Lateinische Wortliste - X
Klick auf das gewünschte Wort!
top
Xanthippus, Xanthippi m
Xanthos (Xanthus) Xanthi m
Xenippa, Xenipporum n
xenium, xenii n
Xeno, Xenonis m
Xenophanes, Xenophanis m
xenophobia, xenophobiae f
Xenophon, Xenophontis m
xercitum in Italiam transpono
xerographicus, xerographica, xerographicum
Xerxes, Xerxis m (Xerxes, Xerxi m)
xiphias, xiphiae m
Xyniae, Xyniarum f
xystus, xysti m (xystum, xysti n)
fuss
© 2000 - 2020 E.Gottwein