, ursprünglich aus Kilikien. Er wurde erst nach langwierigem Kampf von Zeus mit dem Blitz erschlagen | ἑκατοντακάρανος, ον (τὸ κάρηνον) – hundertköpfig | 17 πολυώνυμος, ον – vielnamig, berühmt | τὸ ἄντρον - Höhle | μάν = μήν | 18 ται = αἱ | ὑπέρ – über, oberhalb | Κύμη – Cumae (im Golf von Neapel) | ἁλιερκής, ές (τὸ ἕρκος) – meerumzäunt, meerumgeben | ἡ ὄχθη, ης – (steile, gebirgige) Küste | 19 τὀ στέρνον, ου - Brust | λαχνήεις, εσσα, εν (ἡ λάχνη) – wollig, zottig | ἡ κίων, ονος – Säule, Pfeiler | οὐράνιος, (α), ον – himmlich, himmelragend | συνέχω – halte zusammen, zwänge ein | 20 νιφόεις, εσσα, εν – schneeig, schneebedeckt | πάνετες – das ganze Jahr hindurch (Ntr. v. πανετής als Adv.) | ὀξύς, εῖα, ύ schneidend kalt | ἡ τιθήνη – Amme, Wärterin
   

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Pindar"
Literatur:
zu "Pindar"
1530
Barié, P.
Vom Urschrei zum Flötenspiel.Pind.12.pyth.Ode und die Mythol.d.Musik
in: AU XXXIII 6/1990,65 (Bildvorlage 46)

2711
Curtius, Ernst
Olympia, mit ausgewählten Texten von Pindar, Pausanias, Lukian ; Erläuterungen
Berlin, Atlantis-Verl. 1935

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

2490
Hornblower, Simon
Thucydides and Pindar : historical narrative and the world of epinikian poetry
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2004

266
Latacz, J.
Griechische Literatur in Text und Darstellung. I: Archaische Periode (von Homer bis Pindar)
Stuttgart (reclam) 1991, 2,1998

302
Marg, W.
Charakter in der Sprache der frühgriech.Dichtung (Semonides. Homer. Pindar.)
Würzburg 1938

3294
Maurach, Gregor
Zu Pindar fr.75 und zu Catull 51
in: Gymn.105/1998, S. 409

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966

363
Rohde, E.
Homer.Inseln der Seligen. Eleusis. Orphiker. Pythagoras. Pindar....
in: Psyche, Leipzig (Kröner) o.J.

1526
Schadewaldt, W.
Die frühgriechische Lyrik. Tübinger Vorlesungen Bd. III
Frankfurt/M (Suhrkamp) 1/1989

2799
Theunissen, Michael
Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit.
München 2000

1435
Wolf, E.
Rechtsphilosophie und Rechtsdenken im Zeitalter der Sophistik [Griech. Rechtsdenken II],
Frankfurt/M (Klostermann) 1952


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/pind/pyth01a.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 18:12