Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Sappho

Seite zurückSeite vor

 Das Nachtgedicht und Epigramme

155LP - 159D

Übersicht zur griechischen Lyrik | Zugänge zur Interpretation von Lyrik

 

155LP/150D

 
πόλλα μοι τὰν Πωλυανάκτιδα παῖδα χαίρην
 
[Übersetzung: ]
 
 

156LP/138D

 
πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα ...
χρύσω χρυσοτέρα ...
 
 
[Übersetzung: ]
 
 

157LP/16D (cf. 6LP)

 
πότνια Αὔως herrische Eos
 
[Übersetzung: E.Gottwein]
 
 

158LP/126D

 
σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
πεφύλαχθαι γλῶσσαν μαψυλάκαν
Breitet aus sich in der Brust der Zorn -
sinnlos brüllt die Zunge dann: gib acht!
 
[Übersetzung: J.Latacz]
 
 

159LP/110D

 
 ... σύ τε κἄμος θεράπων Ἔρος ... du und mein Diener Eros
 
[Übersetzung: E.Gottwein]
 
 

160LP

 
τάδε νῦν ἐταίραις ταὶς ἔμαις τέρπνα κάλως ἀείσω  Diese Freude werd ich jetzt den Gefährtinnen schön verkünden.
 
[Übersetzung: E.Gottwein]
 

161LP/130aD

 
τάνδε φυλασσετε 
 
ἐννε[··]οι γάμβροι [·····]υ πολίων βασίληες   
 
[Übersetzung: ]
 
 

 

 

162LP/156aD

τίοισιν ὀφθάλμοισι[ν];   

163LP/147D

μέλημα τὦμον  

164LP/112D

τὸν Ϝὸν παῖδα κάλει   

165LP

φαίνεταί Ϝοι κῆνος   
 
[Übersetzung: ]
 
 

166LP/105D

 

Leda

φαῖσι δή ποτα Λήδαν †ὐακίνθινον† πεπυκάδμενον
εὔρην ᾤον 
Einstens, sagen sie, war's, dass ein verschlossenes hyakintengefärbtes Ei
Leda fand.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (29)]
 
 

 

 

167LP/139D

ᾠω πόλυ λευκότερον Viel weißer als ein Ei

168LP

ὦ τὸν Ἄδωνιν O du Adonis

169LP

ἀγαγοίην möcht ich führen

170LP

Αἴγα Aiga

171LP

ἄκακος leidfrei

172LP 

ἀλγεσίδωρος schmerzenschenkend

173LP

ἀμαμάξυδ[ος, ες]  

174LP 

[ἀμάρα]

175LP 

αὖα  

176LP 

βάρβιτος. βάρωμος. βάρμος.  

177LP 

βεῦδος  

178LP 

Γέλλως παιδοφιλωτέρα kinderfreundlicher als (das Gespenst) Gello 

179LP 

γρύτα  

180LP 

Ἔκτωρ Hektor

181LP 

ζάβατον  

182LP 

ἰοίην möcht ich gehen

183LP 

κατώρης s. κατάρης  

184LP 

κίνδυν  

185LP 

μελίφωνος  

186LP 

Μήδεια Medeia

187LP 

Μοισάων der Musen

188LP 

μυθόπλοκος mythenflechtend

189L

νίτρον  

190LP 

πολυίδριδι  

191LP 

σέλιννα Mondin

192LP 

χρυσαστράγαλοι φίαλαι  

210LP 

Σκύθικον ξύλον Skythisches Holz 

211LP 

Φάων Phaon
 
[Übersetzung: ]
 
 

213LP / (M.Treu S.10)

 
 . . .
[ ]··[·]·τ···[
· ··[··]·σε ἔμα κ' Ἀρχεάνα[σ-
σα Γόργω[ς] σύνδυγο[ς]· ἀντὶ τοῦ
σ[ύν]ζυξ· ἡ Πλειστοδίκη
[ τ]ῇ Γ[ο]ργοῖ σύνζυξ με-
τὰ τ[ῆς] Γογγύλης ὀν[ο]μασθή-
σετ[αι· κ]οινὸν γὰρ τὸ ὄνο-
μ[α δ]εδοται ἢ κατὰ τῆς [·]···
α[···] Πλ[ε]ιστοδίκη[··]ν
[ ὀνομ]ασθησετ[αι] κυ-
[ρι- ]η[ ]·ατετουτ
[ ]·νο αν
. . .


....meine Archeanas-
sa, der Gorgo Gefährtin [syndygos statt
synzyx
]; Pleistodike wird
der Gorgo Gefährtin zu-
sammen mit Goggyle genannt wer-
den; der Name ist nämlich als gewöhnliche
Bezeichnung gegeben oder nach der ...
... Pleistodike 
wird man sie nennen...
   
 
[Übersetzung nach M.Treu]
 
 

93D

 
1
2
3
Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχηντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον
πόας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.
Die kretischen Mädchen,
Rings um den schönen Altar
über die kaum entsprossenen
und tanzten im Takt
auf jungen und zarten Füßen
weichen Blüten der Wiese.
 
[Übersetzung: E.Peterich]
 
Thomas Klingsapphozuschreibun'.nachtvorgang

ab-gesackt, hinab, ist schon der mondund di pleiaden. mitte schon, nacht-rinne stunde. als eine: muß ich schlafn

(in: Thomas Kling, morsch. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1996, S.67 [keine Tippfehler!])

94D / (Fragm. adesp. 976 Page, 168b Voigt)

 

 Das Nachtgedicht 

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχετ’ ὤρα,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω
Untergegangen ist die Mondin
Und die Pleiaden. Mitternacht ist
und vorüber geht die Zeit.
Ich aber schlafe allein.
 
[Übersetzung: W.Schadewaldt (S.19)]
ἀ σελάννα = ἡ σελήνη | Πληΐαδες - das Siebengestirn (Töchter des Atlas, von Orion verfolgt und in Tauben verwandelt) | ἡ ὤρα - Stunde, (rechte) Zeit, Jugend |  κατεύδω = καθεύδω - schlafe
Die tiefe, grenzenlose Nacht drückt die unermessliche Einsamkeit und Leere ihres Herzens aus. Doch damit endet schon die Parallelität; Gegensätze tun sich auf: Natur gegen Persönliches; Außenraum gegen Intimität, Gefühlloses gegen Emotionalität. Ihre innere Einstellung zielt mit Kraft auf die Überwindung der schmerzlich erlebten Einsamkeit. Und ohne dass es ausgesprochen würde: Von hier, dem ohnmächtig ausgesetzten  inneren Zentrum des menschlichen Herzens her, wird auch die Natur ihre innere Dynamik zurückgewinnen, hin zum Licht und zur Wärme des nächsten Tages.
 

157D/A.P.6,269

 

ΩΣ ΣΑΠΦΟΥΣ - Die Priesterin Arista

Παῖδες, ἄφωνος ἐοῖσα τότ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται, Stumm zwar bin ich, ihr Mädchen, doch sprech ich, sobald ihr mich fraget,
φωνὰν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ ποδῶν·
denn eine Stimme, die nie müde wird, steht mir am Fuß:
"Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λατοῦς ἀνέθηκεν Ἀρίστα "Letos schimmernder Tochter, der lichten, entbot mich Arista,
Ἑρμοκλειδαία τῶ Σαυναιάδα,
von Hermokleides ein Kind, den Saonaos erzeugt.
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναικῶν· ᾇ σὺ χαρεῖσα Deine Priesterin ist's, o Herrin der Frauen. So freu dich
πρόφρων ἁμετέραν εὐκλέισον γενεάν."
ihrer und gib unserm Haus gnädiglich Ehre und Ruhm."
 
[Übersetzung: H.Beckby]
 
 

158D/A.P.7,489

 

ΣΑΠΦΟΥΣ - Tod der Braut

Τιμάδος ἅδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θανοῦσαν Dies die Asche des Timas. Sie starb vor dem bräutlichen Feste,
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
und Persephone nahm sie in ihr dunkles Gemach.
ἇς καὶ ἀποφθιμένας πᾶσαι νεοθᾶγι σιδάρῳ Alle Gefährtinnen schnitten mit frischgeschliffener Schere
ἅλικες ἱμερτὰν κρατὸς ἔθεντο κόμαν.
sich ihr liebliches Haar bei ihrem Tode vom Haupte.
 
[Übersetzung: H.Beckby]
 
 

159D/A.P.7,505

 

ΣΑΠΦΟΥΣ - Fischer Pelagon

Τῷ γριπεῖ Πελάγωνι πατὴρ ἐπέθηκε Μενίσκος Hier auf des Pelagon Grab, des Fischers, hat Vater Meniskos
κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοίας.
Ruder und Reusen gestellt, dürftigen Lebens Symbol.
 
[Übersetzung: H.Beckby]
 

 

Index der hier behandelten Gedichte und Fragmente

(zur altgriechischen Schrift) - Inhaltsseite zur Sappho - Übersicht zur griechischen Lyrik - Zugänge zur Interpretation von Lyrik
1LP| 2LP | 5 LP | 16 LP | 17LP | 27LP | 31 LP | 32LP | 33LP | 34LP | 35LP | 36LP | 37LP | 38LP | 39LP | 40LP | 41LP | 42LP | 43LP | 44LP | 46LP | 47LP | 48LP | 49LP | 50LP | 51LP | 52LP | 53LP | 54LP | 55 LP | 56LP | 57LP | 58LP/ 65aD | 82 | LP | 82aLP | 94 LP | | 96 LP | 101LP | | 102LP | | 103LP | | 104LP | | 104aLP | | 105LP | 105cLP | 106LP | 107LP | 108LP | 109LP | 110LP | 110aLP | 111LP | 112LP | 113LP | 114LP | 115LP | 116LP | 117LP | 118LP | 119LP | 120LP | 121LP | 122LP | 123LP | 124LP | 125LP | 126LP | 127LP | 128LP | 129LP | 130LP | 131LP | 132LP | 133LP | 134LP | 135LP | 136LP | 137LP | 138LP | 140LP | 140aLP | 141LP | 142LP | 143LP | 144LP | 145LP | 146LP | 147LP | 148LP | 149LP | 150LP | 151LP | 152LP | 153LP | 154LP | 155LP | 156LP | 157LP | 158LP | 159LP | 160LP | 161LP | 162LP | 163LP | 164LP | 165LP | 166LP | 167LP | 168LP | 169LP | 170LP | 171LP | 172LP | 173LP | 174LP | 175LP | 176LP | 177LP | 178LP | 179LP | 180LP | 181LP | 182LP | 183LP | 184LP | 185LP | 186LP | 187LP | 188LP | 189LP | 190LP | 191LP | 192LP | 210LP | 211LP | 213LP | 93D | 94D / 976P | 157D - A.P.6,269 | 158D - A.P.7,489 | 159D - A.P.7,505
Sententiae excerptae:
Literatur:

16 Fund(e)
1074
Ahrens, H.L.
Alcaei Sapphusque fragmenta ap. De Graecae linguae dialectis I-II
Göttingen 1839-1843

1075
Ahrens, H.L.
Conjecturen zu Alcaeus und Sappho
in: Rh.Mus 1/1842

1076
Ahrens, H.L.
Conjecturen zu Alcaeus, Sappho, Corinna, Anacreon
in: Rh.Mus 6/1839

800
Ardizzoni, A.
I nuovi frammenti di Saffo e Alceo
Roma 1944

3310
Bprzak, I.
Gaius Valerius Catullus: Carmen 51. Otium Catullianum
in: Eisenhut: Lyrik, Darmstadt 1970

1521
Fatouros, G.
Der Vergleich mit dem Mond in Sapphos "Arignotalied"
in: Gymn. 104/1997, 193-200

2383
Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962

162
Fränkel, H.
Homer. Hesiod. Lyrik (Archilochos .Alkman. Sappho. Alkaios. Semonides. Mimnermos)
in: Dichtung und Philosophie, 1962

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

1522
Fränkel, H.
Elpis, in: Drei Interpretationen aus Hesiod (III)
in: Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München (Beck) 1960

1523
Franyó / Snell, B.
Frühgriechische Lyriker III: Sappho, Alkaios, Anakreon. Deutsch von Z. Franyó, griech. Text bearbeitet von B. Snell
Berlin (Akademie-Verlag) 1976

1524
Kammerer. I.
Sappho und ihre Dichtung in der Deutung von Wilamowitz bis Latacz

3290
Kranz, W.
Catulls Sapphoübertragung
in: Studien zur..., Heidelberg 1967

3292
Lattimore, R.
Sappho 2 and Catullus 51
in: CPh 39/1944

1525
Saake, H.
Zur Kunst Sapphos
Paderborn 1971

1526
Schadewaldt, W.
Die frühgriechische Lyrik. Tübinger Vorlesungen Bd. III
Frankfurt/M (Suhrkamp) 1/1989


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/lyr/LyrSapph976.php - Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 - 14:51