Griechische Wortliste - Γ
Klick auf das gewünschte Wort!
top
γ
γα
γᾶ
γαγάτης
γαγγαλίζω
γαγγαμεύς
γαγγάμη
γάγγαμον
γαγγαμουλκός
γαγγαμών
γαγγῆτις
γαγγλίον
γαγγλιώδης
γαγγραινικός
γαγγραινόομαι
γαγγραινώδης
γαγγραίνωσις
γάδος
γάζα
γαζοφυλακέω
γαζοφυλάκιον
γαζοφύλαξ
γαθέω
γαῖα
γαιάοχος
γαιηγενής
γαίηθεν
γαιήιος
γαιήοχος
γαιηφάγος
γαιοδότης
γαιομέτρης
γαιόομαι
γάιος
γαιοτρεφής
γαιοφάγος
γαιοφανής
γαῖσος
γαίω
γαιώδης
γαιών
γαιωρύχος
γακίνας
γάλα
γαλάδες
γαλαδοτέω
γαλαθηνός
γαλακτιάω
γαλακτίζω
γαλακτικός
γαλάκτινος
γαλάκτιον
γαλακτίς
γαλακτίτης
γαλακτοδόχος
γαλακτοειδής
γαλακτοθρέμμων
γαλακτοκόμος
γαλακτόομαι
γαλακτοπαγής
γαλακτοποιός
γαλακτοποσία
γαλακτοποτέω
γαλακτοπότης
γαλακτοτροφέω
γαλακτοτρόφησις
γαλακτοτροφία
γαλακτουργέω
γαλακτουργός
γαλακτουχέω
γαλακτουχία
γαλακτοῦχος
γαλακτοφαγέω
γαλακτοφάγος
γαλακτοφόρος
γαλακτόχροες
γαλακτόχρως
γαλακτώδης
γαλάκτωσις
γαλάνα
γάλαξ
γαλαξήεις
γαλάξια
γαλαξιαῖος
γαλαξίας
γαλατοθρέμμων
γαλατοκράς
γαλατόχροες
γαλεαγκών
γαλεάγρα
γαλέη
γαλεοειδής
γαλεομυομαχία
γαλεός
γαλερός
γαλερωπός
γαλεώδης
γαλεώτης
γαλῆ
γαληναία
γαληναῖος
γαλήνεια
γαλήνη
γαληνής
γαληνιάζω
γαληνιάω
γαληνίζω
γαλήνιος
γαληνιόω
γαληνισμός
γαληνός
γαληνότης
γαληνόω
γαληνώδης
γαλιάγκων
γαλιδεύς
γάλιον
γαλίοψις
γαλλαῖον
γαλλαρίας
γαλλερίδας
γαλλιαμβικόν
γάλλοι
γαλλομανεῖς
γαλουργέω
γαλουχέω
γαλουχία
γαλοῦχος
γαλόως
γαμβρεύω
γάμβριος
γαμβροκτόνος
γαμβρός
γαμετή
γαμέτης
γαμέτις
γαμέω
γαμήλευμα
γαμήλιος
γαμηλιών
γαμησείω
γαμίζω
γαμικός
γάμιος
γαμίσκω
γάμμα
γαμμάτιον
γαμματίσκος
γαμμοειδής
γαμοδαίσια
γαμοκλοπέω
γαμοκλοπία
γαμοκλόπος
γαμοποιία
γαμόρος
γάμος
γαμοστολέω
γαμοστόλος
γαμφαί
γαμφηλαί
γαμψός
γαμψότης
γαμψόω
γαμψωλή
γαμψῶνυξ
γαμψώνυχος
γανάεντες
γανάω
γανερός
γάνος
γάνος
γανόω
γάνυμαι
γανυρός
γανύσκομαι
γάνυσμα
γανώδης
γάνωμα
γάνωσις
γάπεδον
γαπετής
γάρ
γαργαίρω
γαργαλής
γαργαλίζω
γαργάλισμα
γαργαλισμός
γάργαλος
γάργανον
γάργαρα
γαργαρεών
γαργαρίζω
γαργαρισμός
γαρέλαιον
γαρῖνος
γάριον
γάρον
γαρότας
γαρύω
γαρώδης
γαστερόχειρ
γαστήρ
γάστρα
γαστραία
γαστραφέτης
γαστρίδιον
γαστρίδουλος
γαστρίζω
γαστριμαργέω
γαστριμαργία
γαστρίμαργος
γαστρίον
γάστρις
γαστρισμός
γαστροβαρής
γαστροβόρος
γαστροειδής
γαστροιίς
γαστροκνήμη
γαστροκνημία
γαστρολογία
γαστρολόγος
γαστρομαντεύομαι
γαστρονομία
γαστροπίων
γαστρόπτης
γαστρορραφία
γαστροτόμος
γαστρόφιλος
γαστροφορέω
γαστροχάρυβδις
γαστρόχειρ
γαστρώδης
γάστρων
γαυλικός
γαυλίς
γαυλιτικός
γαυλός
γαῦλος
γαύραξ
γαυρίαμα
γαυριάω
γαυριότης
γαῦρος
γαυρότης
γαυρόω
γαύρωμα
γαυσάπης
γαυσός
γδοῦπος
γέ
γέα
γεάοχος
γέγαα
γεγάκειν
γέγειος
γεγηθότως
γεγυμνωμένως
γέγωνα
γεγώνησις
γεγωνίσκω
γεγωνοκώμη
γεγωνός
γεγώς
γεδέοντες
γέεννα
γεηπονέω
γεηπόνος
γεηρός
γειαροτήρ
γειαρότης
γείνομαι
γειοκόμος
γειομόρος
γειοπόνος
γειοτόμος
γειοφόρος
γεισήποδας
γεισίον
γεισιποδίζω
γεισιπόδισμα
γεισίπους
γεῖσον
γεισόω
γεῖσσος
γείσωμα
γείσωσις
γείταινα
γειτνία
γειτνιάζω
γειτνιακός
γειτνίασις
γειτνιάω
γειτόνευμα
γειτονεύω
γειτονέω
γειτόνημα
γειτόνησις
γειτονία
γειτονιάω
γειτόσυνος
γείτων
γειωπείνης
γειώρης
γελάζω
γελανής
γελασείω
γελάσιμος
γελασῖνος
γέλασις
γελάσκω
γέλασμα
γέλασος
γελαστής
γελαστικός
γελαστός
γελάστρια
γελαστύς
γελάω
γελγεοπωλεῖν
γέλγη
γελγιδόομαι
γελγίς
γελγοπωλέω
γελγοπώλης
γελγόπωλις
Γελλώ
γελοιάζω
γελοιασμός
γελοιαστής
γελοιαστικός
γελοιάω
γελοίιος
γελοιομελέω
γελοιοποιός
γελοῖος
γελοιότης
γελοιώδης
γελοίωντες
γέλος
γελοωμιλία
γέλως
γελωτοποιέω
γελωτοποιία
γελωτοποιικῶς
γελωτοποιός
γεμίζω
γέμος
γέμω
γεναρχέω
γενάρχης
γεναρχία
γενεά
γενεαλογέω
γενεαλόγημα
γενεαλογία
γενεαλογικός
γενεαλόγος
γενεάρχης
γενεᾶτις
γενεῆθεν
γενέθλειος
γενέθλη
γενεθλιάζω
γενεθλιακός
γενεθλιαλογέω
γενεθλιαλογία
γενεθλιαλογικός
γενεθλιαλόγος
γενεθλιάς
γενεθλίδιος
γενεθλιολόγος
γενέθλιος
γενεθλίωμα
γένεθλον
γενειάζω
γενειάς
γενειάσκω
γενειατης
γενειάω
γένειον
γενειοσυλλεκτάδαι
γενέσθαι
γενεσιαλόγος
γενεσιάρχης
γενέσιος
γενεσιουργέω
γενεσιουργία
γενεσιουργός
γένεσις
γενέτειρα
γενετή
γενετήρ
γενετήριος
γενέτης
γενετήσιος
Γενετυλλίς
γενέτωρ
γενή
γενηίς
γενήτης
γενητός
γενικός
γέννα
γεννάδας
γενναιάζω
γενναιοπρεπῶς
γενναῖος
γενναιότης
γενναιόφρων
Γενναίς
γεννάω
γέννημα
γέννησις
γεννήτειρα
γεννητής
γεννήτης
γεννητικός
γεννητός
γεννήτρια
γεννήτωρ
γεννικός
γεννοδότειρα
γένος
γενούστης
γέντα
γεντιανή
γεντιάς
γέντο
γένυς
γεοειδής
γεόομαι
γεοῦχος
γεράζω
γεραιός
γεραιόφλοιος
γεραιρός
γεραίρω
γεραίτερος
γεράνδρυον
γεράνειον
γερανίας
γεράνιον
γερανίς
γερανίτης
γερανοβοσία
γερανομαχία
γέρανος
γερανόφθαλμος
γερανώδης
γεραός
γεράοχος
γεραρός
γέρας
γεράσμιος
γεράστιος
γερασφόρος
γεραφρονέω
γεργέριμοι
γέργυρα
γερηφορία
γερονταγωγέω
γερόντειος
γεροντεύω
γεροντία
γεροντιαῖος
γεροντίας
γεροντιάω
γεροντικός
γερόντιο
γερόντιον
γεροντογράδιο
γεροντοδιδάσκαλος
γεροντοειδής
γεροντοκομεῖον
γεροντοκομικά
γεροντοκόμος
γεροντομανία
γεροντοπύγισο
γερουσία
γερουσιάζω
γερουσιαστής
γερούσιος
γερράδια
γέρρον
γερροφόροι
γερροχελώνη
γέρυνος
γερωία
γέρων
γερωσία
γευθμός
γεῦμα
γεῦσις
γευστήριον
γεύστης
γευστικός
γευστός
γεύω
γέφυρα
γέφῡρίζω
γεφύριον
γεφυρισμός
γεφυριστής
γεφυροποιέω
γεφυροποιός
γεφυρόω
γεφύρωμα
γεφύρωσις
γεφυρωτής
γεωγραφέω
γεωγραφία
γεωγραφικός
γεωγράφος
γεωδαισία
γεώδης
γεωλοφία
γεώλοφος
γεωμετρέω
γεωμέτρης
γεωμετρία
γεωμετρικός
γεωμιγής
γεωμορία
γεωμορικός
γεωμόρος
γεωνόμης
γεωνόμος
γεωπέδιον
γεώπεδον
γεωπείνης
γεωπονέω
γεωπονία
γεωπονικός
γεωπόνος
γεωργέω
γεώργημα
γεωργήσιμος
γεωργία
γεωργικός
γεώργιον
γεωργός
γεωργώδης
γεωρυχέω
γεωρυχία
γεώρυχος
γεωτομία
γεωτόμος
γεωτραγία
γεωφανής
γεωφάνιον
γεωχαρής
γῆ
γηγενέτης
γηγενής
γήδιον
γηθαλέος
γῆθεν
γηθέω
γῆθος
γηθοσύνη
γηθόσυνος
γηθυλλίς
γήθυον
γήθω
γήινος
γήιος
γηίτης
γηλεχής
γήλοφος
γημόρος
γηουχέω
γηοῦχος
γηοχέω
γηπάτταλος
γήπεδον
γηπετής
γηπονέω
γήποτος
γηραιός
γηραλέος
γηράλιος
γήραμα
γήρανσις
γηραός
γηράς
γῆρας
γήρασις
γηράσκω
γήρειον
γηροβοσκέω
γηροβοσκία
γηροβοσκός
γηροκομεῖον
γηροκομέω
γηροκομία
γηροκομικός
γηροκόμος
γῆρος
γηροτροφεῖον
γηροτροφέω
γηροτροφία
γηροτρόφος
γηροφορέω
γηρυγόνη
γήρυμα
γῆρυς
γηρύω
γηρωβοσκέω
γήτειον
γῄτης
γητομέω
γητόμος
γητρεφής
γηφαγέω
γηφάγος
γιγάντειος
γιγαντία
γιγαντιαῖος
γιγαντιάω
γιγαντικός
γιγαντολέτειρα
γιγαντολέτης
γιγαντολέτις
γιγαντολέτωρ
γιγαντομαχία
γιγαντόραιστος
γιγαντοφθόρος
γιγαντοφόνος
γιγαντοφόντις
γιγαντώδης
γίγαρτον
γίγας
γιγγίδιον
γιγγλάριον
γίγγλαρος
γιγγλυμοειδής
γιγγλυμόομαι
γίγγλυμος
γιγγλυμώδης
γιγγλυμωτός
γιγγράινος
γιγγραντός
γίγγρας
γιγγρασμός
γίγλυμος
γίγνομαι
γιγνώσκω
γῖννος
γκατώδης
γλαγάω
γλαγεόχροιος
γλαγερός
γλαγόεις
γλαγοπήξ
γλάγος
γλαγότροφος
γλάζω
γλακτοφάγος
γλακτοφόρος
γλακτόχρους
γλαμάω
γλάμη
γλαμυξιάω
γλάμυξος
γλαμυρός
γλαμώδης
γλάμων
γλάνις
γλάνος
γλάξ
γλαρίς
γλαύκειος
γλαυκηπόρος
γλαυκιάω
γλαυκίδιον
γλαυκίζω
γλαυκινίδιον
γλαύκινος
γλαύκιον
γλαυκίσκος
γλαυκόμματος
γλαυκός
γλαῦκος
γλαυκότης
γλαυκόφθαλμος
γλαυκοχαίτης
γλαυκόχρως
γλαυκόω
γλαύκωμα
γλαυκώπιον
γλαυκῶπις
γλαυκωπός
γλαύκωσις
γλαυκώψ
γλαυνός
γλαύξ
γλαύσσω
γλάφυ
γλαφυρία
γλαφυρός
γλαφυρότης
γλάφω
γλευκαγωγός
γλεύκη
γλεύκινος
γλευκοπότης
γλεῦκος
γλεῦξις
γλέφαρον
γλήμη
γλημίον
γλήν
γλήνη
γληνοειδής
γλῆνος
γλήχων
γληχωνίτης
γλία
γλίνη
γλῖνος
γλινώδης
γλισχραίνομαι
γλισχραντιλογεξεπίτριπτος
γλίσχρασμα
γλισχρεύομαι
γλισχρία
γλισχρολογέομαι
γλισχρολογία
γλίσχρος
γλισχρότης
γλισχρόχολος
γλισχρώδης
γλίσχρων
γλίχομαι
γλοιά
γλοιάζω
γλοιάς
γλοίης
γλοιόομαι
γλοιοπότις
γλοιός
γλοιώδης
γλούτια
γλουτός
γλυκάδιον
γλυκάζω
γλυκαίνω
γλύκανσις
γλυκαντικός
γλύκασμα
γλυκασμός
γλυκέλαιον
γλυκερός
γλυκεροστάφυλος
γλυκερόχρως
γλυκερόχρως
γλυκίνας
γλύκιος
γλυκισμός
γλυκόεις
γλύκος
γλυκύδακρυς
γλυκυδερκής
γλυκύδωρος
γλυκυηχής
γλυκυθυμέω
γλυκυθῡμία
γλυκύθυμος
γλυκυκαρπέω
γλυκύκαρπος
γλυκύκρεως
γλυκυλόγος
γλυκυμαρίς
γλυκυμείλιχος
γλυκύμηλον
γλυκύμορφος
γλυκυμυθέω
γλυκύμυθος
γλυκύνους
γλυκύπαις
γλυκυπάρθενος
γλυκύπικρος
γλυκύρριζα
γλυκύς
γλυκυσίδη
γλύκυσμα
γλυκύστρυφνος
γλυκύτης
γλυκυτράχηλος
γλυκυφαγία
γλυκύφθογγος
γλυκύφυτον
γλυκυφωνέω
γλυκυφωνία
γλυκύφωνος
γλυκύχυλος
γλυκύχυμος
γλύκων
γλύμμα
γλύξις
γλυπτήρ
γλύπτης
γλυπτικός
γλυπτός
γλύπτω
γλύσσων
γλύφανον
γλυφεῖον
γλυφεύς
γλυφή
γλυφίς
γλύφω
γλώξ
γλῶσσα
γλωσσαλγέω
γλωσσαλγία
γλωσσαλγίας
γλώσσαλγος
γλωσσαργία
γλώσσαργος
γλωσσάριον
γλώσσημα
γλωσσηματίας
γλωσσηματικός
γλωσσίδιον
γλωσσίς
γλωσσογάστωρ
γλωσσογράφος
γλωσσοειδής
γλωσσοκάτοχος
γλωσσοκομεῖον
γλωσσόκομον
γλωσσοκρατέω
γλωσσοπέδη
γλωσσός
γλωσσοστροφέω
γλωσσοτέχνης
γλωσσότμητος
γλωσσοτομέω
γλωσσοτόμητος
γλωσσοχαριτέω
γλωσσώδης
γλωττίζω
γλωττικός
γλωττίς
γλώττισμα
γλωττισμός
γλωττοδεψέω
γλωττοποιέω
γλωττοποιητικῶς
γλωττοποιία
γλωττοποιός
γλωττοτοξόται
γλωχίν
γλωχινωτός
γναθμός
γνάθος
γναθόω
γνάθων
γναμπτός
γνάμπτω
γνάμψις
γναπτός
γνάπτω
γνήσιος
γνησιότης
γνίφων
γνοφερός
γνοφίας
γνόφος
γνοφόω
γνοφώδης
γνύθος
γνύξ
γνύπετος
γνυπόω
γνῶμα
γνωμάτευμα
γνωματεύω
γνώμη
γνωμηδόν
γνωμίδιον
γνωμιδιώκτης
γνωμικός
γνωμολογέω
γνωμολογία
γνωμολογικός
γνωμολόγος
γνωμονεύω
γνωμονικός
γνωμόνιον
γνωμοσύνη
γνωμοτυπέω
γνωμοτυπικός
γνωμοτύπος
γνώμων
γνῶναι
γνωρίζω
γνώριμος
γνωριμότης
γνώρισις
γνώρισμα
γνωρισμός
γνωριστής
γνωριστικός
γνωσιμαχέω
γνωσιμαχία
γνῶσις
γνωστήρ
γνώστης
γνωστικός
γνωστός
γνωτός
γνωτοφόνος
γνωτοφόντις
γοάω
γογγρίον
γογγροειδής
γογγροκτόνος
γόγγρος
γογγρώδης
γογγρώνη
γογγύζω
γογγυλάτης
γογγυλεύματα
γογγυλέω
γογγύλη
γογγυλίδιον
γογγυλίζω
γογγύλιον
γογγυλίς
γογγύλλω
γογγυλοειδής
γογγύλος
γογγυλόσκηνος
γογγυλώδης
γόγγυσις
γογγυσμός
γογγυστής
γογγυστικός
γόεδνος
γοερός
γοήμων
γοηρός
γόης
γοητεία
γοήτευμα
γοήτευσις
γοητευτικός
γοητεύτρια
γοητεύω
γοητικός
γοῆτις
γοῖ
γόμος
γομόω
γομφάριον
γομφιάζω
γομφίασις
γομφιασμός
γομφιόδουπος
γομφίος
γομφόδετος
γομφοπαγής
γόμφος
γομφότομος
γομφόω
γόμφωμα
γόμφωσις
γομφωτήρ
γομφωτήριος
γομφωτός
γόναρ
γονατίζω
γονάτιον
γονατόδεσμος
γονατόομαι
γονατώδης
γονεία
γονεύς
γονεύω
γονή
γονίας
γονικός
γόνιμος
γονιμότης
γονιμώδης
γόνιος
γονοειδής
γονόεις
γονοκτονέω
γονοποιέω
γονοποιία
γονοπώτης
γονόρροια
γονορροϊκός
γονόρροιος
γονορρυέω
γονορρυής
γόνος
γονόω
γόνυ
γονυαγκών
γονυαλγής
γονυκαμψεπίκυρτος
γονυκλαυσάγρυπνα
γονυκλινέω
γονυκλινής
γονυκλισία
γονύκροτος
γονυπετέω
γονυπετής
γονώδης
γόον
γόος
Γόργειος
γοργολόφας
γοργόνωτος
γοργόομαι
γοργός
γοργότης
γοργοτομία
γοργόφθαλμος
γοργοφόνος
γοργύρη
γόργυρον
γοργῶπις
γοργωπός
γοργώψ
γοῦν
γοῦνα
γουνάζομαι
γουναλγής
γούνασμα
γουνασμός
γουνόομαι
γουνοπαχής
γουνός
γοῦνος
γοῦρος
γουττᾶτον
γοώδης
γράβδην
γράβιον
γρᾴδιο
γρᾴδιον
γραῖα
γραίδιον
γραίζειν
γραικίζω
γραικιστί
γραικός
γραίνω
γραιόομαι
γραῖος
γραίς
γράμμα
γραμμαδιδασκαλίδης
γραμμάριον
γραμματεία
γραμματείδιον
γραμματεῖον
γραμματεύς
γραμματεύω
γραμματηφόρος
γραμματίδιον
γραμματιδιοποιός
γραμματίζω
γραμματικεύομαι
γραμματικός
γραμμάτιον
γραμματιστής
γραμματιστικός
γραμματοδιδασκαλεῖον
γραμματοδιδάσκαλος
γραμματοειδής
γραμματοεισαγωγεῖς
γραμματόκος
γραμματοκύφων
γραμματολικριφίς
γραμματοφορέω
γραμματοφόρος
γραμματοφυλακεῖον
γραμματοφυλάκιον
γραμματοφύλαξ
γραμμή
γραμμίζω
γραμμικός
γραμμοδιδασκαλίδης
γραμμοειδής
γραμμοποίκιλος
γραμμοτόκος
γραμμώδης
γραολογία
γραοπρεπής
γραοσόβης
γραοσυλλέκτρια
γραοτρεφής
γραόφιλος
γραπίς
γραπτεύς
γραπτήρ
γράπτης
γραπτύς
γρᾶσος
γραστίζω
γράστις
γραστισμός
γράσων
γραῦις
γραῦς
γράφεα
γραφείδιον
γραφεῖον
γραφεύς
γραφή
γράφημα
γραφικός
γραφίον
γραφίς
γράφω
γραψαῖος
γραψείω
γράω
γραώδης
γρηγορέω
γρηγόρησις
γρηγορικός
γρήγορσις
γρήιος
γρηῦς
γρῖνος
γριπεύς
γριπεύω
γριπηίς
γριπίζω
γρίπισμα
γρῖπος
γρίπων
γριφεύω
γριφολογέω
γρῖφος
γριφώδης
γρομφάς
γρόνθος
γρόνθων
γροσφομάχος
γρόσφος
γροσφοφόρος
γρουνός
γρῦ
γρύζω
γρύλλη
γρυλλίζω
γρυλλισμός
γρυλλίων
γρύλλος
γρυμαία
γρυμαιοπώλης
γρυμέα
γρυνός
γρυπαίετος
γρυπαίνω
γρυπαλώπηξ
γρυπανίζω
γρυπάνιος
γρῡπός
γρυπότης
γρυπόω
γρυσμός
γρύσσων
γρυτάριον
γρυτη
γρυτοδόκη
γρυτοπωλεῖον
γρῡτοπώλης
γρύψ
γρῶνος
γύα
γύαια
γυάλας
γυαλοθώρηξ
γύαλον
γύαλος
γύγης
γύης
γυήτης
γυιαλθής
γυιαλκής
γυιαρκής
γυιοβαρής
γυιοβόλος
γυιοβόρος
γυιοδάμος
γυιόκολλος
γυιοκόρος
γυῖον
γυιοπαγής
γυιοπέδη
γυιός
γυιοτακής
γυιοτόρος
γυιοτρομέω
γυιοῦχος
γυιόχαλκος
γυιόω
γυλιαύχην
γύλιος
γυμνάζω
γυμνάς
γυμνασία
γυμνασιαρχέω
γυμνασιάρχης
γυμνασιαρχία
γυμνασιαρχικός
γυμνασίαρχος
γυμνασίδιον
γυμνάσιον
γύμνασις
γυμνασιώδης
γύμνασμα
γυμναστήριον
γυμναστής
γυμναστικός
γυμνηλός
γυμνής
γυμνήσιοι
γυμνητεία
γυμνητεύω
γυμνήτης
γυμνητία
γυμνητικός
γυμνῆτις
γυμνικός
γυμνοδερκέομαι
γυμνόκαρπος
γυμνοπαιδία
γυμνοπαιδική
γυμνοποδέω
γυμνοπόδης
γυμνοποδία
γυμνοπόδιον
γυμνόπους
γυμνορρύπαρος
γυμνός
γυμνοσοφισταί
γυμνοσπέρματος
γυμνότης
γυμνόχρους
γυμνόω
γύμνωσις
γυμπαίνω
γυναικαδέλφη
γυναικάδελφος
γυναικάνηρ
γυναικάριον
γυναικεῖος
γυναικεραστέω
γυναικεραστής
γυναικήιος
γυναικηρός
γυναικίας
γυναικίζω
γυναικικός
γυναίκιον
γυναίκισις
γυναικίσκιον
γυναικισμός
γυναικιστί
γυναικόβουλος
γυναικοδίδακτος
γυναικόδουλος
γυναικοειδής
γυναικοήθης
γυναικοθοίνας
γυναικόθυμος
γυναικοκήρυκτος
γυναικόκλωψ
γυναικόκοσμοι
γυναικοκρασία
γυναικοκράτεια
γυναικοκρατέομαι
γυναικοκρατία
γυναικοκτόνος
γυναικομανέω
γυναικομανής
γυναικομανία
γυναικόμασθος
γυναικόμιμος
γυναικόμορφος
γυναικονομέω
γυναικονομία
γυναικονόμοι
γυναικοπαθέω
γυναικοπίπης
γυναικοπληθής
γυναικόποινος
γυναικοπρεπής
γυναικοπρόσωπος
γυναικοτραφής
γυναικοφίλης
γυναικοφιλής
γυναικόφρων
γυναικοφυής
γυναικόφωνος
γυναικόψυχος
γυναικόω
γυναικώδης
γυναικών
γυναικωνίτης
γυναικωνῖτις
γυναιμανέω
γυναιμανής
γυναιμανία
γύναιον
γύναιος
γύνανδρος
γυνή
γύννις
γυπαίετος
γυπάριον
γύπη
γυπιὰς
γύπινος
γυποειδής
γύπων
γυραλέος
γύργαθος
γυργαθώδης
γυρεύω
γῡρητόμος
γυρίνη
γυρῖνος
γυρινώδης
γύριος
γῦρις
γυρίτης
γυροδρόμος
γυροειδής
γυρόθεν
γυρόμαντις
γυρός
γῦρος
γυρόσε
γυρόω
γύρωμα
γύρωσις
γύψ
γύψινος
γύψος
γυψόω
γυψώδης
γύψωσις
γωλεός
γῶν
γωνία
γωνιαῖος
γωνιασμός
γωνίδιον
γωνιοβόμβυξ
γωνιοειδής
γωνιόπους
γωνιόφυλλος
γωνιόω
γωνιώδης
γωνίωμα
γωρυτός
top

[ Homepage | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Literaturabfrage ]

© 2000 - 2019 E.Gottwein