Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Die Stammfomen der griechischen Verben
(im Umfang des Lernstoffes)

(Seite 9: von παύομαι bis πολεμέομαι)

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ

ω

zurueck nach unten weiter
 
παύομαι - 9 - πολεμέομαι
παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην, πέπαυμαι höre auf
πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα springe
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην, πεισθήσομαι überrede, überzeuge
πείθομαι, πείσομαι, ἐπείσθην, πέπεισμαι, πέποιθα lasse mich überreden, gehorche;
vertraue
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην, πεμφθήσομαι schicke, geleite
μεταπέμπομαι, μεταπέμψομαι, μετεπεμψάμην, μεταπέπεμμαι schicke nach jdm., lasse kommen, hole
μεταπέμπομαι, μεταπεμφθήσομαι, μετεπέμφθην, μεταπέπεμμαι nach mir wird geschickt, man lässt mich kommen, werde geholt (Pass.)
πιπράσκω, πωλήσω (ἀποδώσομαι), ἐπώλησα (ἀπεδόμην), πέπρακα (πεπώληκα), πέπραμαι, ἐπράθην, πραθήσομαι setze um, verkaufe
πρίαμαι (ὠνέομαι), ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι kaufe
ὠνέομαι, ὠνηθήσομαι, ἐωνήθην, ἐώνημαι werde gekauft (Pass.)
περαίνω, περανῶ, ἐπέρανα, πεπέραγκα, πεπέρασμαι, ἐπεράνθην, περανθήσομαι vollende
πνίγω, πνίξω, ἔπνιξα, - , πέπνιγμαι ἐπνίγην, πνιγήσομαι ersticke, erwürge
ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα, ἠπόρηκα bin in Verlegenheit, Not; leide Mangel
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην, πεπόρευμαι mache mich auf den Weg, marschiere, reise
πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειρασάμην (ἐπειράθην), πεπείραμαι versuche, erprobe
πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα (εὖ πέπραγα), πέπραγμαι, ἐπράχθην, πραχθήσομαι bringe zu Ende, vollbringe, betreibe, tue
πετάννυμι, πετῶ, ἐπέτασα, - , πέπταμαι, ἐπετάσθην breite aus
πέτομαι, πτήσομαι, ἐπτόμην (ἐπτάμην) fliege
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα falle, stürze mich
πήγνῡμι, πήξω, ἔπηξα, πέπηχα mache fest, befestige
πήγνυμαι, παγήσομαι, ἐπάγην, πέπηγα werde fest, gefriere; Pf.: bin, stehe fest
πίμπλημι, πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, πέπλησμαι, ἐπλήσθην, πλησθήσομαι fülle an
πίμπρημι, πρήσω, ἔπρησα, πέπρηκα, πέπρησμαι (πέπρημαι), ἐπρήσθην, πρησθήσομαι zünde an, stecke in Brand, verbrenne (tr.)
πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, πέπομαι, ἐπόθην, ποθήσομαι trinke
πλανάομαι, πλανήσομαι, ἐπλανήθην, πεπλάνημαι irre umher
πλήττω, παίσω (τυπήσω, πατάξω), ἔπαισα (ἐπάταξα), πέπληγα, πέπληγμαι, ἐπλήγην, πληγήσομαι schlage
ἐκπλήττω, ἐκπλήξω, ἐξέπληξα, ἐκπέπληγα erschrecke (tr.); setze in Schrecken
ἐκπλήττομαι, ἐκπλαγήσομαι, ἐξεπλάγην, ἐκπέπληγμαι erschrecke (intr.), gerate in Schrecken
καταπλήττω, καταπλήξω, κατέπληξα, καταπέπληγα erschrecke (tr.); setze in Schrecken
καταπλήττομαι, καταπλαγήσομαι, κατεπλάγην, καταπέπληγμαι erschrecke (intr.), gerate in Schrecken
πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλακα, πέπλασμαι, ἐπλάσθην, πλασθήσομαι bilde, forme, erdichte
πλέκω, πλέξω, ἔπλεξα, πέπλοχα, πέπλεγμαι, ἐπλέχθην (ἐπλάκην), πλεχθήσομαι flechte; zettele an
πλέω, πλεύσομαι (πλευσοῦμαι), ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσται, ἐπλεύσθη, πλευσθήσεται segle, fahre, befahre
πλύνω, πλυνῶ, ἔπλυνα, - , πέπλυμαι, ἐπλύθην wasche
πνέω, πμεύσομαι (πνευσοῦμαι), ἔπνευσα, πέπνευκα, - , ἐπνεύσθην, πνευσθήσομαι atme, hauche, wehe
πολεμέομαι, πολεμήσομαι, ἐπολεμήθην, πεπολέμημαι werde bekriegt
zurueck nach oben weiter
Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/Gr.Stf.09p.php - Letzte Aktualisierung: 13.06.2019 - 10:55