Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Der Infinitiv (AcI, NcI)

Inhalt

[ Akkusativ | Genitiv | Dativ | Präpositionen | Modi im Hauptsatz | Infinitiv | Partizip | Nebensatz ]

 

 1. Der Infinitiv als Adverbiale des Zwecks
  1. bei Verben des Gebens, Nehmens, Habens (auf die Frage "wozu?")
   125
   Ξενοφῶν τὸν τοῦ ἡγεμόνος υἱὸν Πλεισθένει Ἀμφιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι.
   Xenophon übergibt den Sohn des Führers dem Pleisthenes aus Amphipolis zur Bewachung, damit er, wenn er sich als Führer bewähren würde, mit diesem zurückkehre.
   Xen.An.4,6,1

   198
   ἐποίησαν δὲ οἱ Ἕλληνες καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει, ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ὢν οἴκοθεν, παῖδα ἄκων κατακανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ᾽ ἐπιμεληθῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι.
   Die Griechen richteten auf dem Berg, wo sie lagerten, einen sportlichen Wettkampf aus; sie wählten den Spartiaten Drakontios, der als Junge aus der Heimat geflohen war, weil er unabsichtlich einen anderen Jungen mit einem Dolchstich getötet hatte, dazu aus, den Wettlauf zu besorgen und die Leitung des Wettkampfes zu übernehmen.
   Xen.An.4,8,25


  2. bei Verben des Gehens, Schickens, Daseins (auf die Frage "wozu?")
   133
   οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.
   Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.
   Soph.Ant.522


  3. bei Verben des Ermangelns und Bedürfens (auf die Frage "was zu tun?")
   245
   οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί.
   Fast müsste ich, hoher Rat, dem Kläger noch dankbar dafür sein, dass er diesen Prozess gegen mich anhängig gemacht hat.
   Lys.24,1

   131
   μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
   Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
   Xen.Hell.2,4,21


  4. bei prädikativen Substantiven (auf die Frage "wozu?")
   130
   συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ᾖ ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν.
   Ich rate, diesen Mann möglichst schnell auszuschalten, damit wir uns nicht mehr vor ihm hüten müssen, sondern Muße haben, soweit es ihn betrifft, diesen Freiwilligen hier Gutes zu tun.
   Xen.An.1,6,9

   113
   νὴ Δία, ὦ Ἀθηναῖοι, ὥρα γε ὑμῖν, ὡς ἔοικεν, ἄλλον τινὰ φίλον ἀντὶ βασιλέως ζητεῖν.
   Bei Zeus, ihr Athner, es ist für euch, wie es scheint, an der Zeit, euch einen anderen Freund an Stelle des Königs zu suchen.
   Xen.Hell.7,1,37


  5. bei Adjektiven (auf die Frage "was zu tun?")
   89
   κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ.
   Ein Dichter ist ja ein leichtes, beflügeltes und heiliges Ding, und nicht in der Lage zu dichten, bevor er gottbegeistert und von Sinnen ist, und der Verstand nicht mehr in ihm wohnt.
   Plat.Ion 534b

   278
   ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείζω.
   Für uns ist es doch nicht mehr als billig, dass wir dich retten und dafür so viel und, wenn es sein müsste, auch noch mehr als das wagen.
   Plat.Krit.45a

   304
   ἆρ' ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ' ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι;
   Meinst du wohl, es bestehe gleiches Recht zwischen dir und uns, und meinst wohl, das, was wir etwa dir zu tun beabsichtigen, dürftest du von Rechts wegen uns wiedertun?
   Plat.Krit.50e

   314
   καὶ τοῦτο ποιοῦντι ἆρα ἄξιόν σοι ζῆν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος;
   Aber wenn du das tun willst, wird es dir noch der Mühe wert sein zu leben? Oder willst du dich diesen doch nähern und dich nicht schämen, mit ihnen dich zu unterreden?
   Plat.Krit.53c

   119
   ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι.
   Themistokles verdiente dadurch, dass er aufs nachdrücklichste eine natürliche Stärke an den Tag legte, in dieser Hinsicht ganz besonders (und) mehr als ein anderer bewundert zu werden.
   Thuk.1,138,3

   123
   Κλέαρχος ὁρᾶν μὲν στυγνὸς ἦν, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ.
   Klearchos war finster anzuschauen und fähig, seinen Leuten das Bewusstsein zu wecken, dass man einem Klearchos gehorchen müsse.
   Xen.An.2,6,9

   38
   ἱκανοί ἐσμεν ὑμῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας, οἵτινες ὑμῖν ξυμμαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται.
   Wir sind in der Lage, euch Schiffe und Leute zu schicken, die mit euch kämpfen und euch den Weg zeigen sollen.
   Xen.An.5,4,10

   120
   καὶ τὸ πρόσθεν δήπου, Ἀθηναίων ἀρχόντων τῆς θαλάττης, ἱκανὴ ἦν ἡ ἡμετέρα πόλις καὶ εὖ φίλους καὶ κακῶς ἐχθροὺς ποιεῖν.
   Auch schon zuvor, als die Athener das Meer beherrschten, war unsere Stadt ja imstande, sowohl ihren Freunden zu nützen als auch ihren Feinden zu schaden.
   Xen.Hell.4,8,4

   114
   ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος ἔλεγεν, ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι, εἰ δὲ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιάζειν.
   Agesilaos sagte, dass er, wenn er für Lakedaimon zum Nachteil gehandelt habe, nach dem Gesetz Strafe verdient habe; wenn aber zum Vorteil, so sei es alter Brauch, dass derartiges eigenmächtiges Handeln gestattet sei.
   Xen.Hell.5,2,32


 2. Der Infinitiv als Objekt nach bestimmten Verben
  1. Infinitiv und AcI stehen als Objekt bei Verben der inneren Einstellung
   42
   ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι, ὃν δοίη, ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ, ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν.
   Ich würde wohl zögern, in die Schiffe zu steigen, die uns Kyros gäbe, aus Furcht, dass er uns mitsamt den Trieren versenke; ich hätte auch Bedenken, dem Führer, den er uns gäbe, zu folgen, aus Furcht, er könne uns dorthin führen, von wo wir nicht mehr entkommen könnten.
   Xen.An.1,3,17

   173
   ἐλθόντων μὲν Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας, ὑποστῆναι αὐτοὶ Ἀθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς.
   Als die Perser und ihre Hilfsvölker mit der gesamten Menge ihres Heeres kamen, um Athen auszulöschen, wagten es die Athener allein, ihnen standzuhalten und besiegten sie.
   Xen.An.3,2,11


  2. Infinitiv und AcI stehen als Objekt bei Verben der Willensäußerung
   316
   Μίνως οὐδ' οὕτως εἰς Ἄργος ἀπιέναι τὸν Πολύιδον εἴα, πρὶν ἢ τὴν μαντείαν διδάξαι τὸν Γλαῦκον
   Minos ließ den Polyïdos nicht so ohne weiteres nach Argos zurückkehren, erst sollte er den Glaukos die Wahrsagekunst lehren.
   Apollod. 3,3,2,1

   58
   ἔθηκα νόμον, καθ᾽ ὃν τοὺς μὲν τὰ δίκαια ποιεῖν ἠνάγκασα, τοὺς πλουσίους, τοὺς δὲ πένητας ἔπαυσ᾽ ἀδικουμένους.
   Ich habe ein Gesetz gegeben, mit dem ich die einen gezwungen habe, ihre Pflicht zu tun, die Reichen, dem Unrecht an den Armen aber ein Ende gesetzt habe.
   Dem.18,102

   75
   ἐξ οὗ φίλος εἶναι προσποιεῖται, ἐκ τούτου πλεῖσθ᾽ ὑμᾶς ἐξηπάτηκεν.
   Seit er euer Freund zu sein vorgibt, hat er euch am meisten getäuscht.
   Dem.23,193

   196
   Ἐπιδαυρίοισι ἡ γῆ καρπὸν οὐδένα ἀνεδίδου. περὶ ταύτης ὦν τῆς συμφορῆς οἱ Ἐπιδαύριοι ἐχρέωντο ἐν Δελφοῖσι· ἡ δὲ Πυθίη σφέας ἐκέλευε Δαμίης τε καὶ Αὐξησίης ἀγάλματα ἱδρύσασθαι καί σφι ἱδρυσαμένοισι ἄμεινον συνοίσεσθαι. ἐπειρώτεον ὦν οἱ Ἐπιδαύριοι κότερα χαλκοῦ ποιέωνται τὰ ἀγάλματα ἢ λίθου· ἡ δὲ Πυθίη οὐδέτερα τούτων ἔα, ἀλλὰ ξύλου ἡμέρης ἐλαίης.
   Den Epidauriern trug die Erde keine Frucht mehr. Wegen dieses Missgeschicks befragten die Epidaurier das Orakel in Delphi. Die Pythia forderte sie auf, ein Standbild der Damia und Auxesias zu errichten, dann werde es ihnen besser gehen. Die Epidaurier fragten nun noch einmal, ob sie die Standbilder aus Erz oder aus Stein machen sollten. Die Pythia aber erlaubte keines von beidem, sondern sagte aus dem Holz eines veredelten Ölbaumes.
   Herod.5,82

   227
   δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας, ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ τοῖς μὲν ἅπαντα τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις αἴτιοι γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις τύχοιμεν.
   Wir bitten euch nun, ihr Herren Athener, unseren Worten mit Wohlwollen zuzuhören, indem ihr bedenkt, dass uns wohl das Allerwidersinnigste widerfahren würde, wenn ihr zwar für diejenigen, die die ganze Zeit über euerer Stadt feindlich gegenüberstanden, zum Urheber ihrer Freiheit geworden wäret, wir aber, obwohl wir euch darum bitten, nicht einmal dasselbe erlangten wie euere ärgsten Feinde.
   Isokr.14,6

   44
   Μενέξενος δ᾽ ἠξίωσε τὴν αὐτὴν Πασίωνι ψευδομένῳ γίγνεσθαι ζημίαν, ἧσπερ ἂν αὐτὸς ἐτύγχανεν, εἴ τι τούτων ἐφαίνετο ποιήσας.
   Menexenos forderte, dass Pasion, wenn er lüge, dieselbe Strafe treffe, die ihn selbst träfe, wenn er nachweislich etwas davon tun würde.
   Isokr.17,21

   271
   οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.
   Das werden die Leute nämlich nicht glauben, dass du, ungeachtet der Mühe, die wir uns gegeben haben, selbst nicht habest von hier weggehen wollen.
   Plat.Krit.44c

   281
   ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
   Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
   Plat.Krit.45c

   239
   περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πείσας σε ταῦτα πράττειν
   Es bedeutet mir viel, dich zu überreden, dies zu tun.
   Plat.Krit.48e

   308
   οὐδεὶς τῶν νόμων ἐμποδών ἐστιν οὐδ' ἀπαγορεύει, ἐάντε τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν ἰέναι ἐάντε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, μὴ ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ.
   Kein Gesetz legt ein Hindernis in den Weg, noch spricht es ein Verbot aus, wenn jemand von euch in eine Pflanzstadt gehen oder anderswohin ziehen und sich dort niederlassen will, mit seinem Eigentum dahin zu gehen, wohin er will.
   Plat.Krit.51d


  3. Infinitiv und AcI stehen als Objekt bei Verben der Handlungsplanung und Durchführung
   246
   πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἤ φθόνου.
   Ich will nun in meiner Rede versuchen, diesen hier als Lügner hinzustellen, mich selbst als einen Mann, der nach seinem ganzen Leben bis auf diesen Tag mehr Anspruch auf Lob als auf Neid hat.
   Lys.24,1

   252
   δύναμαι συνεῖναι δυναμένοις ἀνθρώποις ἀναλίσκειν.
   Ich bin in der Lage, mit Leuten Umgang zu haben, die in der Lage sind, großen Aufwand zu treiben.
   Lys.24,5

   273
   οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι.
   Die Leute sind im Stande, nicht etwa nur kleinere Übel zu bewirken.
   Plat.Krit.44d

   274
   εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ᾽ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ᾽ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν.
   O dass doch die Leute, mein Kriton, im Stande wären, die größten Übel zu bewirken, damit sie hinwiederum das auch mit den größten Gütern im Stande wären! Da stünde es ganz gut.
   Plat.Krit.44d

   280
   ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω.
   Und so darf, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen.
   Plat.Krit.45b

   284
   σκοπῶμεν, ὦ ἀγαθέ, κοινῇ, καὶ εἴ πῃ ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε καί σοι πείσομαι.
   Wir wollen es, mein Guter, gemeinsam erwägen, und wenn du irgendwie mir in dem, was ich spreche, zu widersprechen hast, so widersprich nur, und ich werde dir Gehör schenken.
   Plat.Krit.48d,e

   302
   πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου.
   Gewiss vieles könnte einer, zumal wenn er ein Redner wäre, zu Gunsten jenes Gesetzes vorbringen.
   Plat.Krit.50b

   303
   Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι.
   O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln!
   Plat.Krit.50c

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c

   138
   ὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπαινεῖται.
   Wer dem (den), der vorhat, Übles zu tun, zuvorkommt (überflügelt), wird gelobt.
   Thuk.3,82,5   327
   Ζεὺς δὲ ἐμέλλησε ῥίπτειν αὐτὸν εἰς Τάρταρον, δεηθείσης δὲ Λητοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀνδρὶ θητεῦσαι.
   Zeus wollte ihn (Apollon) dafür in den Tartaros werfen; da aber Leto Fürbitte einlegte, befahl er ihm, ein Jahr lang bei den Menschen zu dienen.
   Apollod.3,10,4,2

   182
   οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἰσιν, οἷσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη.
   Diejenigen, die uns den Weg zeigen (für uns Führer sein) sollen, sind in Wahrheit deren Feinde, denen auch wir Feinde sein müssen.
   Xen.An.5,4,20


  4. Infinitiv und AcI stehen als Objekt bei Verben des Sagens (zum Ausdruck einer mehr subjektiven Stimmung, Meinung oder Absicht)
   251
   φησὶ γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον· καὶ γὰρ τῷ σώματι δύνασθαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάτων.
   Denn der Kläger behauptet, dass ich kein Recht auf die mir vom Staat gewährte Geldunterstützung habe, da ich körperlich kräftig sei und nicht in zu den Invaliden gehöre.
   Lys.24,4

   78
   Κῦρος δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν.
   Kyros versprach jedem Mann fünf Minen Silber zu geben, sobald sie nach Babylon gekommen seien, und den vollen Sold, bis er die Griechen wieder nach Ionien zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,4,13

   118
   καὶ ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὁ Ἀριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι.
   Die Griechen, Ariaios und die Vornehmsten seines Gefolges schworen, sich einerseits nicht gegenseitig zu verraten, andererseits Bundesgenossen zu sein.
   Xen.An.2,2,8

   141
   Ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται.
   Ariaios, den wir zum König hatten machen wollen und mit dem wir einen gegenseitigen Vertrag hatten, einander nicht zu verraten, ist sowohl ohne Furcht vor den Göttern als auch ohne Achtung vor dem gefallenen Kyros, obwohl er von Kyros zu dessen Lebzeiten in höchstem Maße geehrt wurde, zu dessen größten Feinden abgefallen und versucht, uns, den Freunden des Kyros, übel mitzuspielen.
   Xen.An.3,2,5

   218
   ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν· εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο.
   Der Herrscher schickte aus diesem Land den Griechen einen Führer, damit er sie durch die ihnen feindlichen Länder führe. Als jener kam, sagte er, er werde sie innerhalb von fünf Tagen an einen Platz führen, von dem aus sie das Meer sehen könnten. Andernfalls, kündigte er an, wolle er tot sein.
   Xen.An.4,7,19f.

   229
   καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἦν, τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο, ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾤχοντο ἀπιόντες, καὶ τοὺς Ἕλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσθαι· ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι.
   Zuerst gab es ein Staunen darüber, was vorgefallen sei. Dann aber erfuhren sie auch von denen, die zurückgeblieben waren, dass die Thraker seit dem Abend eilig abgezogen seien; am Morgen aber, sagten sie, seien auch die Griechen abgezogen; wohin, wüssten sie allerdings nicht.
   Xen.An.6,3,23

   186
   ὁ δ᾽ Ἡρακλείδης εἰσαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύθην λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσθαι ἐκέλευε.
   Herakleides brachte die übrigen Feldherrn vor Seuthes und forderte sie auf zu sagen, dass sie das Heer wohl nicht weniger führen würden als Xenophon; er versprach, dass in wenigen Tagen der Sold für zwei Monate vollständig verfügbar sei, und forderte sie auf mitzuziehen.
   Xen.An.7,5,9

   101
   καὶ ἐντεῦθεν Σεύθης πέμπει Ἀβροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ξενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τὰ ἄλλα, ἃ ὑπέσχετο.
   Von dort schickt Seuthes seinen Dolmetscher Abrozolmes zu Xenophon, fordert ihn auf, mit tausend Schwerbewaffneten bei ihm zu bleiben, und verspricht, ihm die Plätze am Meer abzugeben, und was er sonst versprochen hatte.
   Xen.An.7,6,43

   114
   ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος ἔλεγεν, ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι, εἰ δὲ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιάζειν.
   Agesilaos sagte, dass er, wenn er für Lakedaimon zum Nachteil gehandelt habe, nach dem Gesetz Strafe verdient habe; wenn aber zum Vorteil, so sei es alter Brauch, dass derartiges eigenmächtiges Handeln gestattet sei.
   Xen.Hell.5,2,32   90
   Κῦρος δὲ καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.
   Kyros forderte auch die Flüchtlinge auf, mit ihm zu ziehen, indem er ihnen versprach, wenn er erfolgreich durchgesetzt habe, was er mit seinem Feldzug bezwecke, keine Ruhe zu geben, bevor er sie nach Hause zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,2,2

   87
   οἱ δὲ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι.
   Die Feinde begannen den Krieg gegen uns offenbar nicht früher, als bis sie glaubten, dass ihre Vorbereitungen gut getroffen seien.
   Xen.An.3,1,16

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9


  5. Infinitiv und AcI stehen als Objekt bei Verben des Meinens und Scheinens (zum Ausdruck einer mehr subjektiven Stimmung, Meinung oder Absicht)
   202
   τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοκῇς μηδὲ τούτων ἀπόντων ὀλιγωρεῖν.
   Gedenke der abwesenden Freunde gegenüber den anwesenden, damit du auch diese, wenn sie abwesend sind, nicht zu vernachlässigen scheinst.
   Isokr.1,26

   247
   καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ, οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας;
   Wer die beneidet, die alle anderen nur bemitleiden, haltet ihr den nicht zu jeder Schlechtigkeit fähig?
   Lys.24,2

   254
   πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
   Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
   Lys.24,6

   178
   ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι.
   Denn mir jedenfalls, ihr Athener, scheint dieser Mann (Meletos) ungemein übermütig und unbeherrscht zu sein, und ordentlich aus Übermut und Unbeherrschtheit und jugendlichem Leichtsinn diese Klage(schrift) eingereicht zu haben.
   Plat.Apol.26e

   151
   τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς.
   An meinen Söhnen, wenn sie erwachsen sind, nehmt eure Rache, ihr Männer, und quält sie ebenso, wie ich euch gequält habe, wenn euch scheint, dass sie sich um Reichtum oder um sonst irgend etwas eher bemühen als um die Tugend!
   Plat.Apol.41e

   197
   καὶ ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε ἀσεβείας ἐγράψατο.
   Sowohl mancher andere als auch dieser Meletos erweckt nicht einmal den Anschein, dich anzusehen; mich aber hat er so scharf und leichthin ins Auge gefasst, dass er mich wegen Gottlosigkeit anklagte.
   Plat.Euth.5c

   267
   οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι τὸ πλοῖον ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας.
   Nun glaube ich also nicht, dass das Schiff schon am heutigen Tag kommt (kommen wird), sondern am nächst folgenden.
   Plat.Krit.44a

   269
   ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω ἀμελῆσαι.
   Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute von mir glauben, dass ich mich nicht gekümmert habe.
   Plat.Krit.44b

   270
   καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους;
   Doch welcher Ruf könnte schimpflicher sein als der, in dem Ruf zu stehen, dass man Geld höher veranschlage, als seine Freunde?
   Plat.Krit.44c

   291
   ἔτι δέ, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι.
   Zudem aber scheint es mir auch nicht recht von dir zu sein, dass du die Absicht hegst, an dir selber Verrat zu üben, während es dir freisteht, dich zu retten.
   Plat.Krit.45c


 3. Infinitiv und AcI stehen als Subjekt bei unpersönlichen Ausdrücken (besonders des Müssens, Könnens und Geschehens)
  200
  γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης.
  Trainiere dich mit freiwilligen Belastungen, damit du auch die unfreiwilligen aushalten kannst! Befleißige dich einer festen Beharrlichkeit gegenüber allen Dingen, von denen beherrscht zu werden für die Seele schändlich wäre: Gewinnstreben, Zorn, Sinnenlust und Betrübnis.
  Isokr.1,21

  243
  ἐπειδὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, θάνατος αὐτῶν κατεγνώσθη καὶ ἔδει αὐτοὺς ἀποθνήσκειν, μεταπέμπονται εἰς τὸ δεσμωτήριον ὁ μὲν ἀδελφήν, ὁ δὲ μητέρα.
  Nachem sie nun, ihr Herren Richter, zum Tod verurteilz waren und sterben mussten, lassen sie, der eine seine Schwester, der andere seine Mutter, ins Gefängnis kommen.
  Lys.13,39

  250
  ὑπὲρ ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷόν τε διὰ βραχυτάτων ἐρῶ.
  Ich will über das, worüber mir zu reden zukommt, in möglichster Kürze sprechen.
  Lys.24,4

  255
  μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
  Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
  Lys.24,7

  103
  προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα, ἃ ἂν πάσχῃ, φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται.
  Jedem, der bestraft wird, kommt es, wenn er von einem anderen in rechter Weise bestraft wird, zu, besser zu werden und Nutzen davonzutragen oder den anderen zum Beispiel zu werden, damit andere ihn leiden sehen, was immer er leidet, und so aus Furcht besser werden.
  Plat.Gorg.525b

  259
  καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.
  Nun, es würde sich denn doch auch übel ausnehmen, mein Kriton, wenn jemand in meinem Alter darüber ungehalten werden wollte, dass er schon sterben müsse.
  Plat.Krit.43b

  262
  ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;
  Ist vielleicht das Schiff von Delos angekommen, nach dessen Ankunft ich sterben soll?
  Plat.Krit.43d

  264
  ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.
  So wirst du morgen, mein Sokrates, dein Leben beschließen müssen.
  Plat.Krit.43d

  266
  τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.
  Ich soll ja doch den folgenden Tag, nachdem das Schiff angelangt ist, sterben?
  Plat.Krit.44a

  296
  σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή.
  Wir müssen also untersuchen, ob ob wir dies tun müssen oder nicht.
  Plat.Krit.46a


 4. Treten die Verben, nach denen der AcI als Objekt steht, ins Passiv, so steht ein NcI
  215
  διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἦν δὲ ᾠκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν· μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασάγγαι· ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ.
  Nach drei Tagesmärschen kamen sie zur sogenannten Medischen Mauer und überquerten sie. Sie war aus gebackenen und in Asphalt eingelegten Ziegelsteinen erbaut, zwanzig Fuß breit und hundert hoch. Sie ist nicht weit von Babylon entfernt.
  Xen.An.2,4,12

  149
  Βιθυνοί, οὓς ἂν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται.
  Die Bithynier sollen die Griechen, deren sie nach einem Schiffbruch oder sonst wie habhaft werden, schrecklich misshandeln.
  Xen.An.6,4,2

  81
  οἱ Χαλδαῖοι πολεμικώτατοι λέγονται τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώραν εἶναι· καὶ μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται, διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἶναι.
  Die Chaldaier sollen in jener Gegend am kriegerischsten sein und ziehen gegen Sold in den Krieg, wenn einer sie anfordert, weil sie sehr kriegerisch und arm sind.
  Xen.Kyr.3,2,7

  216
  λέγεται γὰρ Ἀλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι αὐτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως, (τοιάδε) διαλεχθῆναι περὶ νόμων.
  Alkibiades soll sich nämlich, noch bevor er zwanzig Jahre alt war, mit Perikles, seinem Vormund und dem führenden Mann der Stadt, (folgendermaßen) über die Gesetze unterhalten haben.
  Xen.Mem.1,2,40


 5. Absoluter Infinitiv
  263
  οὔτοι δὴ ἀφῖκται (τὸ πλοῖον), ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον, ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό.
  Angekommen ist es (das Schiff) zwar noch nicht, aber ich glaube, dass es heute kommen wird, nach dem, was einige erzählen, die von Sunion gekommen sind und es dort verlassen haben.
  Plat.Krit.43d

  126
  ἀλλὰ λέγω δήπου ἀεί, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν ἐπιστάμενος πλήν γε σμικροῦ τινος μαθήματος.
  Ich behaupte ja immer, dass ich nun einmal, außer einem ganz kleinen Wissen, sozusagen nichts weiß.
  Plat.Theag.128b

  130
  συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ᾖ ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν.
  Ich rate, diesen Mann möglichst schnell auszuschalten, damit wir uns nicht mehr vor ihm hüten müssen, sondern Muße haben, soweit es ihn betrifft, diesen Freiwilligen hier Gutes zu tun.
  Xen.An.1,6,9

  131
  μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
  Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
  Xen.Hell.2,4,21

  127
  οὐδὲ μὴν φίλοις οὐδὲ ξένοις ἑκὼν εἶναι γέλωτα παρέχεις.
  Gewiss bringst du mit Absicht weder Freunde noch Gäste zum Lachen.
  Xen.Kyr.2,2,15

  129
  παῦσαι τὸ νῦν εἶναι μεμφόμενός μοι.
  Höre für jetzt auf, mir Vorwürfe zu machen!
  Xen.Kyr.5,5,35

  128
  ὡς συνελόντι εἰπεῖν οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄνθρωποι τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων κατασκευάζονται.
  Die Menschen bringen, um es kurz zu sagen, ohne Feuer nichts Nennenswertes von den Dingen zustande, die für das Leben nützlich sind.
  Xen.Mem.4,3,7


 6. Infinitiv als Imperativ
  132
  Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε | κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
  Fremdling, melde daheim Lakedaimons Volk, dass hier wir | Liegen, indem wir getreu ihren Gesetzen gehorcht.
  Simon.22bP/92D


 7. Der substantivierte Infinitiv (als Gerundium)
  260
  οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.
  Das Alter hindert sie in keiner Weise daran, dass sie über das Geschick ungehalten werden, das sie betrifft.
  Plat.Krit.43c

  269
  ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω ἀμελῆσαι.
  Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute von mir glauben, dass ich mich nicht gekümmert habe.
  Plat.Krit.44b

  303
  Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι.
  O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln!
  Plat.Krit.50c

  140
  πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι.
  Nur bei diesem Menschen habe ich erlebt, wovon wohl keiner glaubt, dass es in mir ist: dass ich mich vor jemandem schäme; vor diesem allein schäme ich mich.
  Plat.Symp.216b

  168
  καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής.
  Wer seine Aufmerksamkeit auf die Macht des Großkönigs richtete, konnte erkennen, dass sie durch die Menge an Land und Menschen stark war, schwach aber durch die Länge der Wege und dadurch, dass die Streitkräfte auseinandergerissen waren.
  Xen.An.1,5,9

  241
  ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.
  Da der Großkönig am Graben das Heer des Kyros nicht am Durchzug hinderte, schien es Kyros und den anderen, er habe die Absicht zu kämpfen aufgegeben; so marschierte Kyros am folgenden Tag unachtsamer.
  Xen.An.1,7,19

  179
  ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν.
  Wie mancher stolz ist auf seine Gottesfürchtigkeit, seine Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, so war Menon stolz auf seine Fähigkeit zu täuschen, Lügen zu erfinden, und seine Freunde zum Gespött zu machen.
  Xen.An.2,6,26

  110
  διὰ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις.
  Wegen der Enge des Weges dauerte dauerte ihr Auf- und Abstieg den ganzen Tag.
  Xen.An.4,1,10

  111
  οἱ δὲ Ἕλληνες παιανίσαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπὶ τοὺς Καρδούχους. οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο· καὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἱκανῶς πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσθαι οὐχ ἱκανῶς.
  Die Griechen stimmten den Paian an und stürmten im Laufschritt gegen die Karduchen. Diese hielten nicht Stand; sie waren nämlich als Gebirgsvolk für Überfälle und Flucht hinreichend bewaffnet, unzureichend aber, um sich in ein Handgemenge einzulassen.
  Xen.An.4,3,31

  109
  οὕτω γὰρ γιγνώσκω· ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ ὥσπερ νυνί, δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια· ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἐστι καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων· διασπασθέντες δ᾽ ἂν καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης τῆς δυνάμεως οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε.
  So ist meine Meinung: Wenn ihr in der großen Zahl wie jetzt zusammenbleibt, scheint ihr mir wohl geachtet zu werden als auch die nötigen Lebensmittel zu bekommen; denn zur Macht gehört es auch, auf den Besitz der Schwächeren zugreifen zu können. Zerstreut ihr euch aber und verringert sich eure Macht, dürftet ihr weder Proviant bekommen noch schadlos davonkommen.
  Xen.An.5,6,32


 

Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/s143_150.php - Letzte Aktualisierung: 25.06.2019 - 18:08