Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Griechische Chorlyrik

 

Pindar, Pyth.1

3.) Pyth. 1,21-40

 

 

 

 

 

στρ. β’

 
21
22

23
24

25
26
τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται
ἐκ μυχῶν παγαί· ποταμοὶ δ' ἁμέραισιν
μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ
αἴθων'· ἀλλ' ἐν ὄρφναισιν πέτρας
φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖ-
αν φέρει πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ.
κεῖνο δ' Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετόν
δεινοτάτους ἀναπέμπει· τέρας μὲν
θαυμάσιον προσιδέσθαι,
θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι,

ἀντ. β’

aus ihm erbrechen sich unnahbaren Feuers heiligste | Quellen aus innerstem Schlund; die Flüsse verströmen tagsüber | einen brandroten Strom  | Rauchs; aber im Dunkel trägt die feurig sich wälzende Flamme Felsen auf die tiefe Meeresfläche mit Krachen. | Jener Wurm aber schickt des Hephaistos schrecklichste Feuerströme | empor; ein ungeheuer | Wunder zu schauen | ein Wunder auch von denen, die da waren, zu hören, 
27
28

29
30

31
32
οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς
καὶ πέδῳ, στρωμνὰ δὲ χαράσσοις' ἅπαν νῶ-
τον ποτικεκλιμένον κεντεῖ.
εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν,
ὃς τοῦτ' ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαί-
ας μέτωπον, τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν
κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν
γείτονα, Πυθιάδος δ' ἐν δρόμῳ κά-
ρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλ-
λων Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου

 ἐπ. β’

wie er zwischen des Aitna schwarzblättrigen Gipfel  eingebunden | und seinen Boden; sein Lager aber einritzend den ganzen | aufliegenden Rücken ihn stachelt. | Es möge, Zeus, es möge dir gefallen, | der du dies Gebirg obwaltest, der fruchtreichen Erde Stirn, mit der gleichnamig | die Stadt, die der ruhmreiche Gründer berühmt machte, | die Nachbarin, die auf delphischer Bahn | der Herold ausrief | sie  verkündend im Auftrag Hierons, des schön siegenden  |
33
34

35
36
37
38
39

40
ἅρμασι. ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι πρώτα χάρις
ἐς πλόον ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλθεῖν
οὖρον· ἐοικότα γάρ
καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν, ὁ δὲ λόγος
ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει
λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτάν
καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάν.
Λύκιε καὶ Δάλοι' ἀνάσσων
Φοῖβε Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων,
θελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν.
im Wagen. Seebefahrenden Männern ist eine erste | Freude, wenn zur Fahrt am Anfang kommt geleitender | Fahrwind; denn das verspricht, | auch am Ende bessere Heimkehr zu erlangen; das Wort lässt bei diesem doppelten Glücksfall erhoffen, dass auch zukünftig sie durch ihre siegbekränzten Pferde berühmt ist und mit wohltönenden Festen einen Namen hat. | Lykier, Herr über Delos, | Phoibos, der du des Parnassos Quelle Kastalia liebst, | mögest Du darauf bedacht sein und auf ein männergesegnestes Land! 

στρ. β’: 21 Verbinde: τᾶς ἐκ μυχῶν | ἐρεύγομαι – erbreche, ergieße mich | ἄπλᾱτος, ον (πελάω) – unnahbar, ungeheuer | 22 ὁ μυχός – der innerste, abgelegenste Winkel | ποταμοί -h.: Lavaströme | ἁμέραισιν - ἐν ὄρφναισιν – tagsüber sieht man Rauch, nachts das Feuer | προχέοντι = προχέουσι | 23 αἴθων, ωνος – feurig, brandrot | ἡ ὄρφνη – Finsternis, Dunkel, Nacht | πέτρας – Akk. Pl. und Obj. zu φέρει | 24 φοίνισσα – fem. zu φοῖνιξ, ικος – purpurfarben, dunkelrot | κυλίνδω - wälze, rolle | ἡ φλόξ, φλογός (φλέγω) – Flamme, loderndes Feuer | βαθεῖαν – Enallage (sinngemäß zu πόντου) | ἡ πλάξ, πλακός – Fläche, Ebene πόντου πλάξ = aequor) | ὁ πάταγος – Krachen, Klatschen, Getöse | 25 Ἁφαίστοιο = Ἡφαίστου meton. = πυρός | ὁ κρουνός – Quell, Sprinquell; Strom  | τὸ ἑρπετόν – Schlange, Tier | 26 τὸ τέρας, ατος – Zeichen, Untier, Ungeheuer (= monstrum)

ἀντ. β’: 27 μελάμφυλλος, ον (μέλας, τὸ φύλλον) – schwarz, dicht belaubt; finster | δέδεται – Sbj. Ist τὸ ἑρπετόν | ἡ κορυφή - Scheitel, Gipfel, Hauptsache | 28 τὸ πέδον – Boden, Erdboden | ἡ στρωμνή (στρώννυμι) – Lager | χαράσσω – spitze zu; schneide ein, ritze | ποτικλίνω = προσκλίνω –lehne an (Typhon liegt mit seinem Rücken in ganzer Länge auf dem Felsenlager, das ihn quält („stachelt“) und so zu Erdbeben und Feuerausbrüchen anstachelt) | 29 Zeus thront auf vielen Bergen. Als Herr des Aitna heißt er Ζεὺς Αἰτναῖος | τιν = σοι | Wie wirkt die Anadiplose von εἴη? | 30 ἐφέπω – besorge, verwalte, beherrsche | εὔκαρπος, ον – fruchtbar, fruchtreich | τὸ μέτωπον – Stirn (metaph. für den Aitna als höchsten Punkt des Landes) | τοῦ ἐπωνυμίαν πόλιν = οὗ ἐπώνυμον πόλιν – die mit ihm (mit diesem Berg) gleichnamige Stadt (die Satdt Αἴτνα, die Hieron etwa 476 v.Chr. gründete. Er hatte sich in Delphi als Αἰτναῖος ausrufen lassen) | 31 κλεινὸς οἰκιστήρ – sc. Ἱέρων | κυδαίνω - | 32 Πυθιάς – fem. zu Πύθιος; ἡ Πυθιάς <ἅμιλλα> = τὰ Πύθια <ἄεθλα> | ὁ δρόμος – Rennbahn | ὁ κάρυξ = ὁ κῆρυξ | ἀνειπεῖν – verkünden, ausrufen | νιν = αὐτήν, sc. τὴν Αἴτνην πόλιν | ὑπέρ τινος – für jdn., d.h. in jds. Auftrag | καλλίνικος, ον – mit schönem Sieg, den Sieg verherrlichend

ἐπ. β’: 33 ναυσιφόρητος, ον – vom Schiff getragen, seefahrend | πρώτα χάρις (Freude) <ἐστίν> + AcI | 34 ἀρχομένοις – am Anfang | πομπαῖος, ον – geleitend, günstig | ὁ οὖρος – günstiger Wind, Fahrwind | ἐοικότα γάρ = εἰκός γάρ <ἐστιν> | 35 τελευτᾷ - am Ende (oder Dat. resp. zu φερτέρου | φέρτερος, α, ον – Komp. zu ἀγαθός – besser, tapferer, zuträglicher | τυγχάνω τινός – erlange etw. | ὁ λόγος – Gedanke, <geflügeltes, bekanntes> Wort| 36 ἡ συντυχία – Zusammentreffen, glückliches Ereignis (das Zusammenfallen von Stadtgründung und Wagensieg) | 36 δόξαν φέρειν – die Erwartung (Hoffnung) nähren, erwarten (hoffen) lassen, | 37 λοιπόν – adv. Akk.: in Zukunft | στεφάνοισι ἵπποις τε – Hendiadyoin: durch Siegeskränze im Wagenrennen | νιν = αὐτήν, sc. τὴν Αἴτνην πόλιν | κλυτός, ή, όν – berühmt | 38 εὔφωνος, ον (ἡ φωνή) – wohltönend | ἡ θαλία  (θάλλω) – Blüte, Freudenfest, Festgelage | ὀνυμαστός äol. = ὀνομαστός, ή, όν – namhaft, berühmt | 39 Δαλοιο = Δήλου – Gen. Abhg. v. ἀνάσσων (Apollon hatte in Lykien, in Patara, einen berühmten und war auf der Insel Delos geboren: „Delius et Patareus Apollon“ Hor.c.3,4,61) | κράναν = κρήνην | ἡ Κασταλία (κρήνη) – kastalische Quelle, an der sich die Besucher des Heiligtums eine rituelle Reinigung vornahmen | 40 τιθέμεν = τιθέναι (abhg. v. θελήσαις); νόῳ τιθέναί τι – auf etw. bedacht sein | εὔανδρος, ον (ό ἀνήρ) – reich an tapferen Männern; männerbeglückend (v.l.: εὐανδροῦν v. εὐανδρέω – versehe mit tapferen Männern)
   

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Pindar"
Literatur:
zu "Pindar"
1530
Barié, P.
Vom Urschrei zum Flötenspiel.Pind.12.pyth.Ode und die Mythol.d.Musik
in: AU XXXIII 6/1990,65 (Bildvorlage 46)

2711
Curtius, Ernst
Olympia, mit ausgewählten Texten von Pindar, Pausanias, Lukian ; Erläuterungen
Berlin, Atlantis-Verl. 1935

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

2490
Hornblower, Simon
Thucydides and Pindar : historical narrative and the world of epinikian poetry
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2004

266
Latacz, J.
Griechische Literatur in Text und Darstellung. I: Archaische Periode (von Homer bis Pindar)
Stuttgart (reclam) 1991, 2,1998

302
Marg, W.
Charakter in der Sprache der frühgriech.Dichtung (Semonides. Homer. Pindar.)
Würzburg 1938

3294
Maurach, Gregor
Zu Pindar fr.75 und zu Catull 51
in: Gymn.105/1998, S. 409

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966

363
Rohde, E.
Homer.Inseln der Seligen. Eleusis. Orphiker. Pythagoras. Pindar....
in: Psyche, Leipzig (Kröner) o.J.

1526
Schadewaldt, W.
Die frühgriechische Lyrik. Tübinger Vorlesungen Bd. III
Frankfurt/M (Suhrkamp) 1/1989

2799
Theunissen, Michael
Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit.
München 2000

1435
Wolf, E.
Rechtsphilosophie und Rechtsdenken im Zeitalter der Sophistik [Griech. Rechtsdenken II],
Frankfurt/M (Klostermann) 1952


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/pind/pyth01b.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 18:12