a_bar2.gif (2243 Byte)
Olympia II
a_bar2.gif (2243 Byte)

 

Olympia 1 | Olympia 2 | Olympia 3 | Olympia 4 | Olympia 5 | Olympia 6 | Olympia 7  | Olympia 9

 

 Aelian: Bunte Geschichten zu Olympia und den Olympischen Spielen

1. Die Sonne von Olympia (Ael.14,18)

Ὁ Ὀλυμπικὸς ἥλιος

Ἀνὴρ Χῖος ὀργιζόμενος τῷ οἰκέτῃ ἐγώ σε ἔφη οὐκ ἐς μύλην ἐμβαλῶ, ἀλλ ἐς Ὀλυμπίαν ἄξω. πολλῷ γὰρ ᾤετο πικροτέραν ὡς τὸ εἰκὸς εἶναι τιμωρίαν ἐκεῖνος ἐν Ὀλυμπίᾳ θεώμενον ὑπὸ τῆς ἀκτῖνος ὀπτᾶσθαι ἢ ἀλεῖν μύλῃ παραδοθέντα

 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sol Olympicus

Homo quidam Chius ira contra servum incensus: "Non", inquit, "in pistrinum ego te detrudem, sed Olympiam ducam." Putabat enim, ut par est, multo durius esse supplicium, si olympia spectans a radiis solaribus coqueretur, quam si in molam ad molendum dederetur. 

3 ὀργίζομαι - ira incendor, irascor, suscenseo - zürnen | ὁ οἰκέτης - servus (domesticus), verna - Sklave | 4 ἡ μύλη - mola, pistrinum - Mühle | 5 οἴομαι - puto, arbitror - glaube | 6 πικρός - amarus, acerbus, severus - bitter, hart, streng | εἰκός - par, consentaneum, verisimilis | ἡ τιμωρία - supplicium, poena, ultio, vindicta - Strafe | 7 ἐν Ὀλυμπίᾳ θεᾶσθαι = τὰ Ὀλύμπια <ἀγωνίσματα> θεᾶσθαι - ludos Olympiacos spectare - bei den Olympischen Spielen zuschauen | 8 ἡ ἀκτίς, ἀκτῖνος - radius (solis) - (Sonnen-) Strahl | ὀπτάω - asso, torreo - brate, röste | ἀλέω - molo -mahle 

 

2. Der Sieg des Athleten Taurosthenes (9,2)

Περὶ Ταυροσθένους νίκης

Ὅτι ἐν Αἰγίνῃ ἐξ Ὀλυμπίας αὐθημερὸν διηγγέλη ἡ νίκη τοῦ Ταυροσθένους τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὑπὸ φάσματός φασιν. ἄλλοι δέ φασι περιστερὰν τὸν Ταυροσθένην ἐπαγαγέσθαι ἀπολιποῦσαν τοὺς ἑαυτῆς νεοττοὺς ὑγροὺς ἔτι καὶ ἀπτῆνας, νικήσαντα δὲ ἀφεῖναι τὴν πελειάδα, προσάψαντα πορφύραν αὐτῇ· τὴν δὲ ἐπειγομένην πρὸς τοὺς νεοττοὺς ἀπαυθημερίσαι ἐκ Πίσης ἐς Αἴγιναν.

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 De Taurosthenis victoria

Uno eodemque die victoria Taurosthenis ex Olympia Aeginam nuntiata est ipsius parenti, ut alii affirmant, per spectrum. Alii vero dicunt Taurosthenem columbam a suis pullis teneris adhuc et implumibus abstractam secum deportasse, cumque vicisset, purpura alligata eam remisisse eamque summa cum festinatione ad pullos properantem eodem die ex Pisa in Aeginam advolasse.

3 αὐθημερόν - eodem die, eo ipso die - am selben Tag  | 5 τὸ φάσμα - spectrum, simulacrum - Erscheinung, Traumgesicht | 6 ἡ περιστερά - columba - (Haus-) Taube | 7 ἐπάγομαι - mecum aduco - verschaffe mir, nehme mit mir | 8 ὁ νεοττός - pullus - junges Tier, Neugeborenes | ὑγρός - humidus, tener - feucht, zart | ἀπτήν, ἀπτῆνος - involucris, implumis - unbefiedert, noch nicht flügge | 9 ἡ πελειάς, πελειάδος - columba, palumbes - (wilde) Taube | 10 ἡ πορφύρα - pannus liquore purpureo tinctus - Purpurtüchlein, Purpurband | 11 ἐπείγομαι festino, propero - eile /  ἐπειγόμενος - properans, festinans, concitatus - eilend, hastig | 12 ἀπαυθημερίζω - eodem die perficio, eandem viam eodem die eo et redeo - komme noch am selben Tag an 

 

3. Der Athlet Hippomachus (2,6)

Ἱππόμαχος ἀθλητής

Ἱππόμαχός φασιν ὁ γυμναστὴς ἐπεὶ πάλαισμά τι ὁ ἀθλητὴς ὁ ὑπ' αὐτῷ γυμναζόμενος ἐπάλαισεν, εἶτα ὁ πᾶς ὄχλος ὁ περιεστὼς ἐξεβόησε, καθίκετο αὐτοῦ τῇ ῥάβδῳ καὶ εἶπεν "ἀλλὰ σύ γε κακῶς καὶ οὐχ ὡς ἐχρῆν ἐποίησας ὅπερ ἐχρῆν ἄμεινον γενέσθαι· οὐ γὰρ ἂν ἐπῄνεσαν οὗτοι τεχνικόν σε δράσαντά τι," αἰνιττόμενος ὅτι τοὺς εὖ καὶ καλῶς ἕκαστα δρῶντας οὐ τοῖς πολλοῖς ἀλλὰ τοῖς ἔχουσιν νοῦν θεωρητικὸν τῶν δρωμένων ἀρέσκειν δεῖ. 

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hippomachus athleta

Hippomachus, ut fama est, pugillandi magister, cum athleta quidam ex eius discipulis specimen adhiberet artis et circumstans multitudo universa plausum tolleret, percussit eum virga et: "Tu vero", inquit, " perperam neque sicut opportebat fecisti, quod melius fieri debebat. Nam si quid artificiosum praestitisses, non hi te collaudarent", innuens eos, qui unumquodque rite gerunt et administrant, non multitudini sed iis tantum , qui rei scientiam aliquam habent, placere oportere.

3 ὁ γυμναστής - praefectus pueris exercendis, magister pugillandi - Trainer | 4 τὸ πάλαισμα - luctatio; callidum consilium, artificium - Ringkampf, Finte, Trick | 5 παλαίω - luctor, certo, conflictor - ringe | πάλαισμά τι παλαίω - specimen artis exhibeo - lege eine Kostprobe meiner Kunst ab | εἶτα - tum, deinde - dann, darauf | 6 περιέστηκα - circumsto - stehe ringsum | ἐκβοάω - exclamo, celebro, plausum et strepitum excito | καθικνέομαι - pervenio; verbero, concutio, pulso, caedo, tundo - gelange hin; treffe, schlage | 7 ἡ ῥάβδος - virga - Stab, Stock | καθικνέομαί τινος τῆς ῥάβδου - virga aliquem percutio - gebe jemandem einen Stockhieb | 8 κακῶς - male, perperam - schlecht | 10 ἐπαινέω - (col-) laudo - lobe | τεχνικός - artificiosus - kunstgemäß | 11 αἰνίττομαι - obscure significare, alludere ad aliquid - deute (etwas) an | 12 οἱ πολλοί - multitudo - die große Masse | 13 θεωρητικός - theoremata continens - beschauend, geistig | νοῦν θεωρητικὸν ἔχω τινός - besitze in etwas Sachverstand 

 

Herodot in Olympia
ol20.jpg (112071 Byte)

 

Ein Brief Alexanders des Großen wird bei den Olympischen Spielen verlesen
ol21.jpg (66958 Byte)

 

Die anderen Disziplinen
ol23.jpg (122456 Byte)

 

 

Der Faustkämpfer Aristonikos und der Catcher (Allkämpfer) Kleitomachos
ol26.jpg (107865 Byte)

 

Der unbesiegbare Faustkämfer Melankomas aus Karien
ol27.jpg (14982 Byte)
ol28.jpg (10657 Byte)

 

Eine Frau als Trainerin eines Olympioniken
ol30.jpg (110833 Byte)
ol31.jpg (30212 Byte)

[ Homepage   |   Hellas 2000   |   Stilistik   |   Latein   |   Lateinisches Wörterbuch   |   Lateinischer Sprachkurs   |   Lateinische Grammatik   |   Lat.Textstellen   |   Römische Geschichte   |   Griechisch   |   Griechisches Wörterbuch   |   Griechischer Sprachkurs   |   Griechische Grammatik   |   Griech.Textstellen   |   Griechische Geschichte   |   Landkarten   |   Beta-Converter    |   Varia   |   Mythologie   |   Bibliographie   |   Ethik   |   Links   |   Literaturabfrage   |   Forum zur Homepage ]

Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche