Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Modus im Hauptsatz

Inhalt

[ Akkusativ | Genitiv | Dativ | Präpositionen | Modi im Hauptsatz | Infinitiv | Partizip | Nebensatz ]

 

Der Modus im Hauptsatz

 1. Der Indikativ
  1. abweichender Gebrauch

  2. Potentialis der Vergangenheit
  3. Iterativ der Vergangenheit
  4. Irrealis der Gegenwart
   274
   εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ᾽ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ᾽ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν.
   O dass doch die Leute, mein Kriton, im Stande wären, die größten Übel zu bewirken, damit sie hinwiederum das auch mit den größten Gütern im Stande wären! Da stünde es ganz gut.
   Plat.Krit.44d


  5. Irrealis der Vergangenheit
  6. Unerfüllbarer Wunsch der Gegenwart
   274
   εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ᾽ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ᾽ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν.
   O dass doch die Leute, mein Kriton, im Stande wären, die größten Übel zu bewirken, damit sie hinwiederum das auch mit den größten Gütern im Stande wären! Da stünde es ganz gut.
   Plat.Krit.44d


  7. Unerfüllbarer Wunsch der Vergangenheit
  8. Imperfekt ohne ἄν bei unpersönlichen Ausdrücken mit Subjektsinfinitiv
 2. Der Konjunktiv
  1. Voluntativus
  2. Adhortativus
   284
   σκοπῶμεν, ὦ ἀγαθέ, κοινῇ, καὶ εἴ πῃ ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε καί σοι πείσομαι.
   Wir wollen es, mein Guter, gemeinsam erwägen, und wenn du irgendwie mir in dem, was ich spreche, zu widersprechen hast, so widersprich nur, und ich werde dir Gehör schenken.
   Plat.Krit.48d,e

   169
   ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν.
   Wir wollen, wenn es dir recht ist, dorthin zurückkehren, von wo wir abgewichen sind.
   Plat.Phaid.78b

   226
   νῦν μέντοι, ὥσπερ ὡρμήσαμεν, ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός, ἔπειτα ἀκούσαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινωσώμεθα.
   Jetzt freilich, wollen wir, wie wir das angefangen haben, hingehen und den Mann hören; später, wenn wir ihn gehört haben, wollen wir auch mit anderen austauschen.
   Plat.Prot.314b


  3. Dubitativus (deliberativus)
  4. Prohibitivus
   255
   μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
   Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
   Lys.24,7

   280
   ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω.
   Und so darf, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen.
   Plat.Krit.45b


 3. Der Optativ
  1. der erfüllbar gedachte Wunsch
  2. Potentialis der Gegenwart
   254
   πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
   Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
   Lys.24,6

   259
   καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.
   Nun, es würde sich denn doch auch übel ausnehmen, mein Kriton, wenn jemand in meinem Alter darüber ungehalten werden wollte, dass er schon sterben müsse.
   Plat.Krit.43b

   279
   οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου.
   Keineswegs dürfte man viel Geld bei ihnen nötig haben.
   Plat.Krit.45a

   297
   πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά;
   Wie könnten wir es nun am angemessensten untersuchen?
   Plat.Krit.46c

   302
   πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου.
   Gewiss vieles könnte einer, zumal wenn er ein Redner wäre, zu Gunsten jenes Gesetzes vorbringen.
   Plat.Krit.50b

   315
   ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας·
   Ohne Zweifel dürften sie (Kritons Gastfreunde) mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist, in irgendeiner Verkleidung und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt.
   Plat.Krit.53d

   65
   οὐκ ἂν ἀχθοίμην μανθάνων, ἀλλὰ καὶ γηράσκων πολλὰ διδάσκεσθαι ἐθέλω.
   Ich dürfte wohl nicht widerwillig lernen, denn ich wünsche trotz zunehmenden Alters noch viel zu lernen.
   Plat.Lach.189a

   67
   πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες;
   Womit könnten wir wohl zurecht anfangen, tüchtige Männer zu loben?
   Plat.Menex.237a

   177
   σὺ δὲ τίν᾽ ἂν ψῆφον θεῖο; τὴν αὐτὴν ἐμοὶ ἢ ἄλλην;
   Welche Stimme würdest du wohl abgeben? dieselbe wie ich oder eine andere?
   Plat.Prot330c

   140
   πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι.
   Nur bei diesem Menschen habe ich erlebt, wovon wohl keiner glaubt, dass es in mir ist: dass ich mich vor jemandem schäme; vor diesem allein schäme ich mich.
   Plat.Symp.216b


 4. Der Imperativ
  268
  ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι.
  Aber nun, du daimonischer Sokrates, auch jetzt noch folge mir und rette dich!
  Plat.Krit.44b

  276
  ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω: τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι.
  Nun, das mag so sein; sage mir aber doch einmal, Sokrates, folgendes!
  Plat.Krit.44e

  280
  ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω.
  Und so darf, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen.
  Plat.Krit.45b

  293
  ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει.
  Nun denn, Sokrates, auf jeden Fall folge mir und handle ja nicht anders!
  Plat.Krit.46a

  285
  παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον.
  Höre endlich auf, du Glücklicher, mir immer wieder denselben Vorschlag zu machen!
  Plat.Krit.48e

  303
  Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι.
  O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln!
  Plat.Krit.50c

  312
  Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ.
  Überlege nur, wenn du das übertrittst und dich in etwas dagegen verfehlst, was für Gutes du dir selbst oder deinen Freunden dadurch bereiten wirst!
  Plat.Krit.53a

  131
  μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
  Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
  Xen.Hell.2,4,21


 

Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/s121_135.php - Letzte Aktualisierung: 25.06.2019 - 18:00