Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Griechische Chorlyrik

 

Pindar, Pyth.1

4.) Pyth. 1,41-60

 

 

 

 

 

στρ. γ’

 
41
42

43
44

45
46
ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς,
καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσ-
σοί τ' ἔφυν. ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον
αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι
μὴ χαλκοπάραον ἄκονθ' ὡσείτ' ἀγῶ-
νος βαλεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων,
μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους.
εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω
καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύ-
νοι, καμάτων δ' ἐπίλασιν παράσχοι·

 ἀντ. γ’

denn von den Göttern her erwachsen alle Wege zu der Sterblichen Taten, werden sie weise, an Händen kräftig und zungenfertig. | Wenn jenen Mann ich preisen will, hoffe ich, | dass den erzwangigen Speer ich nicht gleichsam | zu kurz werfe, mit der Hand ihn wuchtend, | sondern weit schleudernd die Gegner übertreffe. | Wenn doch die ganze Zeit Segen so gewiss | und an Gütern rechte Gabe gäbe, | jedoch der Krankheit Vergessen gewährte! 
47
48

49
50

51
52

ἦ κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις
τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν', ἁνίχ' εὑρί-
σκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν,
οἵαν οὔτις Ἑλλάνων δρέπει
πλούτου στεφάνωμ' ἀγέρωχον. νῦν γε μὰν
τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων
ἐστρατεύθη· σὺν δ' ἀνάγκᾳ νιν φίλον
καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν.
φαντὶ δὲ Λαμνόθεν ἕλκει
τειρόμενον μεταβάσοντας ἐλθεῖν

 ἐπ. γ’

Gewiss dürfte sie ihn erinnern, in welchen Schlachten im Krieg | er ausharrte duldsamen Sinns, als sie gewannen | durch Götter Hilfe Ehre, | wie kein Grieche sie pflückt, | des Reichtums stolze Krone. Jetzt allerdings | der Art des Philoktetes folgend | zog er zu Feld. | Aus Not aber wie einen Freund | umschmeichelte einer ihn , wie stolz er auch war. | Man sagt, um aus Lemnos, obgleich von der Wunde | gequält, ihn zu holen, seien gekommen |
53
54

55
56
57

58
59

60
ἥροας ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν·
ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν, τελεύτα-
σέν τε πόνους Δαναοῖς,
ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν.
οὕτω δ' Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι
τὸν προσέρποντα χρόνον, ὧν ἔραται και-
ρὸν διδούς.
Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι
πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων·
χάρμα δ' οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέρος.
ἄγ' ἔπειτ' Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον·
gottgleiche Helden, des Poias Sohn, den Bogner, | der des Priamos Stadt zerstörte und endete | die Not den Danaern | mit krankem Körper gehend, doch war es schicksalsgefügt. | So möge Hieron ein Gott Lenker sein | die herankommende Zeit; dessen, was er ersehnt, | Erfüllung gewährend. | Muse, auch bei Deinomenes besinge | - folge mir! - zum Lohn das Viergespann; | denn keine fremde Freude ist der Sieg des Vaters. | Nun, so lasst für Aitnas König finden uns ein willkommenes Lied.

στρ. γ’: 41 γάρ – begründet den Anruf an Apollon | ἡ μηχανή - Hilfe | βροτέαις ὰρεταῖς = βροτῶν ὰρεταῖς | 42 ὁ σοφός – Dichter | βιατάς = βιαστής – stark, mutig, gewaltig; gewalttätig; ὁ χερσὶν (dat. resp.) βιαστής -|  περίγλωσσος, ον – sehr geschickt mit der Zunge, Redner | ἄνδρα - Ἱέρωνα | 43 αἰνῆσαι = ἐπαινῆσαι | μενοινάω (τὸ μένος) – verlange heftig, will, habe im Sinn | 44 χαλκοπάραος = χαλκοπάρειος, ον, (ἡ παρειά) – mit ehernen Wangen | ὁ ἄκων, οντος – Wurfspeer | ὡσείτε – gleichsam, sozusagen | ἔξω ἀγῶνος βάλλειν – „außerhalb des Kampfes werfen“, d.h.: „unter der Mindestweite zurückbleiben, sich nicht qualifizieren“ oder „die Bahn nicht einhalten, einen Fehlwurf tun“ | ἡ παλάμη – Hand (Ausdruck von Kraft und Geschicklichkeit) | δονέω – bewege, schüttele, schwinge | 45 ἀμεύσασθαι = ἀμείψασθαι | ῥίψαις = ῥίψας | ὁ ἀντίος = ὁ ἐναντίος (h. konkurrierende Dichter) | 46 εἰ γάρ = εἴθε | ὁ <βίου> χρόνος | οὕτω – so gewiss <so sicher, wie ich meine Konkurrenten zu übertreffen hoffe> | ἡ δόσις – Geschenk, Gabe | εὐθύνω – richte gerade, h.: verleihe (im rechten Maß) | ὁ κάματος – Mühsal, Leid; Ermüdung, h.: Krankheit (Hieron litt unter  Nieren- oder Gallensteinen)| ἡ ἐπίλασις = ἐπίλησις – Vergessen  

ἀντ. γ’: 47 ἀμνάσειεν = ἀναμνήσειεν; sc. <ὁ πᾶς χρόνος> ἀμνάσειεν <αὐτόν> | οἵαις μάχαις – Hieron hatte 480 v.Chr. bei Himera gegen die Karthager gesiegt, 474 v.Chr. bei Kyme (Cumae) einen Seesieg über die Etrusker errungen | 48 ἁνίκα = ἡνίκα | εὑρίσκοντο – sie erwarben sich (sc. Hieron und seine Brüder) | θεῶν παλάμαις = σὺν θεοῖς | 49 δρέπω – pflücke, genieße | 50 ἀγέρωχος, ον – stolz, hoch geehrt | νῦν γε μάν –  jetzt freilich (d.h. im Krieg gegen Thrasydaos von Agrigent) | δίκην τινὸς ἐφέπειν – jds. Beispiel folgen (wie Philoktetes nahm Hieron trotz Krankheit am Krieg teil) | 51 ἐστρατεύθη = ἐστρατεύσατο | σὺν ἀνάγκῃ - unter dem Zwang der Not | νιν = αὐτόν | 52 μεγαλάνωρ – überheblich |  σαίνω (τινά) – (jdn.) umwedeln, umschmeicheln (Wie die Griechen Philoktetes rücksichtslos auf Lemnos ausgesetzt hatten und dann umschmeicheln mussten, so die Honoratioren von Cumae oder Syrakus Hieron, nachdem sie sich zuvor abweisend verhalten hatten | φαντί = φασί | τὸ ἕλκος, ους – Wunde (Philoktets Wunde war ein unheilbarer eiternder Schlangenbiss) | τείρω – zerreibe, entkräfte, quäle | μεταναίω – siedle um, schaffe weg

ἐπ. γ’: 53 ἥροας – Diomedes, Odysseus, Neoptolemos | Ποίας –Philoktets Vater | ὁ τοξότης – Bogenschütze (Philoktetes besaß den Bogen des Herakles. Nach einer Weissagung des Helenos (μοιρίδιον, 55) hätten die Griechen ohne diesen Bogen Troia nicht erobern können) | 54 πέρθω – vernichte, zerstöre | 55 ὁ χρώς, χρωτός – Haut, Körper | μοιρίδιος, (α,) ον – vom Schicksal verhängt, bestimmt | 56 ὁ ὀρθωτήρ, ῆρος (ὀρθόω) – (aufrichtender) Helfer, Vollender | πέλοι = εἴη | 57 προσέρπω – krieche hinzu; χρόνος προσέρπων – die nächste Zukunft | ὧν = τούων, ὧν | ἔραμαί τινος – sehne mich, strebe nach etw. | ὁ καιρός – h.: („günstige Gelegenheit zur“ oder „das rechte Maß der“) Erfüllung | 58 καὶ πὰρ Δεινομένει  - obwohl wir bei Deinomenes sind | κελαδέω – rauschen, lärmen; lasse ertönen; besinge, preise laut | 59 ἔπιθον – stark.Aor. von πείθω; πίθεο = πιθοῦ = πείσθητι (πίθεο μοὶ κελαδῆσαι – folge mir und singe) | ἡ ποινή (τινος) - Strafe, Buße; h. positiv: Belohnung (für etw.); κελαδῆσαι ποινήν τινος – ein Lied anstimmen zum Lohne für | τὸ τέθριππον – Viergespann | τὸ χάρμα, ατος (χαίρω) – Freude, Vergnügen; χάρμα ist Prädikatsnomen | χάρμα... ἀλλότριον <τῷ υἱῷ> - <dem Sohn> fremd, die ihn nichts angeht | ἡ νικηφορία – das Siegen, Sieg | 60 βασιλεῖ - sc. Δεινομένει
   

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Pindar"