Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Präpositionen und Adverbien

Inhalt

[ Akkusativ | Genitiv | Dativ | Präpositionen | Modi im Hauptsatz | Infinitiv | Partizip | Nebensatz ]

 

 

 1. Präpositionen mit Akkusativ: ἀνά, εἰς (ἐς), ὡς
       
  ἀνά Verweis auf die Grammatik räumlich
  320
  γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν διελθοῦσαι μετ' ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον.
  In ihrer Raserei durchirrten sie (die Töchter des Proitos) ganz Argeia, durchquerten dann wieder Arkadien und stürmten in völliger Unordnung durch die Einöde.
  Apollod.2,2,2,3


    zeitlich Verweis auf die Grammatik
    übertragen
  319
  Οὐρανὸς γήμας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν, χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες.
  Uranos heiratete Ge (Gaia) und zeugte zunächst die sogenannten Hekatoncheiren Briareos, Gyes und Kottos, die mit jeweils 100 Händen und 50 Köpfen an Größe und Kraft unübertrefflich waren.
  Apollod.1,1,1


  εἰς (ἐς) Verweis auf die Grammatik räumlich
  316
  Μίνως οὐδ' οὕτως εἰς Ἄργος ἀπιέναι τὸν Πολύιδον εἴα, πρὶν ἢ τὴν μαντείαν διδάξαι τὸν Γλαῦκον
  Minos ließ den Polyïdos nicht so ohne weiteres nach Argos zurückkehren, erst sollte er den Glaukos die Wahrsagekunst lehren.
  Apollod. 3,3,2,1

  321
  Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ.
  Ino warf den Melikertes in einen siedenden Kessel, riss ihn dann heraus und stürzte sich mit dem Leichnam des Knaben in die Fluten.
  Apollod.3,4,3,5


    zeitlich
  213
  ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο.
  Weil sie dies überlegten und mutlos waren, nahmen nur wenige Griechen bis zum Abend Nahrung zu sich.
  Xen.An.3,1,3


    übertragen
  322
  Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
  Den Dionysos verwandelte Zeus in einen jungen Ziegenbock und entzog ihn so der Rachsucht Heras. Hermes nahm und brachte ihn zu Nymphen, die in Nysa in Asien wohnten. Zeus versetzte sie später unter die Sterne und nannte sie Hyaden.
  Apollod.3,4,3,7

  69
  οἱ δὲ Ἐγεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο τότε, ὅτε οἱ πρέσβεις τῶν Ἀθηναίων ἦλθον αὐτοῖς ἐς τὴν κατασκοπὴν τῶν χρημάτων.
  Die Egestaier, hatten damals, als die Gesandten der Athener zur Begutachtung ihrer Verhältnisse zu ihnen kamen, folgenden Kunstgriff angewendet.
  Thuk.6,46,3


  ὡς Verweis auf die Grammatik räumlich
    übertragen
  97
  ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες.
  Da waren der Großkönig und die Griechen ungefähr dreißig Stadien voneinander entfernt, die einen, indem sie ihre Gegner verfolgten, als hätten sie alle besiegt, die anderen, indem sie plünderten, als hätten sie schon alle gesiegt.
  Xen.An.1,10,4

  219
  ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια
  Da waren der Großkönig und die Griechen ungefähr dreißig Stadien voneinander entfernt.
  Xen.An.1,10,4


 2. Präpositionen mit Dativ: ἐν, σύν, ἅμα, ὁμοῦ
       
  ἐν Verweis auf die Grammatik räumlich
  322
  Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
  Den Dionysos verwandelte Zeus in einen jungen Ziegenbock und entzog ihn so der Rachsucht Heras. Hermes nahm und brachte ihn zu Nymphen, die in Nysa in Asien wohnten. Zeus versetzte sie später unter die Sterne und nannte sie Hyaden.
  Apollod.3,4,3,7

  184
  σχεδὸν γὰρ δέκα ἔτεσιν πρὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας ἀφίκετο Δᾶτις Περσικὸν στόλον ἄγων.
  Denn ungefähr zehn Jahre vor der Seeschlacht bei Salamis kam Datis mit einem persischen Heer.
  Plat.Nom.698c


    zeitlich
  236
  καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις.
  Oft habe ich dich ja auch früher schon in deinem ganzen Leben für deine Lebensart glücklich gepriesen, bei weitem am meisten aber in deinem jetzigen Unglück, wie leicht und gelassen du es erträgst.
  Plat.Krit.43b

  188
  εἴ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον.
  Wenn ihr untereinander eine Schlacht beginnt, so glaubt, dass ich noch am selben Tag niedergehauen werde und ihr nicht viel später als ich.
  Xen.An.1,5,16


    übertragen
  181
  οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ οἱ βάρβαροι ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν.
  Nicht mit Lärm, sondern so stillschweigend wie möglich rückten die Barbaren ruhig in gleichem Schritt heran.
  Xen.An.1,8,11

  131
  μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
  Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
  Xen.Hell.2,4,21


  σύν Verweis auf die Grammatik  
  232
  ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι· ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες.
  Wenn uns einer Unrecht zufügen will, werden wir freilich versuchen, uns mit Hilfe der Götter zu wehren. Wenn uns freilich einer zuerst Gutes tut, werden wir auch diesem nicht nachstehen, ihm nach Möglichkeit Gutes zu tun.
  Xen.An.2,3,23

  142
  ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί.
  Dann will ich euch auch an die Gefahren unserer Vorfahren erinnern, damit ihr wisst, dass ihr tapfer sein müsst und dass sich die Tapferen mit Hilfe der Götter auch aus schlimmsten Gefahren erretten.
  Xen.An.3,2,11


  [ἅμα Verweis auf die Grammatik  
  294
  ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν.
  Darauf also, Sokrates, gib wohl Acht, dass nicht sowohl dir als uns zum Unheil auch noch Schande erwachse.
  Plat.Krit.46a

  98
  ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις, ἃ εἶχον, καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν.
  Mit Tagesanbruch kamen die Feldherrn zusammen und wunderten sich, dass Kyros weder einen anderen schicke, damit er anzeige, was zu tun sei, noch selbst erscheine. Sie beschlossen also zusammenzupacken, was sie noch besaßen, sich zu bewaffnen und vorzurücken, bis mit Kyros zusammenträfen. Als sie schon beim Aufbruch waren, kamen zugleich mit Sonnenaufgang Prokles, der Herr über Teuthranien, der von dem Spartaner Damaratos abstammte, und Glus, der Sohn des Tamos. Dieses sagten, dass Kyros tot sei.
  Xen.An.2,1,2


  [ὁμοῦ Verweis auf die Grammatik  
 3. Präpositionen mit Genitiv: ἀντί, ἀπό, ἐκ, πρό, ἕνεκα, χάριν
       
  ἀντί Verweis auf die Grammatik übertragen
  113
  νὴ Δία, ὦ Ἀθηναῖοι, ὥρα γε ὑμῖν, ὡς ἔοικεν, ἄλλον τινὰ φίλον ἀντὶ βασιλέως ζητεῖν.
  Bei Zeus, ihr Athner, es ist für euch, wie es scheint, an der Zeit, euch einen anderen Freund an Stelle des Königs zu suchen.
  Xen.Hell.7,1,37

  88
  ἀκούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε· νῦν τοι, ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν μοι ἃ ὑπέσχησαι ἐναντίον τῶν φίλων τουτωνὶ ἀποδείξῃς.
  Als Kritobulos dies gehört hatte, sagte er: "Nun werde ich dich, Sokrates, gewiss nicht loslassen, bevor du mir aufgezeigt hast, was du vor diesen Freunden hier versprochen hast."
  Xen.Oik.3,1


  ἀπό Verweis auf die Grammatik räumlich
    zeitlich
  94
  ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
  Aus dem übrigen Griechenland kamen diejenigen, die infolge eines Krieges oder Aufstandes verbannt waren, zu den Athenern, jeweils die Einflussreichsten, weil dieser Ort vermeintlich sicher war. Sie wurden Bürger und ließen gleich von alter Zeit her die Bevölkerungszahl der Stadt ansteigen, so dass sie später auch nach Ionien Kolonien entsandten, weil Attika ihres Erachtens nicht mehr ausreichte.
  Thuk.1,2,6

  165
  ἄρξομαι δέ σοι ἀπὸ τῶν μικροτάτων παραδειγμάτων.
  Ich wille dir aber mit den unbedeutendsten Beispielen beginnen.
  Xen.Hier.8,2


    übertragen
  ἐκ, ἐξ Verweis auf die Grammatik räumlich
  324
  Οἰδίπους δὲ τὰς ὄψεις τυφλώσας ἐκ Θηβῶν ἠλαύνετο, ἀρὰς τοῖς παισὶ θέμενος, οἳ τῆς πόλεως αὐτὸν ἐκβαλλόμενον θεωροῦντες οὐκ ἐπήμυναν.
  Oidipus blendete sich die Augen, verließ Theben und belegte seine Söhne noch mit einem Fluch, weil sie ihm nicht beigestanden hatten, als sie sahen, dass er die Stadt verlassen musste.
  Apollod.3,5,9,1

  315
  ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας·
  Ohne Zweifel dürften sie (Kritons Gastfreunde) mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist, in irgendeiner Verkleidung und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt.
  Plat.Krit.53d


    zeitlich
  104
  ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε τῷ ἡσύχῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι.
  Darin erweist sich der Mann als besonnen, dass er, wenn ihm kein Unrecht widerfährt, Ruhe hält, als tapfer aber darin, dass er, wenn ihm Unrecht widerfährt, zwar vom Frieden aus kämpft, aber, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, vom Krieg aus die Einigung sucht und sich weder durch das Glück im Krieg verführen lässt, noch, weil er die Ruhe des Friedens genießen will, Unrecht hinnimmt.
  Thuk.1,120,3


    übertragen
  52
  ἐκ τούτου Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι· καὶ ἐδίωκον τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἳ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦντες.
  Infolgedessen beschloss Xenophon, sie zu verfolgen; und die Schwer- und Leichbewaffneten, die mit ihm gerade die Nachhut bildeten, verfolgten sie.
  Xen.An.3,3,8


  πρό Verweis auf die Grammatik räumlich
  326
  Ταχέως εἰς Κυλλήνην ᾤχετο καὶ εὑρίσκει πρὸ τοῦ ἄντρου νεμομένην χελώνην.
  Er (Hermes) eilte schleunigst nach Kyllene zurück und findet vor der Höhle eine grasende Schildkröte.
  Apollod.3,10,2,3


    zeitlich
  184
  σχεδὸν γὰρ δέκα ἔτεσιν πρὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας ἀφίκετο Δᾶτις Περσικὸν στόλον ἄγων.
  Denn ungefähr zehn Jahre vor der Seeschlacht bei Salamis kam Datis mit einem persischen Heer.
  Plat.Nom.698c

  207
  ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον.
  Dies meldeten Kyros diejenigen, die vom Großkönig übergelaufen waren, vor der Schlacht, und nach der Schlacht meldeten diejenigen Feinde, die später gefangen worden waren, dasselbe.
  Xen.An.1,7,13


    übertragen
  37
  Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται.
  Keiner ist so töricht, dass er den Krieg dem Freiden vorzieht.
  Herod.1,87

  283
  κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
  Wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes tun, so dürften wir nicht in Erwägung ziehen, ob wir sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
  Plat.Krit.48d


  [ἕνεκα Verweis auf die Grammatik  
  167
  Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
  Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
  Xen.An.7,2,18

  131
  μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες.
  Folgt nicht weiterhin den gottlosen Dreißig, die um des persönlichen Vorteils willen in acht Monaten fast mehr Athener umgebracht haben als alle Peloponnesier zusammen in zehn Jahren Krieg.
  Xen.Hell.2,4,21


  [χάριν Verweis auf die Grammatik  
 4. Präpositionen mit Akkusativ und Genitiv: διά, κατά, ὑπέρ, μετά
         
  διά Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich
  320
  γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν διελθοῦσαι μετ' ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον.
  In ihrer Raserei durchirrten sie (die Töchter des Proitos) ganz Argeia, durchquerten dann wieder Arkadien und stürmten in völliger Unordnung durch die Einöde.
  Apollod.2,2,2,3

  47
  τῶν δὲ βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες, ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι, ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας ἔκτεινον.
  Einige der Barbaren ritten durch die Ebene und töteten alle Griechen, auf die sie trafen, Sklaven oder Freie.
  Xen.An.2,5,32


      zeitlich
      übertragen
  250
  ὑπὲρ ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷόν τε διὰ βραχυτάτων ἐρῶ.
  Ich will über das, worüber mir zu reden zukommt, in möglichster Kürze sprechen.
  Lys.24,4


    Akk. Verweis auf die Grammatik kausal
      übertragen
  248
  διὰ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῶ.
  Wegen seiner Schlechtigkeit habe ich nie weder freundlichen noch feindlichen Umgang mit ihm gepflegt.
  Lys.24,2

  167
  Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
  Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
  Xen.An.7,2,18


  κατά Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich
  321
  Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ.
  Ino warf den Melikertes in einen siedenden Kessel, riss ihn dann heraus und stürzte sich mit dem Leichnam des Knaben in die Fluten.
  Apollod.3,4,3,5


      übertragen
  102
  Λύσανδρος καὶ οἱ ἐκ Λακεδαίμονος πρέσβεις κατά τε τοῦ Τισσαφέρνους ἔλεγον, ἃ πεποιηκὼς εἴη, αὐτοῦ τε Κύρου ἐδέοντο ὡς προθυμοτάτου πρὸς τὸν πόλεμον γενέσθαι.
  Lysandros und die Gesandten aus Lakedaimon brachten einerseits gegen Tissaphernes vor, was er getan habe, baten aber auch Kyros selbst, den Krieg mit möglichst großer Bereitschaft zu führen.
  Xen.Hell.1,5,2


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
  172
  ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου.
  Sie zogen mit dreitausend eigenen und außerdem mit vielen Schwerbewaffneten der Bundesgenossen und sechshundert Reitern der Makedonen unter Philippos und Pausanias zu Land gegen Poteidaia.
  Thuk.1,61,4


      zeitlich
  329
  Διὸς δὲ Λήδᾳ συνελθόντος ὁμοιωθέντος κύκνῳ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν νύκτα Τυνδάρεω Διὸς μὲν ἐγεννήθη Πολυδεύκης καὶ Ἑλένη, Τυνδάρεω δὲ Κάστωρ καὶ Κλυταιμνήστρα.
  Nachdem Zeus in Gestalt eines Schwanes mit Leda verkehrt war und noch in derselben Nacht Tyndareos, wurden von Zeus Polydeukes und Helena geboren, von Tyndares Kastor und Klytaimnestra.
  Apollod.3,10,7,1


      übertragen  
      modal: 
  99
  Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν.
  Perikles fuhr mit sechzig von den Schiffen, die vor Anker lagen, schnell in Richtung Kaunos und Karien, nachdem man gemeldet hatte, das phönikische Schiffe gegen sie heransegelten.
  Thuk.1,116,3


      Bezug: 
  328
  Κλειὼ δὲ Πιέρου τοῦ Μάγνητος ἠράσθη κατὰ μῆνιν Ἀφροδίτης (ὠνείδισε γὰρ αὐτῇ τὸν τοῦ Ἀδώνιδος ἔρωτα), συνελθοῦσα δὲ ἐγέννησεν ἐξ αὐτοῦ παῖδα Ὑάκινθον.
  Kleio hatte sich, durch Aphrodites Zorn veranlasst, in Pieros, den Sohn des Magnes, verliebt. Aphrodite zürnte ihr nämlich und warf ihr die Liebe zu Adonis vor. Sie vereinigte sich mit ihm und gebar ihm als Sohn Hyakinthos.
  Apollod.1,3,3,1


      distributiv: 
  ὑπέρ Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich
  317
  καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες.
  Wie es Zeus sagte, hob er Steine auf und warf sie über seinen Kopf; die, die Deukalion warf, wurden zu Männern, die aber Pyrrha, Frauen.
  Apollod.1,7,2,5

  318
  μετὰ δὲ τὰς Σειρῆνας τὴν ναῦν Χάρυβδις ἐξεδέχετο καὶ Σκύλλα καὶ πέτραι πλαγκταί, ὑπὲρ ὧν φλὸξ πολλὴ καὶ καπνὸς ἀναφερόμενος ἑωρᾶτο.
  Nach den Seirenen erwarteten Charybdis, Skylla und die Planktenfelsen, über denen man viel Feuer und Rauch aufsteigen sah, das Schiff.
  Apollod.1,9,25,2


      übertragen
  250
  ὑπὲρ ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷόν τε διὰ βραχυτάτων ἐρῶ.
  Ich will über das, worüber mir zu reden zukommt, in möglichster Kürze sprechen.
  Lys.24,4

  302
  πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου.
  Gewiss vieles könnte einer, zumal wenn er ein Redner wäre, zu Gunsten jenes Gesetzes vorbringen.
  Plat.Krit.50b


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen
  μετά Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik komitativ
  321
  Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ.
  Ino warf den Melikertes in einen siedenden Kessel, riss ihn dann heraus und stürzte sich mit dem Leichnam des Knaben in die Fluten.
  Apollod.3,4,3,5

  172
  ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου.
  Sie zogen mit dreitausend eigenen und außerdem mit vielen Schwerbewaffneten der Bundesgenossen und sechshundert Reitern der Makedonen unter Philippos und Pausanias zu Land gegen Poteidaia.
  Thuk.1,61,4


      übertragen
  320
  γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν διελθοῦσαι μετ' ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον.
  In ihrer Raserei durchirrten sie (die Töchter des Proitos) ganz Argeia, durchquerten dann wieder Arkadien und stürmten in völliger Unordnung durch die Einöde.
  Apollod.2,2,2,3

  227
  δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας, ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ τοῖς μὲν ἅπαντα τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις αἴτιοι γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις τύχοιμεν.
  Wir bitten euch nun, ihr Herren Athener, unseren Worten mit Wohlwollen zuzuhören, indem ihr bedenkt, dass uns wohl das Allerwidersinnigste widerfahren würde, wenn ihr zwar für diejenigen, die die ganze Zeit über euerer Stadt feindlich gegenüberstanden, zum Urheber ihrer Freiheit geworden wäret, wir aber, obwohl wir euch darum bitten, nicht einmal dasselbe erlangten wie euere ärgsten Feinde.
  Isokr.14,6


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich (dicht.)
      zeitlich
  318
  μετὰ δὲ τὰς Σειρῆνας τὴν ναῦν Χάρυβδις ἐξεδέχετο καὶ Σκύλλα καὶ πέτραι πλαγκταί, ὑπὲρ ὧν φλὸξ πολλὴ καὶ καπνὸς ἀναφερόμενος ἑωρᾶτο.
  Nach den Seirenen erwarteten Charybdis, Skylla und die Planktenfelsen, über denen man viel Feuer und Rauch aufsteigen sah, das Schiff.
  Apollod.1,9,25,2

  51
  Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς.
  Danach aber führten die Spartaner den sogenannten Heiligen Krieg, gewannen die Oberhoheit über das Heiligtum in Delphi und übergaben es den Delphiern.
  Thuk.1,112,5


      übertragen
 5. Präpositionen mit Akkusativ, Dativ und Genitiv: ἀμφί, ἐπί, παρά, περί, πρός, ὑπό
         
  ἀμφί Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik (dichterisch)  
    Dat. Verweis auf die Grammatik (dichterisch)  
    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen
  205
  οἱ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται συνιόντες, τὰς ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰς ποθοῦντες καὶ ἀναμιμνῃσκόμενοι περί τε τἀφροδίσια καὶ περὶ πότους τε καὶ εὐωχίας καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἃ τῶν τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ ζῶντες.
  Die meisten von uns (Alten) jammern bei ihren Treffen aus Sehnsucht nach den Sinnesfreuden in der Jugend und in Erinnerung an die Liebesfreuden, Trinkgelage, Schmausereien und manches andere, was mit Dingen dieser Art zusammenhängt, und sind missmutig, als hätten sie überaus große Verluste erlitten, als hätten sie damals gut gelebt, würden jetzt aber überhaupt nicht mehr leben.
  Plat.Pol.329a


    ἀμφί ist im Gen. und Dat. dichterisch. Im Akk. wird es wie περί verwendet, findet sich aber überwiegend nur bei Xenophon.
  ἐπί Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik

  räumlich (wo? und wohin?)

  99
  Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν.
  Perikles fuhr mit sechzig von den Schiffen, die vor Anker lagen, schnell in Richtung Kaunos und Karien, nachdem man gemeldet hatte, das phönikische Schiffe gegen sie heransegelten.
  Thuk.1,116,3


      zeitlich
      übertragen
    Dat. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen
      Abhängigkeit: 
      Bedingung, Zweck: 
  116
  Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο· ἐγὼ δ᾽ ἐννοῶ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.
  Klearchos antwortete: Ich bedenke, dass wir, wenn wir jetzt abziehen, den Eindruck erwecken, zum Krieg abzuziehen und gegen den Vertrag zu verstoßen.
  Xen.An.2,4,5


      Grund: 
  179
  ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν.
  Wie mancher stolz ist auf seine Gottesfürchtigkeit, seine Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, so war Menon stolz auf seine Fähigkeit zu täuschen, Lügen zu erfinden, und seine Freunde zum Gespött zu machen.
  Xen.An.2,6,26


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
  99
  Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν.
  Perikles fuhr mit sechzig von den Schiffen, die vor Anker lagen, schnell in Richtung Kaunos und Karien, nachdem man gemeldet hatte, das phönikische Schiffe gegen sie heransegelten.
  Thuk.1,116,3

  163
  οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα.
  Diese (die Barbaren) hielten aber nicht stand, sondern flohen zum Flussbett. Bei dieser Verfolgung wurden den Barbaren viele Fußsoldaten getötet und ungefähr achtzehn Reiter im Flussbett lebend gefangen genommen.
  Xen.An.3,4,5


      zeitlich
      übertragen
  παρά Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich, übertragen
  207
  ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον.
  Dies meldeten Kyros diejenigen, die vom Großkönig übergelaufen waren, vor der Schlacht, und nach der Schlacht meldeten diejenigen Feinde, die später gefangen worden waren, dasselbe.
  Xen.An.1,7,13


    Dat. Verweis auf die Grammatik räumlich, übertragen
  323
  Αὐτονόης δὲ καὶ Ἀρισταίου παῖς Ἀκταίων ἐγένετο, ὃς τραφεὶς παρὰ Χείρωνι κυνηγὸς ἐδιδάχθη, καὶ ἔπειτα ὕστερον ἐν τῷ Κιθαιρῶνι κατεβρώθη ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν.
  Autonoe bekam von Aristaios den Sohn Aktaion, der bei Cheiron erzogen und zum Jäger ausgebildet und dann später auf dem Kithairon von seinen eigenen Hunden zerrissen wurde.
  Apollod.3,4,4,1


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen
      im Vergleich zu
      im Gegensatz zu
  289
  καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καθομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς.
  Nun sieh zu, mein Kriton, dass du, indem du dieses zugestehst, es nicht gegen deine Meinung zugestehst!
  Plat.Krit.49c,d

  116
  Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο· ἐγὼ δ᾽ ἐννοῶ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.
  Klearchos antwortete: Ich bedenke, dass wir, wenn wir jetzt abziehen, den Eindruck erwecken, zum Krieg abzuziehen und gegen den Vertrag zu verstoßen.
  Xen.An.2,4,5


  περί Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik übertragen
  208
  ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινὲς καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαζον καὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν.
  Einige Feinde folgten geschlossen, raubten die erschöpften Lasttiere und kämpften um sie.
  Xen.An.4,5,12


    Dat. Verweis auf die Grammatik räumlich
      übertragen
    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen
  205
  οἱ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται συνιόντες, τὰς ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰς ποθοῦντες καὶ ἀναμιμνῃσκόμενοι περί τε τἀφροδίσια καὶ περὶ πότους τε καὶ εὐωχίας καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἃ τῶν τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ ζῶντες.
  Die meisten von uns (Alten) jammern bei ihren Treffen aus Sehnsucht nach den Sinnesfreuden in der Jugend und in Erinnerung an die Liebesfreuden, Trinkgelage, Schmausereien und manches andere, was mit Dingen dieser Art zusammenhängt, und sind missmutig, als hätten sie überaus große Verluste erlitten, als hätten sie damals gut gelebt, würden jetzt aber überhaupt nicht mehr leben.
  Plat.Pol.329a


  πρός Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich
      übertragen
    Dat. Verweis auf die Grammatik räumlich
      übertragen
  292
  πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών.
  Außerdem aber wirst du, wie es wenigstens mir vorkommt, auch an deinen eigenen Söhnen zum Verräter, die du versorgen und erziehen könntest, während du sie durch deinen Hingang im Stich lässt.
  Plat.Krit.45c


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
  322
  Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
  Den Dionysos verwandelte Zeus in einen jungen Ziegenbock und entzog ihn so der Rachsucht Heras. Hermes nahm und brachte ihn zu Nymphen, die in Nysa in Asien wohnten. Zeus versetzte sie später unter die Sterne und nannte sie Hyaden.
  Apollod.3,4,3,7

  172
  ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου.
  Sie zogen mit dreitausend eigenen und außerdem mit vielen Schwerbewaffneten der Bundesgenossen und sechshundert Reitern der Makedonen unter Philippos und Pausanias zu Land gegen Poteidaia.
  Thuk.1,61,4


      zeitlich
      übertragen
  77
  νῦν οὖν ἄπιτε· ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν
  Geht jetzt weg! Seid aber zum Urteil da, sobald ich es befehle!
  Xen.An.6,6,26


  ὑπό Verweis auf die Grammatik Gen. Verweis auf die Grammatik räumlich
      übertragen
  323
  Αὐτονόης δὲ καὶ Ἀρισταίου παῖς Ἀκταίων ἐγένετο, ὃς τραφεὶς παρὰ Χείρωνι κυνηγὸς ἐδιδάχθη, καὶ ἔπειτα ὕστερον ἐν τῷ Κιθαιρῶνι κατεβρώθη ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν.
  Autonoe bekam von Aristaios den Sohn Aktaion, der bei Cheiron erzogen und zum Jäger ausgebildet und dann später auf dem Kithairon von seinen eigenen Hunden zerrissen wurde.
  Apollod.3,4,4,1

  311
  Ἄλλο τι οὖν ἢ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπὸ ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηθείς.
  Nicht wahr, du übertrittst die Verträge und Übereinkünfte mit uns, während du sie doch ungezwungen eingegangen bist und nicht getäuscht worden bist.
  Plat.Krit.52e


    Dat. Verweis auf die Grammatik räumlich
      übertragen
  254
  πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
  Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
  Lys.24,6


    Akk. Verweis auf die Grammatik räumlich
      zeitlich
      übertragen


Adverbia mit Genitiv

 

ἄνευ, χωρίς, πλήν, ἄνω, κάτω, καταντικρύ, κατόπιν, ἐκτός, ἐντός, ἔνερθεν, ἔξω, εἴσω, πέραν, ἀντιπέρα(ς) ὄπισθεν, ἔμπροσθεν, πρόσθεν, πόρρω, πρόσω, ἐγγύς, πλησίον, ἄχρι, μέχρι, μεταξύ, λάθρᾳ, κρύφα, ἐναντίον, εὐθύς
     
ἄνευ Verweis auf die Grammatik ohne
122
λιμένας ἔχετε, ὧν ἄνευ οὐχ οἷόν τε ναυτικῇ δυνάμει χρῆσθαι.
Ihr besitzt Häfen, ohne die man eine Seemacht nicht nutzen kann.
Xen.Hell.7,1,3


χωρίς Verweis auf die Grammatik getrennt von; abgesehen von
269
ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω ἀμελῆσαι.
Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute von mir glauben, dass ich mich nicht gekümmert habe.
Plat.Krit.44b

172
ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου.
Sie zogen mit dreitausend eigenen und außerdem mit vielen Schwerbewaffneten der Bundesgenossen und sechshundert Reitern der Makedonen unter Philippos und Pausanias zu Land gegen Poteidaia.
Thuk.1,61,4


πλήν Verweis auf die Grammatik mit Ausnahme von
254
πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
Lys.24,6

126
ἀλλὰ λέγω δήπου ἀεί, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν ἐπιστάμενος πλήν γε σμικροῦ τινος μαθήματος.
Ich behaupte ja immer, dass ich nun einmal, außer einem ganz kleinen Wissen, sozusagen nichts weiß.
Plat.Theag.128b


ἄνω Verweis auf die Grammatik oberhalb von
κάτω Verweis auf die Grammatik unterhalb von
καταντικρύ Verweis auf die Grammatik
ἀντιπέρα(ς) Verweis auf die Grammatik
gegenüber von
ἐκτός Verweis auf die Grammatik
ἔξω Verweis auf die Grammatik
außerhalb von
206
οἱ δὲ Θρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἦν αὐτοῖς, ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας· καὶ αὐτῶν ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφθησάν τινες κρεμασθέντες ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς· οἱ δὲ καὶ ἀπέθανον ἁμαρτόντες τῶν ἐξόδων· οἱ δὲ Ἕλληνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης.
Die Thraker aber flohen, wie es ihre Art war, mit ihren über den Rücken geworfenen Schilden. Einige wurden gefangen, als sie über die Pallisaden sprangen und hängen blieben, weil sich die Schilde in den Pallisaden verfingen; andere wurden auch getötet, als sie die Ausgänge verfehlten. Die Griechen aber verfolgten sie (noch) außerhalb des Dorfes.
Xen.An.7,4,17

174
ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Ἀθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσενεχθέντων
Von den Athenern gingen 25 Schiffe verloren mitsamt der Mannschaft, außer wenigen, die ans Land getrieben worden waren.
Xen.Hell.1,6,34


ἐντός Verweis auf die Grammatik
εἴσω Verweis auf die Grammatik
innerhalb von
ἔνερθεν Verweis auf die Grammatik unterhalb von
πέρα(ν) Verweis auf die Grammatik jenseits von
ὄπισθεν Verweis auf die Grammatik
κατόπιν Verweis auf die Grammatik
hinter, nach

πρόσθεν Verweis auf die Grammatik
ἔμπροσθεν Verweis auf die Grammatik

vor
πόρρω Verweis auf die Grammatik
πρόσω Verweis auf die Grammatik
fern von
ἐγγύς Verweis auf die Grammatik
πλησίον Verweis auf die Grammatik
nahe bei
ἄχρι Verweis auf die Grammatik
μέχρι Verweis auf die Grammatik
bis zu
246
πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἤ φθόνου.
Ich will nun in meiner Rede versuchen, diesen hier als Lügner hinzustellen, mich selbst als einen Mann, der nach seinem ganzen Leben bis auf diesen Tag mehr Anspruch auf Lob als auf Neid hat.
Lys.24,1

166
ἐμοὶ μὲν δὴ μέχρι τούτου γραφέσθω· τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλῳ μελήσει.
Von mir also soll (die Geschichte) soweit aufgeschrieben werden; das (Geschehen) danach wird vielleicht einem anderen am Herzen liegen.
Xen.Hell.7,5,27


μεταξύ Verweis auf die Grammatik zwischen
λάθρᾳ Verweis auf die Grammatik
κρύφα Verweis auf die Grammatik
heimlich vor
ἐναντίον Verweis auf die Grammatik gegenüber von
εὐθύς Verweis auf die Grammatik geradewegs zu (auf)

 

Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/s089_106.php - Letzte Aktualisierung: 25.06.2019 - 11:35