Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Die Stammfomen der griechischen Verben
(im Umfang des Lernstoffes)

(Seite 7: von λανθάνω bis μιμέομαι)

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ

ω

zurueck nach unten weiter
 
λανθάνω - 7 - μιμέομαι
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα bin verborgen
ἐπιλανθάνομαι, ἐπιλήσομαι, ἐπελαθόμην, ἐπιλέλησμαι vergesse
ἀπολαύω, ἀπολαύσομαι, ἀπέλαυσα, ἀπολέλαυκα genieße
λέγω, λέξω, ἔλεξα, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην, λεχθήσομαι sammle, versammle; rede, sage, nenne
διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελέχθην, διείλεγμαι unterrede mich, unterhalte mich
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνείλεγμαι, συνελέγην, - lese zusammen, sammle
λογίζομαι, λογιοῦμαι, ἐλογισάμην, λελόγισμαι berechne, überlege, erwäge
λογίζεται, λογισθήσεται, ἐλογίσθη, λελόγισται man berechnet, überlegt, erwägt (Pass.)
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην, λειφθήσομαι lasse zurück, verlasse, lasse im Stich
ἀπολείπω, ἀπολείψω, ἀπέλιπον, ἀπολέλοιπα, ἀπολέλειμμαι, ἀπελείφθην, ἀπολειφθήσομαι lasse zurück, verlasse, lasse im Stich
ὑπολείπω, ὑπολείψω, ὑπέλιπον, ὑπολέλοιπα, ὑπολέλειμμαι, ὑπελείφθην, ὑπολειφθήσομαι lasse zurück, verlasse, lasse im Stich
ἀπολείπομαι, ἀπολείψομαι, ἀπελείφθην, ἀπολέλειμμαι bleibe zurück hinter, stehe nach
λεύω, λεύσω, ἔλευσα, λέλευκα, λέλευμαι, ἐλεύσθην, λευσθήσομαι steinige
καταλεύω, καταλεύσω, κατέλευσα, καταλέλευκα, καταλέλευμαι, κατελεύσθην, καταλευσθήσομαι steinige
λοιδορέομαι, λοιδορήσομαι, ἐλοιδορησάμην (ἐλοιδορήθην) λελοιδόρημαι schelte, schmähe, tadele
λοιδορέω, λοιδορήσω, ἐλεοιδόρησα, λελοιδόρηκα, λελοιδόρημαι, ἐλοιδορήθην, λοιδορηθήσομαι schelte, schmähe, tadele
λυμαίνομαι, λυμανοῦμαι, ἐλυμηνάμην, λελύμασμαι beschmutze, misshandele schädige, beschimpfe
λυπέομαι, λυπήσομαι, ἐλυπήθην, λελύπημαι betrübe mich
λύω, λύσω, ἔλῡσα, λέλῠκα, λέλῠμαι, ἐλύθην, λῠθήσομαι löse, löse auf, befreie, zerstöre
μαίνω, - , ἔμηνα mache rasend
μαίνομαι, μανοῦμαι, ἐμάνην, μέμηνα werde rasend, rase, bin verzückt; Pf.: bin rasend
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι kämpfe, streite
μεθύσκω, μεθύσω, ἐμέθυσα, - , ἐμεθύσθην, μεθυσθήσομαι berausche
μείγνυμι, μείξω, ἔμειξα, - , μέμειγμαι, ἐμείχθην (ἐμίγην) μειχθήσομαι (μιγήσομαι) mische
μέλει (μοί τινος), μελήσει, ἐμέλησε(ν), μεμέληκε(ν) mir liegt an etwas, etwas macht mir Sorge
ἐπιμελέομαι (ἐπιμέλομαι), ἐπιμελήσομαι, ἐπεμελήθην, ἐπιμεμέλημαι sorge für
μεταμέλομαι, μεταμελήσομαι, μετεμελήθην, μεταμεμέλημαι bereue
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (μέλλησα), - will, soll, zaudere
μέμφομαι, μέμψομαι, ἐμεμψάμην, - tadele
μιμνῄσκω, μνήσω, ἔμνησα, - erinnere
ἀναμιμνῄσκω, ἀναμνήσω, ἀνέμνησα, - erinnere
μιμνῄσκομαι, μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι erinnere mich, bin eingedenk
ἀναμιμνῄσκομαι, ἀναμνήσομαι, ἀνεμνήσθην, μέμνημαι erinnere mich, gedenke; Pf.: bin eingedenk
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα lerne, erfahre, sehe ein, verstehe
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα bleibe, warte, erwarte
μιαίνω, μιανῶ, ἐμίανα, μεμίαγκα, μεμίασμαι, ἐμιάνθην, - beflecke, besudele
μιμέομαι, μιμήσομαι, ἐμιμησάμην, μεμίμημαι
μιμέομαι, μιμηθήσομαι, ἐμιμήθην, μεμίμημαι
ahme nach
werde nachgeahmt (Pass.)
zurueck nach oben weiter
Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/Gr.Stf.07l.php - Letzte Aktualisierung: 13.06.2019 - 10:55