Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Der Akkusativ

Inhalt

[ Akkusativ | Genitiv | Dativ | Präpositionen | Modi im Hauptsatz | Infinitiv | Partizip | Nebensatz ]

 

Übersicht überdie Akkusativfunktionen
 1. Akkusativ als Zieladverbiale
 2. Akkusativ der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung
 3. Accusativus respectus
 4. Adverbieller Akkusativ
 5. Beziehungsloser adverbieller Akkusativ
 6. Akkusativ als äußeres Objekt
 7. Inneres Objekt
 8. Doppelter Akk. a) des Obj. und b) des Prädikativums
 9. Doppelter Akk. a) der Person und b) der Sache (acc. resp.)
 1. Der Akkusativ als Zieladverbiale auf die Frage: "wohin?" Verweis auf die Grammatik
  316
  Μίνως οὐδ' οὕτως εἰς Ἄργος ἀπιέναι τὸν Πολύιδον εἴα, πρὶν ἢ τὴν μαντείαν διδάξαι τὸν Γλαῦκον
  Minos ließ den Polyïdos nicht so ohne weiteres nach Argos zurückkehren, erst sollte er den Glaukos die Wahrsagekunst lehren.
  Apollod. 3,3,2,1

  321
  Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ.
  Ino warf den Melikertes in einen siedenden Kessel, riss ihn dann heraus und stürzte sich mit dem Leichnam des Knaben in die Fluten.
  Apollod.3,4,3,5

  281
  ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
  Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
  Plat.Krit.45c

  70
  ὁ δὲ Βρασίδας εὐθὺς ὡς εἶδε κινουμένους τοὺς Ἀθηναίους, καταβὰς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν Ἀμφίπολιν.
  Sofort als Brasidas sieht, dass sich die Athener bewegen, steigt er auch seinerseits von Kerdylion herab und betritt Amphipolis.
  Thuk.5,8,1

  42
  ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι, ὃν δοίη, ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ, ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν.
  Ich würde wohl zögern, in die Schiffe zu steigen, die uns Kyros gäbe, aus Furcht, dass er uns mitsamt den Trieren versenke; ich hätte auch Bedenken, dem Führer, den er uns gäbe, zu folgen, aus Furcht, er könne uns dorthin führen, von wo wir nicht mehr entkommen könnten.
  Xen.An.1,3,17

  40
  καὶ τῶν τε Ἑλλήνων οἳ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον.
  Diejenigen Griechen, die sich nicht an ihrem Platz befanden, liefen an ihren Platz.
  Xen.An.2,2,14

  56
  οἱ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἦσαν εἰς τὸ πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιθησόμενοι τοῖς τελευταίοις.
  Die Karduchen stiegen offenbar schon in die Ebene hinab, um die Hintersten anzugreifen.
  Xen.An.4,3,24 2. Akkusativ der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung auf die Frage: "wie weit? wie lange? ..." Verweis auf die Grammatik
  1. Raum:
   219
   ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια
   Da waren der Großkönig und die Griechen ungefähr dreißig Stadien voneinander entfernt.
   Xen.An.1,10,4


  2. Zeit:
   327
   Ζεὺς δὲ ἐμέλλησε ῥίπτειν αὐτὸν εἰς Τάρταρον, δεηθείσης δὲ Λητοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀνδρὶ θητεῦσαι.
   Zeus wollte ihn (Apollon) dafür in den Tartaros werfen; da aber Leto Fürbitte einlegte, befahl er ihm, ein Jahr lang bei den Menschen zu dienen.
   Apollod.3,10,4,2

   227
   δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας, ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ τοῖς μὲν ἅπαντα τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις αἴτιοι γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις τύχοιμεν.
   Wir bitten euch nun, ihr Herren Athener, unseren Worten mit Wohlwollen zuzuhören, indem ihr bedenkt, dass uns wohl das Allerwidersinnigste widerfahren würde, wenn ihr zwar für diejenigen, die die ganze Zeit über euerer Stadt feindlich gegenüberstanden, zum Urheber ihrer Freiheit geworden wäret, wir aber, obwohl wir euch darum bitten, nicht einmal dasselbe erlangten wie euere ärgsten Feinde.
   Isokr.14,6

   110
   διὰ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις.
   Wegen der Enge des Weges dauerte dauerte ihr Auf- und Abstieg den ganzen Tag.
   Xen.An.4,1,10

   156
   ἔνθα δὴ Πολυκράτης Ἀθηναῖος λοχαγὸς λαβὼν τοὺς εὐζώνους θέων ἐπὶ τὴν κώμην, ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν, καταλαμβάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμήτας καὶ τὸν κώμαρχον καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην.
   Da lief nun der athenische Hauptmann Polykrates mit denen, die gut zu Fuß waren, in das Dorf, das Xenophon erlost hatte, nimmt alle Dorfbewohner drinnen fest, den Dorfvorsteher und die Tochter des Dorfvorstehers, die erst den neunten Tag verheiratet war.
   Xen.An.4,5,24

   131
   μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
   Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
   Xen.Hell.2,4,21

   157
   Γλαύκω δὲ ὁ Ἀρίστωνος, ἐπεθύμει προστατεύειν τῆς πόλεως οὐδέπω εἴκοσιν ἔτη γεγονώς.
   Glaukon, der Sohn des Ariston, wünschte, eine Führungsrolle über die Stadt einzunehmen, obwohl er noch nicht zwanzig Jahre alt war.
   Xen.Mem.3,6,1


 3. Akkusativ der Beziehung, Hinsicht, Einschränkung (accusativus respectus) auf die Frage: "in welcher Hinsicht?" Verweis auf die Grammatik
  a. bei Verben Verweis auf die Grammatik b. bei Adjektiven Verweis auf die Grammatik c. bei Substantiven Verweis auf die Grammatik d. bei Maßangaben Verweis auf die Grammatik
  315
  ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας·
  Ohne Zweifel dürften sie (Kritons Gastfreunde) mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist, in irgendeiner Verkleidung und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt.
  Plat.Krit.53d

  155
  ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺς οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες.
  Von den Soldaten blieben diejenigen zurück, deren Augen durch den Schnee verdorben waren und deren Fußzehen durch die Kälte abgefroren waren.
  Xen.An.4,5,12

  153
  οἱ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατηγοὶ τῇ πρόσθεν αὐτῶν δόξῃ πιστεύσαντες ἐνεχείρισαν ἑαυτούς, καὶ ἀναχθέντες πρὸς βασιλέα ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλάς.
  Die Feldherrn der Männer, die mit Kyros gezogen waren, lieferten sich im Vertrauen auf ihren (der Perser) früheren Ruf aus, wurden aber vor den Großkönig gebracht und enthauptet.
  Xen.Kyr.8,8,3


 4. Adverbieller Akkusativ auf die Frage "in welcher Hinsicht?" Verweis auf die Grammatik
  a. Pronomina Verweis auf die Grammatik b. Adjektive Verweis auf die Grammatik c. Substantive Verweis auf die Grammatik d. substant. Adverbien Verweis auf die Grammatik
  279
  οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου.
  Keineswegs dürfte man viel Geld bei ihnen nötig haben.
  Plat.Krit.45a

  286
  καὶ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες;
  Wir haben also, mein Kriton, schon seit langem nicht bemerkt, wie wir greise Männer uns trotz unseres Alters in den ernsthaftesten Gesprächen miteinander von Kindern in gar nichts unterscheiden?
  Plat.Krit.49a

  301
  δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν;
  Meinst du, es sei möglich, dass ein Staat noch bestehe, und nicht schon gänzlich zerrüttet sei, in dem die gerichtlichen Entscheidungen keine Kraft haben?
  Plat.Krit.50b

  312
  Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ.
  Überlege nur, wenn du das übertrittst und dich in etwas dagegen verfehlst, was für Gutes du dir selbst oder deinen Freunden dadurch bereiten wirst!
  Plat.Krit.53a

  74
  λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ῥεῦμα, ἀφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ Ἑλλήνων οἰκεῖται.
  Dieser Ausbruch des Ätna soll im fünfzigsten Jahr nach dem früheren erfolgt sein, insgesamt aber habe es drei Ausbrüche gegeben, seit Sizilien von Griechen bewohnt wird.
  Thuk.3,116,2

  159
  δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι.
  Ich bin dafür, dass Männer mit Klearchos zu Kyrosx gehen und ihn fragen, wozu er uns verwenden will.
  Xen.An.1,3,18

  188
  εἴ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον.
  Wenn ihr untereinander eine Schlacht beginnt, so glaubt, dass ich noch am selben Tag niedergehauen werde und ihr nicht viel später als ich.
  Xen.An.1,5,16

  152
  ὁ δὲ Κῦρος ἠρώτα· οὐκοῦν οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ἐδύνω;
  Kyros fragte (Orontas): "Fielst du nicht, ohne von mir das geringste Unrecht erlitten zu haben, zu den Mysern ab und fügtest meinem Land, soweit du konntest, Schaden zu?"
  Xen.An.1,6,7

  158
  τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως καὶ τἀπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυθότων πόνων μνημονεύοντες
  Damals nun lagerten die Griechen recht gut gelaunt, sowohl weil sie die erforderlichen Lebensmitel hatten, als auch vielfach an die verflossenen Strapazen dachten.
  Xen.An.4,3,2

  229
  καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἦν, τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο, ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾤχοντο ἀπιόντες, καὶ τοὺς Ἕλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσθαι· ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι.
  Zuerst gab es ein Staunen darüber, was vorgefallen sei. Dann aber erfuhren sie auch von denen, die zurückgeblieben waren, dass die Thraker seit dem Abend eilig abgezogen seien; am Morgen aber, sagten sie, seien auch die Griechen abgezogen; wohin, wüssten sie allerdings nicht.
  Xen.An.6,3,23  154
  ἦν τῶν ἐπικούρων Ἀμάσιος ἀνὴρ γένος μὲν Ἁλικαρνησσεύς, οὔνομα δέ οἱ Φάνης, καὶ γνώμην ἱκανὸς καὶ τὰ πολεμικὰ ἄλκιμος.
  Unter den Söldnern des Amasis gab es einen Mann, seiner Herkunft nach aus Halikarnass; er hieß Phanes und war ein fähiger Kopf und ein tapferer Krieger.
  Herod.3,4

  215
  διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἦν δὲ ᾠκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν· μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασάγγαι· ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ.
  Nach drei Tagesmärschen kamen sie zur sogenannten Medischen Mauer und überquerten sie. Sie war aus gebackenen und in Asphalt eingelegten Ziegelsteinen erbaut, zwanzig Fuß breit und hundert hoch. Sie ist nicht weit von Babylon entfernt.
  Xen.An.2,4,12

  160
  τὸ γὰρ ἀρχὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου σοι δεῖ μέλειν.
  Denn daran muss dir liegen, dass deine Soldaten von vornherein nicht krank werden.
  Xen.Kyr.1,6,16

  176
  ἆρά γε, ἐνδεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ;
  Scheinen unsere Kameraden deswegen irgendwie uns nachzustehen, weil sie nicht auf dieselbe Art erzogen sind wie wir, oder sich in nichts von uns zu unterscheiden, weder im privaten Umgang noch wenn es nötig ist, gegen die Feinde zu kämpfen?
  Xen.Kyr.2,2,1


 5. Beziehungsloser adverbieller Akkusativ (am Satzanfang)
  1. 282
   ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκέμματα ᾖ τῶν ῥᾳδίως ἀποκτεινύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τ᾽ ἦσαν.
   Die Bedenken aber, die du anführst wegen des Aufwandes von Geld, Meinung der Leute, Kinderversorgung, fürchte ich sehr, mein Kriton, möchten in Wahrheit Bedenklichkeiten solcher Leute sein, die leichten Sinnes heute töten und morgen, wenn sie es vermöchten, wieder lebendig machen würden.
   Plat.Krit.48c


 6. Akkusativ als äußeres Objekt auf die Frage: "wen? od. was?" zur Angabe des Handlungsziels (Transitiva mit intrasitiver deutscher Übersetzung) Verweis auf die Grammatik
  1. Verben des Nützens und Schadens Verweis auf die Grammatik
   151
   τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς.
   An meinen Söhnen, wenn sie erwachsen sind, nehmt eure Rache, ihr Männer, und quält sie ebenso, wie ich euch gequält habe, wenn euch scheint, dass sie sich um Reichtum oder um sonst irgend etwas eher bemühen als um die Tugend!
   Plat.Apol.41e

   288
   οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν.
   Also darf man keinem Menschen weder Ungerechtes vergelten noch Schlechtes tun, mag man auch was immer von ihm zu erleiden haben.
   Plat.Krit.49c

   299
   ἀπιόντες ἐνθένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν πότερον κακῶς τινας ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα, οὓς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ;
   Wenn wir ohne Zustimmung des Staates von hier weggehen, handeln wir da schlecht oder nicht gegen irgendwelche Leute, und zwar gerade gegen solche, die es am wenigsten verdienen, oder nicht?
   Plat.Krit.50a

   304
   ἆρ' ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ' ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι;
   Meinst du wohl, es bestehe gleiches Recht zwischen dir und uns, und meinst wohl, das, was wir etwa dir zu tun beabsichtigen, dürftest du von Rechts wegen uns wiedertun?
   Plat.Krit.50e

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c

   312
   Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ.
   Überlege nur, wenn du das übertrittst und dich in etwas dagegen verfehlst, was für Gutes du dir selbst oder deinen Freunden dadurch bereiten wirst!
   Plat.Krit.53a

   152
   ὁ δὲ Κῦρος ἠρώτα· οὐκοῦν οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ἐδύνω;
   Kyros fragte (Orontas): "Fielst du nicht, ohne von mir das geringste Unrecht erlitten zu haben, zu den Mysern ab und fügtest meinem Land, soweit du konntest, Schaden zu?"
   Xen.An.1,6,7

   130
   συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ᾖ ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν.
   Ich rate, diesen Mann möglichst schnell auszuschalten, damit wir uns nicht mehr vor ihm hüten müssen, sondern Muße haben, soweit es ihn betrifft, diesen Freiwilligen hier Gutes zu tun.
   Xen.An.1,6,9

   232
   ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι· ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες.
   Wenn uns einer Unrecht zufügen will, werden wir freilich versuchen, uns mit Hilfe der Götter zu wehren. Wenn uns freilich einer zuerst Gutes tut, werden wir auch diesem nicht nachstehen, ihm nach Möglichkeit Gutes zu tun.
   Xen.An.2,3,23

   221
   ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω.
   Ich will sagen, wie vieler und wie schöner Hoffnungen ich mich wohl selbst berauben würde, wenn ich versuchte, dir ein Übel zuzufügen.
   Xen.An.2,5,10


  2. Verben des Strebens und Meidens Verweis auf die Grammatik und Verben der Scham und der Furcht Verweis auf die Grammatik
   286
   καὶ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες;
   Wir haben also, mein Kriton, schon seit langem nicht bemerkt, wie wir greise Männer uns trotz unseres Alters in den ernsthaftesten Gesprächen miteinander von Kindern in gar nichts unterscheiden?
   Plat.Krit.49a

   305
   ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέν σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον;
   Steht es so mit deiner Weisheit, dass es dir entgangen ist, dass teurer als Mutter und Vater und alle übrigen Vorfahren das Vaterland ist, und ehrwürdiger und heiliger?
   Plat.Krit.51a

   140
   πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι.
   Nur bei diesem Menschen habe ich erlebt, wovon wohl keiner glaubt, dass es in mir ist: dass ich mich vor jemandem schäme; vor diesem allein schäme ich mich.
   Plat.Symp.216b

   138
   ὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπαινεῖται.
   Wer dem (den), der vorhat, Übles zu tun, zuvorkommt (überflügelt), wird gelobt.
   Thuk.3,82,5

   83
   Κλέαρχος μὲν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι.
   Klearchos wollte seine Soldaten zu marschieren zwingen; die aber warfen jedesmal sowohl nach ihm als auch nach seinem Zugvieh, wenn sie weiterzuziehen begannen.
   Xen.An.1,3,1

   135
   τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν, εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ.
   Dem Heer ging das Getreide aus, und man konnte es nur auf dem lydischen Markt beim nichtgriechischen Heer des Kyros kaufen.
   Xen.An.1,5,6

   130
   συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ᾖ ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν.
   Ich rate, diesen Mann möglichst schnell auszuschalten, damit wir uns nicht mehr vor ihm hüten müssen, sondern Muße haben, soweit es ihn betrifft, diesen Freiwilligen hier Gutes zu tun.
   Xen.An.1,6,9

   141
   Ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται.
   Ariaios, den wir zum König hatten machen wollen und mit dem wir einen gegenseitigen Vertrag hatten, einander nicht zu verraten, ist sowohl ohne Furcht vor den Göttern als auch ohne Achtung vor dem gefallenen Kyros, obwohl er von Kyros zu dessen Lebzeiten in höchstem Maße geehrt wurde, zu dessen größten Feinden abgefallen und versucht, uns, den Freunden des Kyros, übel mitzuspielen.
   Xen.An.3,2,5

   146
   ἄνδρες, ἀναμιμνῄσκεσθε, ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε, ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν.
   Männer, denkt daran, in wie vielen Kämpfen ihr mit Hilfe der Götter durch mutiges Herangehen gesiegt habt, und was die erleiden, die vor den Feinden fliehen; bedenkt auch (dies), dass wir vor den Toren Griechenlands stehen.
   Xen.An.6,5,23

   185
   τοσούτῳ μὲν δεινότερον προδοσία πολέμου, ὅσῳ χαλεπώτερον φυλάξασθαι τὸ ἀφανὲς τοῦ φανεροῦ.
   So viel gefährlicher ist Verrat als Krieg, wie viel schwieriger es ist, sich vor Unsichtbarem zu hüten als vor Sichtbarem.
   Xen.Hell.2,3,29


  3. Verben des Schwörens Verweis auf die Grammatik und
   139
   ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἳ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν.
   Kampfrichter sind die Götter, die, wie zu erwarten, auf unserer Seite stehen werden; denn diese haben einen Meineid auf sie geschworen.
   Xen.An.3,1,21f.

   134
   ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελτασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.
   Als sie die Berge überschritten, eilten die Leichtbewaffneten voraus und erblickten das Lager; sie warteten nicht auf die Schwerbewaffneten, sondern liefen mit Geschrei auf das Lager zu.
   Xen.An.4,4,20  4. Verben mit transitivem und intransitivem Gebrauch Verweis auf die Grammatik
   320
   γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν διελθοῦσαι μετ' ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον.
   In ihrer Raserei durchirrten sie (die Töchter des Proitos) ganz Argeia, durchquerten dann wieder Arkadien und stürmten in völliger Unordnung durch die Einöde.
   Apollod.2,2,2,3

   311
   Ἄλλο τι οὖν ἢ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπὸ ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηθείς.
   Nicht wahr, du übertrittst die Verträge und Übereinkünfte mit uns, während du sie doch ungezwungen eingegangen bist und nicht getäuscht worden bist.
   Plat.Krit.52e

   312
   Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ.
   Überlege nur, wenn du das übertrittst und dich in etwas dagegen verfehlst, was für Gutes du dir selbst oder deinen Freunden dadurch bereiten wirst!
   Plat.Krit.53a

   215
   διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἦν δὲ ᾠκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν· μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασάγγαι· ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ.
   Nach drei Tagesmärschen kamen sie zur sogenannten Medischen Mauer und überquerten sie. Sie war aus gebackenen und in Asphalt eingelegten Ziegelsteinen erbaut, zwanzig Fuß breit und hundert hoch. Sie ist nicht weit von Babylon entfernt.
   Xen.An.2,4,12

   134
   ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελτασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.
   Als sie die Berge überschritten, eilten die Leichtbewaffneten voraus und erblickten das Lager; sie warteten nicht auf die Schwerbewaffneten, sondern liefen mit Geschrei auf das Lager zu.
   Xen.An.4,4,20

   54
   οὗτος διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἤν τίς τι αὐτὸν ἀδικῇ, ἀλλ᾽ ἐάν τινα ὑποπτεύσῃ βελτίονα αὑτοῦ εἶναι.
   Dieser hasst ohne Ende nicht wenn ihm einer ein Unrecht zufügt, sondern wenn er von einem argwöhnt, dass er besser ist als er.
   Xen.Kyr.5,4,35


 7. Inneres Objekt auf die Frage: "wen?" zur Angabe des Handlungsziels Verweis auf die Grammatik
  1. effiziertes Objekt Verweis auf die Grammatik
   51
   Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς.
   Danach aber führten die Spartaner den sogenannten Heiligen Krieg, gewannen die Oberhoheit über das Heiligtum in Delphi und übergaben es den Delphiern.
   Thuk.1,112,5

   148
   Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς.
   Danach führten die Spartaner den sogenannten Heiligen Krieg, gewannen die Oberhoheit über deas Heiligtum in Delphi und übergaben es den Delphiern.
   Thuk.1,112,5


  2. Inhaltsobjekt (figura etymologica) Verweis auf die Grammatik

   278
   ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείζω.
   Für uns ist es doch nicht mehr als billig, dass wir dich retten und dafür so viel und, wenn es sein müsste, auch noch mehr als das wagen.
   Plat.Krit.45a

   147
   ἐγὼ οὖν τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυθα
   Ich bin den genau entgegengesetzten Weg gegangen.
   Plat.Prot.317b

   145
   ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν.
   Sie verwenden jegliche Sorgfalt darauf.
   Plat.Prot.325c

   38
   ἱκανοί ἐσμεν ὑμῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας, οἵτινες ὑμῖν ξυμμαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται.
   Wir sind in der Lage, euch Schiffe und Leute zu schicken, die mit euch kämpfen und euch den Weg zeigen sollen.
   Xen.An.5,4,10   150
   Μέλητός με ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην.
   Meletos hat diese Klage gegen mich eingebracht.
   Plat.Apol.19b

   178
   ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι.
   Denn mir jedenfalls, ihr Athener, scheint dieser Mann (Meletos) ungemein übermütig und unbeherrscht zu sein, und ordentlich aus Übermut und Unbeherrschtheit und jugendlichem Leichtsinn diese Klage(schrift) eingereicht zu haben.
   Plat.Apol.26e


  3. adverbialer Akk. im Neutrum Verweis auf die Grammatik

   149
   Βιθυνοί, οὓς ἂν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται.
   Die Bithynier sollen die Griechen, deren sie nach einem Schiffbruch oder sonst wie habhaft werden, schrecklich misshandeln.
   Xen.An.6,4,2


 8. Doppelter Akk.
  1. des Objekts und des Prädikativums auf die Frage Frage: "wen als was (wozu)?" Verweis auf die Grammatik
   1. "machen zu" Verweis auf die Grammatik 2."halten für" Verweis auf die Grammatik 3."bezeichnen als" Verweis auf die Grammatik 4. "sich zeigen als Verweis auf die Grammatik
   201
   Ἥ τε γὰρ ἐπιθυμία τῆς τιμωρίας ἀμνήμονα τῶν κινδύνων καθίστη αὐτόν.
   Das Verlangen nach Rache, ließ ihn die Gefahren vergessen.
   Antiph.2a,7

   246
   πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἤ φθόνου.
   Ich will nun in meiner Rede versuchen, diesen hier als Lügner hinzustellen, mich selbst als einen Mann, der nach seinem ganzen Leben bis auf diesen Tag mehr Anspruch auf Lob als auf Neid hat.
   Lys.24,1

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c

   39
   ὁ υἱὸς καὶ πάλαι μοι πράγματα παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληθῆναί με ἑαυτοῦ καὶ χρήματα τελέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστις αὐτὸν σοφὸν ποιήσει.
   Mein Sohn setzt mir schon lange zu und verlangt, dass ich mich um ihn kümmere und einem Sophisten Geld bezahle, der ihn weise machen soll.
   Plat.Theag.121c

   94
   ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
   Aus dem übrigen Griechenland kamen diejenigen, die infolge eines Krieges oder Aufstandes verbannt waren, zu den Athenern, jeweils die Einflussreichsten, weil dieser Ort vermeintlich sicher war. Sie wurden Bürger und ließen gleich von alter Zeit her die Bevölkerungszahl der Stadt ansteigen, so dass sie später auch nach Ionien Kolonien entsandten, weil Attika ihres Erachtens nicht mehr ausreichte.
   Thuk.1,2,6

   124
   ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν.
   Das scheint mir die Handlungsweise eines leidenschaftlichen Kriegsmannes zu sein, der es vorzieht, Krieg zu führen, obwohl es ihm möglich wäre, ohne Schande und Schaden in Frieden zu leben, der für den Krieg Strapazen auf sich nehmen will, obwohl es ihm möglich wäre, ein leichtes Leben zu führen, der es vorzieht, sein Vermögen im Krieg zu mindern, obwohl es ihm möglich wäre, es gefahrlos zu bewahren.
   Xen.An.2,6,6

   141
   Ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται.
   Ariaios, den wir zum König hatten machen wollen und mit dem wir einen gegenseitigen Vertrag hatten, einander nicht zu verraten, ist sowohl ohne Furcht vor den Göttern als auch ohne Achtung vor dem gefallenen Kyros, obwohl er von Kyros zu dessen Lebzeiten in höchstem Maße geehrt wurde, zu dessen größten Feinden abgefallen und versucht, uns, den Freunden des Kyros, übel mitzuspielen.
   Xen.An.3,2,5

   73
   οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη
   Die dreißig Tyrannen wurden gewählt, sobald die Langen Mauern und die um den Peiraieus niedergerissen waren.
   Xen.Hell.2,3,11

   106
   ἐκ δὲ τούτου κατασκευάσας ὁ Κῦρος τὸ φρούριον καὶ φύλαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον, ὃν ᾤετο Κυαξάρῃ ἂν μάλιστα χαρίσασθαι, ἀπῄει συλλαβὼν τὸ στράτευμα.
   Daraufhin stattete Kyros die Festung mit ausreichender Bewachung und mit allen notwendigen Lebensmitteln aus; als Kommandanten ließ er einen Meder zurück, von dem er glaubte, dass er Kyaxares besonders ergeben sei; dann zog er mit seinem Heer ab.
   Xen.Kyr.3,3,1

   53
   ἡμεῖς μὲν μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγούμεθα, ὅτι ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες.
   Wir halten es für ein großes Unglück, dass sie unbemerkt von uns entkamen.
   Xen.Kyr.4,2,5


  2. der Person und der Sache (acc. resp.) auf die Frage: "wen worin?" Verweis auf die Grammatik
   1. "erinnern an" Verweis auf die Grammatik und "unterrichten in, verheimlichen" Verweis auf die Grammatik
    316
    Μίνως οὐδ' οὕτως εἰς Ἄργος ἀπιέναι τὸν Πολύιδον εἴα, πρὶν ἢ τὴν μαντείαν διδάξαι τὸν Γλαῦκον
    Minos ließ den Polyïdos nicht so ohne weiteres nach Argos zurückkehren, erst sollte er den Glaukos die Wahrsagekunst lehren.
    Apollod. 3,3,2,1

    142
    ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί.
    Dann will ich euch auch an die Gefahren unserer Vorfahren erinnern, damit ihr wisst, dass ihr tapfer sein müsst und dass sich die Tapferen mit Hilfe der Götter auch aus schlimmsten Gefahren erretten.
    Xen.An.3,2,11


   2. "fragen nach" Verweis auf die Grammatik und "bitten um" Verweis auf die Grammatik
    195
    ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ· αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου.
    Der Großkönig verlangt von euch die Übergabe der Waffen: Er behauptet nämlich, dass sie ihm gehören, da sie ja Kyros gehörten, seinem Diener.
    Xen.An.2,5,38


   3. "berauben an" Verweis auf die Grammatik und "antun mit" Verweis auf die Grammatik
    254
    πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
    Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
    Lys.24,6

    255
    μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
    Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
    Lys.24,7

    144
    πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν.
    Zuerst habe ich (mit euch) gegen die Thraker Krieg geführt und mit euch an ihnen für Griechneland Rache genommen, indem ich sie aus der Chersones vertrieb, weil sie den dort ansässigen Griechen das Land wegnehmen wollten.
    Xen.An.1,3,4

    143
    Ξενοφῶν δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει· καὶ Σεύθης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν.
    Xenophon erntet die Früchte unserer Strapazen und Seuthes hat ihn persönlich reich gemacht, uns aber enthält er den Sold vor.
    Xen.An.7,6,9


 

Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/s031_45.php - Letzte Aktualisierung: 25.06.2019 - 09:56