s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

ὅτε - 57  - οὐ

b) bei Verbum finitum, Inf., Part.
ὡς ἐπορεύου
im NS: wie, so dass ( = ὅτι, ὥστε); weil ( = ὅτι), da (= ἐπεί) du aufbrachst
ὡς τάχιστα ἐπορεύθης
sobald du aufgebrochen warst
ὡς πορευθῇς
damit du aufbrichst ( = ἵνα, ὡς)
ὡς πορεύεσθαι
beim Inf.: so dass ( = ὥστε)
ὡς πορευόμενος
beim Part.: weil (angeblich), als ob, in der Meinung
ὡς οὕτως ἐχόντων
weil die Umstände (angeblich) so sind (seien, waren, wären); in der Meinung, die Umstände seien so
ὡς πορευσόμενος
beim Part. Fut.: um zu marschieren
ὅτε (ὁπότε, ὅταν, ὁπόταν)
dann wenn, damals als; jedesmal wenn, sooft
ὥστε (mit Verb.finit., Inf.)
so dass; im HS: und so, daher (mit Verb.finit., Inf.)
ὅστις, ἥτις, ὅτι
jeder der (verallgem. Relat.); wer (indir. Frage)
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ
welcher gerade
ὅτι
dass, weil; mit Superl.: möglichst
ὅτι τάχιστα, ὡς τάχιστα
möglichst schnell
οἷος, οἵα, οἷον
wie beschaffen, was für ein
οἷον (οἷα)
wie zum Beispiel
οἷον (οἷα) οὕτως ἐχόντων
da (weil) die Umstände (objektiv) so sind
οἷον (οἷα) δὴ οὕτως ἐχόντων
da (weil) ja die Umstände (objektiv) so sind
οἵῳ σοι ἀνδρί
einem Mann wie dir ( = τοιούτῳ ἀνδρί, οἷος σὺ εἶ)
τοιοῦτος εἶ, οἷος (ὥστε) πείθεσθαι
du bist von der Art, dass du gehorchen kannst
οἷός τέ εἰμι
bin imstande, vermag
οἷόν τέ ἐστιν
es ist möglich
οἷόν τε ὄν
da (wenn, obgleich) es möglich ist (war, wäre, gewesen wäre)
ὅσος, ὅση, ὅσον
wie groß, wie weit, wie viel
ὅσῳ... τοσούτῳ
je... desto
ὅσον (ὅσα)
inwieweit
ὅσον εἴκοσι
ungefähr zwanzig
οὐ τοσοῦτον..., ὅσον ὅτι
weniger..., als dass
ἐν ὅσῳ ἠσπάζετο ἡμᾶς
während er uns begrüßte
ὅσιος, ὁσία, ὅσιον
heilig, fromm, recht
ἀνόσιος, ἀνόσιον
gottlos, frevelhaft
τὸ ὀστέον, τοῦ ὀστέου (τὸ ὀστοῦν, τοῦ ὀστοῦ)
Knochen (os, ossis, n; Osteo-porose)
τὸ ὄστρακον, τοῦ ὀστράκου
Scherbe, (irdener) Topf
ὁ ὀστρακισμός, τοῦ ὀστρακισμοῦ
Scherbengericht
ὀστρακίζω
verbanne (durch das Scherbengericht)
οὐ (οὐκ, οὐχ, οὐχί)
nicht
μή
nicht; damit nicht
ἀρνοῦμαι, ὡς οὐ τοῦτο ἐποῖησα
leugne, dies getan zu haben (οὐ nach negativen Verben unübersetzt)
ἀρνοῦμαι μὴ τοῦτο εἰπεῖν
leugne, dies gesagt zu haben (μή nach negativen Verben unübersetzt)
οὐκ ἀρνοῦμαι μὴ οὺ τοῦτο εἰπεῖν
leugne nicht, dies gesagt zu haben (μὴ οὺ nach verneinten negativen Verben unübersetzt)
(ἆρ’) οὐ;
(etwa) nicht? (= non-ne?)
(ἆρα) μή; μῶν; (= μὴ οὖν;)
etwa? (= num?)
εἰπέτω, μή τι ἄλλο λέγει
er soll sagen, ob er (etwa) etwas anderes meint!
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
niemand, kein
οὐδέν (adv. Akk.)
in nichts, durchaus nicht (= οὐ μάλα, οὐ πάνυ)
οὐκ ἔγνωκα οὐδένα
habe keinen erkannt
οὐδένα οὐκ ἔγνωκα
habe jeden erkannt
οὐδὲν μείζων um nichts größer
οὐδέ (μηδέ)
und nicht, auch nicht, aber nicht, nicht einmal
οὐδαμοῦ (μηδαμοῦ)
nirgends
οὐδαμοῦ τῆς Αἰγύπτου
nirgendwo in Ägypten
οὔποτε, οὐδέποτε (μήποτε, μηδέποτε)
niemals
οὐδαμῶς (μηδαμῶς)
keineswegs
οὐκέτι (μηκέτι)
nicht mehr
οὔπω (μήπω), οὐδέπω (μηδέπω)
noch nicht
οὐδεπώποτε
noch niemals
οὔτε... οὔτε (μήτε... μήτε)
weder... noch
οὔτε... τε (μήτε... τε)
einerseits nicht... andererseits aber
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk57o.php - Letzte Aktualisierung: 16.11.2012 - 11:05