Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Griechische Chorlyrik

 

Pindar, Pyth.1

6.) Pyth. 1,81-100

 

 

 

 

 

στρ.ε’

 
81
82

83
84

85
86
καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις
ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώ-
πων· ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει
αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας,
ἀστῶν δ' ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύ-
νει μάλιστ' ἐσλοῖσιν ἐπ' ἀλλοτρίοις.
ἀλλ' ὅμως, κρέσσον γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος,
μὴ παρίει καλά. νώμα δικαίῳ
πηδαλίῳ στρατόν· ἀψευ-
δεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν.

ἀντ.ε’

Wenn zur rechten Zeit du ertönst, von vielem die Enden kurz | zusammenspannend: geringer folgt dir Tadel der Menschen;  | denn Überdruss macht lästig stumpf schnelle Erwartungen; | Bürgergerede belastet verborgene Gesinnung | am meisten bei Großtaten anderer. | Gleichwohl, denn besser als Mitleid ist Neid, lass nicht aus das Gute: Lenke mit dem Ruder | der Gerechtigkeit das Volk; auf | trugfreiem Amboss schmiede die Zunge!
87
88

89
90

91
92
εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται,
πὰρ σέθεν. πολλῶν ταμίας ἐσσί· πολλοὶ
μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί.
εὐανθεῖ δ' ἐν ὀργᾷ παρμένων,
εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰ-
εὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν δαπάναις·
ἐξίει δ' ὥσπερ κυβερνάτας ἀνήρ
ἱστίον ἀνεμόεν πετάσαις. μὴ δολωθῇς,
ὦ φίλε, κέρδεσιν εὐτραπέ-
λοις· ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας

 ἐπ.ε’

Wenn du nur eine Kleinigkeit verfehlst, wird es dir groß angerechnet, | weil es von dir kommt. Über vieles waltest du; viele | glaubwürdige Zeugen gibt es für beides. | In blühendem Bestreben verharrend, wenn wirklich du willst, dass man immer | gut von dir rede, ermüde nicht, großzügig zu geben. | Ziehe wie der Steuermann | das Segel hoch und spanne es in den Wind! Lass dich nicht täuschen, Freund, von ränkevollem Gewinn; den Sterblichen folgender Glanz des Ruhmes | 
93
94

95
96
97
98
99

100
οἶον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει
καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς. οὐ φθίνει Κροί-
σου φιλόφρων ἀρετά.
τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον
ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις,
οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινανίαν
μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται.
τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον <ἀέ>θλων·
εὖ δ' ἀκούειν δευτέρα μοῖρ'· ἀμφοτέροισι δ' ἀνήρ
ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται.
zeigt allein hingegangener Männer Lebensart | den Erzählern und Sängern. Nicht schwindet des Kroisos freundliche Art. | Den aber, der mitleidlosen Sinnes verbrannte in ehernem Stier, | Phalaris, feindselige Kunde hält ihn überall fest, | und nicht nehmen die  Leiern im Haus ihn als lieben Gesell in der Knaben Lied auf. | Wohlergehen ist der erste Preis; | guter Ruf aber ist der zweite Teil. | Trifft auf beides aber ein Mann | und ergreift es, so hat er den höchsten Kranz sich genommen.

στρ.ε’: 81 καιρόν – (adv.Akk.) zur rechten Zeit (= κατὰ καιρόν) | φθέγξαιο – du (Selbstanrede) = man | τὸ πεῖραρ, ατος – Ende, Ziel, Erfolg; Seil | συντανύω – spanne zusammen an, fasse zusammen (συντανύσαις = συντανύσας= συντείνας) | 82 ἐν βραχεῖ zu συντανύσαις – in dem du kurz zusammenbindest (Bild von der Herstellung eines Seiles, in dem viele lange Einzelstränge zu einem kurzen Seil zusammengedreht werden) | μείων – Komp. zu ὀλίγος | ὁ μῶμος – Tadel, Neid | ἀπαμβλύνω (Tmesis) = ἀμβλύνω – mache stumpf, schwäche ab, mildere | ὁ κόρος – Sättigung, Ekel, Übermut (sc. τοῦ ἀκούειν) | 83 αἰανής, ές – lästig, leidig | ταχείας ἐλπίδας – rege Erwartungen <der Bürger> | 84 ἀστῶν ἀκοά - was die Bürger zu hören bekommen (über sich und ihre Könige) | κρύφιος, α, ον (κρύπτω) – verborgen, geheim; κρύφιος θυμός – verborgene Gesinnung, innere Einstellung | ἐσλοῖσιν = ἐσθλοῖς (ntr.) | ἐσλοῖσιν ἐπ' ἀλλοτρίοις – über edle Taten anderer | 85 ὅμως – sc. Trotz des Neides, den das ἐσθλά weckt | κρέσσον = κρεῖττον | ὁ οἰκτιρμός (οἰκτείρω) - Mitleid | 86 παρίημι – lasse vorüber, gebe preis | νωμάω (νέμω) – teile aus, lenke, bewege | τὸ πηδάλιον – Steuerruder;  δικαίῳ πηδαλίῳ - mit dem Steuerruder der Gerechtigkeit | ὁ στρατός – Volk | ὁ ἄκμων, ονος – Amboss; ἀψευδεῖ πρὸς ἄκμονι – auf dem Amboss der Wahrheit | χαλκεύω (χαλκός) – schmiede

ἀντ.ε’: 87 φλαῦρόν τι – eine Kleinigkeit | παραιθύσσω – fahre daneben vorbei, weiche ab | φέρεται – es wird angesehen, angerechnet | 88 πὰρ σέθεν = ἅτε παρὰ σοῦ ὄν – weil es von dir (als König) kommt | ὁ ταμίας, ου – Verwalter, Gebieter | ἀμφοτέροις – für beides, beide Seiten (für Erfolg und Versagen) | 89 εὐανθής, ές (τὸ ἄνθος) – schön blühend, sprossend; εὐανθεῖ ἐν ὀργᾷ παρμένων – bei einem Streben bleibend, das schöne Blüten zeigt; in edlem Streben verharrend | 90 ἀκοὰ ἁδεῖα – guter Ruf; ἀκοὰν ἁδεῖαν κλύειν = εὖ (ἡδὺ) ἀκούειν – in einem angenehmen Rufe stehen |  δαπάνη – Aufwand, Kosten, h.: Freigiebigkeit (Dat. Pl.: ermüde nicht, reichlich zu spenden) | 91 ἐξίημι τὀ ἱστίον <δαπανῶν> – ziehe das Segel <der Freigiebigkeit> auf | 92 ἀνεμόεις, εν – windig, dem Winde ausgesetzt (prdk. zu πετάσαις) | δολόω – überliste, betrüge | ὦ φίλε – Anrede an Deinomenes | εὐτράπελος, ον – sich leicht wandelnd; gewandt, ränkevoll, täuschend (ἐντράπελος, ον - beschämend) | ὀπιθόμβροτος, ον – den Sterblichen nachfolgend | αὔχημα δόξας – stolzer Nachruhm

ἐπ.ε’: 93 οἶος, η, ον – allein | ἀποιχομένων = τεθνηκότων | ἡ δίαιτα – Lebensart (ratio vivendi) | 94 ὁ λόγιος – der Prosaiker, Geschichtsschreiber, Erzähler | φθίνω (=φθίω) – hinschwinden, vergehen | φιλόφρων, ονος – freundlich, gütig, wohlwollend (im Denken und Handeln; Gegenbild ist die Grausamkeit des Phalaris, cf. Cic.Verr.4,73) | 95 ταύρῳ - Dat. instr. zu καυτῆρα | ὁ καυτήρ, ῆρος (καίω) – Verbrenner (auch ein technisches Gerät) | νηλεής, ές (ἔλεος) – ohne Mitleid, unbarmherzig | νόον – adv. Akk. zu νηλέα καυτῆρα oder νηλέα νόον adv. Akk. zu καυτῆρα | 96 κατέχω – halte fest, verfolge | παντᾷ od. παντᾶ (= πάντῃ od. πάντη) - überall, allenthalben, nach allen Seiten hin | ἡ φάτις, εως (φημί) – Gerede, Gerücht | 97 ὑπωρόφιος, ον (ὄροφος) – unter dem Dach, im Haus (in der Halle) befindlich | κοινανίαν = κοινωνίαν (h. meton. Sache st. Person = κοινωνόν); prdk. zu νιν – ihn als Teilnehmer | 98 μαλθακός , ή, όν (= μαλακός) – weich, sanft, mild | ὁ ὄαρος – vertrauter Umgang, Verkehr, Rede, Gesang; παίδων ὀάροισι – bei den trauten Gesängen der Knaben (bei den Symposien) | δέκονται = δέχονται | 99 τὸ παθεῖν εὖ = ἡ εὐπραγία, εὐδαιμονία – Wohlergehen, Glück | τὸ ἄεθλον (ἆθλον) - Kampfpreis | 100 ἐγκυρέω τινί - treffe (zufällig) auf, erlange (= ἐντυγχάνω τινί) | ἕλῃ - sc. <ἀμφότερα>
   

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Pindar"
Literatur:
zu "Pindar"
1530
Barié, P.
Vom Urschrei zum Flötenspiel.Pind.12.pyth.Ode und die Mythol.d.Musik
in: AU XXXIII 6/1990,65 (Bildvorlage 46)

2711
Curtius, Ernst
Olympia, mit ausgewählten Texten von Pindar, Pausanias, Lukian ; Erläuterungen
Berlin, Atlantis-Verl. 1935

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

2490
Hornblower, Simon
Thucydides and Pindar : historical narrative and the world of epinikian poetry
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2004

266
Latacz, J.
Griechische Literatur in Text und Darstellung. I: Archaische Periode (von Homer bis Pindar)
Stuttgart (reclam) 1991, 2,1998

302
Marg, W.
Charakter in der Sprache der frühgriech.Dichtung (Semonides. Homer. Pindar.)
Würzburg 1938

3294
Maurach, Gregor
Zu Pindar fr.75 und zu Catull 51
in: Gymn.105/1998, S. 409

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966

363
Rohde, E.
Homer.Inseln der Seligen. Eleusis. Orphiker. Pythagoras. Pindar....
in: Psyche, Leipzig (Kröner) o.J.

1526
Schadewaldt, W.
Die frühgriechische Lyrik. Tübinger Vorlesungen Bd. III
Frankfurt/M (Suhrkamp) 1/1989

2799
Theunissen, Michael
Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit.
München 2000

1435
Wolf, E.
Rechtsphilosophie und Rechtsdenken im Zeitalter der Sophistik [Griech. Rechtsdenken II],
Frankfurt/M (Klostermann) 1952


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/pind/pyth01e.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 18:12