s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

μεστός - 49  - μισθός

ἐς μέσον τίθημι
setze als Kampfpreis aus
ἐς μέσον παρέρχομαι
trete öffentlich auf
μεστός, μεστή, μεστόν
voll
μεστὸς καρπῶν
voll von Früchten
σαγήνη λίθων δὲ καὶ ἄμμων μεστή
ein Schleppnetz voller Steine und Sand
μεστόω
fülle an, erfülle
μεστῶ αὐτὸν ὀργῆς
erfülle ihn mit Zorn
μετά (+ Gen.)
mit
μετὰ τῶν φίλων
mit den Freunden
μετά (+ Akk.)
nach
μετὰ τὸ δεῖπνον
nach dem Essen
ἆρα γίγνεται τάδε διὰ τάδε ἢ μετὰ τάδε
geschieht dies wegen diesem oder nach diesem?
μεταξύ
zwischen
μεταξὺ τῶν τείχων
zwischen den Mauern
μεταξὺ ταῦτ’ εἰπών
mitten in dieser (seiner) Rede
τὸ μέταλλον, τοῦ μετάλλου
Mine, Schacht, Bergwerk (metallum, Metall)
τὸ μέτρον, τοῦ μέτρου
Maß (metior, Maß, Meter, Metrik, Geo-meter)
μέτριος, μετρία, μέτριον
mäßig, maßvoll
ἄμετρος, ἄμετρον
maßlos, unermesslich
μετρέω
messe; schätze ab
ἡ συμμετρία, τῆς συμμετρίας
Ebenmaß (Symmetrie)
μέχρι, μέχρις
solange (als), (solange) bis
μέχρι πρὸς θάλατταν
bis zum Meer
μέχρι ἑσπέρας
bis zum Abend
τὸ μῆλον, τοῦ μήλου
1. Apfel (malum), 2. Kleinvieh (Schaf, Ziege)
μήν
fürwahr, gewiß; allerdings
ἦ μήν
ja wahrlich, ganz gewiss
καὶ μήν
und wahrlich; aber auch, ferner
οὐ μὴν ἀλλά
("nein, so nicht, sondern") aber freilich, indessen
μέν
zwar (fürwahr, gewiss, allerdings)
μέν... δέ
zwar... aber
πάνυ μὲν οὖν
ganz gewiss
οὐ μὲν δή
sicher (doch) nicht
μέντοι
allerdings, gewiss; indessen, gleichwohl
μά
führwahr
ναὶ μὰ Δία
(ja) wahrlich beim Zeus
οὐ μὰ Δία
nein beim Zeus
ὁ μήν, τοῦ μηνός
Monat (mensis, Monat)
τοῦ μηνός
jeden Monat, monatlich
πολλάκις τοῦ μηνός
oft im (in jedem) Monat
ἡ μῆνις, τῆς μήνιος (anhaltender) Zorn, Groll
ἡ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς μῆνις
der Zorn auf die Feinde
μηνύω
zeige an, decke auf, verkünde
ὁ μηνυτής, τοῦ μηνυτοῦ
Anzeiger, Denunziant
ἡ μήτηρ, τῆς μητρός
Mutter (Mater, Mutter, Metro-pole)
ἡ μηχανή, τῆς μηχανῆς
Werkzeug, Mittel; Kunstgriff, List (Maschine, Mechanik)
μηχανάομαι
ersinne, bewerkstellige
ἀμήχανος, ἀμήχανον
ratlos, unmöglich
θέα ἀμήχανος τὸ κάλλος
ein unglaublich schöner Anblick
beflecke, besudele
μιαρός, μιαρά, μιαρόν
befleckt, verrucht
τὸ μίασμα, τοῦ μιάσματος
Befleckung, Greuel
μικρός, μικρά, μικρόν
klein (Mikro-phon, Mikros-skop, Mikro-kosmos)
μικρότερος, μείων, ἐλάττων
μικρότατος, ἐλάχιστος
μικροῦ ἔπεσον
fast wäre ich gefallen
μικρῷ μείζων
ein wenig größer
ἡ μικρότης, τῆς μικρότητος
Kürze, Kleniheit, Geringfügigkeit, Dürftigkeit
ἐλαττόομαι (μειόομαι)
bleibe zurück hinter, unterliege
μὴ ἐλαττοῦ τῶν ἄλλων
unterliege nicht den übrigen
μειοῦμαι (ἐλαττοῦμαι) οὐδενός
unterliege keinem
ὁ μῖμος, τοῦ μίμου
Schauspieler, Schauspiel (Mime, Mimik)
ahme nach
μιμοῦμαι ἑτέρους
ahme andere nach
ἡ μίμησις, τῆς μιμήσεως
Nachahmung, Darstellung
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ
Miete, Sold, Lohn
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk49m.php - Letzte Aktualisierung: 15.11.2012 - 15:43