Griechische Wortliste - E
Klick auf das gewünschte Wort!
top
Ε


ἔα
ἔα
ἑάαν
ἐάν
ἑανηφόρος
ἑανός
ἔαρ
ἐαρίδρεπτος
ἐαρίδροπος
ἐαρίζω
ἐαρινός
ἐαροτρεφής
ἐαρότροφος
ἐαρόχροος
ἐάρτερος
ἔασι
ἐάσουσι
ἑαυτότης
ἑαυτοῦ
ἐάφθη
ἐάω
ἐάων
ἑβδεμήκοντα
ἑβδομαγενής
ἑβδομαγέτης
ἑβδομαδικός
ἑβδομαῖος
ἑβδομάς
ἑβδόματος
ἑβδομείκοντα
ἑβδόμειος
ἑβδομεύω
ἑβδόμη
ἑβδομήκοντα
ἑβδομηκοντάβιβλος
ἑβδομηκονταετηρίς
ἑβδομηκονταετής
ἑβδομηκονταετία
ἑβδομηκοντάκις
ἑβδομηκοντάς
ἑβδομηκοντούτης
ἑβδομηκοντοῦτις
ἑβδομηκοστόδυον
ἑβδομηκοστόμονον
ἑβδομηκοστός
ἕβδομος
ἐβένη
ἐβένινος
ἔβενος
ἐβίσκος
ἑβραίζω
ἑβραιστί
ἔγγαιος
ἐγγαληνίζω
ἔγγαλος
ἐγγαμέω
ἐγγαμίζω
ἐγγάμιος
ἔγγαμος
ἐγγαστρίμαντις
ἐγγαστριμάχαιρα
ἐγγαστρίμυθος
ἐγγάστριος
ἐγγαστρίτης
ἐγγαστρόχειρ
ἐγγεγάασιν
ἔγγειος
ἐγγειότοκος
ἐγγειόφυλλος
ἐγγείσωμα
ἐγγελαστής
ἐγγελάω
ἐγγενέτης
ἐγγενής
ἐγγεννάω
ἐγγεότοκος
ἐγγεύομαι
ἐγγήραμα
ἐγγηράσκω
ἐγγηροτροφἑω
ἐγγίγνομαι
ἐγγιγνώσκω
ἐγγίζω
ἐγγίνομαι
ἔγγιστος
ἔγγλαυκος
ἐγγλαυκόω
ἔγγλισχρος
ἐγγλυκαίνω
ἔγγλυκος
ἔγγλυμμα
ἐγγλύσσω
ἐγγλύφω
ἐγγλωττογάστωρ
ἐγγλωττοτυπέω
ἐγγνάμπτω
ἐγγοητεύω
ἐγγομφόω
ἐγγόμφωσις
ἐγγόνασι
ἐγγόνη
ἔγγονος
ἐγγραμματεύω
ἐγγράμματος
ἔγγραπτος
ἐγγραυλίς
ἐγγραφή
ἔγγραφος
ἐγγράφω
ἐγγυαλίζω
ἐγγυάω
ἐγγύη
ἐγγύησις
ἐγγυητής
ἐγγυητικός
ἐγγυητός
ἐγγύθεν
ἐγγυθήκη
ἐγγύθι
ἐγγυιόω
ἐγγυμνάζω
ἐγγυοθήκη
ἔγγυος
ἐγγύς
ἐγγύτης
ἐγγωνιάζω
ἐγγώνιος
ἐγγωνοειδής
ἐγειρόφρων
ἐγείρω
ἐγερσιβόητος
ἐγερσίγελως
ἐγερσιθέατρος
ἐγερσικύβηλις
ἐγερσιμάχας
ἐγερσιμάχη
ἐγερσίμοθος
ἐγέρσιμος
ἐγερσίνοος
ἔγερσις
ἐγερσιφαής
ἐγερσίχορος
ἐγερτήριον
ἐγερτί
ἐγερτικός
ἐγερτός
ἐγκαθαρμόζω
ἐγκαθέζομαι
ἐγκαθείργνυμι
ἐγκαθείργω
ἐγκάθειρξις
ἐγκάθετος
ἐγκαθεύδω
ἐγκαθέψω
ἐγκαθηβάω
ἐγκάθημαι
ἐγκαθιδρύω
ἐγκαθίζω
ἐγκαθίημι
ἐγκάθισμα
ἐγκαθισμός
ἐγκαθίστημι
ἐγκαθοράω
ἐγκαθορμίζω
ἐγκαθόρμισις
ἐγκαθυβρίζω
ἐγκαίνια
ἐγκαινίζω
ἐγκαινίς
ἐγκαίνισις
ἐγκαίνισμα
ἐγκαινισμός
ἐγκαίνωσις
ἐγκαιρία
ἐγκαιριότης
ἔγκαιρος
ἐγκαίω
ἐγκακέω
ἐγκαλέω
ἐγκαλινδέομαι
ἐγκαλλωπίζομαι
ἐγκαλλώπισμα
ἐγκαλοσκελής
ἐγκαλυμμός
ἐγκαλυπτήρια
ἐγκαλύπτω
ἐγκάλυψις
ἐγκάμνω
ἐγκάμπτω
ἐγκανάζω
ἐγκαναχάομαι
ἐγκανθίς
ἐγκάπτω
ἐγκαρδιαῖος
ἐγκάρδιος
ἔγκαρος
ἐγκαρπίζω
ἔγκαρπος
ἐγκάρσιος
ἐγκαρτερέω
ἐγκάς
ἔγκατα
ἐγκαταβαίνω
ἐγκαταβάλλω
ἐγκαταβιόω
ἐγκαταβρέχω
ἐγκαταβυσσόω
ἐγκαταγέλαστος
ἐγκαταγηράσκω
ἑγκαταγράφω
ἐγκατάγω
ἐγκαταδαμάζω
ἐγκαταδαμάω
ἐγκαταδαρθάνω
ἐγκαταδέω
ἐγκαταδίδωμι
ἐγκαταδύνω
ἐγκαταζεύγνυμι
ἐγκαταθνήσκω
ἐγκατακαίω
ἐγκατάκειμαι
ἐγκατακεράννυμι
ἐγκατακλείω
ἐγκατακλίνω
ἐγκατακνακομιγές
ἐγκατακοιμάομαι
ἐγκατακρούω
ἐγκατακρύπτω
ἐγκαταλαμβάνω
ἐγκαταλέγω
ἐγκατάλειμμα
ἐγκαταλείπω
ἐγκαταλείφω
ἐγκατάλειψις
ἐγκατάληψις
ἐγκαταλιμπάνω
ἐγκαταλογίζομαι
ἐγκαταμεμιγμένος
ἐγκαταμένω
ἐγκαταμίγνυμι
ἐγκαταναίω
ἐγκαταντλέω
ἐγκατάντλησις
ἐγκαταπαίζω
ἐγκαταπάλλομαι
ἐγκαταπήγνυμι
ἐγκαταπίμπρημι
ἐγκαταπίνω
ἐγκαταπίπτω
ἐγκαταπλέκω
ἐγκατάποσις
ἐγκαταριθμέω
ἐγκαταρράπτω
ἐγκαταρρίπτω
ἐγκατασβέννυμι
ἐγκατασήπομαι
ἐγκατασκεπάζω
ἐγκατασκευάζω
ἐγκατάσκευος
ἐγκατασκήπτω
ἐγκατάσκηψις
ἐγκατασκιρρόω
ἐγκατασπείρω
ἐγκατασπορά
ἐγκαταστηρίζω
ἐγκαταστοιχειόω
ἐγκαταστρέφω
ἐγκατασφάζω
ἐγκαταταράσσω
ἐγκατατάσσω
ἐγκατατέμνω
ἐγκατατίθημι
ἐγκατατομή
ἐγκατατρίβω
ἐγκαταφλέγω
ἐγκαταφυτεύω
ἐγκαταχέω
ἐγκαταχώννυμι
ἐγκαταχωρίζω
ἐγκατειλέω
ἐγκατείργω
ἐγκατέχω
ἐγκάτθεο
ἐγκατίλλω
ἐγκατιλλώπτω
ἐγκατόεις
ἐγκατοικέω
ἐγκατοικίζω
ἐγκατοικοδομέω
ἐγκάτοικος
ἔγκατον
ἐγκατοπτρίζομαι
ἐγκατορύσσω
ἐγκαττύω
ἐγκαυλέω
ἔγκαυμα
ἔγκαυσις
ἐγκαυστής
ἐγκαυστικός
ἔγκαυστος
ἐγκαυτής
ἐγκαυχάομαι
ἔγκαφος
ἐγκαψικίδαλος
ἔγκειμαι
ἐγκείρω
ἐγκέλαδος
ἐγκέλευμα
ἐγκέλευσις
ἐγκέλευσμα
ἐγκελευσμός
ἐγκελευστικός
ἐγκελεύω
ἐγκέλλω
ἐγκενόω
ἐγκέντρια
ἐγκεντρίζω
ἐγκεντρίς
ἐγκέντρισις
ἐγκεντρισμός
ἔγκεντρος
ἐγκεντρόω
ἐγκεράννυμι
ἐγκερτομέω
ἐγκέρχνω
ἐγκεφαλίς
ἐγκέφαλος
ἐγκηδεύω
ἐγκηρόω
ἐγκιθαρίζω
ἐγκικράω
ἐγκίκρημι
ἐγκιλικεύομαι
ἐγκιλικίζω
ἐγκινέω
ἐγκίνυμαι
ἐγκίρνημι
ἔγκιρρος
ἐγκισσάω
ἐγκίσσησις
ἐγκλαστρίδια
ἐγκλάω
ἐγκλεισμός
ἐγκλείω
ἔγκλημα
ἐγκληματικός
ἐγκληματόομαι
ἐγκλήμων
ἔγκληρος
ἐγκληρόω
ἔγκλησις
ἐγκλητικῶς
ἔγκλητος
ἐγκλιδόν
ἔγκλιμα
ἐγκλίνω
ἔγκλισις
ἐγκλιτικός
ἐγκλοιόω
ἐγκλονέομαι
ἐγκλυδάζομαι
ἐγκλύδαξις
ἐγκλυδαστικός
ἐγκλύζω
ἔγκλυσμα
ἐγκλώθω
ἐγκνήθω
ἔγκνισμα
ἐγκνώσσω
ἐγκοιλαίνω
ἐγκοίλιος
ἔγκοιλος
ἐγκοιμάομαι
ἐγκοίμησις
ἐγκοίμησις
ἐγκοίμητρον
ἐγκοιμήτωρ
ἐγκοιμίζω
ἐγκοισυρόομαι
ἐγκοιτάζομαι
ἐγκοιτάς
ἐγκοιτέω
ἐγκόλαμμα
ἐγκολάπτω
ἐγκολεήσατο
ἐγκοληβάζω
ἐγκολλάω
ἔγκολλος
ἐγκολπίας
ἐγκολπίζω
ἐγκόλπιος
ἐγκολπόω
ἐγκολπόω
ἐγκομβόομαι
ἐγκόμβωμα
ἔγκομμα
ἐγκονέω
ἐγκονητί
ἐγκονίομαι
ἐγκονίς
ἐγκοπεύς
ἐγκοπή
ἔγκοπος
ἔγκοπρος
ἐγκοπτικός
ἐγκόπτω
ἐγκορδυλέω
ἐγκορδυλίζω
ἐγκορύπτω
ἐγκοσμέω
ἐγκόσμιος
ἐγκοτέω
ἐγκότημα
ἐγκότησις
ἔγκοτος
ἐγκοτύλη
ἐγκουράς
ἐγκραγγάνω
ἐγκράζω
ἐγκραιπαλάω
ἐγκρανίς
ἔγκρασις
ἐγκρασίχολος
ἐγκράτεια
ἐγκράτευμα
ἐγκρατεύομαι
ἐγκρατευτής
ἐγκρατέω
ἐγκρατής
ἐγκράτησις
ἐγκρεμάννυμι
ἐγκριδοπώλης
ἐγκρικόω
ἐγκρίνω
ἐγκρίς
ἔγκρισις
ἐγκριτήριος
ἔγκριτος
ἐγκροαίνω
ἐγκροαίνω
ἐγκροτέω
ἐγκρούω
ἐγκρύβω
ἔγκρυμμα
ἐγκρύπτω
ἐγκρυφιάζω
ἐγκρυφίας
ἐγκρύφιος
ἔγκρυφος
ἐγκρύφω
ἐγκτάομαι
ἐγκτερείζω
ἔγκτημα
ἔγκτησις
ἐγκτητικόν
ἐγκτίζω
ἐγκυβερνάω
ἐγκύησις
ἐγκυκάω
ἐγκυκλέω
ἑγκύκληθρον
ἐγκύκλημα
ἐγκύκλιος
ἐγκυκλοπαιδεία
ἐγκυκλοποσία
ἔγκυκλος
ἐγκυκλόω
ἐγκύκλωσις
ἐγκυλινδέω
ἐγκυλίνδησις
ἐγκυλίω
ἐγκυμαίνω
ἐγκυμονέω
ἐγκυμόνησις
ἐγκύμων
ἔγκυος
ἐγκύπτω
ἐγκυρέω
ἐγκύρησις
ἐγκυρσεύω
ἐγκύρτια
ἐγκύρω
ἔγκυτα
ἐγκυτί
ἐγκύω
ἐγκωμιάζω
ἐγκωμιαστής
ἐγκωμιαστικός
ἐγκωμιογράφος
ἐγκωμιολογικός
ἐγκώμιον
ἐγκώμιος
ἐγξέω
ἐγξηραίνω
ἐγξύω
ἐγρεκύδοιμος
ἐγρεμάχας
ἐγρεμάχη
ἐγρέμοθος
ἐγρεσίκωμος
ἐγρήγορα
ἐγρηγόρησις
ἐγρηγορικός
ἐγρήγορος
ἐγρηγορότως
ἐγρηγορόων
ἐγρηγόρσιος
ἐγρήγορσις
ἐγρηγορτί
ἐγρήσσω
ἔγρομαι
ἐγχαίνω
ἐγχαλάω
ἐγχαλινόω
ἐγχαλκεύω
ἔγχαλκος
ἐγχανδής
ἐγχαραγή
ἐγχάραγμα
ἐγχάραξις
ἐγχαράσσω
ἐγχαρίζομαι
ἐγχάσκω
ἐγχαυνόω
ἐγχέζω
ἐγχειβρόμος
ἐγχείη
ἐγχεικέραυνος
ἐγχειμάζω
ἐγχείμαργος
ἐγχειρέω
ἐγχείρημα
ἐγχειρηματικός
ἐγχείρησις
ἐγχειρητής
ἐγχειρητικός
ἐγχειρία
ἐγχειρίδιος
ἐγχειρίδοτος
ἐγχειρίζω
ἐγχειρίθετος
ἐγχείριον
ἐγχείρισις
ἐγχειριστής
ἐγχειρογάστωρ
ἐγχειρόομαι
ἐγχειροτονέω
ἐγχειρουργέω
ἐγχείω
ἐγχέλειον
ἐγχέλειος
ἐγχελεών
ἐγχέλιον
ἐγχελύδιον
ἐγχέλυον
ἐγχελυοτρόφος
ἔγχελυς
ἐγχελυωπός
ἐγχεσίμαργος
ἐγχεσίμαργος
ἐγχεσίμωρος
ἐγχεσίπαλος
ἐγχεσίχειρ
ἐγχέσπαλος
ἐγχεσφόρος
ἐγχέω
ἐγχθόνιος
ἐγχλαινόω
ἐγχλίω
ἐγχλοάω
ἔγχλοος
ἔγχλωρος
ἔγχνοος
ἐγχονδρίζω
ἔγχορδος
ἐγχορεύω
ἔγχος
ἔγχουσα
ἐγχουσίζω
ἐγχραίνω
ἐγχραύω
ἐγχράω
ἐγχρεμετίζω
ἔγχρεμμα
ἐγχρῄζω
ἔγχριμμα
ἐγχρίμπτω
ἐγχρίπτω
ἔγχρισις
ἔγχρισμα
ἔγχριστος
ἐγχρίω
ἐγχρονίζω
ἐγχρονισμός
ἔγχρονος
ἔγχρυσος
ἐγχρώζω
ἐγχρώννυμι
ἐγχυλίζω
ἐγχύλισμα
ἔγχυλος
ἔγχυμα
ἐγχυματίζω
ἐγχυματισμός
ἔγχυμος
ἐγχύμωμα
ἐγχύνω
ἔγχυσις
ἔγχυτος
ἐγχύτρια
ἐγχυτρίζω
ἐγχυτρίστρια
ἔγχωμα
ἐγχώννυμι
ἐγχωρέω
ἐγχώριος
ἔγχωρος
ἔγχωσις
ἐγχωστήριος
ἐγώ
ἐγᾦδα
ἐγώλιος
ἐγᾦμαι
ἐγών
ἑδανόν
ἐδανός
ἐδαφίζω
ἐδάφιον
ἔδαφος
ἐδέατρος
ἐδέθλιον
ἔδεθλον
ἔδεσμα
ἐδεσμάτιον
ἐδεσματοθήκη
ἐδεστής
ἐδεστός
ἐδηδών
ἐδητύς
ἑδνάομαι
ἕδνιος
ἕδνον
ἑδνοφορέω
ἑδνόω
ἑδνωτή
ἑδνωτής
ἔδομαι
ἐδός
ἕδος
ἕδρα
ἑδράζω
ἔδραθον
ἑδραῖος
ἑδραιότης
ἑδραιόω
ἑδραίωμα
ἕδρανον
ἕδρασμα
ἑδρήεις
ἑδριάω
ἑδριάω
ἑδρικός
ἑδρίον
ἑδρίτης
ἑδροδιαστολεύς
ἑδροστρόφος
ἕδρωμα
ἔδω
ἔδω
ἐδωδή
ἐδώδιμος
ἐδωδός
ἑδωλιάζω
ἑδώλιον
ἑδωλιός
ἕδωλον
ἔεδνα
ἐεικοσάβοιος
ἐείκοσι
ἑεῖο
ἔειπα
ἕεις
ἐεισάμην
ἐεισάσθην
ἐέλδομαι
ἐέλμεθα
ἐέλπομαι
ἐεργάθω
ἐερμένος
ἐέρση
ἐἑρχατο
ἑέσσατο
ἕζομαι
ἕηκα
ἔην
ἐῆος
ἐθάς
ἔθειρα
ἐθειράζω
ἐθειράς
ἐθείρω
ἐθελακρίβεια
ἐθελακριβής
ἐθελάστειος
ἐθελεχθρέω
ἐθέλεχθρος
ἐθελημός
ἐθελήμων
ἐθελητός
ἐθελοδουλεία
ἐθελοδουλέω
ἐθελόδουλος
ἐθελοθρησκεία
ἐθελοκακέω
ἐθελοκάκησις
ἐθελοκακία
ἐθελόκακος
ἐθελοκίνδυνος
ἐθελοκωφέω
ἐθελόκωφος
ἐθελοντηδόν
ἐθελοντήν
ἐθελοντήρ
ἐθελοντής
ἐθελοντί
ἐθελοντίς
ἐθελόντως
ἐθελοπονία
ἐθελόπονος
ἐθελόπορνος
ἐθελοπρόξενος
ἐθελορήτωρ
ἐθελόσυχνος
ἐθελότρεπτος
ἐθελουργέω
ἐθελουργία
ἐθελουργός
ἐθελούσιος
ἐθελοφιλόσοφος
ἐθέλω
ἕθεν
ἐθημοσύνη
ἐθήμων
ἐθίζω
ἐθικός
ἔθιμος
ἔθισμα
ἐθισμός
ἐθιστός
ἐθνάρχης
ἐθναρχία
ἐθνηδόν
ἐθνικός
ἐθνίστης
ἔθνος
ἔθος
ἔθρεψα
ἔθω
εἰ
εἷ
εἰ γάρ
εἴ γε
εἰ δ ἄγε
εἰ δέ
εἰ δή
εἰ καί
εἴ κε
εἰ μέν
εἰ μή
εἶ μήν
εἴ ποτε
εἴ που
εἴ πως
εἴ τις
εἶα
εἰάζω
εἱαμενή
εἱανός
εἶαρ
εἰαρόεις
εἰαρόμασθος
εἰαροτερπής
εἵαται
εἴατο
εἴβιμος
εἴβω
εἰδαίνομαι
εἰδάλιμος
εἰδάλλομαι
εἶδαρ
εὶδέα
εἰδείην
εἰδέχθεια
εἰδεχθής
εἰδέω
εἴδημα
εἰδημονικῶς
εἰδήμων
εἴδησις
εἰδητικός
εἰδικός
εἰδογράφος
εἰδοί
εἴδομαι
εἰδομαλίδης
εἰδοποιέω
εἰδοποίημα
εἰδοποίησις
εἰδοποιία
εἰδοποιός
εἶδος
εἰδότως
εἰδοφορέω
εἰδυλίς
εἰδύλλιον
εἰδύλλομαι
εἴδω
εἰδωλεῖον
εἰδωλικός
εἰδωλόθυτον
εἰδωλολατρεία
εἰδωλολατρέω
εἰδωλολάτρης
εἰδωλόμορφος
εἴδωλον
εἰδωλοπλαστέω
εἰδωλόπλαστος
εἰδωλοποιέω
εὶδωλοποίησις
εἰδωλοποιητικός
εἰδωλοποιία
εἰδωλοποιικός
εἰδωλοποιός
εἰδωλουργικός
εἰδωλοφανής
εἰδωλοχαρής
εἶεν
εἶθαρ
εἴθε
εἰθίζω
εἰθισμένως
εἰθύφαλλος
εἶκα
εἰκαδάρχης
εἰκαδισταί
εἰκάζω
εἰκάθω
εἰκαιοβολέω
εἰκαιοβουλία
εἰκαιόβουλος
εἰκαιολογία
εἰκαιολόγος
εἰκαιομυθέω
εἰκαιομυθία
εἰκαιόμυθος
εἰκαιορρημονέω
εἰκαιορρημοσύνη
εἰκαῖος
εἰκαιοσύνη
εἰκαιότης
εἰκάς
εἰκασία
εἴκασις
εἴκασις
εἰκασμός
εἰκαστής
εἰκαστικός
εἰκαστός
εἴκατι
εἰκέλιος
εἰκελόνειρος
εἴκελος
εἰκελόφωνος
εἰκῇ
εἰκοβολέω
εἰκονίζω
εἰκονικός
εἰκόνιον
εἰκόνισμα
εἰκονισμός
εἰκονογραφέω
εἰκονογραφία
εἰκονογράφος
εἰκονολογία
εἰκονομαχία
εἰκονομάχος
εἰκονόμορφος
εἰκονοποιός
εἰκός
εἰκοσάγωνος
εἰκοσάεδρος
εἰκοσαετής
εἰκοσαετία
εἰκοσαετίς
εἰκοσάκις
εἰκοσάκλινος
εἰκοσάκωλος
εἰκοσάκωπος
εἰκοσάμηνος
εἰκοσάπηχυς
εἰκοσαπλάσιος
εἰκοσαπλασίων
εἰκοσαπλοῦς
εἰκοσάριθμος
εἰκοσάς
εἰκοσαστάδιος
εἰκόσατος
εἰκοσάφυλλος
εἰκοσετηρίς
εἰκοσέτης
εἰκοσέτις
εἰκοσήρετμος
εἰκοσήρης
εἴκοσι
εἰκοσιδύω
εἰκοσίεδρος
εὶκοσιεννέα
εἰκοσιέξ
εἰκοσιεπτά
εἰκοσιετής
εἰκοσικαιτέταρτος
εἰκοσίκλινος
εἰκοσίμετρος
εἰκοσίμνως
εἰκοσινήριτος
εἰκόσιοι
εἰκοσιοκτώ
εἰκοσιπενταέτης
εἰκοσιπενταέτις
εἰκοσιπέντε
εἰκοσίπηχυς
εἰκοσιτέσσαρες
εἰκοσόργυιος
εἰκόσορος
εἰκοστάγωνος
εἰκοσταῖος
εἰκοστοέβδομος
εἰκοστολόγος
εἰκοστόπεμπτος
εἰκοστόπρωτος
εἰκοστός
εἰκοστοτέταρτος
εἰκοστώνης
εἰκοτολαλέω
εἰκοτολογέω
εἰκοτολογία
εἰκότως
εἰκτικός
εἴκω
εἴκω
εἰκών
εἰλαδόν
εὶλαπινάζω
εἰλαπιναστής
εἰλαπίνη
εἶλαρ
εἰλαρχέω
εἰλάρχης
εἰλάτινος
εἰλεός
εἰλετίας
εἰλέω
εἱλέω
εἰλεώδης
εἴλη
εἵλη
εἰληδά
εἰληδόν
εἱληθερέω
εἱληθερής
εἰλήλουθα
εἴλημα
εἰληματικός
εἴλησις
εἵλησις
εἰλητικός
εἰλιγγιάω
εἵλιγμα
εἱλικοειδής
εἱλικόεις
εἱλικόμορφος
εἰλικρίνεια
εἰλικρινέω
εἰλικρινής
εἱλικτός
εἰλινδέομαι
εἷλιξ
εἰλιπόδης
εἰλίπους
εἱλισκότωσις
εἱλίσσω
εἱλιτενής
εἱλίχατο
εἴλλω
εἷλον
εἱλόπεδον
εἰλυθμός
εἴλυμα
εἰλυόεις
εἰλυός
εἰλύς
εἴλυσις
εἰλυσπάομαι
εἰλύσπωμα
εἰλυφάζω
εἰλυφάω
εἰλύω
εἴλω
εἵλως
εἱλωτεία
εἱλωτεύω
εἱλωτικός
εἷμα
εἷμαι
εἵμαρμαι
εἱμαρτός
εἱματανωπερίβαλλος
εἰμέν
εἰμές
εἰμί
εἶμι
εἰν
εἰναετής
εἰναετίζομαι
εἰναέτις
εἰνάκις
εἰνακισχίλιοι
εἰνακόσιοι
εἰναλίδινος
εἰνάλιος
εἰναλίφοιτος
εἰνάνυχες
εἰνάπηχυς
εἰνάς
εἰνάτερες
εἴνατος
εἰναφώσσων
εἵνεκα
εἰνί
εἰνόδιος
εἰνοσίφυλλος
εἵνυμι
εἴξασι
εἶξις
εἷο
εἰοικυῖαι
εἷος
εἶπα
εἴπερ
εἴποθεν
εἴποθι
εἶπον
εἶπος
Εἰραφιώτης
εἰράων
εἰργάθω
εἰργμός
εἱργμοφύλαξ
εἱργνύω
εἴργω
εἴρερος
εἰρεσία
εἰρεσιώνη
εἰρέω
εἴρην
εὶρηναγωγέω
εἰρηναῖον
εἰρηναῖος
εἰρηναρχέω
εἰρηνάρχης
εἰρηναρχικός
εἰρήνευσις
εἰρηνεύω
εἰρηνέω
εἰρήνη
εἰρηνικός
εἰρηνοδίκαι
εἰρηνόδοτος
εἰρηνόδωρος
εἰρηνοποιέω
εἰρηνοποίησις
εἰρηνοποιός
εἰρηνοφυλακέω
εἰρηνοφύλαξ
εἰρίνεος
εἴριον
εἱρκτή
εἱρκτοφυλακέω
εἱρκτοφύλαξ
εἱρμός
εἰροκόμος
εἴρομαι
εἰροπόκος
εἰροπόνος
εἶρος
εἰροτόμος
εἰρύσιμον
εἰρύω
εἴρω
εἴρω
εἴρων
εἰρωνεία
εἰρώνευμα
εἰρωνεύομαι
εὶρωνευτής
εἰρωνευτικός
εἰρωνικός
εἰρωτάω
εἰς
εἶς
εἷς
εἰσάγαν
εἰσαγγελεύς
εἰσαγγελία
εἰσαγγέλλω
εὶσάγγελσις
εἰσαγγελτικός
εἰσαγείρω
εἰσάγω
εἰσαγωγεύς
εἰσαγωγή
εἰσαγωγικός
εἰσαγώγιμος
εἰσαείρομαι
εἰσαθρέω
εἰσαίρω
εἰσαίσσω
εἰσαίω
εἰσακοή
εἰσακοντίζω
εἰσακούω
εἰσαλείφω
εἰσάλλομαι
εἰσαμείβω
εἰσαναβαίνω
εἰσαναβολή
εἰσαναγκάζω
εἰσανάγω
εἰσαναλίσκω
εἰσανδρόω
εἰσάνειμι
εἰσανέχω
εἰσανοράω
εἰσανορούω
εἴσαντα
εἰσαντλέω
εἰσάπαν
εἰσάπαξ
εἰσαποβαίνω
εἰσαποκλείω
εἰσαποστέλλω
εἰσαράσσω
εἰσαριθμέω
εἰσαρπζάω
εἰσαρτίζω
εἰσαρύομαι
εἰσᾳττω
εἰσαυγάζω
εἰσαῦθις
εἰσαύριον
εἰσαυτίκα
εἰσαῦτις
εἰσάφασμα
εἰσαφάσσω
εἰσαφίημι
εἰσαφικάνω
εἰσαφικνέομαι
εἰσαφύσσω
εἰσβαίνω
εἰσβάλλω
εἴσβασις
εἰσβατός
εἰσβδάλλω
εἰσβιάζομαι
εἰσβιβάζω
εἰσβλέπω
εἰσβοηθέω
εἰσβολή
εἰσγραφή
εἰσγράφω
εἰσδανείζω
εἰσδέρκομαι
εἰσδέχομαι
εἰσδίδωμι
εἰσδοχεῖον
εἰσδοχή
εἰσδρομή
εἰσδύνω
εἰσδυσις
εἰσδύω
εἰσεάω
εἰσεγγίζω
εἰσεῖδον
εἴσειμι
εἰσέλασις
εἰσελαστικός
εἰσελαύνω
εἰσέλευσις
εἰσελκύω
εἰσέλκω
εἰσεμπορεύομαι
εἰσέπειτα
εἰσεπιδημέω
εἰσέργνῡμι
εἰσέργνυμι
εἰσερπύζω
εἰσέρρω
εἴσερσις
εἰσερύω
εἰσέρχομαι
εἰσέτι
εἰσευπορέω
εἰσέχω
εἰσηγέομαι
εἰσήγημα
εἰσήγησις
εἰσηγητής
εἰσηγητικός
εἰσηγητικός
εἰσηθέω
εἰσήκω
εἰσηλυσίη
εἴσθεσις
εἰσθέω
εἰσθλίβω
εἰσθρώσκω
εἰσιδρύω
εἰσίζομαι
εἰσίημι
εἰσίθμη
εἰσικνέομαι
εἰσιππεύω
εἰσίπταμαι
εἰσιτήριος
εἰσιτητός
εἰσκαθοράω
εἰσκαλέω
εἰσκαταβαίνω
εἰσκαταδύνω
εἴσκειμαι
εἰσκέλλω
εἰσκηρύττω
εἰσκλύζω
εἰσκλύω
εἰσκολυμβάω
εἰσκομιδή
εἰσκομίζω
εἰσκρίνω
εἴσκρισις
εἰσκρούω
εἰσκτάομαι
εἰσκυκλέω
εἰσκύκλημα
εἰσκυλίω
εἰσκωμάζω
εἰσλάμπω
εἰσλεύσσω
εἰσμαίομαι
εἰσματτεύομαι
εἰσμάττω
εἰσμίγνυμι
εἰσνέομαι
εἰσνέω
εἰσνήχομαι
εἰσνοέω
εἰσοδιάζω
εἰσόδιος
εἴσοδος
εἰσοιδαίνω
εἰσοικειόω
εἰσοικέω
εἰσοίκησις
εἰσοικίζω
εἰσοικισμός
εἰσοικοδομέω
εἰσοιστέος
εἰσοιχνέω
εἰσόκε
εἴσομαι
εἰσομόργνυμαι
εἰσόπιν
εἰσοπίσω
εἴσοπτος
εἰσοπτρίζω
εἰσοπτρικός
εἰσοπτρίς
εἰσοπτρισμός
εἰσοπτροειδής
εἴσοπτρον
εἰσοράω
εἰσορμάω
εἰσορμίζω
ἐῖσος
εἰσότε
εἰσοχετεύω
εἰσοχή
εἴσοψις
εἰσόψομαι
εἰσπαίω
εἰσπαραδύομαι
εἰσπέμπω
εἰσπεράω
εἰσπέτομαι
εἰσπηδάω
εἰσπίπτω
εἰσπίτνω
εἰσπίφρημι
εἰσπλέω
εἰσπληρόω
εἴσπλοος
εἰσπνέω
εἰσπνήλας
εἴσπνηλος
εἰσπνοή
εἴσπνοος
εἰσποιέω
εἰσποίησις
εἰσπομπή
εἰσπορεύω
εἰσπορίζω
εἰσπράκτης
εἰσπράκτωρ
εἴσπραξις
εἰσπράσσω
εἰσπτύω
εἰσρέω
εἰσροή
εἴσροος
εἰσσπάω
εἰστελέω
εἰστίθημι
εἰστιμάομαι
εἰστιτρώσκω
εἰστοξεύω
εἰστρέπω
εἰστρέφω
εἰστρέχω
εἰστρυπάω
εἰσύστερον
εἰσφαίνω
εἰσφέρω
εἰσφθείρομαι
εἴσφλασις
εἰσφλάω
εἰσφοιτάω
εἰσφορά
εἰσφορέω
εἰσφράττω
εἰσφρέω
εἰσφύρω
εἰσχειρίζω
εἰσχέω
εἴσω
εἴσωθεν
εἰσωθέω
εἰσωθίζομαι
εἰσωπός
εἶτα
εἴτε
εἶτε
εἶτεν
εἴωθα
εἰωθότως
εἵως
ἐκ
ἔκ-βρασις
ἐκ-μύζησις
ἑκάεργος
ἕκαθεν
ἑκάς
ἑκαστάκις
ἑκαστάτω
ἑκασταχῆ
ἑκασταχόθεν
ἑκασταχόθι
ἕκαστος
ἑκάστοτε
ἑκαστοτέρω
ἑκατεράκις
ἑκατερέω
ἑκάτερθε
ἑκατερίς
ἑκατερομάσχαλος
ἑκάτερος
ἑκατέρωθεν
ἑκατέρωθι
ἑκατέρως
ἑκατέρωσε
ἑκατηβελέτης
ἑκατηβελέτις
ἑκατηβόλος
ἕκατι
ἑκατόγγυιος
ἑκατογκεφάλας
ἑκατογκέφαλος
ἑκατόγκρανος
ἑκατογκρήπις
ἑκατόγχειρ
ἑκατόγχειρος
ἑκατόζυγος
ἑκατόμβαιος
ἑκατομβαιών
ἑκατόμβη
ἑκατόμβοιος
ἑκατόμπεδος
ἑκατομπλασίων
ἑκατόμποδος
ἑκατόμπολις
ἑκατόμπους
ἑκατομπτολίεθρος
ἑκατόμπυλος
ἑκατομφόνια
ἑκατόν
ἑκατονταδόχος
ἑκατοντάδραχμος
ἑκατονταετηρίς
ἑκατονταέτηρος
ἑκατονταετής
ἑκατονταετία
ἑκατονταθύσανος
ἑκατοντακάρηνος
ἑκατοντακέφαλος
ἑκατοντάκις
ἑκατοντάκλινος
ἑκατονταλαντία
ἑκατοντάλαντος
ἑκατοντάμαχος
ἑκατοντάπηχυς
ἑκατονταπλασίων
ἑκατοντάπλεθρος
ἑκατοντάπυλος
ἑκατονταρχέω
ἑκατοντάρχης
ἑκατονταρχία
ἑκατόνταρχος
ἑκατοντάς
ἑκατοντάφυλλος
ἑκατοντάχειρ
ἑκατοντάχοος
ἑκατοντάχρους
ἑκατοντόπυλος
ἑκατοντόργυιος
ἑκατόντορος
ἑκατοντούτης
ἑκατοντοῦτις
ἕκατος
ἑκατοστιαῖος
ἑκατοστοεικοστόγδοον
ἑκατόστομος
ἑκατοστός
ἑκατοστύς
ἐκβάζω
ἐκβαίνω
ἐκβάκχευμα
ἐκβακχεύω
ἐκβάλλω
ἐκβαρβαρόω
ἐκβαρβάρωσις
ἐκβασανίζω
ἐκβάσιος
ἔκβασις
ἐκβατήριος
ἐκβάω
ἐκβεβαιόομαι
ἐκβεβαίωσις
ἐκβήσσω
ἐκβιάζω
ἐκβιβάζω
ἐκβιβασμός
ἐκβιβαστής
ἐκβιβρώσκω
ἔκβιος
ἐκβιόω
ἐκβλαστάνω
ἐκβλάστημα
ἐκβλάστησις
ἐκβλέπω
ἐκβλητικός
ἔκβλητος
ἐκβλύζω
ἔκβλυσις
ἐκβλύω
ἐκβοάω
ἐκβοήθεια
ἐκβοηθέω
ἐκβοήθησις
ἐκβόησις
ἐκβολάς
ἐκβολβίζω
ἐκβόλειον
ἐκβολή
ἐκβολιμαῖος
ἐκβόλιμος
ἐκβόλιος
ἔκβολος
ἐκβόμβησις
ἐκβόσκω
ἐκβράζω
ἔκβρασμα
ἐκβρασμός
ἐκβράσσω
ἐκβροντάω
ἐκβρυχάομαι
ἔκβρωμα
ἐκβυθίζομαι
ἐκβύρσωμα
ἐκβύρσωσις
ἐκγαλακτόω
ἐκγαλάκτωσις
ἐκγαμέομαι
ἐκγαμίζω
ἐκγαμίσκομαι
ἐκγαυρόομαι
ἐκγεγάμεν
ἐκγελάω
ἔκγελως
ἐκγενέτης
ἐκγενής
ἐκγεννάω
ἐκγιγαρτίζω
ἐκγίγνομαι
ἐκγλευκίζομαι
ἐκγλισχραίνω
ἐκγλυφή
ἐκγλύφω
ἐκγοητεύω
ἐκγόνη
ἔκγονος
ἐκγράφω
ἐκγρυτεύω
ἐκδᾳδόομαι
ἐκδαῆναι
ἐκδακρύω
ἐκδανείζω
ἐκδάνεισις
ἐκδανειστής
ἐκδαπανάω
ἐκδεδιῃτημένως
ἐκδεής
ἔκδεια
ἐκδείκνυμι
ἐκδειμαίνω
ἐκδειματόω
ἐκδεινόω
ἐκδειπνέω
ἐκδεκατεύω
ἐκδέκομαι
ἐκδεκτικός
ἐκδέκτωρ
ἔκδεξις
ἐκδέρκομαι
ἐκδερματίζω
ἐκδερματόω
ἐκδέρω
ἐκδεσμεύω
ἐκδεσμέω
ἔκδετος
ἐκδέχομαι
ἐκδέω
ἐκδηθύνω
ἔκδηλος
ἐκδηλόω
ἐκδημαγωγέω
ἐκδημέω
ἐκδημία
ἐκδημιουργέω
ἐκδημοκοπέω
ἔκδημος
ἐκδημοσιεύω
ἐκδιαβαίνω
ἐκδιαιτάομαι
ἐκδιαίτησις
ἐκδιαπρίζω
ἐκδίδαγμα
ἐκδιδάσκω
ἐκδιδράσκω
ἐκδιδύσκω
ἐκδίδωμι
ἐκδιηγέομαι
ἐκδιθυραμβόω
ἐκδικάζω
ἐκδίκαξις
ἐκδικαστής
ἐκδικέω
ἐκδίκημα
ἐκδίκησις
ἐκδικητής
ἐκδικητικός
ἐκδικία
ἔκδικος
ἐκδισκεύω
ἐκδιφρεύω
ἐκδιψάω
ἔκδιψος
ἐκδιώκω
ἐκδίωξις
ἐκδοκιμάζω
ἐκδονέω
ἐκδορά
ἐκδόριος
ἐκδόσιμος
ἔκδοσις
ἐκδότης
ἔκδοτος
ἐκδοχεῖον
ἐκδοχή
ἐκδόχιον
ἐκδρακοντόω
ἐκδραμεῖν
ἕκδραχμος
ἐκδρέπομαι
ἐκδρομάς
ἐκδρομή
ἔκδρομος
ἔκδυμα
ἐκδύνω
ἐκδύσιος
ἔκδυσις
ἐκδυσωπέω
ἐκδυσώπησις
ἐκδύω
ἐκδωριόομαι
ἐκεῖ
ἐκεῖθεν
ἐκεῖθι
ἐκείνῃ
ἐκείνινος
ἐκεῖνος
ἐκεῖσε
ἐκέκαστο
ἐκέκλετο
ἐκεχειρία
ἔκζεμα
ἐκζέννυμι
ἔκζεσις
ἔκζεσμα
ἐκζέω
ἐκζητέω
ἐκζήτησις
ἐκζητητής
ἐκζοφόω
ἐκζῳόομαι
ἐκζωπυρέω
ἐκζωπύρησις
ἑκηβελέτης
ἑκηβολέω
ἑκηβολία
ἑκηβόλος
ἑκηλία
ἕκηλος
ἕκητι
ἐκθαλαττόομαι
ἐκθάλπω
ἐκθαμβέω
ἔκθαμβος
ἐκθαμνίζω
ἐκθαμνόομαι
ἐκθάπτω
ἐκθαρρέω
ἐκθάρρησις
ἐκθάρσημα
ἐκθαυμάζω
ἐκθεάομαι
ἐκθεατρίζω
ἐκθειάζω
ἐκθειασμός
ἐκθειόω
ἔκθεμα
ἐκθεόω
ἐκθεραπεύω
ἐκθερίζω
ἐκθερμαίνω
ἔκθεσις
ἔκθεσμος
ἐκθεσπίζω
ἐκθέω
ἐκθεωρέω
ἐκθέωσις
ἐκθεωτικός
ἐκθηλάζω
ἐκθήλυνσις
ἐκθηλύνω
ἐκθηράομαι
ἐκθηρεύω
ἐκθηριόω
ἐκθησαυρίζω
ἐκθλίβω
ἔκθλιμμα
ἔκθλιψις
ἐκθνήσκω
ἐκθοινάομαι
ἐκθόρνυμαι
ἐκθορυβέω
ἔκθρεψις
ἐκθρηνέω
ἐκθροέω
ἐκθρομβόω
ἐκθρόμβωσις
ἐκθρυλέω
ἐκθρώσκω
ἔκθυμα
ἐκθυμαίνω
ἐκθυμία
ἐκθυμιάω
ἔκθυμος
ἐκθυσία
ἐκθυσιάζω
ἐκθύσιμος
ἔκθυσις
ἔκθυσις
ἐκθυτικός
ἐκθυτικός
ἐκθύω
ἐκθύω
ἐκθωπεύω
ἐκθώπτω
ἐκκαγχάζω
ἐκκαθαίρω
ἐκκαθαρίζω
ἐκκάθαρσις
ἐκκαθεύδω
ἑκκαίδεκα
ἑκκαιδεκαδάκτυλος
ἑκκαιδεκάδωρος
ἑκκαιδεκαέτης
ἑκκαιδεκάκωλος
ἑκκαιδεκάλινος
ἑκκαιδεκαπάλαιστος
ἑκκαιδεκάπηχυς
ἑκκαιδεκαστάδιος
ἑκκαιδεκασύλλαβος
ἑκκαιδεκαταῖος
ἑκκαιδεκατάλαντος
ἑκκαιδέκατος
ἑκκαιδεκέτης
ἑκκαιδεκέτις
ἑκκαιδεκήρης
ἑκκαιεβδομηκονταετηρίς
ἑκκαιεβδομηκονταετηρίς
ἔκκαιρος
ἐκκαίω
ἐκκακέω
ἐκκαλαμάομαι
ἐκκαλέω
ἐκκαλλύνω
ἐκκάλυμμα
ἐκκαλυπτικός
ἐκκαλύπτω
ἐκκάλυψις
ἐκκάμνω
ἐκκανάζω
ἐκκαπηλεύω
ἐκκαρδιόω
ἐκκαρπέω
ἐκκαρπίζομαι
ἐκκαρπόομαι
ἐκκάρπωσις
ἐκκατανύω
ἐκκατεῖδον
ἐκκατεῖδον
ἐκκατέπαλτο
ἐκκατηγορία
ἐκκαυλέω
ἐκκαύλημα
ἐκκαύλησις
ἐκκαυλίζω
ἔκκαυμα
ἔκκαυσις
ἐκκαυστικός
ἐκκαυχάομαι
ἐκκάω
ἔκκειμαι
ἐκκειμένως
ἐκκεινόω
ἐκκείρω
ἐκκέλευθος
ἐκκενόω
ἐκκεντέω
ἐκκέντησις
ἔκκεντρος
ἐκκεντρότης
ἐκκένωσις
ἐκκεραΐζω
ἐκκεράννυμι
ἐκκεχυμένως
ἐκκηραίνω
ἐκκηρυγμός
ἐκκήρυκτος
ἐκκηρύσσω
ἐκκιναιδίζομαι
ἐκκινέω
ἐκκίω
ἐκκλάζω
ἐκκλάω
ἐκκλείω
ἐκκλέπτω
ἐκκληίζω
ἐκκληίω
ἐκκληματόομαι
ἐκκλησία
ἐκκλησιάζω
ἐκκλησιασμός
ἐκκλησιαστήριον
ἐκκλησιαστής
ἐκκλησιαστικός
ἔκκλησις
ἐκκλητεύω
ἐκκλητικός
ἔκκλητος
ἐκκλῄω
ἔκκλιμα
ἐκκλινής
ἐκκλίνω
ἔκκλισις
ἐκκλίτης
ἐκκλιτικός
ἔκκλιτος
ἐκκλύζω
ἔκκλυσμα
ἐκκλώζω
ἐκκναίω
ἐκκνάω
ἐκκοβαλικεύομαι
ἐκκοιλαίνω
ἐκκοιλιάζω
ἐκκοιμάομαι
ἐκκοιτέω
ἐκκοιτία
ἐκκοκκίζω
ἐκκολάπτω
ἐκκόλαψις
ἐκκολυμβάω
ἐκκομιδή
ἐκκομίζω
ἐκκομισμός
ἐκκομπάζω
ἐκκομψεύομαι
ἐκκοπεύς
ἐκκόπευσις
ἐκκοπή
ἔκκοπος
ἐκκοπρέω
ἐκκοπρίζω
ἐκκοπρόω
ἐκκόπρωσις
ἐκκόπτω
ἐκκορακίζω
ἐκκορέω
ἐκκορίζω
ἐκκορυφόω
ἐκκοσμέω
ἐκκόσμησις
ἐκκουφίζω
ἐκκραγγάνω
ἐκκράζω
ἐκκραυγάζω
ἐκκρέμαμαι
ἐκκρεμάννυμι
ἐκκρέμασις
ἐκκρεμής
ἐκκρήμνημι
ἐκκριθιάσας
ἔκκριμα
ἐκκρίνω
ἔκκρισις
ἐκκριτικός
ἔκκριτος
ἐκκροτέω
ἔκκροτος
ἐκκρουνίζω
ἔκκρουσις
ἐκκρουσμός
ἐκκρουστικός
ἔκκρουστος
ἐκκρούω
ἐκκτυπέω
ἐκκυβεύω
ἐκκυβιστάω
ἐκκυέω
ἐκκυκλέω
ἐκκύκλημα
ἐκκύκλησις
ἐκκύκλωμα
ἐκκυλίνδω
ἐκκυλίσιοι
ἐκκυλίω
ἐκκυμαίνω
ἐκκυματίζω
ἐκκυνέω
ἐκκυνηγετέω
ἔκκυνος
ἐκκύπτω
ἐκκυρτόω
ἐκκωδωνίζω
ἐκκωμάζω
ἐκκωφάω
ἐκκωφόω
ἐκλαγχάνω
ἐκλαθέω
ἐκλακτίζω
ἐκλάκτισμα
ἐκλακτισμός
ἐκλαλέω
ἐκλάλησις
ἐκλαλητικός
ἐκλαμβάνω
ἔκλαμπρος
ἐκλαμπρύνω
ἐκλάμπω
ἔκλαμψις
ἐκλανθάνω
ἐκλαξεύω
ἐκλαπάζω
ἐκλάπτω
ἐκλατομέω
ἐκλαχαίνω
ἑκλαχανίζομαι
ἐκλεαίνω
ἐκλέγω
ἔκλειγμα
ἐκλεικτικός
ἐκλειοτριβέω
ἐκλειόω
ἐκλειπτικός
ἐκλείπω
ἐκλειτουργέω
ἐκλείχω
ἔκλειψις
ἐκλεκτικός
ἐκλεκτός
ἐκλελαθεῖν
ἐκλελυμένως
ἔκλεμμα
ἔκλεξις
ἐκλεπίζω
ἐκλέπισις
ἔκλεπτος
ἐκλεπτουργέω
ἐκλεπτύνω
ἐκλεπυρόω
ἐκλέπω
ἐκλευκαίνω
ἔκλευκος
ἔκλεψις
ἐκλήγω
ἐκληθάνω
ἐκλημματισμός
ἐκλήπτωρ
ἐκληρέω
ἔκλησις
ἔκληψις
ἐκλιθολογέω
ἐκλιθόω
ἐκλικμάω
ἐκλιμία
ἐκλιμνάζω
ἐκλιμνόω
ἔκλιμος
ἐκλιμπάνω
ἐκλινάω
ἐκλιπαίνω
ἐκλιπαρέω
ἐκλιπάρησις
ἐκλιπής
ἐκλιχμάομαι
ἐκλογέομαι
ἐκλογεύς
ἐκλογή
ἐκλόγησις
ἐκλογία
ἐκλογίζομαι
ἐκλογισμός
ἐκλογιστής
ἐκλογιστία
ἐκλογιστικός
ἔκλογος
ἔκλογος
ἐκλουτήριον
ἔκλουτρον
ἐκλούω
ἐκλοφίζω
ἐκλόχευμα
ἐκλοχεύω
ἐκλοχίζω
ἐκλοχμόομαι
ἐκλυγίζω
ἐκλυμαίνομαι
ἔκλυρος
ἔκλυσις
ἐκλυσσάω
ἐκλυτήριος
ἔκλυτος
ἐκλυτρόομαι
ἐκλύτρωσις
ἐκλύω
ἐκλωβάω
ἐκλωπίζω
ἐκμαγεῖον
ἔκμαγμα
ἐκμαίνω
ἐκμακαρίζω
ἔκμακτος
ἔκμακτρον
ἐκμαλάσσω
ἐκμαλθακόω
ἐκμανής
ἐκμανθάνω
ἔκμαξις
ἐκμάομαι
ἐκμαραίνω
ἐκμαργόω
ἐκμαρτυρέω
ἐκμαρτυρία
ἐκμαρτύριον
ἐκμασάομαι
ἐκμάσσω
ἐκμαστεύω
ἐκμεθύσκω
ἐκμειλίσσω
ἐκμείρομαι
ἐκμελαίνω
ἐκμέλεια
ἐκμελετάω
ἐκμελετάω
ἐκμελής
ἐκμελίζω
ἐκμεστόω
ἐκμεταλλεύω
ἐκμετρέω
ἐκμέτρησις
ἔκμετρος
ἐκμηκύνω
ἕκμηνος
ἐκμηνύω
ἐκμηρύω
ἐκμηχανάομαι
ἐκμιαίνω
ἐκμιμέομαι
ἐκμίμησις
ἐκμισέω
ἔκμισθος
ἐκμισθόω
ἐκμίσθωσις
ἐκμολεῖν
ἐκμορφόω
ἐκμουσόω
ἐκμοχθέω
ἐκμοχλεύω
ἐκμυελίζω
ἐκμυζάω
ἐκμυζηθμός
ἐκμύζω
ἐκμυθόω
ἐκμυκάομαι
ἐκμυκτηρίζω
ἐκμυσάττομαι
ἐκμύττομαι
ἐκναρκάω
ἐκναυλόω
ἐκναυσθλόω
ἐκνεάζω
ἐκνεασμός
ἐκνέμω
ἐκνεοττεύω
ἐκνευρίζω
ἐκνευρόω
ἔκνευσις
ἐκνεύω
ἐκνέφελος
ἐκνεφίας
ἐκνεφόομαι
ἐκνέω
ἐκνηπιόω
ἐκνηστεύω
ἐκνήφω
ἐκνήχομαι
ἔκνηψις
ἐκνικάω
ἐκνικημα
ἐκνίκησις
ἐκνίπτω
ἐκνιτρόω
ἔκνιψις
ἐκνοέω
ἔκνοια
ἐκνομή
ἐκνόμιος
ἔκνομος
ἔκνοος
ἐκνοσηλεύω
ἐκνοστέω
ἐκνοσφίζομαι
ἐκξυλόω
ἑκοντηδόν
ἑκοντής
ἑκοντί
ἑκουσιάζομαι
ἑκουσιασμός
ἑκουσιαστί
ἑκούσιος
ἑκουσιότης
ἐκπαγλέομαι
ἔκπαγλος
ἐκπαθαίνομαι
ἐκπάθεια
ἐκπαθής
ἐκπαίδευμα
ἐκπαιδεύω
ἐκπαίζω
ἐκπαιφάσσω
ἐκπαίω
ἔκπαλαι
ἐκπαλαίω
ἐκπαλέω
ἐκπαλής
ἐκπάλησις
ἐκπάλλω
ἐκπανουργέω
ἐκπαντός
ἐκπαππόομαι
ἐκπαρθενεύω
ἐκπαταγέω
ἐκπατάσσω
ἐκπατέω
ἐκπάτιος
ἔκπαυμα
ἔκπαυμα
ἐκπαύω
ἐκπαφλάζω
ἐκπαφλασμός
ἐκπαχύνω
ἐκπείθω
ἐκπειράζω
ἐκπειράω
ἐκπέλει
ἐκπελεκάω
ἐκπελέκημα
ἐκπέμπω
ἔκπεμψις
ἐκπεπαίνω
ἐκπεπτάμενος
ἐκπέπτω
ἐκπεραίνω
ἐκπεραιόω
ἐκπέραμα
ἐκπεράω
ἐκπερδικίζω
ἐκπέρθω
ἐκπεριάγω
ἐκπερίειμι
ἐκπεριέρχομαι
ἐκπερίιξις
ἐκπεριλαμβάνω
ἐκπερινοστέω
ἐκπεριοδεύω
ἐκπεριπλέω
ἐκπεριπλώω
ἐκπεριπορεύομαι
ἐκπερισπασμός
ἐκπεριτρέχω
ἐκπερονάω
ἐκπέρυσι
ἐκπέσσω
ἐκπέταλος
ἐκπέταμαι
ἐκπετάννυμι
ἐκπέτασις
ἐκπέτασμα
ἐκπετήσιμος
ἐκπέτομαι
ἐκπεύθομαι
ἔκπεψις
ἐκπήγνυμι
ἐκπηδάω
ἐκπηδέω
ἐκπήδημα
ἐκπήδησις
ἐκπηκτικός
ἐκπηνίζομαι
ἔκπηξις
ἐκπηρόω
ἕκπηχυς
ἐκπιάζω
ἐκπιδύομαι
ἐκπιέζω
ἐκπίεσις
ἐκπίεσμα
ἐκπιεσμός
ἐκπιεστήριον
ἐκπιεστός
ἐκπικράζω
ἐκπικραίνω
ἔκπικρος
ἐκπικρόω
ἐκπίκρωσις
ἐκπίμπλημι
ἐκπίνω
ἐκπιπράσκω
ἐκπίπτω
ἐκπιτνέω
ἐκπιτύζω
ἐκπλαγής
ἐκπλάσσω
ἐκπλατύνω
ἐκπλεθρίζω
ἕκπλεθρος
ἐκπλεονάζω
ἔκπλεος
ἕκπλευρος
ἔκπλευσις
ἐκπλέω
ἔκπλεως
ἐκπλήγδην
ἐκπλήγνυμι
ἐκπληκτικός
ἔκπληκτος
ἐκπλημμυρέω
ἔκπληξις
ἐκπληρόω
ἐκπλήρωμα
ἐκπλήρωσις
ἐκπληρωτής
ἐκπλήσσω
ἐκπλινθεύω
ἐκπλίσσω
ἐκπλοκή
ἔκπλοος
ἐκπλύνω
ἔκπλυσις
ἔκπλυτος
ἐκπλώω
ἐκπνείω
ἐκπνευματόω
ἐκπνευμάτωσις
ἔκπνευσις
ἐκπνέω
ἐκπνίγω
ἐκπνοή
ἔκπνοια
ἔκπνοος
ἐκποδών
ἔκποθεν
ἐκποιέω
ἐκποίησις
ἐκποίητος
ἐκποικίλλω
ἐκποκίζω
ἐκπολεμέω
ἐκπολεμόω
ἐκπολέμωσις
ἐκπολίζω
ἐκπολιορκέω
ἐκπολιτεύω
ἔκπομα
ἐκπομπεύω
ἐκπομπή
ἐκπονέω
ἐκπονηρεύω
ἐκπόρευμα
ἐκπόρευσις
ἐκπορεύω
ἐκπορθέω
ἐκπόρθησις
ἐκπορθήτωρ
ἐκπορθμεύω
ἐκπορίζω
ἐκπορνεύω
ἐκποτέομαι
ἕκπους
ἐκπράκτης
ἐκπράκτωρ
ἔκπραξις
ἐκπράσσω
ἐκπραύνω
ἐκπρεμνίζω
ἐκπρέπεια
ἐκπρεπής
ἐκπρεπόντως
ἐκπρέπω
ἔκπρησις
ἐκπρησμός
ἐκπρήσσω
ἐκπρίασθαι
ἐκπρίζω
ἔκπρισις
ἔκπρισμα
ἐκπρίω
ἐκπροθεσμέω
ἐκπρόθεσμος
ἐκπροθέω
ἐκπροθρώσκω
ἐκπροθυμέομαι
ἐκπροίημι
ἐκπροικίζω
ἐκπροκαλέομαι
ἐκπροκρίνω
ἐκπρολείπω
ἐκπρομολεῖν
ἐκπροπίπτω
ἐκπρορέω
ἐκπροτιμάω
ἐκπροφαίνω
ἐκπροφέρω
ἐκπροφεύγω
ἐκπροχέω
ἐκπρυμνίζω
ἐκπτερνίζω
ἐκπτερόω
ἐκπτερύσσομαι
ἐκπτήσσω
ἐκπτοέω
ἔκπτοιος
ἔκπτυξις
ἔκπτυσις
ἔκπτυσμα
ἐκπτύω
ἔκπτωμα
ἔκπτωσις
ἐκπυέω
ἐκπύημα
ἐκπύησις
ἐκπυητικός
ἐκπυίσκω
ἐκπυνθάνομαι
ἐκπυόω
ἐκπυρηνίζω
ἐκπυρήνισις
ἐκπυρήνισμα
ἐκπυριάω
ἔκπυρος
ἐκπυρόω
ἐκπυρσεύω
ἐκπύρωσις
ἔκπυστος
ἐκπυτίζω
ἔκπωμα
ἐκπωμάτιον
ἐκπωματοποιός
ἐκπωτάομαι
ἐκραβδίζω
ἐκραγή
ἐκραίνω
ἐκραίω
ἐκρέω
ἔκρηγμα
ἐκρήγνυμι
ἔκρηξις
ἐκρήσσω
ἔκριζος
ἐκριζόω
ἐκρίζωσις
ἐκριζωτής
ἔκριμμα
ἔκριν
ἐκρινέω
ἐκρινίζω
ἐκριπίζω
ἐκρῑπισμός
ἐκριπτέω
ἐκρίπτω
ἔκριψις
ἐκροή
ἐκροιβδέω
ἐκρομβέω
ἔκροος
ἐκροφέω
ἔκρυθμος
ἐκρύομαι
ἐκρυπαρόω
ἐκρύπτω
ἔκρυσις
ἐκσαγηνεύω
ἐκσαλάσσω
ἐκσαλεύω
ἐκσαόω
ἐκσαρκίζω
ἐκσαρκόω
ἐκσάρκωμα
ἐκσαρόω
ἐκσείω
ἐκσεμνύνω
ἐκσεύω
ἐκσημαίνω
ἐκσήπω
ἐκσιγάω
ἐκσίγησις
ἐκσῑφωνιζω
ἐκσιωπάω
ἐκσκαλεύω
ἐκσκάπτω
ἐκσκεδάννυμι
ἐκσκευάζω
ἔκσκευος
ἔκσκηνος
ἐκσκορπισμός
ἐκσμάω
ἐκσοβέω
ἐκσπάω
ἐκσπένδω
ἐκσπερματίζω
ἐκσπερματόομαι
ἐκσπεύδω
ἐκσπογγίζω
ἔκσπονδος
ἑκστάδιος
ἐκστασιάζω
ἔκστασις
ἐκστατικός
ἐκστέλλω
ἐκστέφω
ἐκστηθίζω
ἔκστιλβος
ἐκστίλβω
ἐκστραγγίζω
ἐκστρατεία
ἐκστρατεύσιμος
ἐκστράτευσις
ἐκστρατεύω
ἐκστρατοπεδεύω
ἐκστρέφω
ἐκστροφή
ἐκσυριγγόω
ἐκσυρίζω
ἐκσύρω
ἐκσφενδονάω
ἐκσφενδονίζω
ἐκσφραγίζω
ἐκσφράγισμα
ἐκσχίζω
ἐκσωρεύω
ἔκτα
ἐκταγή
ἐκτάδην
ἐκτάδιος
ἐκταδόν
ἑκταῖος
ἐκταλαιπωρέω
ἐκταλαντόω
ἔκταμα
ἔκταμε
ἔκταμεν
ἐκτάμνω
ἔκταν
ἐκτανύω
ἔκταξις
ἐκταπεινόω
ἐκταρακτικός
ἐκτάραξις
ἐκταράσσω
ἐκταρβέω
ἐκταριχεύω
ἐκταρσόω
ἔκτασις
ἐκτάσσω
ἐκτατικός
ἐκταφρεύω
ἐκτείνω
ἐκτειχίζω
ἐκτειχισμός
ἐκτεκμαίρομαι
ἐκτεκνόω
ἐκτελέθω
ἐκτελειόω
ἐκτελείω
ἐκτελείωσις
ἐκτελεόω
ἐκτελευτάω
ἐκτελέω
ἐκτελής
ἐκτέμνω
ἐκτένεια
ἐκτενής
ἔκτεξις
ἑκτέος
ἐκτεταγμένως
ἐκτεταμένως
ἑκτεύς
ἐκτεύχω
ἐκτεφρόω
ἐκτέφρωσις
ἐκτεχνάομαι
ἐκτήκω
ἑκτημόριος
ἑκτημορίτης
ἔκτηξις
ἐκτιθασεύω
ἐκτίθημι
ἐκτιθηνέω
ἑκτικεύομαι
ἑκτικός
ἐκτίκτω
ἐκτιλάω
ἐκτίλλω
ἐκτιμάω
ἐκτίμησις
ἔκτιμος
ἑκτιναγμός
ἐκτίναξις
ἐκτινάσσω
ἐκτίννυμι
ἐκτίνω
ἔκτισις
ἔκτισμα
ἐκτιτθεύω
ἐκτιτράω
ἐκτιτρώσκω
ἔκτμημα
ἔκτμησις
ἔκτοθεν
ἐκτόθεν
ἔκτοθι
ἐκτοιχωρυχέω
ἔκτοκον
ἐκτολμάω
ἔκτολμος
ἐκτολυπεύω
ἐκτομάς
ἐκτομεύς
ἐκτομή
ἐκτομίας
ἐκτομίς
ἔκτομον
ἔκτομος
ἔκτονος
ἐκτονόω
ἐκτοξεύω
ἐκτοπίζω
ἐκτόπιος
ἐκτοπισμός
ἐκτοπιστικός
ἔκτοπος
ἐκτορέω
ἐκτορμέω
ἐκτορνεύω
ἕκτος
ἑκτός
ἐκτός
ἔκτοσε
ἔκτοσθε
ἔκτοτε
ἐκτραγῳδέω
ἐκτράπεζος
ἐκτραπελογάστωρ
ἐκτράπελος
ἐκτραχηλίζω
ἐκτραχύνω
ἐκτρέπω
ἐκτρέφω
ἐκτρέχω
ἔκτρησις
ἐκτριαινόω
ἐκτριβή
ἐκτρίβω
ἔκτριμμα
ἐκτριχόω
ἔκτριψις
ἐκτροπή
ἐκτροπίας
ἐκτρόπιμος
ἐκτρόπιον
ἔκτροπος
ἐκτροφή
ἐκτροχάζω
ἐκτρυγάω
ἐκτρυγίζω
ἐκτρυπάω
ἐκτρύπημα
ἐκτρύπησις
ἐκτρυφάω
ἐκτρυχόω
ἐκτρυχόω
ἐκτρυχόω
ἐκτρύχω
ἐκτρύχω
ἐκτρύχω
ἐκτρύω
ἐκτρώγω
ἔκτρωμα
ἐκτρωματαῖος
ἔκτρωσις
ἐκτρώσκω
ἐκτρωσμός
ἐκτρωτικός
ἑκτυλίσσω
ἐκτυλόω
ἐκτυλωτικός
ἐκτυμπάνωσις
ἔκτυπε
ἐκτυπέω
ἔκτυπος
ἐκτυπόω
ἐκτύπωμα
ἐκτύπωσις
ἐκτυραννέω
ἐκτυφλόω
ἐκτύφλωσις
ἐκτύφλωσις
ἔκτυφος
ἐκτυφόω
ἐκτύφω
ἕκτωρ
ἑκυρά
ἑκυρός
ἐκφαγεῖν
ἐκφαιδρύνω
ἐκφαίνω
ἐκφαλαγγέω
ἐκφάνδην
ἐκφανέω
ἐκφανής
ἐκφανίζω
ἔκφανσις
ἐκφαντάζομαι
ἑκφαντικός
ἐκφαντορία
ἐκφαντορικός
ἐκφάντωρ
ἐκφάσθαι
ἔκφασις
ἐκφατνίζω
ἐκφάτνισμα
ἐκφάτως
ἐκφαυλίζω
ἐκφαυλισμός
ἔκφαυλος
ἐκφερεμυθέω
ἐκφέρω
ἐκφεύγω
ἐκφευκτικός
ἐκφεύξιμος
ἔκφευξις
ἔκφημι
ἐκφθείρω
ἐκφθίνω
ἐκφιλέω
ἐκφλαίνω
ἐκφλαυρίζω
ἐκφλεγματόομαι
ἐκφλέγω
ἐκφλίβω
ἐκφλογίζω
ἐκφλογόω
ἐκφλόγωσις
ἐκφλυαρέω
ἐκφλυνδάνω
ἐκφλύσσω
ἐκφλύω
ἐκφοβέω
ἐκφόβηθρον
ἐκφόβημα
ἐκφόβησις
ἔκφοβος
ἐκφοινίσσω
ἐκφοιτάω
ἐκφοίτησις
ἐκφορά
ἐκφορέω
ἐκφόρημα
ἐκφόρησις
ἐκφορικός
ἐκφόριον
ἔκφορος
ἐκφορτίζομαι
ἐκφορτόω
ἐκφράζω
ἐκφρακτικός
ἐκφρασείδιον
ἔκφρασις
ἐκφράσσω
ἐκφραστικός
ἐκφρέω
ἐκφρονέω
ἐκφροντίζω
ἐκφρόντισις
ἐκφροσύνη
ἐκφρύττω
ἔκφρων
ἐκφυάς
ἐκφυγγάνω
ἔκφυγε
ἐκφυγή
ἐκφυής
ἐκφυλάσσω
ἐκφυλλίζω
ἐκφυλλοφορέω
ἐκφυλλοφόρησις
ἐκφυλλοφορία
ἔκφυλος
ἔκφυμα
ἔκφυξις
ἐκφύρω
ἐκφυσάω
ἐκφύσημα
ἐκφύσησις
ἐκφυσιά
ἔκφυσις
ἐκφυτεύω
ἐκφύω
ἐκφωνέω
ἐκφώνημα
ἐκφώνησις
ἐκφωτίζω
ἐκχαλάω
ἐκχαλινόω
ἐκχαλκεύω
ἐκχαραδρόω
ἐκχαράσσω
ἐκχαρυβδαίνω
ἐκχαρυβδίζω
ἐκχαυνόω
ἐκχέζω
ἐκχεύω
ἐκχέω
ἐκχιλόω
ἐκχλευάζω
ἐκχλοιόομαι
ἐκχοιριλόω
ἐκχολάω
ἐκχολόω
ἐκχόλωσις
ἐκχονδρίζω
ἐκχορδόω
ἐκχορεύω
ἐκχράω
ἐκχρέμπτομαι
ἐκχρηματίζομαι
ἐκχρησμῳδέω
ἐκχρώννυμι
ἐκχυλίζω
ἐκχυλόω
ἔκχυμα
ἐκχύμενος
ἐκχυμίζω
ἐκχυμόομαι
ἐκχύμωμα
ἐκχύμωσις
ἐκχύνω
ἔκχυσις
ἐκχύτης
ἔκχυτος
ἐκχωνεύω
ἐκχώννυμι
ἐκχωρέω
ἐκχώρησις
ἔκψηγμα
ἔκψυξις
ἐκψύχω
ἔκω
ἑκών
ἐλάα
ἐλάδιον
ἐλαία
ἐλαίαγνος
ἐλαιάεις
ἐλαιακόνη
ἐλαιαλογέω
ἐλαιάς
ἐλαίζω
ἐλαιήεις
ἐλαιηρός
ἐλαικός
ἐλαίνεος
ἐλάινος
ἐλαιοβαφής
ἐλαιοβραχής
ἐλαιοβρεχής
ἐλαιόβροχος
ἐλαιόδευτος
ἐλαιοδόκος
ἐλαιοειδής
ἐλαιοθέσιον
ἐλαιόθηλος
ἐλαιόθρεπτος
ἐλαιοκάπηλος
ἐλαιόκλαδος
ἐλαιοκομέω
ἐλαιοκομία
ἐλαιοκομικός
ἐλαιοκόμος
ἐλαιόκομος
ἐλαιολογέω
ἐλαιολόγος
ἐλαιόμελι
ἐλαιομετρέω
ἔλαιον
ἐλαιοπινής
ἐλαιοπληθής
ἐλαιοποιία
ἐλαιόπρωρος
ἐλαιοπωλεῖον
ἐλαιοπώλης
ἔλαιος
ἐλαιόσπονδα
ἐλαιοστάφυλος
ἐλαιοτριβεῖον
ἐλαιοτρόπιον
ἐλαιοτρυγητός
ἐλαιότρυγον
ἐλαιουργεῖον
ἐλαιουργία
ἐλαιοφιλοφάγος
ἐλαιοφόρος
ἐλαιοφυής
ἐλαιόφυλλον
ἐλαιοφυτεία
ἐλαιόφυτος
ἐλαιοχριστία
ἐλαιόχροος
ἐλαιοχυτέω
ἐλαιόω
ἐλαίς
ἐλαιστήρ
ἐλαιώδης
ἐλαιών
ἕλανδρος
ἑλάνη
ἐλαολόγος
ἐλαπρός
ἔλασα
ἐλασᾶς
ἐλασείω
ἐλασία
ἐλασίβροντος
ἐλάσιος
ἐλάσιππος
ἔλασις
ἐλασίχθων
ἔλασμα
ἐλασμάτιον
ἐλασμός
ἐλασσόνως
ἐλασσόω
ἐλάσσωμα
ἐλάσσων
ἐλαστής
ἐλαστρέω
ἐλάτειρα
ἐλάτη
ἐλατηίς
ἐλατήρ
ἐλατήριος
ἐλάτης
ἐλατικός
ἐλάτινος
ἐλατός
ἐλατρεύς
ἐλαττονάκις
ἐλαττονέω
ἐλαττονότης
ἐλάττωσις
ἐλαττωτικός
ἐλαύνω
ἐλάφειος
ἐλαφηβολία
ἐλαφηβόλια
ἐλαφηβολιών
ἐλαφηβόλος
ἐλαφικόν
ἐλαφίνης
ἐλάφιον
ἐλάφιος
ἐλαφίς
ἐλαφοβόλος
ἐλαφόβοσκον
ἐλαφογενής
ἐλαφοειδής
ἐλαφόκρανος
ἐλαφοκτόνος
ἐλαφόπους
ἔλαφος
ἐλαφοσκόροδον
ἐλαφοσσοίη
ἐλαφρία
ἐλαφρίζω
ἐλαφρόγειος
ἐλαφρόνοος
ἐλαφρόπους
ἐλαφρός
ἐλαφρότης
ἐλαφρύνω
ἐλάφρωσις
ἐλαφώδης
ἐλαχιστάκις
ἐλάχιστος
ἐλαχός
ἐλαχυπτέρυξ
ἐλαχύς
ἐλάω
ἐλαών
ἔλδομαι
ἔλδωρ
ἐλέα
ἐλέαγνος
ἐλεαίρω
ἐλεᾶς
ἐλέατρος
ἐλεγαίνω
ἐλεγεία
ἐλεγειακός
ἐλεγείνω
ἐλεγειογράφος
ἐλεγεῖον
ἐλεγειοποιητής
ἐλεγειοποιός
ἐλεγεῖος
ἐλεγῖνος
ἐλεγκτήρ
ἐλεγκτικός
ἐλεγμός
ἐλεγξίγαμος
ἐλεγξῖνος
ἔλεγξις
ἔλεγος
ἐλεγχείη
ἐλεγχήεις
ἐλεγχής
ἐλεγχοειδής
ἔλεγχος
ἔλεγχος
ἐλέγχω
ἐλεδεμνάς
ἑλεδώνη
ἑλέειν
ἐλεεινολογέομαι
ἐλεεινολογία
ἐλεεινός
ἐλεεινότης
ἐλεέω
ἐλεημονικός
ἐλεημοσύνη
ἐλεήμων
ἐλεητικός
ἐλεητύς
ἑλειήτης
ἑλεῖν
ἐλεινός
ἑλειοβάτης
ἑλειογενής
ἑλειονόμος
ἑλειός
ἑλειοσέλινον
ἑλειότροφος
ἑλειόχρυσος
ἔλεκτο
ἐλελεῦ
ἐλελίζω
ἐλελίστροφος
ἐλελισφακίτης
ἐλελίσφακον
ἐλελίσφακος
ἐλελίχθημα
ἐλελίχθων
ἑλένας
ἑλένη
ἑλενηφορέω
ἑλενηφόρια
ἑλένιον
ἐλεοδύτης
ἐλεόθρεπτος
ἐλεοκόπος
ἐλεόν
ἐλεόν
ἐλεός
ἔλεος
ἑλεοσέλινον
ἑλέπολις
ἑλέπτολις
ἑλεσπίς
ἑλετός
ἐλευθερία
ἐλευθέρια
ἐλευθεριάζω
ἐλευθεριαστικός
ἐλευθερικός
ἐλευθέριος
ἐλευθεριότης
ἐλευθερόπαις
ἐλευθεροποιός
ἐλευθεροπραξία
ἐλευθεροπρασίου
ἐλευθεροπρέπεια
ἐλευθεροπρεπής
ἐλεύθερος
ἐλευθεροστομέω
ἐλευθεροστομία
ἐλευθερόστομος
ἐλευθερουργός
ἐλευθερόω
ἐλευθέρωσις
ἐλευθερωτής
ἐλεύθω
ἔλευσις
ἐλεφαίρομαι
ἐλεφανταγωγός
ἐλεφαντάρχης
ἐλεφανταρχία
ἐλεφάντειος
ἐλεφαντίασις
ἐλεφαντιασμός
ἐλεφαντιάω
ἐλεφαντίνεος
ἐλεφάντινος
ἐλεφαντίσκιον
ἐλεφαντιστής
ἐλεφαντόβοτος
ἐλεφαντόδετος
ἐλεφαντοθήρας
ἐλεφαντοκόλλητος
ἐλεφαντοκομία
ἐλεφαντόκωπος
ἐλεφαντομαχία
ἐλεφαντομάχος
ἐλεφαντόπηχυς
ἐλεφαντόπους
ἐλεφαντοτόμος
ἐλεφαντουργική
ἐλεφαντουργός
ἐλεφαντοφάγος
ἐλεφαντοφανής
ἐλεφαντώδης
ἐλέφας
ἐλεφιτίς
ἐλέωτρις
ἔλη
ἑληθερέω
ἑληθερής
ἐλήλυθα
ἐλθεῖν
ἑλίγδην
ἕλιγμα
ἑλιγματώδης
ἑλιγμός
ἑλικάμπυξ
ἑλικαυγής
ἑλίκη
ἑλικηδόν
ἑλικίας
ἑλικοβλέφαρος
ἑλικοβόστρυχος
ἑλικογραφέω
ἑλικοδρόμος
ἑλικοειδής
ἑλικόεις
ἑλικοκέρατος
ἑλικόρροος
ἑλικός
ἑλικτήρ
ἑλικτήρια
ἑλικτός
ἑλικώδης
ἑλικών
ἑλικῶπις
ἑλικωπός
ἑλίκωψ
ἕλινος
ἐλινύες
ἐλινύω
ἕλιξ
ἕλιξις
ἑλιξόκερως
ἑλιξοπόρος
ἑλίσσω
ἑλίτροχος
ἑλίχρυσος
ἑλκαίνω
ἕλκανον
ἑλκανόω
ἑλκεσίπεπλος
ἑλκεσίχειρος
ἑλκετρίβων
ἑλκεχίτων
ἑλκέω
ἑλκηδόν
ἑλκήεις
ἑλκηθμός
ἕλκηθρον
ἕλκημα
ἑλκητήρ
ἑλκοποιέω
ἑλκοποιός
ἔλκος
ἑλκόω
ἑλκτικός
ἑλκύδριον
ἑλκυθμός
ἕλκυσις
ἕλκυσμα
ἑλκυσμός
ἑλκυστάζω
ἑλκυστήρ
ἑλκυστικός
ἑλκυστίνδα
ἑλκύω
ἕλκω
ἑλκώδης
ἕλκωμα
ἑλκωματικός
ἕλκωσις
ἑλκωτικός
ἐλλά
ἔλλαβε
ἔλλαθι
ἐλλαμβάνομαι
ἐλλαμπρύνομαι
ἐλλαμπτικός
ἐλλάμπω
ἔλλαμψις
Ἑλλανοδίκαι
ἑλλανοδικαιών
ἑλλανοδικέω
ἑλλεβοριάω
ἑλλεβορίζω
ἑλλεβορίνη
ἑλλεβορισμός
ἑλλεβορίτης
ἑλλεβοροποσία
ἑλλέβορος
ἐλλεδανός
ἔλλειμμα
ἐλλειπασμός
ἐλλειπής
ἐλλειπόντως
ἐλλειπτικός
ἐλλείπω
ἐλλείχω
ἔλλειψις
ἔλλερος
ἔλλεσχος
ἔλλετε
ἑλληνίζω
ἑλληνισμός
ἑλληνιστής
ἑλληνιστί
ἑλληνοδίκαι
ἑλληνοκοπέω
ἑλληνοταμία
ἑλληνοταμίαι
ἑλλησποντίας
ἐλλιμενίζω
ἐλλιμενικός
ἐλλιμένιος
ἐλλιμένισις
ἐλλιμενιστής
ἐλλιμνάζω
ἐλλιμπάνω
ἐλλιμπάνω
ἐλλινέω
ἔλλινος
ἐλλιπής
ἐλλοβίζω
ἐλλόβιον
ἐλλοβόκαρπος
ἔλλοβος
ἐλλοβοσπέρματος
ἐλλοβώδης
ἐλλογέω
ἐλλογίζω
ἐλλόγιμος
ἔλλογος
ἐλλοπεύω
ἐλλοπίας
ἐλλόπιδας
ἐλλοπιεύω
ἔλλοπος
ἑλλός
ἐλλός
ἑλλοφόνος
ἐλλοχάω
ἐλλόχησις
ἐλλοχίζω
ἔλλοψ
ἔλλυπος
ἐλλύτης
ἐλλυχνιάζω
ἐλλύχνιον
ἐλλυχνιωτός
ἐλλωβάομαι
ἕλμιγξ
ἑλμινθιάω
ἑλμίνθιον
ἑλμινθοβότανον
ἑλμινθώδης
ἕλμινς
ἑλξίνη
ἕλξις
ἑλόνομος
ἕλος
ἔλοψ
ἐλπιδοδώτης
ἐλπιδοκοπέω
ἐλπιδοποιέω
ἐλπίζω
ἐλπίς
ἔλπισμα
ἐλπιστικός
ἔλπω
ἔλσαι
ἔλυμα
ἔλυμος
ἔλυτρον
ἐλυτρόω
ἐλύω
ἑλώδης
ἕλωρ
ἑλώριον
ἑλώριος
ἐμ-πειροπόλεμος
ἐμαυτοῦ
ἔμβα
ἐμβαβάζω
ἐμβάδας
ἐμβαδίζω
ἐμβάδιον
ἐμβαδομετρικός
ἐμβαδόν
ἐμβαδόν
ἔμβαθρα
ἐμβαθύνω
ἐμβαίνω
ἐμβακχεύω
ἐμβάλλω
ἔμβαμμα
ἔμβαμμα
ἐμβαπτίζω
ἐμβάπτω
ἐμβαρύθω
ἐμβάς
ἐμβασικοίτας
ἐμβασίκοιτος
ἐμβασιλεύω
ἐμβάσιος
ἔμβασις
ἐμβασίχυτρος
ἐμβαστάζω
ἐμβατεία
ἐμβατεύω
ἐμβατέω
ἐμβατήριος
ἐμβάτης
ἐμβάφιος
ἐμβεβαιόω
ἐμβεβηλόω
ἐμβελής
ἐμβιβάζω
ἔμβιος
ἐμβιοτεύω
ἐμβιόω
ἐμβίωσις
ἐμβιωτήριον
ἐμβλάπτω
ἐμβλαστάνω
ἐμβλάστησις
ἔμβλεμμα
ἐμβλέπω
ἔμβλεψις
ἔμβλημα
ἔμβλησις
ἐμβοάω
ἐμβόημα
ἐμβόησις
ἐμβοθρεύω
ἔμβοθρος
ἐμβοθρόω
ἐμβολάς
ἐμβολεύς
ἐμβολή
ἐμβολιμαῖος
ἐμβόλιμος
ἐμβόλιον
ἐμβόλισμα
ἐμβολισμός
ἐμβολοδέτης
ἐμβολοειδής
ἔμβολον
ἐμβομβέω
ἐμβόσκω
ἐμβραδύνω
ἔμβραχυ
ἔμβρεγμα
ἐμβρέμομαι
ἔμβρεφος
ἐμβρέχω
ἐμβρίθεια
ἐμβριθής
ἐμβρίθω
ἐμβριμάομαι
ἐμβρίμημα
ἐμβρονταῖον
ἐμβροντάω
ἐμβροντησία
ἐμβρόντητος
ἐμβροχάς
ἐμβροχή
ἐμβροχίζω
ἔμβροχος
ἐμβρύειος
ἐμβρύκω
ἐμβρυοδόχος
ἐμβρυοθλάστης
ἐμβρύοικος
ἐμβρυοκτόνος
ἔμβρυον
ἔμβρυος
ἐμβρυοσφάκτης
ἐμβρυοτομέω
ἐμβρυοτομία
ἐμβρυουλκέω
ἐμβρυουλκία
ἐμβρυουλκός
ἔμβρωμα
ἐμβρωματίζω
ἐμβυθίζω
ἐμβύθιος
ἐμβυκανάω
ἐμβυρσόω
ἐμβύω
ἐμβώμιος
ἐμέ
ἐμέθεν
ἔμεν
ἐμέν
ἕμεν
ἐμεσία
ἔμεσις
ἔμεσμα
ἐμετηρίζω
ἐμετήριος
ἐμετιάω
ἐμετικός
ἐμετοποιέομαι
ἐμετοποιός
ἔμετος
ἐμετώδης
ἐμεῦ
ἐμέω
ἐμεωυτοῦ
ἐμί
ἐμίας
ἐμίν
ἐμμαίνομαι
ἔμμαλλος
ἐμμανής
ἐμμαπέω
ἐμμαπέως
ἐμμάρτυρος
ἐμμάσσομαι
ἐμματάζω
ἐμματαιάζω
ἐμματέω
ἐμμάχομαι
ἐμμέθοδος
ἐμμεθύσκομαι
ἐμμειδιάω
ἐμμέλεια
ἐμμελετάω
ἐμμελέτημα
ἐμμελής
ἐμμεμαώς
ἐμμέμονα
ἔμμεν
ἐμμενετέος
ἐμμενετικός
ἐμμενής
ἐμμενητικός
ἐμμένω
ἐμμερίζω
ἐμμέριμνος
ἐμμεσιτεύω
ἔμμεσος
ἔμμεστος
ἐμμεστόω
ἐμμετεωρίζω
ἐμμετρέω
ἐμμετρία
ἔμμετρος
ἐμμετρότης
ἐμμήνιος
ἔμμηνις
ἔμμηνος
ἔμμηρος
ἔμμητρος
ἐμμί
ἐμμίγνυμι
ἔμμιλτος
ἐμμίμνω
ἔμμισθος
ἔμμοιρος
ἐμμονή
ἔμμονος
ἔμμορα
ἔμμορος
ἔμμορφος
ἔμμοτος
ἔμμουσος
ἔμμοχθος
ἐμμυέω
ἐμοί
ἐμός
ἔμπα
ἐμπάζομαι
ἐμπάθεια
ἐμπαθής
ἐμπαιανίζω
ἔμπαιγμα
ἐμπαιγμός
ἐμπαιδεύω
ἐμπαιδοτριβέομαι
ἐμπαιδοτροφέω
ἐμπαίζω
ἐμπαίκτης
ἐμπαίκτρια
ἔμπαιος
ἔμπαιος
ἔμπαις
ἔμπαισμα
ἐμπαιστική
ἐμπαιστός
ἐμπαίω
ἐμπακτόω
ἐμπάλαγμα
ἐμπαλάσσω
ἔμπαλι
ἔμπαλιν
ἐμπάλλω
ἐμπάμων
ἐμπανηγυρίζω
ἔμπαξ
ἐμπαραβάλλομαι
ἐμπαραγίγνομαι
ἐμπαράθετος
ἐμπαρασκευάζω
ἐμπαράσκευος
ἐμπαρατίθημι
ἐμπαρέχω
ἐμπαρίημι
ἐμπαρίστημι
ἐμπαροινέω
ἐμπαροίνημα
ἐμπαρρησιάζομαι
ἔμπας
ἔμπασις
ἐμπάσσω
ἐμπαταγέω
ἐμπατέω
ἔμπεδα
ἐμπεδάω
ἐμπεδής
ἐμπεδόκαρπος
ἐμπεδόκυκλος
ἐμπεδολώβης
ἐμπεδόμητις
ἐμπεδόμοχθος
ἐμπεδόμυθος
ἐμπεδορκέω
ἔμπεδος
ἐμπεδοσθενής
ἐμπεδόφρων
ἐμπεδόφυλλος
ἐμπεδόω
ἐμπέδωσις
ἐμπειράζω
ἐμπείραμος
ἐμπειράομαι
ἐμπειρέω
ἐμπειρία
ἐμπειρικός
ἐμπειρόπλους
ἔμπειρος
ἐμπειρότοκος
ἐμπείρω
ἐμπελαγίζω
ἐμπελάδην
ἐμπελαδόν
ἐμπελάζω
ἐμπέλασις
ἐμπελαστικῶς
ἐμπελάτειρα
ἐμπελάω
ἐμπέλιος
ἐμπέμπω
ἐμπέπτας
ἐμπέραμος
ἐμπερής
ἐμπεριάγω
ἐμπεριβάλλω
ἐμπερίβολος
ἐμπεριγράφω
ἐμπεριεκτικός
ἐμπεριέρχομαι
ἐμπεριέχω
ἐμπεριέχω
ἐμπεριέχω
ἐμπερικλείω
ἐμπερικλείω
ἐμπερικλείω
ἐμπεριλαμβάνω
ἐμπεριληπτικός
ἐμπερίληψις
ἐμπερινοέω
ἐμπερίοδος
ἐμπεριοχή
ἐμπεριπαθέω
ἐμπεριπατέω
ἐμπεριπείρω
ἐμπεριπίπτω
ἐμπεριπλέω
ἐμπεριρρήγνυμι
ἐμπερισπούδαστος
ἐμπερονάω
ἐμπερόνημα
ἐμπερονητρίς
ἐμπερπερεύομαι
ἐμπεταλίς
ἐμπετάννυμι
ἐμπέτασμα
ἔμπετρος
ἐμπευκής
ἔμπη
ἐμπήγνυμι
ἐμπηδάω
ἐμπήδησις
ἐμπήκτης
ἔμπηλος
ἔμπηξις
ἔμπηρος
ἔμπης
ἐμπήσσομαι
ἐμπιέζω
ἐμπίεσμα
ἐμπικραίνομαι
ἔμπικρος
ἐμπιλέω
ἐμπίμελος
ἐμπίμπλημι
ἐμπίμπρημι
ἐμπινής
ἐμπίνω
ἐμπιπίσκω
ἐμπιπλάω
ἐμπιπλέω
ἐμπίπλημι
ἐμπιπράσκω
ἐμπιπράω
ἐμπίπρημι
ἐμπίπτω
ἐμπίς
ἐμπιστεύω
ἔμπιστος
ἐμπίτνω
ἐμπίφρημι
ἐμπλάζω
ἐμπλάζω
ἐμπλάζω
ἐμπλανάομαι
ἐμπλάσσω
ἐμπλαστικός
ἐμπλαστός
ἔμπλαστρον
ἔμπλαστρος
ἐμπλαστρόω
ἐμπλαστρώδης
ἐμπλατύνω
ἐμπλέγδην
ἔμπλεγμα
ἔμπλειος
ἔμπλεκτος
ἐμπλέκτρια
ἐμπλέκω
ἔμπλεξις
ἐμπλεονάζω
ἔμπλεος
ἔμπλευρος
ἐμπλευρόω
ἐμπλέω
ἔμπλεως
ἐμπλήγδην
ἐμπληγής
ἐμπλήδην
ἐμπλήθης
ἐμπλήθω
ἐμπληκτικός
ἔμπληκτος
ἐμπλήμενος
ἐμπλημμυρέω
ἔμπλην
ἔμπλην
ἐμπληξία
ἔμπληξις
ἐμπληρόω
ἐμπλήρωσις
ἐμπλήσσω
ἐμπλοκή
ἐμπλόκιον
ἐμπλύνω
ἐμπλώω
ἐμπνείω
ἐμπνευματόω
ἐμπνευμάτωσις
ἐμπνευματωτικός
ἔμπνευσις
ἐμπνευστός
ἐμπνέω
ἐμπνίγω
ἐμπνοή
ἔμπνοια
ἐμπνοίησις
ἔμπνοος
ἔμπνυτο
ἐμποδιζομένως
ἐμποδίζω
ἐμπόδιος
ἐμπόδισμα
ἐμποδισμός
ἐμποδιστής
ἐμποδιστικός
ἐμποδοστατέω
ἐμποδοστάτης
ἐμποδών
ἔμποθεν
ἐμποιέω
ἐμποίησις
ἐμποιητικός
ἐμποικίλλω
ἐμποίνιμος
ἐμποίνιος
ἐμπολαῖος
ἐμπολάω
ἐμπολεμέω
ἐμπολέμιος
ἐμπόλεμος
ἐμπολεύς
ἐμπολέω
ἐμπολή
ἐμπόλημα
ἐμπόλησις
ἐμπολίζω
ἐμπολιορκέω
ἔμπολις
ἐμπολιτεύω
ἐμπομπεύω
ἐμπονέω
ἔμπονος
ἐμπορεία
ἐμπορεῖον
ἐμπόρευμα
ἐμπορεύομαι
ἐμπορευτικός
ἐμπορητικός
ἐμπορία
ἐμπορίζομαι
ἐμπορικός
ἐμπόριος
ἔμπορος
ἐμπορπάω
ἐμπόρπημα
ἐμπορπόω
ἐμπόρφυρος
ἔμποτος
ἐμπρακτικός
ἔμπρακτος
έμπραύνω
ἐμπρεπής
ἐμπρέπω
ἐμπρήθω
ἔμπρησις
ἐμπρησμός
ἐμπρηστής
ἐμπρίω
ἔμπροθεν
ἐμπρόθεσμος
ἐμπροίκιος
ἐμπρομελετάω
ἔμπροσθα
ἔμπροσθεν
ἐμπροσθίδιος
ἐμπρόσθιος
ἐμπροσθόκεντρος
ἐμπροσθοτονία
ἐμπροσθοτονικός
ἐμπροσθότονος
ἐμπροσθουρητικός
ἐμπροσθοφανής
ἐμπρόσωπος
ἔμπρωρος
ἐμπταίω
ἔμπτυσις
ἔμπτυσμα
ἐμπτύω
ἐμπτωσία
ἔμπτωσις
ἔμπτωτος
ἐμπυελίδιον
ἐμπυελίς
ἐμπυέω
ἐμπύη
ἐμπύημα
ἐμπυηματικός
ἐμπύησις
ἐμπυητικός
ἐμπυικός
ἐμπυίσκω
ἐμπυκάζω
ἐμπύλιος
ἔμπυος
ἐμπυόω
ἐμπυρεία
ἐμπύρευμα
ἐμπυρεύω
ἐμπυρία
ἐμπυριβήτης
ἐμπυρίζω
ἐμπύριος
ἐμπυρισμός
ἐμπυριστής
ἐμπυροειδής
ἔμπυρος
ἐμπυροσκόπος
ἐμπυρόω
ἔμπυρρος
ἐμπυρσεύω
ἐμπύρωσις
ἐμπυτιάζω
ἐμπωλάω
ἐμύ
ἐμύς
ἐμφαγεῖν
ἐμφαίνω
ἐμφάνεια
ἐμφανής
ἐμφανίζω
ἐμφάνισις
ἐμφανίσκω
ἐμφανισμός
ἐμφανιστής
ἐμφανιστικός
ἐμφαντάζομαι
ἐμφάντασις
ἐμφάντασμα
ἐμφαντικός
ἔμφατος
ἐμφέρβομαι
ἐμφέρεια
ἐμφερής
ἐμφέρω
ἐμφεύγω
ἐμφθέγγομαι
ἐμφθορής
ἐμφιληδέω
ἐμφιληδονέω
ἐμφιλοκαλέω
ἐμφιλόνεικος
ἐμφιλοσοφέω
ἐμφιλοσόφημα
ἐμφιλόσοφος
ἐμφιλοτεχνέω
ἐμφιλοτιμέομαι
ἐμφιλοχωρέω
ἐμφιλόχωρος
ἐμφλάω
ἐμφλεβοτομέω
ἐμφλέγω
ἔμφλογος
ἔμφλοιος
ἐμφλοιοσπέρματος
ἔμφλοξ
ἐμφοβέομαι
ἔμφοβος
ἐμφοιτάω
ἐμφονεύω
ἐμφοράω
ἐμφόρβιος
ἐμφορβιόω
ἐμφορέω
ἐμφόρησις
ἔμφορτος
ἐμφορτόω
ἔμφραγμα
ἐμφραγμός
ἐμφράγνυμι
ἐμφρακτικός
ἔμφραξις
ἐμφράσσω
ἐμφρονέω
ἔμφροντις
ἐμφρονώδης
ἐμφρουρέω
ἔμφρουρος
ἐμφρύγω
ἐμφρύττω
ἔμφρων
ἐμφυής
ἐμφύλιος
ἐμφυλλίζω
ἐμφυλλισμός
ἔμφυλλος
ἔμφυλος
ἐμφύρω
ἐμφυσάω
ἐμφύσημα
ἐμφύσησις
ἐμφυσιόω
ἐμφυσιόω
ἔμφυσις
ἐμφυτεία
ἐμφύτευμα
ἐμφύτευσις
ἐμφυτευτής
ἐμφυτευτικάριος
ἐμφυτευτικός
ἐμφυτεύω
ἔμφυτος
ἐμφύω
ἐμφωλεύω
ἔμφωνος
ἐμφώτειος
ἐμφωτίζω
ἐμψαύω
ἐμψάω
ἐμψηφίζω
ἐμψιέω
ἐμψιθυρίζω
ἐμψίω
ἐμψοφέω
ἔμψοφος
ἐμψυκτικός
ἔμψυξις
ἐμψυχία
ἔμψυχος
ἐμψυχοφαγία
ἐμψυχόω
ἔμψυχρος
ἐμψύχω
ἐμψύχωσις
ἐν
ἕν
ἐν-αγκυλόω
ἐναβρύνομαι
ἐνάγαμαι
ἐναγγειοσπέρματος
ἐναγείρω
ἐναγελάζομαι
ἐναγής
ἐναγίζω
ἐναγικός
ἐνάγισμα
ἐναγισμός
ἐναγιστήριον
ἐναγκαλίζομαι
ἐναγκάλισμα
ἐναγκυλάω
ἐναγκυλέω
ἐναγκυλίζω
ἐναγκυλίζω
ἐναγκωνίζω
ἐναγλαίζω
ἔναγχος
ἐνάγω
ἐναγωγή
ἐναγωνίζομαι
ἐναγώνιος
ἐναδημονέω
ἐναδιαφορἑω
ἐναδολεσχέω
ἐναείρω
ἑνάενος
ἐναέξω
ἐναερίζω
ἐναἑριος
ἐνάερος
ἐναθλέω
ἔναθλος
ἐναθρέω
ἐναθύρω
ἐναιθέριος
ἐναίθομαι
ἐναίθριος
ἐναιμάσσω
ἐναιματόω
ἐναιμήεις
ἔναιμος
ἐναιμότης
ἐναιμώδης
ἐναίμων
ἐναίρω
ἐναισιμία
ἐναίσιμος
ἐναίσιος
ἐναισχύνομαι
ἐναιχμάζω
ἐναιωρέομαι
ἐναιώρημα
ἐνάκανθος
ἐνακμάζω
ἔνακμος
ἐνακολασταίνω
ἐνακόσιοι
ἐνακοσιοστός
ἐνακούω
ἐναλαζονεύομαι
ἐναλδαίνω
ἐνάλδομαι
ἐνάλειμμα
ἐνάλειπος
ἐναλείφω
ἐναλήθης
ἐναλίγκιος
ἐναλινδέω
ἐνάλιος
ἐναλιταίνω
ἐναλλάγδην
ἐναλλαγή
ἐνάλλαγμα
ἐναλλάξ
ἐνάλλαξις
ἐναλλασσομένως
ἐναλλάσσω
ἐναλλοιόω
ἐναλλοίωσις
ἐνάλλομαι
ἔναλλος
ἔναλος
ἐναλύω
ἐναμάομαι
ἐναμάρτητος
ἐναμαυρόω
ἐναμβλύνω
ἐναμείβω
ἐναμέλγω
ἐναμηχανέω
ἐναμιλλάομαι
ἐνάμιλλος
ἔναμμα
ἐναμοιβαδίς
ἐναμπέχω
ἐνανακλίνομαι
ἐναναπαύομαι
ἐνανάπτω
ἐναναστρέφομαι
ἐνανειλέω
ἐνανθρωπέω
ἐνανθρώπησις
ἐνανθρωπίζω
ἐνανθρωπικός
ἐνανθρωπότης
ἔναντα
ἔναντι
ἐναντιαῖος
ἐναντίβιον
ἐναντιόβουλος
ἐναντιογνωμονέω
ἐναντιογνώμων
ἐναντιοδρομέω
ἐναντιοδρομία
ἐναντιοδύναμος
ἐναντιοζύγως
ἐναντιολογέω
ἐναντιολογία
ἐναντιολογικός
ἐναντιόομαι
ἐναντιοπαθέω
ἐναντιοπαθῶς
ἐναντιοπετής
ἐναντιοποιολογικός
ἐναντιοπραγέω
ἐναντίος
ἐναντιότης
ἐναντιοτροπή
ἐναντιοτροπία
ἐναντιόφημος
ἐναντιόφωνος
ἐναντίωμα
ἐναντιωματικός
ἐναντιωνυμέω
ἐναντιώνυμος
ἐναντίωσις
ἐναντιωτικός
ἐναντλέω
ἐναξονίζω
ἐναολλής
ἐναπαιωρέομαι
ἐνάπαλος
ἐναπάρχομαι
ἐναπειλέω
ἐναπενιαυτίζω
ἐναπεργάζομαι
ἐναπερείδω
ἐναπέρεισις
ἐναπέρεισμα
ἐναπερεύγω
ἐναπεσφραγισμένως
ἐνάπλωσις
ἐναποβάπτω
ἐναπόβασις
ἐναποβλύζω
ἐναποβρέχω
ἐναπογεννάω
ἐναπογράφω
ἐναποδείκνυμαι
ἐναπόδεικτος
ἐναποδέω
ἐναποδύομαι
ἐναποζέννυμι
ἐναπόθεσις
ἐναποθησαυρίζω
ἐναποθλίβω
ἐναποθνήσκω
ἐναποθραύω
ἐναποθραύω
ἐναποικοδομέω
ἐναποκάμνω
ἐναπόκειμαι
ἐναποκινδυνεύω
ἐναποκλάω
ἐναποκλείω
ἐναποκλίνω
ἐναποκλύζω
ἐναποκρύπτω
ἐναποκυβεύω
ἐναπολαμβάνω
ἐναπολαύω
ἐναπολείπω
ἐναπόλειψις
ἐναπόλλυμι
ἐναπολογέομαι
ἐναπολούω
ἐναπόμαγμα
ἐναπομάσσω
ἐναπομεμαγμένως
ἐναπομένω
ἐναπόμιξις
ἐναπομόργνυμι
ἐναπόμορξις
ἐναπομύσσομαι
ἐναπονίζομαι
ἐναπόνιψις
ἐναποξύω
ἐναποπατέω
ἐναποπλήττομαι
ἐναποπλύνω
ἐναποπνέω
ἐναποπνίγομαι
ἐναπορέω
ἐναπορρίπτω
ἐναποσβέννυμι
ἐναποσημαίνω
ἐναποστάζω
ἐναποστηρίζομαι
ἐναποσφάττω
ἐναποσφραγίζω
ἐναποσφράγισμα
ἐναποτελέω
ἐναποτέμνω
ἐναποτήκω
ἐναποτίθημι
ἐναποτίκτω
ἐναποτιμάω
ἐναποτίνω
ἐναποτυπόω
ἐναποχέω
ἐναποχράομαι
ἐναποψάω
ἐναποψύχω
ἐνάπτω
ἔναρα
ἐναραρίσκω
ἐναράσσω
ἐνάργεια
ἐνάργημα
ἐναργής
ἐναργότης
Ἐναρέες
ἐναρέσκω
ἐνάρετος
ἐναρηρώς
ἐναρής
ἐναρηφόρος
ἔναρθρος
ἐναρθρόω
ἐνάρθρωσις
ἐναρίζω
ἐναριθμέω
ἐναρίθμησις
ἐναρίθμιος
ἐνάριθμος
ἐναρίμβροτος
ἐναριστάω
ἐναρκέω
ἐναρμόδιος
ἐναρμόζω
ἐναρμονικός
ἐναρμόνιος
ἐνάρμοστος
ἐναροκτάντας
ἔναρος
ἐναρφόρος
ἐνάρχομαι
ἔναρχος
ἐνάρχω
ἑνάς
ἐνασεβέω
ἐνασελγαίνω
ἐνασκέω
ἐνασμενίζω
ἐνασπάζομαι
ἐνασπιδόομαι
ἔνασσαν
ἐναστράπτω
ἔναστρος
ἐνασχημονέω
ἐνασχολέω
ἐναταῖος
ἐνατενίζω
ἔνατμος
ἔνατος
ἐνατρεμέω
ἐναττικίζω
ἐναυγάζω
ἐναύγασμα
ἐναυδής
ἐναυλακόφοιτις
ἐναύλεια
ἐναυλέω
ἐναυλίζω
ἐναύλιος
ἐναυλίς
ἐναύλισμα
ἐναυλιστήριος
ἔναυλον
ἔναυλος
ἔναυλος
ἐναυξάνω
ἔναυρος
ἔναυσις
ἔναυσμα
ἐναυχένιος
ἐναυχένιος
ἐναυχέω
ἐναύω
ἐναύω
ἐναφανίζω
ἐναφάπτω
ἐναφέψημα
ἐναφέψω
ἐναφίημι
ἐναφροδισιάζω
ἐνγεταυθί
ἐνγόνασι
ἐνδᾳδόομαι
ἔνδᾳδος
ἐνδαίνυμαι
ἔνδαις
ἐνδαίω
ἐνδάκνω
ἔνδακρυς
ἐνδακρύω
ἐνδάπιος
ἔνδασυς
ἐνδατέομαι
ἐνδαψιλεύομαι
ἐνδεδομένως
ἐνδεεστέρως
ἐνδεής
ἔνδεια
ἔνδειγμα
ἐνδείκνυμι
ἐνδείκτης
ἐνδεικτικός
ἐνδείματος
ἔνδειξις
ἕνδεκα
ἑνδεκαετής
ἑνδεκάζω
ἑνδεκάκις
ἑνδεκάκλινος
ἑνδεκάμηνος
ἑνδεκάπηχυς
ἑνδεκάπους
ἑνδεκάς
ἑνδεκασύλλαβος
ἑνδεκαταῖος
ἑνδεκατημόριον
ἑνδέκατος
ἑνδεκέτις
ἑνδεκήρης
ἐνδέκομαι
ἔνδεκτόν
ἐνδελέχεια
ἐνδελεχέω
ἐνδελεχής
ἐνδελεχισμός
ἔνδεμα
ἐνδέμω
ἐνδεξιόομαι
ἐνδέξιος
ἐνδεόντως
ἔνδεσις
ἐνδεσμεύω
ἐνδεσμέω
ἔνδεσμος
ἔνδετος
ἐνδεύομαι
ἐνδέχομαι
ἐνδεχομένως
ἐνδέω
ἐνδέω
ἔνδηλος
ἐνδημέω
ἐνδημία
ἐνδήμιος
ἐνδημιουργέω
ἔνδημος
ἐνδιαβάλλω
ἐνδιαερανερινήχετος
ἐνδιάζω
ἐνδιάθετος
ἐνδιαθρύπτομαι
ἐνδιαιτάομαι
ἐνδιαίτημα
ἐνδιάκειμαι
ἐνδιακειμένως
ἐνδιακοσμέω
ἐνδιαλλάττω
ἐνδιαμένω
ἐνδιαπρέπω
ἐνδιασκευάζω
ἐνδιασκευάζω
ἐνδιάσκευος
ἐνδιασπείρω
ἐνδιαστέλλομαι
ἐνδιαστρέφω
ἐνδιαστρόφως
ἐνδιατάσσω
ἐνδιατρίβω
ἑνδιατριπτικός
ἐνδιαφθείρω
ἐνδιαχειμάζω
ἐνδιάω
ἐνδιδύσκω
ἐνδίδωμι
ἐνδιήκω
ἐνδίημι
ἔνδικος
ἔνδινα
ἐνδινεύω
ἐνδινέω
ἐνδίολκος
ἔνδιον
ἔνδιος
ἐνδιπλόω
ἐνδίπλωμα
ἐνδίπλωσις
ἐνδίφριος
ἐνδογενής
ἔνδοθεν
ἔνδοθι
ἐνδοῖ
ἐνδοιάζω
ἐνδοιάσιμος
ἐνδοίασις
ἐνδοιασμός
ἐνδοιαστής
ἐνδοιαστικός
ἔνδομα
ἐνδομάχας
ἐνδομενία
ἐνδομέω
ἐνδόμησις
ἐνδομυχέω
ἐνδομυχί
ἐνδόμυχος
ἔνδον
ἐνδοξάζω
ἐνδοξολογέω
ἐνδοξόπωλος
ἔνδοξος
ἐνδοξότης
ἐνδόσθια
ἐνδόσιμος
ἔνδοσις
ἐνδότατος
ἐνδοτικός
ἐνδουπέω
ἐνδουχία
ἐνδοχεῖον
ἐνδρανής
ἐνδρομέω
ἐνδρομή
ἐνδρομίς
ἔνδροσος
ἔνδρυον
ἐνδυάζω
ἐνδυασμός
ἐνδυκές
ἐνδυκέως
ἔνδυμα
ἐνδυμάτια
ἐνδυμενία
ἐνδύμιος
ἐνδύναμος
ἐνδυναμόω
ἐνδυναστεύω
ἐνδυνέω
ἐνδύνω
ἕνδυο
ἔνδυσις
ἐνδυστυχέω
ἐνδυτήρ
ἐνδυτήριος
ἐνδυτός
ἐνδύω
ἐνεάζω
ἐνεαρίζω
ἔνεγγυς
ἐνέγκαι
ἐνέδρα
ἐνεδράζω
ἐνεδρεία
ἐνεδρευτής
ἐνεδρευτικός
ἐνέδρευτος
ἐνεδρεύω
ἐνέδριον
ἔνεδρον
ἔνεδρος
ἐνέζομαι
ἐνεθίζω
ἐνειδοφορέω
ἐνεῖκαι
ἐνεικονίζω
ἐνειλέω
ἐνείλημα
ἐνειλινδέομαι
ἐνειλίσσω
ἐνείλλω
ἔνειμι
ἐνείργω
ἐνείρω
ἕνεκα
ἐνεκπλύνω
ἐνέκω
ἐνελαύνω
ἐνελαφρίζω
ἐνελίσσω
ἔνεμα
ἐνεματίζω
ἐνεμέω
ἐνενήκοντα
ἐνενηκονταετής
ἐνενηκοντάπηχυς
ἐνενηκοντούτης
ἐνενηκοστός
ἐνένωτο
ἐνεξεμέω
ἐνεξουσιάζω
ἐνεορτάζω
ἐνεός
ἐνεοστασία
ἐνεότης
ἐνεόφρων
ἐνεόω
ἐνεπαγγέλλω
ἐνεπάγω
ἐνεπιδείκνυμι
ἐνεπιδημέω
ἐνεπίδημος
ἐνεπιορκέω
ἐνεπίσκημμα
ἐνεπισκήπτομαι
ἐνέπω
ἐνεργάζομαι
ἐνέργεια
ἐνεργέω
ἐνέργημα
ἐνεργής
ἐνεργητικός
ἐνεργμός
ἐνεργοβατέω
ἐνεργολαβέω
ἐνεργός
ἐνερείδω
ἐνέρεισις
ἐνερεύγω
ἐνερευθής
ἐνερεύθομαι
ἔνερθε
ἔνερμα
ἔνερξις
ἔνεροι
ἐνερόχρως
ἐνέρπω
ἔνερσις
ἐνέρτερος
ἐνέρυθρος
ἐνέρχομαι
ἐνεσθίω
ἐνεσία
ἔνεσις
ἐνεσπαρμένως
ἐνεστιάω
ἐνετή
ἐνετήρ
ἐνευδαιμονέω
ἐνευδιάω
ἐνευδοκιμέω
ἐνεύδω
ἐνευημερέω
ἐνευθηνέομαι
ἐνευκαιρέω
ἐνευλογέω
ἐνευνάζομαι
ἐνεύναιος
ἐνευνητήρ
ἐνευπαθέω
ἐνευρίσκω
ἐνευρίσκω
ἐνευστομέω
ἐνευσχημονέω
ἐνευσχολέω
ἐνευτυχέω
ἐνευφραίνομαι
ἐνεύχομαι
ἐνευωχέομαι
ἐνεφάλλομαι
ἐνεχθῆναι
ἐνεχυράζω
ἐνεχυρασία
ἐνεχύρασμα
ἐνεχυρασμός
ἐνεχυραστής
ἐνεχυριάζω
ἐνεχύριος
ἐνέχυρον
ἐνέχω
ἐνέψημα
ἐνεψίημα
ἐνέψω
ἐνζέομαι
ἐνζεύγνυμι
ἐνζωγραφέω
ἐνζώννυμι
ἔνη
ἐνηβάω
ἐνηβητήριον
ἔνηβος
ἐνήδομαι
ἐνήδονος
ἐνηδύνω
ἐνηδυπαθέω
ἐνηείη
ἐνηής
ἐνήκοος
ἐνήλατον
ἐνήλικος
ἐνῆλιξ
ἐνηλλαγμένως
ἐνηλόω
ἐνηλύσιος
ἐνήλωσις
ἐνῆμαι
ἐνημερεύω
ἐνήνοθε
ἐνήνοχα
ἐνήρατο
ἐνηρεμέω
ἐνηρέμησις
ἐνήρης
ἐνήριθμος
ἐνησυχάζω
ἐνηχέω
ἐνήχημα
ἐνήχησις
ἔνηχος
ἔνθα
ἐνθάδε
ἐνθαδί
ἐνθάδιος
ἐνθακέω
ἐνθάκησις
ἐνθαλαμεύομαι
ἐνθαλασσεύω
ἐνθαλάσσιος
ἐνθάλασσος
ἐνθαλέθω
ἐνθάλπω
ἐνθανατόω
ἔνθαπερ
ἐνθάπτω
ἐνθαρρέω
ἐνθαῦτα
ἐνθεάζω
ἐνθεαστικός
ἐνθεῖν
ἔνθεμα
ἐνθεματίζω
ἐνθεματισμός
ἐνθέμιον
ἔνθεν
ἐνθεναρίζω
ἐνθένδε
ἐνθενδί
ἔνθεος
ἐνθεραπεύω
ἐνθερίζω
ἐνθερμαίνω
ἔνθερμος
ἐνθεσίδουλος
ἔνθεσις
ἔνθεσμος
ἐνθετικός
ἔνθετος
ἐνθετταλίζομαι
ἐνθεῦτεν
ἐνθεωρέω
ἐνθήκη
ἐνθηλυπαθέω
ἔνθηρος
ἐνθησαυρίζω
ἔνθλασις
ἔνθλασμα
ἐνθλάω
ἐνθλίβω
ἐνθλιπτικός
ἔνθλιψις
ἐνθνήσκω
ἐνθόλερος
ἔνθορε
ἔνθορος
ἔνθους
ἐνθουσιάζω
ἐνθουσίασις
ἐνθουσιασμός
ἐνθουσιαστής
ἐνθουσιαστικός
ἐνθουσιάω
ἐνθουσιώδης
ἐνθράσσω
ἐνθρίακτος
ἐνθριόω
ἐνθρονίζω
ἐνθρόνιος
ἐνθρονισμός
ἐνθρονιστικός
ἔνθρονος
ἐνθρυλλέω
ἐνθρυλλίζω
ἐνθρυμματίς
ἐνθρύπτης
ἔνθρυπτος
ἐνθρύπτω
ἔνθρυσκον
ἐνθρώσκω
ἐνθυμέομαι
ἐνθύμημα
ἐνθυμηματικός
ἐνθῡμημάτιον
ἐνθυμηματώδης
ἐνθύμησις
ἐνθυμία
ἐνθυμιάω
ἐνθυμίζομαι
ἐνθύμιος
ἐνθυμιστός
ἔνθυμος
ἐνθυσιάζω
ἔνθω
ἐνθωρᾱκίζω
ἐνί
ἔνι
ἑνιαῖος
ἐνιάκις
ἐνιαυθμός
ἐνιαυσιαῖος
ἐνιαύσιος
ἐνιαυτίζομαι
ἐνιαυτός
ἐνιαυτοφανής
ἐνιαυτοφορέω
ἐνιαύω
ἐνιαχῆ
ἐνιαχοῦ
ἐνιάχω
ἐνιβάλλω
ἑνίγυιος
ἐνιδεῖν
ἐνιδρόω
ἐνίδρυσις
ἐνιδρύω
ἐνιζάνω
ἐνιζεύγνυμι
ἐνίζημα
ἐνίζησις
ἐνίζω
ἑνίζω
ἐνίημι
ἐνιθνήσκω
ἐνικατατίθημι
ἐνικλάω
ἐνικλείω
ἔνικμος
ἐνικνέομαι
ἐνικνήθω
ἐνικνώσσω
ἑνικός
ἐνικρίνω
ἐνίλλω
ἐνιλλωπέω
ἐνιναιετάω
ἐνιοβολέω
ἔνιοι
ἐνίοκα
ἐνίοτε
ἐνιπή
ἐνίπλειος
ἐνιπλήσσω
ἐνιπλώω
ἑνίπους
ἐνιππάζομαι
ἐνιππεύω
ἐνιππομαχέω
ἐνιπρήθω
ἐνιπρίω
ἐνιπτάζω
ἐνίπτω
ἐνισκέλλω
ἐνισκήπτω
ἐνισκίμπτω
ἐνισόω
ἐνίσπω
ἐνίσσω
ἐνίστημι
ἔνισχνος
ἐνισχυρίζομαι
ἐνίσχυσις
ἐνισχύω
ἐνίσχω
ἐνιτρέφω
ἐνιφύρω
ἐνιχραύω
ἐνιψάω
ἐνλαξεύω
ἐνμεντευθενί
ἐνν
ἐνναέτειρα
ἐνναετήρ
ἐνναετηρίς
ἐνναέτηρος
ἐνναετής
ἐνναέτης
ἐνναετία
ἐνναέτις
ἐνναέτις
ἔνναιον
ἐνναίω
ἐννάκις
ἐννακισχίλιοι
ἐννακόσιοι
ἐννακοσιοστός
ἐννάσσω
ἐνναταῖος
ἔννατος
ἐνναυαγέω
ἐνναυλοχἑομαι
ἐνναυμαχέω
ἐνναυπηγέω
ἐννέα
ἐννεάβιβλος
ἐννεάβοιος
ἐννεαγήρως
ἐννεάδεσμος
ἐννεαδικός
ἐννεάζω
ἐννεακαίδεκα
ἐννεακαιδεκαετηρίς
ἐννεακαιδεκαέτης
ἐννεακαιδεκάμηνος
ἐννεακαιδεκαπλασίων
ἐννεακαιδεκαταῖος
ἐννεακαιδέκατος
ἐννεακαιδεκέτης
ἐννεακαιδεκέτις
ἐννεακαιεικοσικαιεκτακοσιοπλασιάκις
ἐννεάκεντρος
ἐννεακέφαλος
ἐννεάκις
ἐννεάκλινος
ἐννεάκρουνος
ἐννεάκυκλος
ἐννεάλινος
ἐννεαμηνιαῖος
ἐννεάμηνος
ἐννεάμυκλος
ἐννεάνειρα
ἐννεάνυχες
ἐννεάομαι
ἐννεάπηχυς
ἐννεαπλάσιος
ἐννεάπολις
ἐννεάπους
ἐννεάπυλος
ἐννεάρμενος
ἐννεάς
ἐννεάστεγος
ἐννεασύλλαβος
ἐννεάφθογγος
ἐννεάφυλλος
ἐννεάφωνος
ἐννεάχειλος
ἐννεάχιλοι
ἐννεάχορδος
ἐννεάχρονος
ἐννεάχωρος
ἐννεάψυχος
ἕννεκα
ἐννεκρόομαι
ἐννεκώκασι
ἐννεμέθομαι
ἐννέμω
ἐννενήκοντα
ἐννεόργυιος
ἐννεός
ἐννεοσσεύω
ἐννεοτροφέω
ἐννέπω
ἐννεσίη
ἐννευρόκαυλος
ἐννεύω
ἐννέωρος
ἐννήκοντα
ἐννῆμαρ
ἐννήρης
ἔννηφιν
ἐννήχομαι
ἐννοέω
ἐννόημα
ἐννοηματικός
ἐννόησις
ἐννοητικός
ἔννοια
ἐννόμιος
ἐννομολέσχης
ἔννομος
ἔννοος
ἐννοσίγαιος
ἐννοσίδας
ἔννοσις
ἐννοσίφυλλος
ἐννοσσεύω
ἐννοσσοποιέω
ἐννότιος
ἐννυκτερεύω
ἕννυμι
ἐννυός
ἐννυστάζω
ἐννυχεύω
ἐννύχιος
ἔννυχος
ἔννωθρος
ἐννῶσαι
ἐννώσας
ἐννωτιαῖος
ἔνογκος
ἐνόδιος
ἐνοδῖτις
ἔνοδμος
ἑνοειδής
ἐνόθω
ἐνοιδέω
ἐνοιδής
ἐνοιδίσκομαι
ἐνοικάδιος
ἐνοικειόω
ἐνοικέτις
ἐνοικέω
ἐνοικήσιμος
ἐνοίκησις
ἐνοικητήριον
ἐνοικήτωρ
ἐνοικί
ἐνοικίδιος
ἐνοικίζω
ἐνοικιολόγος
ἐνοίκιος
ἐνοίκισμα
ἐνοικισμός
ἐνοικοδομέω
ἔνοικος
ἐνοικουρέω
ἔνοινος
ἐνοινοφλύω
ἐνοινοχοέω
ἐνοκλάζω
ἔνολβος
ἐνολισθαίνω
ἐνόλμιος
ἔνολμος
ἔνομβρον
ἐνομήρης
ἐνομιλέω
ἐνομματόω
ἐνομόργνυμι
ἐνόν
ἐνονυχίζω
ἐνόπαι
ἐνοπή
ἐνοπλίζω
ἐνόπλιος
ἔνοπλος
ἑνοποιέω
ἑνοποιός
ἐνοπτός
ἐνοπτρίζω
ἔνοπτρον
ἐνόρασις
ἐνοράω
ἐνόρειος
ἐνορέω
ἐνορθιάζω
ἐνόριος
ἐνορκέω
ἐνόρκιος
ἐνορκισμός
ἔνορκος
ἐνορμάω
ἐνορμέω
ἐνορμίζω
ἐνόρμιον
ἐνόρμισμα
ἐνορμίτης
ἐνόρνυμι
ἐνορούω
ἐνορχέομαι
ἐνόρχης
ἔνορχις
ἔνορχος
ἔνος
ἔνος
ἐνοσίγαιος
ἔνοσις
ἐνοσίχθων
ἑνότης
ἔνουλα
ἐνουλίζω
ἐνουλισμός
ἔνουλος
ἐνουράνιος
ἐνουρέω
ἐνουρήθρα
ἐνούρηθρον
ἐνουρητής
ἔνουρος
ἐνούσιος
ἐνοφείλομαι
ἐνοφθαλμιάζω
ἐνοφθαλμιάω
ἐνοφθαλμίζω
ἐνοφθαλμισμός
ἐνοχή
ἐνοχλέω
ἐνόχλημα
ἐνόχλησις
ἔνοχος
ἔνοψις
ἑνόω
ἐνράπτω
ἐνράσσω
ἐνρήγνυμι
ἐνριγόω
ἔνριζος
ἐνριζόω
ἐνρίπτω
ἐνρυθμικός
ἔνρυθμος
ἐνσαλεύω
ἐνσαλπίζω
ἔνσαρκος
ἐνσαρόω
ἐνσάττω
ἐνσβέννυμι
ἐνσείω
ἐνσήθω
ἐνσηκάζω
ἐνσημαίνω
ἐνσημειόομαι
ἔνσημος
ἐνσήπομαι
ἐνσιαλεύω
ἐνσιελίζω
ἔνσιμος
ἐνσινής
ἐνσιτέομαι
ἑνσκεδάννυμι
ἐνσκέλλω
ἐνσκευάζω
ἔνσκευος
ἐνσκηνοβατέω
ἐνσκήπτω
ἐνσκιατροφέω
ἐνσκίμπτω
ἐνσκιρρόω
ἐνσκιρτάω
ἐνσκολιεύομαι
ἐνσκοπέομαι
ἐνσκοτίζω
ἐνσοβέω
ἐνσόριον
ἐνσοφιστεύω
ἔνσοφος
ἐνσπαθάω
ἐνσπαργανόω
ἐνσπειράω
ἐνσπείρω
ἐνσπέρματος
ἔνσπερμος
ἔνσποδος
ἔνσπονδος
ἐνσπουδάζω
ἐνστάζω
ἐνσταλάζω
ἐνστασία
ἔνστασις
ἐνστάτης
ἐνστατικός
ἐνστείνω
ἐνστέλλω
ἐνστενάζω
ἐνστερνίζομαι
ἐνστερνομαντία
ἐνστηθίδιος
ἐνστηθίζω
ἐνστήθιος
ἐνστηλόω
ἔνστημα
ἐνστηρίζω
ἐνστίζω
ἐνστίλβω
ἐνστοιβάζω
ἐνστομίζω
ἐνστόμιος
ἐνστόμισμα
ἔνστομος
ἐνστρατοπεδεύω
ἐνστρέφω
ἐνστροβιλέω
ἐνστρογγυλόω
ἐνστροφή
ἔνστροφος
ἐνστρωφάομαι
ἐνστύφω
ἐνσυλλαγχάνω
ἐνσύνθηκος
ἐνσφαιρόω
ἐνσφηκόω
ἐνσφηνόω
ἐνσφίγγω
ἐνσφραγίζω
ἐνσφράγισις
ἐνσχέδιος
ἐνσχερώ
ἔνσχεσις
ἐνσχίζω
ἔνσχιστος
ἐνσχολάζω
ἐνσχολέω
ἐνσωμάτισις
ἐνσώματος
ἐνσωματόω
ἐνσωμάτωσις
ἔνσωμος
ἐνσωρεύω
ἐνταλαιπωρέομαι
ἔνταλμα
ἐνταλτικῶς
ἐνταμιεύομαι
ἐνταμίευτος
ἐντάμνω
ἐντάνυσις
ἐντανυσμός
ἐντανύω
ἔνταξις
ἐνταράσσω
ἔντασις
ἐντάσσω
ἐντατικός
ἐντατός
ἐνταῦθα
ἐνταυθί
ἐνταυθοῖ
ἐνταφιάζω
ἐνταφιασμός
ἐνταφιαστής
ἐνταφιοπώλη
ἐντάφιος
ἔντεα
ἐντείνω
ἐντείρω
ἐντειχίδιος
ἐντειχίζω
ἐντείχιος
ἐντεκμαίρομαι
ἐντεκνόομαι
ἔντεκνος
ἐντεκταίνομαι
ἐντελέθω
ἐντέλεια
ἐντελευτάω
ἐντελέχεια
ἐντελεχῶς
ἐντελής
ἐντέλλω
ἐντελόμισθος
ἐντεμενίζω
ἐντέμνω
ἐντενής
ἐντεπάκτιον
ἐντερεύω
ἐντερίδιον
ἐντερικός
ἐντέρινος
ἐντέριον
ἐντεριώνη
ἐντεριωνίς
ἐντεροεπιπλοκήλη
ἐντεροκήλη
ἐντεροκηλήτης
ἐντεροκηλικός
ἐντερόμαντις
ἐντερόμφαλος
ἔντερον
ἐντερόνεια
ἐντεροπονέω
ἐντεροπώλης
ἐντεσιεργός
ἐντεσιμήστωρ
ἐντεταμένως
ἐντετριμμένως
ἐντετυπωμένως
ἔντευγμα
ἐντεῦθεν
ἐντευθενί
ἐντευκτικός
ἐντευξίδιον
ἔντευξις
ἐντευτενί
ἐντευτλανόω
ἐντεύχω
ἔντεφρος
ἐντεχνάζω
ἐντεχνής
ἐντεχνία
ἔντεχνος
ἐντήκω
ἐντί
ἐντίθημι
ἐντίκτω
ἐντιλάω
ἔντιλτος
ἐντιμάω
ἔντιμος
ἐντιμότης
ἐντιμόω
ἐντίναγμα
ἐντιναγμός
ἐντινάσσω
ἐντμήγω
ἔντμημα
ἔντμησις
ἐντοίχιος
ἔντοκος
ἐντολή
ἐντολμάω
ἐντομή
ἐντόμια
ἐντομίας
ἐντομίς
ἔντομος
ἐντονία
ἐντόνιον
ἔντονος
ἐντόπιος
ἔντοπος
ἐντορεύω
ἐντορνεύω
ἔντορνος
ἔντος
ἐντός
ἔντοσθε
ἔντοσθι
ἐντόσθια
ἐντοσθίδια
ἐντραγεῖν
ἐντραγῳδέω
ἐντρανίζω
ἔντρανος
ἐντραπεζίτης
ἐντραχύς
ἐντρεπτικός
ἐντρέπω
ἐντρέφω
ἐντρέχεια
ἐντρεχής
ἐντρέχω
ἐντριβής
ἐντρίβω
ἔντριμμα
ἐντριτωνίζω
ἔντριχος
ἐντρίχωμα
ἐντρίχωσις
ἔντριψις
ἔντρομος
ἐντροπαλίζομαι
ἐντροπή
ἐντροπηματικός
ἐντροπία
ἔντροπον
ἐντροπόω
ἔντροφος
ἐντροχάζω
ἐντρυγάω
ἔντρυγος
ἐντρυλλίζω
ἐντρυφάω
ἐντρύφερος
ἐντρύφημα
ἐντρυφής
ἐντρύχομαι
ἐντρώγω
ἐντυγχάνω
ἐντυλίσσω
ἐντυλόω
ἐντυμβεύω
ἐντύνω
ἐντυπάδια
ἐντυπάδιος
ἐντυπάς
ἔντυπος
ἐντυπόω
ἐντυπωδῶς
ἐντύπωμα
ἐντύπωσις
ἐντυραννέομαι
ἐντύφω
ἐντυχία
ἐντύω
ἐνυάλιον
ἐνῡάλιος
ἐνυβρίζω
ἐνύβρισμα
ἐνυγραίνω
ἐνυγρόβιος
ἐνυγροθηρευτής
ἐνυγροθηρικός
ἔνυγρος
ἐνυδρία
ἐνυδρίας
ἐνύδριος
ἔνυδρις
ἐνυδρόβιος
ἔνυδρος
ἔνυλος
ἐνυμενόσπερμος
ἐνυπάρχω
ἐνυπατεύω
ἐνυπνιάζω
ἐνυπνίασμα
ἐνυπνιασμός
ἐνυπνιαστής
ἐνυπνιαστής
ἐνύπνιον
ἐνύπνιον
ἐνύπνιος
ἐνυπνιώδης
ἔνυπνος
ἐνυπνόω
ἐνυποδύομαι
ἐνυπόκειμαι
ἐνυπόκριτος
ἐνυπόκριτος
ἐνυπόσαπρος
ἐνυπόστατος
ἐνυπτιάζω
ἐνυφαίνω
ἐνυφαντός
ἐνύφασμα
ἐνυφή
ἐνυφίστημι
ἐνώδιον
ἐνῳδός
ἐνωθέω
ἔνωμος
ἐνωμοτάρχης
ἐνωμόταρχος
ἐνωμοτία, ἡ
ἐνώμοτος
ἐνωπαδίς
ἐνωπαδίως
ἐνωπαδόν
ἐνωπή
ἐνώπια
ἐνωπιδίως
ἐνώπιος
ἐνωραΐζομαι
ἔνωρος
ἕνωσις
ἐνωτίζομαι
ἑνωτικός
ἐνώτιον
ἐνωτοκοίτης
ἔνωχρος
ἐξ
ἕξ
ἐξ-αγγίζω
ἐξ-όπλισις
ἑξάβιβλος
ἑξάβραχυς
ἐξαγάλλω
ἐξαγανακτέω
ἐξαγγελεύς
ἑξαγγελία
ἐξαγγέλλω
ἐξάγγελος
ἐξάγγελσις
ἐξαγγελτικός
ἐξαγιάζω
ἐξαγίζω
ἐξαγινέω
ἐξάγιον
ἐξάγιστος
ἐξαγκιστρεύω
ἐξαγκυλόω
ἐξαγκυρόω
ἐξαγκωνίζω
ἐξάγνυμι
ἐξαγοράζω
ἐξαγόρευσις
ἐξαγορευτής
ἐξαγορευτής
ἐξαγορευτής
ἐξαγορευτικός
ἐξαγορευτικός
ἐξαγορευτικός
ἐξαγριαίνω
ἐξαγριόω
ἐξαγρίωσις
ἐξάγω
ἐξαγωγεύς
ἐξαγωγή
ἐξαγώγιμος
ἐξαγώγιον
ἐξαγωγίς
ἐξαγωγός
ἐξαγωνίζομαι
ἑξαγωνίζω
ἑξαγωνικός
ἑξαγώνιος
ἐξαγώνιος
ἑξάγωνος
ἑξαδάκτυλος
ἑξάδαρχος
ἐξαδέλφη
ἐξαδιαφορέω
ἐξαδιαφόρησις
ἑξαδικός
ἑξάδραχμος
ἐξαδρόω
ἐξαδρύνω
ἐξαδυνατέω
ἐξᾴδω
ἐξαείρω
ἐξαερόω
ἐξαέρωσις
ἑξάετες
ἑξαέτηρος
ἑξαετής
ἑξαετία
ἑξαέτις
ἑξαήμερος
ἐξαθέλγω
ἐξαθερίζω
ἔξαθλος
ἐξαθροίζομαι
ἐξαθυμέω
ἐξαιάζω
ἐξαιγειρόομαι
ἐξαιθερόω
ἐξαιθριάζω
ἐξαιμάσσω
ἐξαιματίζω
ἐξαιματόω
ἐξαιμάτωσις
ἐξαιματωτικός
ἔξαιμος
ἐξαίμων
ἐξαίνυμαι
ἑξάιππος
ἐξαιρέσιμος
ἐξαίρεσις
ἐξαίρετος
ἐξαιρέω
ἐξαίρησις
ἐξαίρησις
ἐξαιρόομαι
ἐξαίρω
ἐξαίσιος
ἐξαΐσσω
ἐξαιστόω
ἐξαιτέω
ἐξαίτης
ἐξαίτησις
ἐξαιτιολογέω
ἔξαιτος
ἐξαίφνης
ἐξαιφνίδιος
ἐξαιχμαλωτίζω
ἐξακανθίζω
ἐξακανθόομαι
ἐξακέομαι
ἐξάκεσις
ἐξακεστήρ
ἐξακεστήριος
ἑξάκις
ἑξακισμύριοι
ἑξακισχίλιοι
ἑξακισχιλιοστός
ἑξάκλινος
ἐξακμάζω
ἔξακμος
ἑξάκνημος
ἐξακολουθέω
ἐξακολούθησις
ἐξακονάω
ἐξακοντίζω
ἐξακοντίζω
ἐξακόντισις
ἐξακόντισις
ἐξακόντισμα
ἐξακοντισμός
ἑξακοσίαρχος
ἑξακόσιοι
ἑξακοσιοστός
ἑξακοσιοστός
ἑξακοσιοστός
ἑξακοτυλιαῖος
ἑξακοτυλιαῖος
ἑξακοτυλιαῖος
ἐξακουστός
ἐξακούω
ἐξακριβάζω
ἐξακριβόω
ἐξακρίζω
ἑξάκυκλος
ἑξάκωλος
ἐξαλαόω
ἐξαλαπάζω
ἐξαλδαίνω
ἐξαλέασθαι
ἐξαλείπτης
ἐξαλειπτικός
ἐξάλειπτρον
ἐξαλείφω
ἐξαλείφω
ἐξάλειψις
ἐξάλειψις
ἐξαλέομαι
ἐξαλεύομαι
ἐξαλινδέω
ἐξαλίνδω
ἐξαλίστρα
ἑξάλιτρος
ἐξαλλαγή
ἐξάλλαγμα
ἐξάλλαξις
ἐξαλλάσσω
ἐξαλλοιόω
ἐξάλλομαι
ἔξαλλος
ἐξαλλοτριόω
ἔξαλμα
ἐξαλογίζομαι
ἔξαλος
ἔξαλσις
ἐξάλυξις
ἐξαλύσκω
ἐξαλύω
ἐξαμαρτάνω
ἐξαμαρτία
ἐξαμαυρόω
ἐξαμαύρωσις
ἐξαμάω
ἐξαμβλέω
ἐξαμβλίσκω
ἐξαμβλόω
ἐξαμβλύνω
ἐξάμβλωμα
ἐξάμβλωσις
ἐξαμβλώσκω
ἐξαμβλώττω
ἐξαμείβω
ἐξάμειψις
ἐξαμέλγω
ἐξαμελέω
ἑξαμέρεια
ἑξαμερής
ἑξαμετρία
ἑξάμετρος
ἑξαμηνιαῖος
ἑξάμηνος
ἐξαμηχανέω
ἐξαμιλλάομαι
ἔξαμμα
ἑξαμναῖος
ἑξάμνους
ἑξάμορος
ἐξαμπρεύω
ἐξαμύνομαι
ἐξαμυστίζω
ἐξαμφοτερίζω
ἐξαναβαίνω
ἐξαναβλύζω
ἐξαναβρύω
ἐξαναγιγνώσκω
ἐξαναγκάζω
ἐξανάγω
ἐξαναδύομαι
ἐξαναζέω
ἐξαναθλίβω
ἐξαναιρέω
ἐξαναισθητέω
ἐξανακαλύπτομαι
ἐξανακολυμβάω
ἐξανακρούω
ἐξαναλαμβάνω
ἐξαναλάμπω
ἐξαναλίσκω
ἐξαναλύω
ἐξανάλωσις
ἐξαναπείθω
ἐξαναπληρόω
ἐξαναπνέω
ἐξαναπτύσσω
ἐξανάπτω
ἐξαναρπάζω
ἐξανασπάω
ἐξανάστασις
ἐξαναστράπτω
ἐξαναστρέφω
ἐξανατέλλω
ἐξαναφαίνω
ἐξαναφανδόν
ἐξαναφέρω
ἐξαναφύω
ἐξαναχωρέω
ἐξανδραποδίζω
ἐξανδραπόδισις
ἐξανδραποδισμός
ἐξανδραποδιστής
ἐξανδρόομαι
ἐξανεγείρω
ἐξάνειμι
ἐξανεμίζω
ἐξανεμόω
ἐξανεμόω
ἐξανέργαστος
ἐξανέργαστος
ἐξανέρχομαι
ἐξανευρίσκω
ἐξανέχω
ἐξανέψιοι
ἐξανθέω
ἐξάνθημα
ἐξάνθησις
ἐξανθίζω
ἐξάνθισμα
ἐξανθισμός
ἐξανθρακόω
ἐξανθρωπίζω
ἐξάνθρωπος
ἐξανίημι
ἐξανίστημι
ἐξανίσχω
ἐξανοίγω
ἐξανοιδέω
ἐξάνοιξις
ἐξανορθόω
ἐξάντης
ἐξαντλέω
ἐξάντλημα
ἐξάντλησις
ἐξανύτω
ἐξανύω
ἐξάνω
ἐξαπαείρω
ἐξαπαιτέω
ἑξαπάλαιστος
ἐξαπαλλάσσω
ἐξαπαντάω
ἐξαπαρτάω
ἐξαπαρτάω
ἐξαπατάω
ἐξαπατάω
ἐξαπάτη
ἐξαπάτημα
ἐξαπάτης
ἐξαπάτησις
ἐξαπατητήρ
ἐξαπατητής
ἐξαπατητικός
ἐξαπατίσκω
ἐξαπατύλλω
ἐξαπαφίσκω
ἑξάπεδος
ἑξάπεζος
ἐξαπεῖδον
ἐξαπεῖδον
ἐξαπεῖδον
ἑξαπέλεκυς
ἑξαπέλεκυς
ἑξαπέλεκυς
ἐξαπέρχομαι
ἐξαπεύχομαι
ἑξάπηχυς
ἐξάπινα
ἐξαπιναῖος
ἐξαπίνης
ἐξάπινον
ἑξαπλασιάζω
ἑξαπλάσιος
ἑξαπλασίων
ἑξάπλεθρος
ἑξάπλευρος
ἑξαπλῆ
ἑξαπλόος
ἑξαπλόω
ἐξαπλόω
ἐξάπλωσις
ἐξαποβαίνω
ἑξαπόδης
ἐξαποδιδράσκω
ἐξαποδίομαι
ἑξάποδος
ἐξαποδύνω
ἐξαποθνήσκω
ἐξαποκρούω
ἑξάπολις
ἐξαπόλλυμι
ἐξαπολογία
ἐξαπονέομαι
ἐξαπονίζω
ἐξαποξύνω
ἐξαποπατέω
ἐξαποπέμπω
ἐξαποπνέω
ἐξαποπτύω
ἐξαπορέω
ἐξαπορρέω
ἐξαποσπάω
ἐξαποστάζω
ἐξαποστέλλω
ἐξαποστολή
ἐξαποσφραγίζω
ἐξαποτίνω
ἑξάπους
ἐξαποφαίνω
ἐξαποφθείρω
ἐξαποχέω
ἑξάπρυμνος
ἑξαπτέρυγος
ἑξάπτυχος
ἐξάπτω
ἑξάπτωτος
ἐξαπωθέω
ἑξάπωλος
ἐξάραγμα
ἐξαραιόω
ἐξαραιρημένος
ἐξαραίωσις
ἐξαράομαι
ἐξαράσσω
ἐξαργέω
ἐξάργματα
ἐξαργυρίζω
ἐξαργυρόω
ἐξαρεσκεύομαι
ἐξαρέσκομαι
ἐξαρθρέω
ἐξαρθρέω
ἐξάρθρημα
ἐξάρθρησις
ἔξαρθρος
ἔξαρθρος
ἐξαρθρόω
ἐξαρθρόω
ἐξάρθρωμα
ἐξάρθρωσις
ἐξαριθμέω
ἐξαρίθμησις
ἐξαριθμητικός
ἑξάριθμος
ἐξαρκέω
ἐξαρκέω
ἐξαρκέω
ἐξαρκής
ἐξαρκής
ἐξαρκούντως
ἔξαρμα
ἐξαρμόζω
ἐξαρμόνιος
ἐξαρνέομαι
ἐξάρνησις
ἐξαρνητικός
ἐξαρνητικός
ἔξαρνος
ἔξαρνος
ἐξαρπάζω
ἔξαρσις
ἐξαρτάω
ἐξαρτηδόν
ἐξάρτημα
ἐξάρτησις
ἐξαρτίζω
ἐξάρτισις
ἐξαρτισμός
ἐξάρτυσις
ἐξαρτύω
ἐξάρυσις
ἐξαρύω
ἐξαρχῆς
ἐξαρχία
ἔξαρχος
ἐξάρχω
ἑξᾶς
ἑξάς
ἑξάσημος
ἐξασθενέω
ἐξασκέω
ἑξαστάδιος
ἔξαστις
ἑξάστιχος
ἑξάστοιχος
ἐξαστράπτω
ἑξάστυλος
ἑξαστῷος
ἑξασύλλαβος
ἐξασφαλίζομαι
ἐξατιμάζω
ἐξατιμόω
ἐξατμιάω
ἐξατμιδόω
ἐξατμίζω
ἐξατονέω
ἑξάτονος
ἐξαττάω
ἐξαττικίζω
ἐξᾴττω
ἐξαυάζω
ἐξαυαίνω
ἐξαυγής
ἐξαυδάω
ἐξαυθαδιάζομαι
ἐξαῦθις
ἐξαυλακίζω
ἐξαυλέω
ἐξαυλέω
ἐξαυλίζομαι
ἐξαυλίζομαι
ἔξαυλος
ἐξαύξω
ἐξαυστήρ
ἐξαυτῆς
ἐξαῦτις
ἐξαῦτις
ἐξαυτομολέω
ἐξαυτομολέω
ἐξαυχέω
ἐξαυχμόω
ἐξαύω
ἐξαύω
ἐξαφαιρέω
ἐξαφανίζω
ἐξαφάνισις
ἐξαφιδρόω
ἐξαφίημι
ἐξαφίστημι
ἑξάφοροι
ἑξάφορον
ἐξαφρίζω
ἐξαφρισμός
ἐξαφρόω
ἐξαφύσσω
ἐξαφύω
ἑξάχειρ
ἑξαχῆ
ἑξαχοίνικος
ἑξάχοος
ἑξάχορδος
ἐξαχυριόω
ἑξαχῶς
ἔξαψις
ἕξγυιος
ἑξδάκτυλος
ἐξεγγυάω
ἐξεγγύησις
ἐξεγείρω
ἐξέγερσις
ἐξεδαφίζω
ἐξέδρα
ἐξέδριον
ἐξεδροποιός
ἔξεδρος
ἐξέδω
ἐξέθορε
ἔξει
ἐξεῖδον
ἑξείης
ἐξεικάδιοι
ἐξεικάζω
ἐξείκασμα
ἑξεικάττιοι
ἐξεικονίζω
ἐξεικόνισμα
ἐξειλεγμένως
ἐξειλέω
ἐξείλησις
ἐξείλλω
ἐξεῖλον
ἐξειλύω
ἔξειμι
ἔξειμι
ἐξεῖπον
ἐξειργασμένως
ἐξείργω
ἔξειρξις
ἐξείρομαι
ἐξείρω
ἐξειρωνεύομαι
ἐξεκκλησιάζω
ἐξελαιόω
ἐξελασία
ἐξέλασις
ἐξελαύνω
ἐξελέγχω
ἐξελευθερικός
ἐξελεύθερος
ἐξελευθεροστομέω
ἐξελευθερόω
ἐξέλευσις
ἐξελθεῖν
ἐξελιγμός
ἐξελίκτρα
ἐξέλιξις
ἐξέλιξις
ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
ἐξελκόω
ἐξελκυσμός
ἐξελκύω
ἐξέλκω
ἐξέλκωσις
ἐξελλεβορίζω
ἐξελληνίζω
ἐξεμέω
ἐξέμμορε
ἐξεμπεδόω
ἐξεμπολάω
ἐξεναίρω
ἐξεναρίζω
ἐξενέπω
ἐξενεχυριάζω
ἐξένιπε
ἐξέννυμι
ἐξεντερίζω
ἐξεπᾴδω
ἐξεπαίρω
ἐξεπερείδω
ἐξεπεύχομαι
ἑξεπικαιδέκατος
ἐξεπιπλήσσω
ἐξεπιπολῆς
ἐξεπίσταμαι
ἐξεπισφραγίζω
ἐξεπίτηδες
ἐξεπιτρέπω
ἐξεπιτρέχω
ἐξεπομβρέω
ἐξέραμα
ἐξέρασις
ἐξεραστής
ἐξεράω
ἐξεργάζομαι
ἐξεργάζομαι
ἐξεργασία
ἐξεργαστικός
ἐξέργω
ἐξερεείνω
ἐξερεθίζω
ἐξερέθω
ἐξερείδω
ἐξερείπω
ἐξερείπω
ἐξέρεισις
ἐξέρεισις
ἐξέρεισμα
ἐξερειστικός
ἐξερέομαι
ἐξέρευγμα
ἐξερεύγω
ἐξερευνάω
ἐξερεύνησις
ἐξερευνητής
ἐξερευνητικός
ἐξέρευξις
ἐξερέω
ἐξερημόω
ἐξέρησις
ἐξερίζω
ἐξεριθεύομαι
ἐξερινάζω
ἐξεριστής
ἐξεριστής
ἐξεριστής
ἐξεριστής
ἐξεριστής
ἐξεριστικός
ἐξεριστικός
ἐξεριστικός
ἐξεριστικός
ἐξεριστικός
ἐξερμηνεύω
ἐξέρομαι
ἐξερπύζω
ἐξέρπω
ἐξέρρω
ἐξερυγεῖν
ἐξερυθριάω
ἐξερυθροειδής
ἐξέρυθρος
ἐξερύκω
ἐξερύω
ἐξερύω
ἐξέρχομαι
ἐξέρχομαι
ἐξερωέω
ἐξερωτάω
ἐξεσθίω
ἐξέσθω
ἐξεσία
ἔξεσις
ἔξεστις
ἐξεστραμμένως
ἐξετάζω
ἐξέτασις
ἐξετασμός
ἐξεταστήριον
ἐξεταστής
ἐξεταστικός
ἐξέτεροι
ἑξέτης
ἐξέτι
ἐξέτι
ἐξέτι
ἑξέτις
ἑξέτις
ἑξέτις
ἐξευγενίζω
ἐξευθύνω
ἐξευκρινέω
ἐξευλαβέομαι
ἐξευμαρίζω
ἐξευμενίζω
ἐξευμενισμός
ἐξευνουχίζω
ἐξευπορέω
ἐξευπορίζω
ἐξεύρεμα
ἐξεύρεσις
ἐξευρετικός
ἐξεύρημα
ἐξευρίσκω
ἐξευτελίζω
ἐξευτελισμός
ἐξευτονἑω
ἐξευτρεπίζω
ἐξευφραίνω
ἐξεύχομαι
ἐξέφηβος
ἐξεφίημι
ἐξεχέβρογχος
ἐξεχέγλουτος
ἐξεχής
ἐξέχω
ἐξέψω
ἔξηβος
ἐξηγέομαι
ἐξήγημα
ἐξήγησις
ἐξηγητής
ἐξηγητικός
ἐξηγορία
ἐξηθέω
ἑξήκοντα
ἑξηκοντάβιβλος
ἑξηκονταετής
ἑξηκονταετία
ἐξηκοντάκις
ἑξηκοντάκλινος
ἑξηκοντάμοιρος
ἑξηκονταοκτώ
ἑξηκοντάπηχυς
ἑξηκοντάς
ἑξηκονταστάδιος
ἑξηκονταταλαντία
ἑξηκοντούτης
ἑξηκοσταῖος
ἑξηκοστός
ἐξηκοστοτέταρτος
ἐξηκριβωμένως
ἐξήκω
ἐξήλατος
ἐξηλιάζω
ἐξηλιόω
ἐξηλλαγμένως
ἐξήλυσις
ἑξῆμαρ
ἐξημαρτημένως
ἐξημερόω
ἐξημέρωσις
ἐξημοιβός
ἐξήνιος
ἐξηπειρόω
ἐξηπεροπεύω
ἐξηπιαλέω
ἐξηπιαλόω
ἐξήραμμαι
ἐξήρατο
ἑξήρετμος
ἐξῃρημένως
ἑξήρης
ἑξηρικόν
ἑξῆς
ἐξητασμένως
ἐξητριάζω
ἐξηττάομαι
ἐξηττάομαι
ἐξηττάομαι
ἐξηχέω
ἐξηχέω
ἐξηχέω
ἐξήχησις
ἔξηχος
ἐξιάομαι
ἐξιδιάζομαι
ἐξιδιασμός
ἐξιδιόομαι
ἐξιδιοποιέομαι
ἐξιδιοποίησις
ἐξιδίω
ἐξιδρόω
ἐξιδρύω
ἐξίδρωσις
ἐξιερόω
ἐξιερόω
ἐξίεσις
ἐξίημι
ἐξίθμη
ἐξιθύνω
ἐξικετεύω
ἐξικετεύω
ἐξικμάζω
ἐξικμάζω
ἐξίκμασις
ἐξικμαστικός
ἐξικνέομαι
ἐξίκω
ἐξιλαρόω
ἐξίλασις
ἐξιλάσκομαι
ἐξίλασμα
ἐξιλασμός
ἐξιλαστήριος
ἐξιλαστικός
ἐξιλεόω
ἐξιλέωμα
ἐξιλέωσις
ἐξιλεωτικός
ἐξίλλω
ἐξιμάω
ἐξινάω
ἐξινιάζω
ἐξιονθίζω
ἐξιόω
ἐξιπόω
ἐξιππάζομαι
ἐξιππεύω
ἕξιππος
ἐξίπταμαι
ἐξιπωτικός
ἐξιπωτικός
ἕξις
ἕξις
ἐξισάζω
ἐξισασμός
ἐξίσης
ἔξισος
ἐξισόω
ἐξιστάω
ἐξίστημι
ἐξιστορέω
ἐξίσχιος
ἐξισχναίνω
ἐξισχνόω
ἐξισχύω
ἐξίσχω
ἐξίσωσις
ἐξισωτής
ἐξίτηλος
ἐξιτήριος
ἑξίτης
ἐξιτητέον
ἐξιτητός
ἐξιτός
ἐξίχνευσις
ἐξιχνευτής
ἐξιχνεύω
ἐξιχνιάζω
ἐξιχνιασμός
ἐξιχνοσκοπέω
ἐξιχωρίζω
ἑξκαίδεκα
ἑξκαιπεντηκονταπλάσιος
ἕξκλινος
ἑξμέδιμνος
ἐξογκέω
ἐξογκόω
ἐξόγκωμα
ἐξόγκωσις
ἐξοδάω
ἐξοδεία
ἐξοδεύω
ἐξοδία
ἐξοδιάζω
ἐξοδίασις
ἐξοδιασμός
ἐξοδιασμός
ἐξοδικός
ἐξόδιον
ἐξόδιος
ἐξοδοιπορέω
ἐξοδοντίζω
ἔξοδος
ἔξοδος
ἐξοδυνάω
ἐξόζω
ἐξόθεν
ἔξοι
ἐξοίγνυμι
ἐξοίγω
ἔξοιδα
ἐξοιδαίνω
ἐξοιδέω
ἐξοιδέω
ἐξοιδέω
ἐξοιδέω
ἐξοιδέω
ἐξοίδησις
ἐξοίδησις
ἐξοίδησις
ἐξοίδησις
ἐξοίδησις
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοιδίσκω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικειόω
ἐξοικέω
ἐξοικήσιμος
ἐξοίκησις
ἐξοικία
ἐξοικίζω
ἐξοίκισις
ἐξοικισμός
ἐξοικιστής
ἐξοικοδομέω
ἐξοικοδόμησις
ἔξοικος
ἐξοιμώζω
ἐξοινέω
ἐξοίνησις
ἐξοινία
ἐξοινίζω
ἔξοινος
ἐξοινόω
ἐξοιστέος
ἐξοιστράω
ἐξοιστρέω
ἐξοιστρηλατέω
ἐξοίσω
ἐξοιχνέω
ἐξοίχομαι
ἐξοιωνίζομαι
ἐξοκέλλω
ἐξοκέλλω
ἐξολέκω
ἐξολέκω
ἐξολέσαι
ἐξολιγωρέω
ἐξολισθαίνω
ἐξολκή
ἐξόλλυμι
ἐξολόθρευμα
ἐξολόθρευσις
ἐξολοθρευτής
ἐξολοθρευτικός
ἐξολοθρεύω
ἐξολολύζω
ἐξομαλίζω
ἐξομβρέω
ἐξομβρίζω
ἐξομήρευσις
ἐξομηρεύω
ἐξομιλέω
ἐξόμιλος
ἐξόμματος
ἐξομματόω
ἐξομμάτωσις
ἐξόμνυμι
ἐξομόθεν
ἐξομοιάζω
ἐξομοιόω
ἐξομοίωσις
ἐξομοιωτικός
ἐξομολογέομαι
ἐξομολόγησις
ἐξομολογουμένως
ἐξομόργνυμι
ἐξόμορξις
ἐξόμφαλος
ἐξονειδίζω
ἐξονειδισμός
ἐξονειδιστικός
ἐξονειρόω
ἐξονειρωγμός
ἐξονειρωκτικός
ἐξονειρώττω
ἐξονομάζω
ἐξονομαίνω
ἐξονομακλήδην
ἐξονυχίζω
ἐξοξύνω
ἐξοπάζω
ἐξοπίζω
ἐξόπιθεν
ἐξόπιν
ἐξόπισθεν
ἐξόπιστο
ἐξοπίσω
ἐξοπλίζω
ἐξοπλισία
ἐξοπλισία
ἐξοπλισμός
ἔξοπλος
ἐξοπτάω
ἔξοπτος
ἐξοράω
ἐξοργάω
ἐξοργιάζω
ἐξοργίζω
ἐξορθιάζω
ἐξόρθιος
ἔξορθος
ἐξορθόω
ἐξορία
ἐξορίζω
ἐξορίνω
ἐξόριος
ἐξορισιμαῖος
ἐξορισμός
ἐξοριστικός
ἐξορκίζω
ἐξορκισμός
ἐξορκιστής
ἔξορκος
ἐξορκόω
ἐξόρκωσις
ἐξορμάω
ἐξορμενίζω
ἐξορμέω
ἐξορμή
ἐξόρμησις
ἐξορμίζω
ἔξορμος
ἐξόρνυμι
ἐξοροθύνω
ἔξορος
ἐξορούω
ἑξόροφος
ἐξορρίζω
ἔξορρος
ἐξορρόω
ἐξόρυξις
ἐξόρυξις
ἐξόρυξις
ἐξορχέομαι
ἐξορχέομαι
ἐξορχέομαι
ἐξόσδω
ἐξοσιόω
ἐξοστείζω
ἐξοστρακίζω
ἐξοστρακισμός
ἐξόστωσις
ἐξότε
ἐξότου
ἐξοτρύνω
ἐξουδενέω
ἐξουδένησις
ἐξουδενίζω
ἐξουδενισμός
ἐξουδενόω
ἐξουδένωμα
ἐξουδένωσις
ἐξουθενέω
ἐξουθένησις
ἐξουθενόω
ἐξούλης
ἐξουραγία
ἐξουρέω
ἐξούρησις
ἐξουρίας
ἔξουρος
ἐξουσία
ἐξουσιάζω
ἐξουσιαστής
ἐξουσιαστικός
ἐξούσιος
ἐξοφέλλω
ἐξόφθαλμος
ἔξοχα
ἐξοχάδες
ἐξοχετεία
ἐξοχέτευσις
ἐξοχετεύω
ἐξοχή
ἔξοχος
ἐξοχυρόω
ἕξπηχυς
ἑξποδιαῖος
ἕξπους
ἐξυβρίζω
ἐξύβρισις
ἐξυγιάζω
ἐξυγιαίνω
ἐξυγραίνω
ἔξυγρος
ἐξυδαρόω
ἐξυδατίζω
ἐξυδατόω
ἐξυδάτωσις
ἐξυδρίας
ἐξυδρωπιάω
ἐξυλακτέω
ἐξυλίζω
ἐξυμενίζω
ἐξυμενιστήρ
ἐξυμνέω
ἐξυνῆκα
ἐξυπάλυξις
ἐξυπαλύσκω
ἐξυπανίστημι
ἐξυπειπεῖν
ἐξυπερζέω
ἐξύπερθε
ἐξυπεροπτάω
ἐξυπηρετέω
ἐξύπιστα
ἐξυπνίζω
ἔξυπνος
ἐξυπνόω
ἐξυπτιάζω
ἐξυφαίνω
ἐξυφάπτω
ἐξύφασμα
ἐξυφηγέομαι
ἐξυψόω
ἔξω
ἑξώβολος
ἔξωθεν
ἐξωθέω
ἐξώθησις
ἐξωκεανίζω
ἐξωκεανισμός
ἐξώκοιτος
ἐξώλεια
ἐξώλης
ἐξωμίας
ἐξωμίδιος
ἐξωμιδοποιία
ἐξωμιδοποιός
ἐξωμίζω
ἐξωμίς
ἔξωμος
ἐξωμοσία
ἐξωνέομαι
ἐξώνησις
ἐξώπιος
ἐξώπροικα
ἐξώπυλος
ἐξωραίζω
ἐξωριάζω
ἔξωρος
ἑξώροφος
ἔξωσις
ἔξωσμα
ἐξώστης
ἐξώστρα
ἐξώτατος
ἐξωτερικός
ἐξώτερος
ἐξωτικός
ἐξωφόρος
ἔξωχρος
ἕο
ἑοῖ
ἔοι
ἔοιγμεν
ἔοικα
ἐοικότως
ἔοις
ἐόλει
ἐόλητο
ἔολπα
ἔον
ἔοργα
ἐόργη
ἑορτάζω
ἑορταῖος
ἑορτάσιμος
ἑόρτασις
ἑόρτασμα
ἑορτασμός
ἑορταστής
ἑορταστικός
ἑορτή
ἑόρτιος
ἕορτις
ἑορτολόγιον
ἑορτώδης
ἑός
ἑοῦς
ἐπαβελτερόω
ἐπαγαίομαι
ἐπαγάλλομαι
ἐπάγαμαι
ἐπαγανακτέω
ἐπαγγελία
ἐπαγγέλλω
ἐπάγγελμα
ἐπαγγελτικός
ἐπαγείρω
ἐπαγερμός
ἐπάγερσις
ἐπαγινέω
ἐπαγλαίζω
ἔπαγρος
ἐπαγροσύνη
ἐπαγρυπνέω
ἐπαγρύπνησις
ἐπαγρυπνία
ἐπάγρυπνος
ἐπαγχέω
ἐπάγω
ἐπαγωγεύς
ἐπαγωγή
ἐπαγωγικός
ἐπαγώγιμος
ἐπαγώγιον
ἐπαγωγός
ἐπαγωνίζομαι
ἐπαγώνιος
ἐπᾴδω
ἐπαείρω
ἐπαέξω
ἔπαθλον
ἐπαθρέω
ἐπαθροίζω
ἐπαιάζω
ἐπαίγδην
ἐπαιγιαλῖτις
ἐπαιγίζω
ἐπαιδέομαι
ἐπαιθύσσω
ἐπαίθω
ἐπαίκλεια
ἐπάικλον
ἐπαίνεσις
ἐπαινέτης
ἐπαινετικός
ἐπαινέτις
ἐπαινέω
ἐπαινή
ἐπαίνημι
ἐπαινιῶ
ἔπαινος
ἐπαινός
ἐπαινουμένως
ἐπαιονάω
ἐπαίρω
ἐπαισθάνομαι
ἐπαίσθημα
ἐπαίσθησις
ἐπαΐσσω
ἐπάιστος
ἐπαισχής
ἐπαισχύνομαι
ἐπαιτέω
ἐπαίτης
ἐπαίτησις
ἐπαιτιάομαι
ἐπαιτίνδα
ἐπαίτιος
ἐπαιχμάζω
ἐπαίω
ἐπαιωρέω
ἐπακανθίζω
ἐπακμάζω
ἐπακμαστικός
ἔπακμος
ἐπακόησις
ἐπακολουθέω
ἐπακολούθημα
ἐπακολούθησις
ἐπακολουθητικός
ἐπακολουθία
ἐπακόλουθος
ἐπακοντίζω
ἐπακοντισμός
ἐπακοντιστής
ἐπάκοός
ἐπακουός
ἐπακουστός
ἐπακούω
ἐπακριβέομαι
ἐπακριβόω
ἐπακρίζω
ἐπάκριος
ἐπακροάομαι
ἐπακρόασις
ἔπακρος
ἐπακταῖος
ἐπακτήρ
ἐπακτικός
ἐπάκτιος
ἐπακτός
ἐπακτρεύς
ἐπάκτρια
ἐπακτρίς
ἐπακτροκέλης
ἔπακτρον
ἐπαλαζονεύομαι
ἐπαλαλάζω
ἐπαλαλκεῖν
ἐπαλάομαι
ἐπαλαστέω
ἐπαλγέω
ἐπαλγής
ἐπαλγύνω
ἐπάλειμμα
ἐπαλείφω
ἐπάλειψις
ἐπαλέξησις
ἐπαλέξω
ἐπαλετρεύω
ἐπαληθεύω
ἐπαληθίζω
ἐπαλής
ἐπαλθαίνω
ἐπαλθής
ἐπαλινδέομαι
ἐπαλίνδομαι
ἐπαλκής
ἐπαλλαγή
ἐπαλλάξ
ἐπάλλαξις
ἐπαλλάσσω
ἐπαλληλία
ἐπάλληλος
ἐπαλληλότης
ἐπαλλόκαρπος
ἐπαλλόκαυλος
ἐπάλλυδις
ἔπαλξις
ἐπαλξίτης
ἔπαλπνος
ἐπαλφιτίζω
ἐπαλώστης
ἐπαμαξεύω
ἐπαμάομαι
ἐπαμαυρόω
ἐπαμβαίνω
ἐπαμβατήρ
ἐπαμβλήδην
ἐπαμβλύνω
ἐπαμείβω
ἐπαμεριμνέω
ἐπάμερος
ἐπαμηχανέω
ἐπαμμένος
ἐπαμμένω
ἐπαμοιβαδίς
ἐπαμοίβιμος
ἐπαμοίβιος
ἐπαμοιβός
ἐπαμπέχω
ἐπαμπήγνυμι
ἐπαμπίσχω
ἐπαμύντωρ
ἐπαμύνω
ἐπαμφέρω
ἐπαμφιάζω
ἐπαμφιέννυμι
ἐπαμφίσκω
ἐπαμφοτεριζόντως
ἐπαμφοτερίζω
ἐπαμφοτερισμός
ἐπαμφοτεριστής
ἐπαμφότερος
ἑπάμων
ἐπάν
ἐπαναβαθμός
ἐπαναβαίνω
ἐπαναβάλλω
ἐπανάβασις
ἐπαναβασμός
ἐπαναβιβάζω
ἐπαναβιόω
ἐπαναβλαστάνω
ἐπαναβληδόν
ἐπαναβοάω
ἐπαναγιγνώσκω
ἐπαναγκάζω
ἐπανάγκασμα
ἐπαναγκαστής
ἐπάναγκες
ἐπαναγορεύω
ἐπανάγω
ἐπαναγωγή
ἐπαναγωγός
ἐπαναδέρω
ἐπαναδίδωμι
ἐπαναδιπλάζω
ἐπαναδιπλασιασμός
ἐπαναδιπλόω
ἐπαναδίπλωμα
ἐπαναδίπλωσις
ἑπαναζεύγνυμι
ἐπαναζώννυμι
ἐπαναθαρρέω
ἐπαναθεάομαι
ἐπαναθερμαίνω
ἐπαναθέω
ἐπαναθροίζω
ἐπαναθρώσκω
ἐπαναίρεσις
ἐπαναιρέω
ἐπαναίρω
ἐπανακαινίζω
ἐπανακαλέω
ἐπανακάμπτω
ἐπανάκαμψις
ἐπανάκειμαι
ἐπανακεφαλαιόομαι
ἐπανακεφαλαίωσις
ἐπανακίρναμαι
ἐπανακλαγγάνω
ἐπανάκλησις
ἐπανακλίνω
ἐπανάκλισις
ἐπανακοινόω
ἐπανακομίζω
ἐπανακράζω
ἐπανακρεμάννυμι
ἐπανακρίνω
ἐπανάκρουσις
ἐπανακρούω
ἐπανακτάομαι
ἐπανακυκλέω
ἐπανακύκλησις
ἐπανακυκλόω
ἐπανακύπτω
ἐπαναλαμβάνω
ἐπαναλέγω
ἐπαναλείφω
ἐπαναληπτικός
ἐπανάληψις
ἐπαναλίσκω
ἐπαναλογέω
ἐπαναλύω
ἐπαναμένω
ἐπαναμιμνήσκω
ἐπανάμνησις
ἐπανανεόομαι
ἐπανανέωσις
ἐπαναπαύω
ἐπαναπειράομαι
ἐπαναπέμπω
ἐπαναπέτομαι
ἐπαναπήγνυμι
ἐπαναπηδάω
ἐπαναπίπτω
ἐπαναπλάσσω
ἐπαναπλέω
ἐπαναπληρόω
ἐπαναπνέω
ἐπαναποδίζω
ἐπαναποδίζω
ἐπαναπολέω
ἐπαναπόλησις
ἐπαναρρήγνυμι
ἐπαναρριπίζω
ἐπαναρριπτέω
ἐπανάρυμα
ἐπανάσεισις
ἐπανασείω
ἐπανασκέπτομαι
ἐπανασκοπέω
ἐπανασπείρω
ἐπανασπορά
ἐπανάστασις
ἐπαναστέλλω
ἐπανάστημα
ἐπαναστρέφω
ἐπαναστροφή
ἐπανασώζω
ἐπανάτασις
ἐπανατείνω
ἐπανατέλλω
ἐπανατέμνω
ἐπανατίθημι
ἐπανατολή
ἐπανατρέπω
ἐπανατρέφω
ἐπανατρέχω
ἐπανατρυγάω
ἐπαναφέρω
ἐπαναφορά
ἐπαναφορικός
ἐπαναφυσάω
ἐπαναφύω
ἐπαναφωνέω
ἐπαναχέω
ἐπαναχρεμπτήριος
ἐπαναχρέμπτομαι
ἐπανάχρεμψις
ἐπαναχωρέω
ἐπαναχώρησις
ἔπανδρος
ἐπανδρόω
ἐπανεγείρω
ἐπανέγερσις
ἐπανειλέω
ἐπάνειμι
ἐπανειπεῖν
ἐπανείρομαι
ἐπανέλευσις
ἐπανελίττω
ἐπανέλκω
ἐπανεμέω
ἐπάνεμος
ἐπανερεύγομαι
ἐπανέρομαι
ἐπανέρχομαι
ἐπανερωτάω
ἐπάνεσις
ἐπανέχω
ἐπανήκω
ἐπανθέω
ἐπάνθημα
ἐπάνθηρος
ἐπάνθησις
ἐπανθιάω
ἐπανθίζω
ἐπάνθισμα
ἐπανθισμός
ἐπανθοπλοκέω
ἐπανθρακίδες
ἐπανθρακόω
ἐπανιάομαι
ἐπανίημι
ἐπανίπταμαι
ἐπανισόω
ἐπανίστημι
ἐπανίσωσις
ἐπάνοδος
ἐπανοιδέω
ἐπανοιδίσκω
ἐπανοίκτωρ
ἐπανοιστέον
ἐπανορθόω
ἐπανόρθωμα
ἐπανόρθωσις
ἐπανορθωτής
ἐπανορθωτικός
ἐπαντέλλω
ἐπάντης
ἐπαντιάζω
ἐπαντλέω
ἐπάντλημα
ἐπάντλησις
ἐπανύω
ἐπάνω
ἐπάνωθεν
ἐπάνωθι
ἐπαξιέραστος
ἐπάξιος
ἐπαξιόω
ἐπαξίωσις
ἐπαξονέω
ἐπαξόνιος
ἐπάξω
ἐπαοιδή
ἐπαοιδία
ἐπαοιδός
ἐπαπειλέω
ἐπαπείλησις
ἐπαπερείδω
ἐπαπερεύγω
ἐπαπέρχομαι
ἐπαποδύω
ἐπαποθνήσκω
ἐπαποικίζω
ἐπαποκρίνομαι
ἐπαποκτείνω
ἐπαπολαύω
ἐπαπόλλυμι
ἐπαπολογέομαι
ἐπαπολύω
ἐπαπονίναμαι
ἐπαποπνίγω
ἐπαπορέω
ἐπαπόρημα
ἐπαπορηματικός
ἐπαπόρησις
ἐπαπορητικός
ἐπαποστέλλω
ἐπάπτω
ἐπαπωθέομαι
ἐπαρά
ἐπαράομαι
ἐπαράσιμος
ἐπαράσσω
ἐπάρατος
ἐπάργεμος
ἐπάργυρος
ἐπαργυρόω
ἐπάρδευσις
ἐπαρδεύω
ἐπάρδω
ἐπαρήγω
ἐπαρηγών
ἐπάρην
ἐπάρηξις
ἐπαρήρει
ἐπαριθμέω
ἐπαρίστερος
ἐπαριστερότης
ἐπάρκεια
ἐπάρκεσις
ἐπαρκέω
ἐπαρκής
ἐπάρκιος
ἐπαρκούντως
ἔπαρμα
ἐπαρνέομαι
ἐπαρνησιθεία
ἐπαρνησίθεος
ἐπάρουρος
ἔπαρσις
ἐπαρτάω
ἐπάρτεια
ἐπαρτής
ἐπαρτίζω
ἐπαρτικός
ἐπαρτύνω
ἐπαρτύω
ἐπαρυστήρ
ἐπαρύτω
ἐπαρχεῖα
ἐπαρχεία
ἐπαρχέω
ἐπαρχή
ἐπαρχία
ἐπαρχικός
ἐπαρχιώτης
ἔπαρχος
ἐπαρχότης
ἐπάρχω
ἐπάρω
ἐπαρωγή
ἐπαρωγής
ἐπαρωγός
ἐπασθμαίνω
ἐπασκέω
ἐπασκητής
ἐπάσκιον
ἔπᾳσμα
ἐπασπαίρω
ἐπασπιδόομαι
ἐπασσύτερος
ἐπασσυτεροτριβής
ἐπαστράπτω
ἐπασχάλλω
ἐπατενίζω
ἐπατρεμέω
ἐπᾴττω
ἐπαυγάζω
ἐπαύγασμα
ἐπαυδάω
ἐπαυθαδίζομαι
ἐπαυλέω
ἐπαύλημα
ἐπαύλησις
ἐπαυλία
ἐπαυλίζομαι
ἐπαύλιον
ἔπαυλις
ἐπαύλισμα
ἐπαυλισμός
ἔπαυλος
ἐπαυλόσυνος
ἐπαυλόσυνος
ἐπαυξάνω
ἐπαύξη
ἐπαυξής
ἐπαύξησις
ἐπαύξω
ἐπαύρεσις
ἐπαυρέω
ἐπαύρησις
ἐπαυρίζω
ἐπαύριον
ἐπαυρίσκω
ἐπαυτέω
ἐπαυτίκα
ἐπαυτομολέω
ἐπαυτοφώρῳ
ἐπαυχένιος
ἐπαυχέω
ἐπαυχμέω
ἐπαύω
ἐπαφαίρεσις
ἐπαφαιρέω
ἐπαφανίζω
ἐπαφαυαίνομαι
ἐπαφάω
ἐπαφή
ἐπάφημα
ἐπάφησις
ἐπαφίημι
ἐπαφριάω
ἐπαφρίζω
ἐπαφροδισία
ἐπαφρόδιτος
ἔπαφρος
ἐπαφύσσω
ἐπάχθεια
ἐπαχθέω
ἐπαχθής
ἐπαχθίζω
ἐπάχθομαι
ἐπαχλύω
ἐπαχνίδιος
ἐπάχνυμαι
ἐπεάν
ἐπεγγελάω
ἐπέγγραφος
ἐπεγγυάω
ἐπεγείρω
ἐπέγερσις
ἐπεγερτικός
ἐπεγκάθημαι
ἐπεγκαλέω
ἐπεγκανάζω
ἐπεγκάπτω
ἐπεγκαχάζω
ἐπεγκελεύω
ἐπεγκεράννυμι
ἐπεγκλάω
ἐπεγκλίνω
ἐπεγκολάπτω
ἐπεγκρεμάννυμι
ἐπεγκυκλέω
ἐπεγκυλίω
ἐπεγχαίνω
ἐπεγχαλάω
ἐπεγχειρέω
ἐπεγχείρησις
ἐπεγχέω
ἐπέγχυμα
ἐπεγχυματίζω
ἐπεγχύτης
ἐπέδρη
ἐπέην
ἐπεθίζω
ἐπεί
ἐπειγομένως
ἐπείγω
ἐπειγωλή
ἐπειδάν
ἐπειδή
ἐπεῖδον
ἐπειή
ἐπείη
ἐπεικάδες
ἐπεικάζω
ἐπεικασμός
ἐπείκελος
ἐπείκεν
ἐπείκτης
ἐπεικτικός
ἐπειλέω
ἐπείλησις
ἐπειλίσσω
ἔπειμι
ἔπειμι
ἐπείνυμι
ἔπειξις
ἐπείπερ
ἐπεῖπον
ἐπείρηκα
ἐπείρομαι
ἐπειρύω
ἐπειρωνεύομαι
ἐπειρωτάω
ἐπειρώτημα
ἐπειρώτησις
ἐπείσαγμα
ἐπεισάγω
ἐπεισαγωγή
ἐπεισαγώγιμος
ἐπείσακτος
ἐπεισβαίνω
ἐπεισβάλλω
ἐπεισβάτης
ἐπεισδέχομαι
ἐπεισδύω
ἐπείσειμι
ἐπεισέλευσις
ἐπεισέλευσις
ἐπεισέρρω
ἐπεισέρχομαι
ἐπεισηγέομαι
ἐπείσθεσις
ἐπείσιον
ἐπεισκαλέω
ἐπεισκομίζω
ἐπεισκρίνομαι
ἐπεισκυκλέω
ἐπεισκύπτω
ἐπεισκωμάζω
ἐπεισοδιάζω
ἐπεισόδιος
ἐπεισοδιόω
ἐπεισοδιώδης
ἐπείσοδος
ἐπεισπαίω
ἐπεισπέμπω
ἐπεισπηδάω
ἐπεισπίπτω
ἐπεισπλέω
ἐπεισπνέω
ἐπεισπορεύομαι
ἐπεισπράττω
ἐπεισρέω
ἐπειστρέχω
ἐπεισφέρω
ἐπεισφοιτάω
ἐπεισφρέω
ἐπεισχέω
ἔπειτα
ἐπείτε
ἔπειτεν
ἐπεκβαίνω
ἐπεκβοάω
ἐπεκβοηθέω
ἐπεκδιδάσκω
ἐπεκδίδωμι
ἐπεκδιηγέομαι
ἐπεκδιήγησις
ἐπεκδρομή
ἐπέκεινα
ἐπέκθεσις
ἐπεκθέω
ἐπεκθύομαι
ἐπεκπίνω
ἐπέκπλοος
ἐπεκπνέω
ἐπέκρηξις
ἐπεκροφέω
ἐπέκρυσις
ἐπέκτασις
ἐπεκτατικός
ἐπεκτείνω
ἐπεκτεταμένως
ἐπεκτρέχω
ἐπεκφέρω
ἐπεκφεύγω
ἐπεκχέω
ἐπεκχωρέω
ἐπελασία
ἐπέλασις
ἐπελαύνω
ἐπελαφρίζω
ἐπελαφρύνω
ἐπελέγχω
ἐπελεέω
ἐπελευθεριάζω
ἐπέλευσις
ἐπελευστικός
ἐπελήλατο
ἐπέλησε
ἐπελθεῖν
ἐπελίσσω
ἐπελπίζω
ἐπέλπομαι
ἐπεμβαδόν
ἐπεμβαίνω
ἐπεμβάλλω
ἐπέμβαμμα
ἐπεμβάπτω
ἐπεμβάς
ἐπέμβασις
ἐπεμβάτης
ἐπεμβοάω
ἐπεμβόησις
ἐπεμβολάς
ἐπεμβολή
ἐπέμβολος
ἐπεμβριμάομαι
ἐπεμέω
ἐπέμμενος
ἐπέμμηνος
ἐπεμπάσσω
ἐπεμπηδάω
ἐπεμπίνω
ἐπεμπίπτω
ἐπεμφέρω
ἐπεμφύρω
ἐπεναρίζω
ἐπένατος
ἐπενδίδωμι
ἐπένδυμα
ἐπενδύνω
ἐπένδυσις
ἐπενδύτης
ἐπενδυτοπάλλιον
ἐπενδύω
ἐπένεγξις
ἐπενεῖκαι
ἐπενήνοθε
ἐπένθεσις
ἐπενθετικός
ἐπενθήκη
ἐπενθρώσκω
ἐπενθυμέομαι
ἐπενθύμημα
ἐπενθύμησις
ἐπενίημι
ἐπεννεακαιδέκατος
ἐπενσαλεύω
ἐπενσείω
ἐπεντανύω
ἐπεντάσσω
ἐπεντείνω
ἐπεντέλλω
ἐπεντίθημι
ἐπεντρανίζω
ἐπεντρίβω
ἐπεντρυφάω
ἐπεντρώγω
ἐπεντρώματα
ἐπεντρώσεις
ἐπεντύνω
ἐπεντύω
ἐπεξάγω
ἐπεξαγωγή
ἐπεξαιτέω
ἐπεξαμαρτάνω
ἐπεξανίσταμαι
ἐπεξαπατάω
ἐπέξειμι
ἐπεξέλασις
ἐπεξελαύνω
ἐπεξέλεγχος
ἐπεξέλευσις
ἐπεξελευστικός
ἐπεξέλκω
ἐπεξεργάζομαι
ἐπεξεργασία
ἐπεξεργαστής
ἐπεξεργαστικός
ἐπεξέρπω
ἐπεξέρχομαι
ἐπεξέτασις
ἐπεξευρίσκω
ἐπεξηγέομαι
ἐπεξήγημα
ἐπεξηγηματικός
ἐπεξήγησις
ἐπεξῆς
ἐπεξιακχάζω
ἐπεξόδιος
ἐπέξοδος
ἐπεξοιωνίζομαι
ἐπέοικα
ἐπέπιθμεν
ἐπέπλως
ἐπεποίθει
ἐπεπόνθει
ἐπέπταρε
ἐπέπτατο
ἐπέπυστο
ἐπέπω
ἐπέραστος
ἐπεργάζομαι
ἐπεργασία
ἔπεργος
ἐπερεθίζω
ἐπερεθισμός
ἐπερείδω
ἐπέρεισις
ἐπερεισμός
ἐπερειστικός
ἐπερεύγω
ἐπερέφω
ἐπερήρεισμαι
ἐπέρομαι
ἐπερυθριάω
ἐπερύω
ἐπέρχομαι
ἐπερωτάω
ἐπερώτημα
ἐπερωτηματικῶς
ἐπερώτησις
ἔπεσα
ἔπεσαν
ἐπεσβαίνω
ἐπεσβολέω
ἐπεσβολία
ἐπεσβόλος
ἐπεσθίω
ἐπέσθω
ἐπεσκιασμένως
ἔπεσον
ἔπεσπον
ἐπέσσεται
ἐπέσσευεν
ἐπεσσυμένως
ἐπεστεώς
ἐπέστη
ἐπεστραμμένως
ἐπεσχάριος
ἐπετειόκαρπος
ἐπετειόκαυλος
ἐπέτειος
ἐπετειοφορέω
ἐπετειόφυλλος
ἐπέτεος
ἑπέτης
ἐπετήσιος
ἐπετίνη
ἑπέτις
ἔπετον
ἔπετος
ἐπέτοσσε
ἕπευ
ἐπεύαδε
ἐπευάζω
ἐπευδοκέω
ἐπευθυμέω
ἐπευθύνω
ἐπευθύς
ἐπευκλείζω
ἔπευκτος
ἐπευλαβέομαι
ἐπεύνακτοι
ἐπευρίσκω
ἐπευφημέω
ἐπευφημίζομαι
ἐπευφημισμός
ἐπευχή
ἐπεύχομαι
ἐπευωνίζω
ἐπευωχέομαι
ἐπέφαντο
ἔπεφνον
ἐπέφραδον
ἐπέφυκον
ἐπέχω
ἐπηβάω
ἐπήβολος
ἐπηγκενίδες
ἐπηγορεύω
ἐπηγορία
ἐπηετανός
ἐπῆκαν
ἐπήκοος
ἔπηλις
ἐπηλλαγμένως
ἐπηλυγάζω
ἐπηλυγαῖος
ἐπηλυγίζομαι
ἐπηλυγισμός
ἐπῆλυξ
ἔπηλυς
ἐπηλυσία
ἐπήλυσις
ἐπηλύτης
ἐπήλυτος
ἐπημάτιος
ἐπημοιβός
ἐπημύω
ἐπήν
ἐπηνέμιος
ἐπῃόνιος
ἐπήορος
ἐπηπύω
ἐπήρατος
ἐπηρεάζω
ἐπηρεασμός
ἐπηρεαστικός
ἐπήρεια
ἐπηρεμέω
ἐπήρετμος
ἐπηρεφής
ἐπήρης
ἐπήριστος
ἐπηρμένως
ἐπητανός
ἐπήτεια
ἐπητής
ἑπητικός
ἐπήτριμος
ἐπητύς
ἐπηχέω
ἐπήχησις
ἐπηῷος
ἐπί
ἔπι
ἐπι-κινδυνώδης
ἐπί-λουτρον
ἐπι-σκιασμός
ἐπιαγή
ἐπιάλλομαι
ἐπιάλλω
ἐπιάλτης
ἐπιανδάνω
ἐπίαρον
ἐπιαύω
ἐπιάχω
ἐπίβα
ἐπιβάθρα
ἐπιβαθραίνω
ἐπίβαθρον
ἐπιβαίνω
ἐπιβακχεύω
ἐπιβάλλω
ἐπίβαλμα
ἐπίβαλος
ἐπιβαπτίζω
ἐπιβαπτός
ἐπιβάπτω
ἐπιβαρέω
ἐπιβαρής
ἐπιβαρύνω
ἐπίβαρυς
ἐπιβασία
ἐπίβασις
ἐπιβασκαίνω
ἐπιβάσκω
ἐπιβαστάζω
ἐπιβατεύω
ἐπιβατηγός
ἐπιβατήριος
ἐπιβάτης
ἐπιβατικός
ἐπιβατός
ἐπίβδα
ἐπιβδάλλω
ἐπιβεβαιόω
ἐπιβείομεν
ἐπιβήματα
ἐπιβήμεναι
ἐπιβήμιος
ἐπιβήσσω
ἐπιβήτωρ
ἐπιβιβάζω
ἐπιβιβάσκω
ἐπιβιβρώσκω
ἐπιβιβρώσκω
ἐπίβιος
ἐπιβλαβής
ἐπιβλάπτω
ἐπιβλαστάνω
ἐπιβλάστησις
ἐπιβλαστικός
ἐπιβλασφημέω
ἐπιβλέπω
ἐπιβλεφαρίδιος
ἐπιβλεφαρίς
ἐπίβλεψις
ἐπιβλήδην
ἐπίβλημα
ἐπιβλής
ἐπιβλητικός
ἐπίβλητος
ἐπιβλυγμός
ἐπιβλύζω
ἐπιβλύξ
ἐπιβλύω
ἐπιβοάω
ἐπιβοή
ἐπιβοήθεια
ἐπιβοηθέω
ἐπιβοήθησις
ἐπιβόημα
ἐπιβόησις
ἐπιβόητος
ἐπιβόθριος
ἐπίβοιον
ἐπιβόλαιον
ἐπιβολή
ἐπίβολος
ἐπιβομβέω
ἐπιβόσκησις
ἐπιβοσκίς
ἐπιβόσκομαι
ἐπιβουκόλος
ἐπιβούλευμα
ἐπιβούλευσις
ἐπιβουλευτής
ἐπιβουλευτικῶς
ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλή
ἐπιβουλία
ἐπίβουλος
ἐπιβραβεύω
ἐπιβραδύνω
ἐπίβραχυ
ἐπιβράχω
ἐπίβρεγμα
ἐπιβρέμω
ἐπιβρέχω
ἐπιβρίζω
ἐπιβρῑθής
ἐπιβρίθω
ἐπιβρῑμάομαι
ἐπιβρομέω
ἐπιβροντάω
ἐπιβρόντητος
ἐπιβροχέω
ἐπιβροχή
ἐπιβρύκω
ἐπιβρυχάομαι
ἐπιβρύω
ἐπιβρωμάομαι
ἐπιβυθίζω
ἐπιβύστρα
ἐπιβύω
ἐπιβωθέω
ἐπιβωμίζω
ἐπιβώμιος
ἐπιβωμιοστατέω
ἐπιβωμίτης
ἐπιβώσομαι
ἐπιβωστρέω
ἐπίβωτος
ἐπιβώτωρ
ἐπίγαιος
ἐπιγαιόω
ἐπιγαμβρεία
ἐπιγάμβρευμα
ἐπιγαμβρεύω
ἐπιγαμέω
ἐπιγαμήλιος
ἐπιγαμία
ἐπίγαμος
ἐπιγανόω
ἐπιγάνυμαι
ἐπιγάστριος
ἐπίγαυρος
ἐπιγαυρόω
ἐπιγδουπέω
ἐπιγείζω
ἐπιγείνομαι
ἐπιγειόκαυλος
ἐπίγειον
ἐπίγειος
ἐπιγειόφυλλος
ἐπιγεισόω
ἐπιγειτνιάω
ἐπιγελάω
ἐπιγεμίζω
ἐπιγένειος
ἐπιγενεσιουργός
ἐπιγένημα
ἐπιγενής
ἐπιγεννάω
ἐπιγέννημα
ἐπιγεννηματικός
ἐπιγεραίρω
ἐπιγεύομαι
ἐπιγεωμόροι
ἐπιγηθέω
ἐπιγηράσκω
ἐπιγίγνομαι
ἐπιγιγνώσκω
ἐπιγλισχραίνω
ἐπιγλίχομαι
ἐπιγλυκαίνω
ἐπίγλυκυς
ἐπιγλύφω
ἐπιγλωσσάομαι
ἐπιγλωσσίς
ἐπιγναμπτός
ἐπιγνάμπτω
ἐπιγνάπτω
ἐπίγναφος
ἐπίγνοια
ἐπιγνοίη
ἐπιγνώμη
ἐπιγνωμοσύνη
ἐπιγνώμων
ἐπιγνωρίζω
ἐπιγνωρισμός
ἐπίγνωσις
ἐπιγνωστικός
ἐπίγνωστος
ἐπιγνώωσι
ἐπιγογγύζω
ἐπιγονατίς
ἐπιγόνειον
ἐπιγονή
ἐπίγονος
ἐπιγουνατίς
ἐπιγουνίδιος
ἐπιγουνίς
ἐπιγράβδην
ἐπίγραμμα
ἐπιγραμματίζω
ἐπιγραμμάτιον
ἐπιγραμματογράφος
ἐπιγραμματοποιός
ἐπιγραφεύς
ἐπιγραφή
ἐπίγρυπος
ἐπιγύης
ἐπιγυμνάζω
ἐπίγυον
ἐπιγώνιος
ἐπιδαίομαι
ἐπιδαίσιος
ἐπίδαιτρον
ἐπιδάκνω
ἐπιδακνώδης
ἐπίδακρυς
ἐπιδακρύω
ἐπιδάμναμαι
ἐπίδαμος
ἐπιδανείζω
ἐπίδασυς
ἐπιδαψιλεύομαι
ἐπιδεής
ἐπίδειγμα
ἐπιδείελος
ἐπιδείκνυμι
ἐπιδεικτιάω
ἐπιδεικτικός
ἐπιδεῖν
ἐπιδεινοπαθέω
ἐπίδειξις
ἐπιδειπνέω
ἐπιδείπνιος
ἐπιδειπνίς
ἐπίδειπνον
ἐπιδεκατεία
ἐπιδέκατος
ἐπιδεκτικός
ἐπιδέκτωρ
ἐπιδελεάζω
ἐπιδέμνιος
ἐπιδέμω
ἐπιδένδριος
ἐπιδεξιόομαι
ἐπιδέξιος
ἐπιδεξιότης
ἐπίδεξις
ἐπιδέομαι
ἐπίδερις
ἐπίδερις
ἐπιδέρκομαι
ἐπίδερκτος
ἐπιδερματίς
ἐπιδερμίς
ἐπίδερρις
ἐπίδεσις
ἐπίδεσμα
ἐπιδεσμεύω
ἐπιδεσμέω
ἐπιδεσμίς
ἐπίδεσμον
ἐπίδεσμος
ἐπιδεσμοχαρής
ἐπιδεσπόζω
ἐπιδεύην
ἐπιδευής
ἐπιδεύομαι
ἐπιδευτερόω
ἐπιδεύω
ἐπιδέχομαι
ἐπιδέω
ἐπιδέω
ἐπιδηκτικός
ἐπίδηλος
ἐπιδηλόω
ἐπιδημεύω
ἐπιδημέω
ἐπιδημηγορέω
ἐπιδήμησις
ἐπιδημητικός
ἐπιδημία
ἐπιδήμιος
ἐπιδημιουργέω
ἐπιδημιουργοί
ἐπίδημος
ἐπιδήν
ἐπιδηρόν
ἐπιδιαβαίνω
ἐπιδιαβάλλω
ἐπιδιαγιγνώσκω
ἐπιδιαθήκη
ἐπιδιαίρεσις
ἐπιδιαιρέω
ἐπιδιαίτησις
ἐπιδιάκειμαι
ἐπιδιακινδυνεύω
ἐπιδιακρίνω
ἐπιδιαλάμπω
ἐπιδιαλείπω
ἐπιδιαλλάττω
ἐπιδιαμένω
ἐπιδιαμονή
ἐπιδιανέμω
ἐπιδιανοέομαι
ἐπιδιαπέμπω
ἐπιδιαπλέω
ἐπιδιαπρίω
ἐπιδιαρρέω
ἐπιδιαρρήγνυμι
ἐπιδιασαφέω
ἐπιδιασκέπτομαι
ἐπιδιασκευάζω
ἐπιδιασκεύασις
ἐπιδιασκοπέω
ἐπιδιαστρέφω
ἐπιδιασύρω
ἐπιδιατάσσομαι
ἐπιδιατείνω
ἐπιδιατίθημι
ἐπιδιατρίβω
ἐπιδιαφέρω
ἐπιδιαφθείρω
ἐπιδιαχωρέω
ἐπιδιδάσκω
ἐπιδιδυμίς
ἐπιδίδωμι
ἐπιδιέξειμι
ἐπιδιεξέρχομαι
ἐπιδιέρχομαι
ἐπιδιετής
ἐπιδίζημαι
ἐπιδίζομαι
ἐπιδιηγέομαι
ἐπιδιήγησις
ἐπιδικάζω
ἐπιδικασία
ἐπιδικάσιμος
ἐπιδικεῖν
ἐπίδικος
ἐπιδιμερής
ἐπιδίμοιρος
ἐπιδινεύω
ἐπιδινέω
ἐπιδιορθόω
ἐπιδιόρθωσις
ἐπιδιορθωτικός
ἐπιδιορίζω
ἐπιδιουρέω
ἐπιδιπλασιάζω
ἐπιδιπλοίζω
ἐπιδιπλόω
ἐπιδίπλωσις
ἐπιδιστάζω
ἐπιδίστασις
ἐπιδίτριτος
ἐπιδιφριάς
ἐπιδίφριος
ἐπίδιχα
ἐπιδίψιος
ἐπιδιωγμός
ἐπιδιώκω
ἐπιδίωξις
ἐπίδμων
ἐπιδοιάζω
ἐπιδοκέω
ἐπίδομα
ἐπιδομέω
ἐπιδονέω
ἐπιδοξάζω
ἐπιδοξότης
ἐπιδορατίς
ἐπιδορπέω
ἐπιδορπίδιος
ἐπιδορπίζομαι
ἐπιδόρπιος
ἐπιδορπίς
ἐπιδόρπισμα
ἐπιδορπισμός
ἐπιδόσιμος
ἐπίδοσις
ἐπιδότης
ἐπιδοτικός
ἐπιδουλεύω
ἐπιδοῦναι
ἐπιδουπέω
ἐπιδοχή
ἐπιδραμεῖν
ἐπιδραμητέον
ἐπιδράσσομαι
ἐπιδράω
ἐπιδρέπομαι
ἐπιδρομάδην
ἐπιδρομή
ἐπιδρομία
ἐπιδρομικός
ἐπίδρομος
ἐπιδυναστεύω
ἐπιδυσφημέω
ἐπιδύω
ἐπιδωμάω
ἐπιδώμεθα
ἐπιδωρέομαι
ἐπιδώτης
ἐπιείκεια
ἐπιείκελος
ἐπιεικεύω
ἐπιεικής
ἐπιεικτός
ἐπιεισάμενος
ἐπιέλδομαι
ἐπιελίκτωρ
ἐπιέλπομαι
ἐπίελπτος
ἐπιέννυμι
ἐπιέπομαι
ἐπιέσπομαι
ἐπιέσσαμεν
ἐπιετής
ἐπιζαμενές
ἐπιζαρέω
ἐπιζάφελος
ἐπιζάω
ἐπιζείω
ἐπίζεμα
ἐπιζεύγνυμι
ἐπιζευκτήρ
ἐπιζευκτικός
ἐπίζευξις
ἐπιζέφυρος
ἐπιζέω
ἐπίζηλος
ἐπιζηλόω
ἐπιζήμιος
ἐπιζημιόω
ἐπιζημίωμα
ἐπιζητέω
ἐπιζήτημα
ἐπιζητήσιμος
ἐπιζήτησις
ἐπιζητητέον
ἐπιζητητικός
ἐπιζυγέω
ἐπιζυγίς
ἐπιζυγόω
ἐπιζωή
ἐπιζώννυμι
ἐπιζώστρα
ἐπιζώω
ἐπίηλε
ἐπίημι
ἐπιήνδανε
ἐπίηρα
ἐπιήρανος
ἐπίηρος
ἐπιθαλαμιογράφος
ἐπιθαλάμιος
ἐπιθαλαμίτης
ἐπιθαλασσίδιος
ἐπιθαλάσσιος
ἐπιθάλασσος
ἐπιθαλπής
ἐπιθάλπω
ἐπιθαμβέω
ἐπιθανάτιος
ἐπιθάνατος
ἐπιθανής
ἐπιθάπτω
ἐπιθαρρέω
ἐπιθαρρύνω
ἐπιθαυμάζω
ἐπιθεάζω
ἐπιθεάομαι
ἐπιθειάζω
ἐπιθείασις
ἐπιθειασμός
ἐπιθεῖτε
ἐπιθέλγω
ἐπίθεμα
ἐπιθεραπεύω
ἐπιθερμαίνω
ἐπίθεσις
ἐπιθεσπίζω
ἐπιθεσπισμός
ἐπιθέτης
ἐπιθετικός
ἐπίθετος
ἐπιθέω
ἐπιθεωρέω
ἐπιθεώρησις
ἐπιθεωρία
ἐπιθήγω
ἐπιθήκη
ἐπίθημα
ἐπιθηματικός
ἐπιθηματουργία
ἐπιθηματόω
ἐπιθηραρχία
ἐπιθήραρχος
ἐπιθησαυρίζω
ἐπιθιγγάνω
ἐπίθλασις
ἐπιθλίβω
ἐπίθλιψις
ἐπιθοάζω
ἐπίθολος
ἐπιθολόω
ἐπιθορεῖν
ἐπιθόρνυμαι
ἐπιθορόω
ἐπιθορυβέω
ἐπιθράσσω
ἐπιθραύω
ἐπιθρέξας
ἐπίθρεπτος
ἐπιθρηνέω
ἐπιθρήνησις
ἐπιθρομβόω
ἐπιθρυλέω
ἐπιθρύπτω
ἐπιθρώσκω
ἐπιθυλλίς
ἐπίθυμα
ἐπίθυμβρον
ἐπιθυμέω
ἐπιθύμημα
ἐπιθύμησις
ἐπιθυμήτειρα
ἐπιθῡμητής
ἐπιθυμητικός
ἐπιθυμητός
ἐπιθυμία
ἐπιθυμίαμα
ἐπιθυμίασις
ἐπιθυμιατρός
ἐπιθυμιάω
ἐπιθύμιος
ἐπιθυμίς
ἐπιθυμόδειπνος
ἐπίθυμον
ἐπιθύνω
ἐπιθύριος
ἐπίθυρον
ἐπιθυσιάζω
ἐπιθύω
ἐπιθύω
ἐπιθωρακίδιον
ἐπιθωρακίζομαι
ἐπιθωρήσσω
ἐπιθωύσσω
ἐπιίδμων
ἐπιίζομαι
ἐπιίστωρ
ἐπικαγχάζω
ἐπικαγχαλάω
ἐπικαθαιρέω
ἐπικαθαίρω
ἐπικάθαρσις
ἐπικαθέζομαι
ἐπικαθεύδω
ἐπικαθηλόω
ἐπικάθημαι
ἐπικαθιζάνω
ἐπικαθίζω
ἐπικαθίημι
ἐπικάθισμα
ἐπικαθίστημι
ἐπικαινίζω
ἐπικαινοτομέω
ἐπικαινουργέω
ἐπικαινόω
ἐπικαίνυμαι
ἐπικαιρία
ἐπικαίριος
ἐπίκαιρος
ἐπικαίω
ἐπικαλαμάομαι
ἐπικάλαμος
ἐπικαλέω
ἐπικαλλύνω
ἐπικάλυμμα
ἐπικαλυπτήριον
ἐπικαλύπτω
ἐπικάλυψις
ἐπικάμνω
ἐπικάμπειον
ἐπικαμπή
ἐπικαμπής
ἐπικαμπία
ἐπικάμπιος
ἐπικάμπτω
ἐπικαμπύλος
ἐπίκαμψις
ἐπικανθίς
ἐπίκαρ
ἐπικαρδιάω
ἐπικαρπία
ἐπικαρπίδιος
ἐπικαρπίζομαι
ἐπικάρπιος
ἐπικαρπολογέομαι
ἐπικάρσιος
ἐπικαταβαίνω
ἐπικαταβάλλω
ἐπικαταγελάω
ἐπικατάγνυμι
ἐπικατάγω
ἐπικαταδαρθάνω
ἐπικαταδέω
ἐπικαταδύομαι
ἐπικαταθέω
ἐπικαταθλάω
ἐπικαταιγίζω
ἐπικαταίρω
ἐπικατακαίω
ἐπικατακλάω
ἐπικατακλείω
ἐπικατακλίνω
ἐπικατακλύζω
ἐπικατακλώθω
ἐπικατακοιμάομαι
ἐπικατακοιμίζομαι
ἐπικατακοιμίζομαι
ἐπικατακολουθέω
ἐπικαταλαμβάνω
ἐπικαταλλαγή
ἐπικαταμένω
ἐπικαταμωκάομαι
ἐπικαταμωμέομαι
ἐπικαταξύω
ἐπικαταπηδάω
ἐπικαταπίμπρημι
ἐπικαταπίπτω
ἐπικαταπλάσσω
ἐπικαταπλέω
ἐπικαταπνέω
ἐπικαταράομαι
ἐπικαταράσσω
ἐπικαταρρέω
ἐπικαταρρήγνυμι
ἐπικαταρριπτέω
ἐπικατασείω
ἐπικατασκάπτω
ἐπικατασκευάζω
ἐπικατασκοπέω
ἐπικατασπάω
ἐπικατασπένδω
ἐπικατάσσω
ἐπικατάστασις
ἐπικαταστρατοπεδεύω
ἐπικαταστρέφω
ἐπικατασφάζω
ἐπικατατέμνω
ἐπικατατρέχω
ἐπικαταφέρω
ἐπικατάφορος
ἐπικαταχέω
ἐπικαταχρίω
ἐπικαταψάω
ἐπικαταψεύδομαι
ἐπικαταψήχω
ἐπικατεῖδον
ἐπικάτειμι
ἐπικατέρχομαι
ἐπικατέχω
ἐπικατηγορέω
ἐπικατηγόρησις
ἐπικατηγορία
ἐπικατοικέω
ἐπικατονομάζω
ἐπικατορθόω
ἐπικατορύσσω
ἐπικαττύω
ἐπικαυλόφυλλος
ἐπίκαυμα
ἐπίκαυσις
ἐπίκαυτος
ἐπικαυχάομαι
ἐπικαύχησις
ἐπικαχλάζω
ἐπίκειμαι
ἐπικείρω
ἐπικεκαλυμμένως
ἐπικεκρυμμένως
ἐπικελαδέω
ἐπικέλευσις
ἐπικελευσμός
ἐπικελευστικός
ἐπικελεύω
ἐπικέλλω
ἐπικέλομαι
ἐπικεντρίζω
ἐπίκεντρος
ἐπικεράννυμι
ἐπίκερας
ἐπικεραστικός
ἐπικερδαίνω
ἐπικέρδεια
ἐπικέρδια
ἐπικερτομέω
ἐπικερτόμημα
ἐπικερτόμησις
ἐπικέρτομος
ἐπικεύθω
ἐπικεφαλαιόομαι
ἐπικεφάλαιος
ἐπικεφάλιον
ἐπικέφαλον
ἐπικεχοδώς
ἐπικήδειος
ἐπικηδεύω
ἐπικηκάζω
ἐπικήπιος
ἐπικηραίνω
ἐπικήριος
ἐπίκηρος
ἐπικηρόω
ἐπικηρυκεία
ἐπικηρύκευμα
ἐπικηρυκεύομαι
ἐπικήρῡξις
ἐπικηρύσσω
ἐπικίδνημι
ἐπικιναίδισμα
ἐπικινδυνεύω
ἐπικίνδυνος
ἐπικινέω
ἐπικίνυμαι
ἐπικίρνημι
ἐπικιχλίδες
ἐπικίχρημι
ἐπικλάζω
ἐπικλαίω
ἐπίκλαυτος
ἐπικλάω
ἐπικλάω
ἐπικλεής
ἐπικλείζω
ἐπικλείω
ἐπικλείω
ἐπικλέω
ἐπικλήδην
ἐπικλῄζω
ἐπικληίω
ἐπίκλημα
ἐπίκλην
ἐπικληρικὸς
ἐπικληρῖτις
ἐπίκληρος
ἐπικληρόω
ἐπικλήρωσις
ἐπίκλησις
ἐπικλήσκω
ἐπίκλητος
ἐπικλιβάνιος
ἐπικλινής
ἐπικλίντης
ἐπίκλιντρον
ἐπικλίνω
ἐπίκλισις
ἐπικλονέω
ἐπικλοπία
ἐπίκλοπος
ἐπικλύζω
ἐπίκλυσις
ἐπικλυσμός
ἐπίκλυστος
ἐπικλυτός
ἐπικλύω
ἐπικλώθω
ἐπίκλωσις
ἐπίκλωσμα
ἐπικνάμπτω
ἐπικνάω
ἐπικνέομαι
ἐπικνήθω
ἐπικνίζω
ἐπίκνισις
ἐπικοιλαίνω
ἐπίκοιλος
ἐπικοιμάομαι
ἐπικοίμησις
ἐπικοιμίζω
ἐπικοινῆς
Ἐπικοίνιος
ἐπίκοινος
ἐπικοινόω
ἐπικοινωνέω
ἐπικοινωνία
ἐπικοινωνός
ἐπικοίρανος
ἐπικοιτάζομαι
ἐπικοιτέω
ἐπικοίτιος
ἐπικοκκάστρια
ἐπικολάπτω
ἐπικολλαίνω
ἐπικολλάω
ἐπικόλλημα
ἐπικολπίδιος
ἐπικόλπιος
ἐπικολυμβάω
ἐπικόλωνος
ἐπικομάω
ἐπικόμβια
ἐπικομίζω
ἐπικομμόω
ἐπίκομος
ἐπικομπάζω
ἐπικομπέω
ἐπικομψεύω
ἐπικομψέω
ἐπικονίω
ἐπικόπανον
ἐπικοπή
ἐπίκοπος
ἐπικοπρίζω
ἐπικόπτης
ἐπικόπτω
ἐπικορίζω
ἐπικόρμιον
ἐπίκορμος
ἐπικορρίζω
ἐπικορριστός
ἐπίκορσος
ἐπικορύσσομαι
ἐπικορύφωσις
ἐπικός
ἐπικοσμέω
ἐπικόσμημα
ἐπικόσμησις
ἐπικοτέω
ἐπίκοτος
ἐπικοτταβίζω
ἐπικουρέω
ἐπικούρημα
ἐπικούρησις
ἐπικουρητικός
ἐπικουρία
ἐπικουρίζω
ἐπικουρικός
ἐπικούριος
ἐπίκουρος
ἐπικουφίζω
ἐπικουφισμός
ἐπικραδαίνω
ἐπικραδάω
ἐπικράζω
ἐπικραιαίνω
ἐπικραίνω
ἐπικρανίς
ἐπικρανῖτις
ἐπίκρανον
ἐπίκρασις
ἐπικραταιόω
ἐπικράτεια
ἐπικρατέω
ἐπικρατής
ἐπικράτησις
ἐπικρατητικός
ἐπικρατήτωρ
ἐπικρατίδες
ἐπικρατίδιον
ἐπικρατύνω
ἐπικρεμάννυμι
ἐπικρεμάω
ἐπικρεμής
ἐπικρετέω
ἐπικρήδιος
ἐπικρήηνον
ἐπικρήνειε
ἐπίκρηνον
ἐπικρῆσαι
ἐπικρητηρίδιος
ἐπικριδόν
ἐπίκριμα
ἐπικρίνω
ἐπίκριον
ἐπίκρισις
ἐπικριτήριον
ἐπικριτής
ἐπίκροκον
ἐπικροταλίζω
ἐπικροτέω
ἐπίκροτος
ἐπίκρουμα
ἐπίκρουσις
ἐπικρούω
ἐπικρυπτικός
ἐπικρύπτω
ἐπικρυφίζω
ἐπίκρυφος
ἐπικρύφω
ἐπίκρυψις
ἐπικρώζω
ἐπικτάομαι
ἐπικτείνω
ἐπικτένιον
ἐπικτερείζω
ἐπίκτημα
ἐπίκτησις
ἐπίκτητος
ἐπικτίζω
ἐπικτυπέω
ἐπικῡδαίνομαι
ἐπικυδής
ἐπικυδιάω
ἐπικυέω
ἐπικύημα
ἐπικυίσκω
ἐπικυκλέω
ἐπικύκλιος
ἐπίκυκλος
ἐπικυκλόω
ἐπικυλίδες
ἐπικυλίκειος
ἐπικυλινδέω
ἐπικυλινδρόω
ἐπικυλίνδω
ἐπικύλιον
ἐπικυλίω
ἐπικυμαίνω
ἐπικυματίζω
ἐπικυμάτωσις
ἐπικυνέω
ἐπικύπτω
ἐπικυρέω
ἐπικυρίσσω
ἐπικυρόω
ἐπίκυρτος
ἐπικυρτόω
ἐπικύρω
ἐπικύρωσις
ἐπίκυφος
ἐπικυψέλιος
ἐπίκυψις
ἐπικωθωνίζομαι
ἐπικωκύω
ἐπικώλυσις
ἐπικωλύω
ἐπικωμάζω
ἐπικωμιαστικός
ἐπικώμιος
ἐπίκωμος
ἐπικωμῳδέω
ἐπίκωπος
ἐπιλαβή
ἐπιλαγχάνω
ἐπιλαδόν
ἐπιλάζυμαι
ἐπιλαιμαργέω
ἐπιλαΐς
ἐπίλακκος
ἐπιλαλέω
ἐπιλαμβάνω
ἐπίλαμπρος
ἐπιλαμπρύνω
ἐπίλαμπτος
ἐπιλάμπω
ἐπιλανθάνω
ἐπιλάρκισμα
ἐπιλαρχία
ἐπίλασις
ἐπιλεαίνω
ἐπιλεαίνω
ἐπιλέανσις
ἐπιλέγδην
ἐπιλέγω
ἐπιλείβω
ἐπίλειμμα
ἐπιλειόω
ἐπιλείπω
ἐπιλείχω
ἐπίλειψις
ἐπιλεκτάρχης
ἐπιλέκτης
ἐπίλεκτος
ἐπιλελογισμένως
ἐπίλεξις
ἐπίλεπτος
ἐπιλεπτουργέω
ἐπιλεπτύνω
ἐπιλέπω
ἐπιλευκαίνω
ἐπιλευκία
ἐπίλευκος
ἐπιλεύσσω
ἐπιλήγω
ἐπιλήθης
ἐπίληθος
ἐπιλήθω
ἐπιληΐς
ἐπιληκέω
ἐπιληκυθίστρια
ἐπίλημπτος
ἐπιλήναιος
ἐπιλήνιος
ἐπιληπτέον
ἐπιληπτεύομαι
ἐπιληπτίζω
ἐπιληπτικός
ἐπιλήπτομαι
ἐπίληπτος
ἐπιλήπτωρ
ἐπίλησις
ἐπιλήσμη
ἐπιλησμονείη
ἐπιλησμονή
ἐπίλησμος
ἐπιλησμοσύνη
ἐπιλήσμων
ἐπιληστέον
ἐπιληστικός
ἐπιληψία
ἐπιλήψιμος
ἐπίληψις
ἐπιλίγδην
ἐπιλίζω
ἐπιλιμνάζω
ἐπιλινάω
ἐπιλινευτής
ἐπιλινεύω
ἐπιλιπαίνω
ἐπιλιπαρέω
ἐπιλιπής
ἐπιλιχμάω
ἐπιλλίζω
ἔπιλλος
ἐπιλλόω
ἐπιλλώπτω
ἐπιλοβίς
ἐπιλογή
ἐπιλογίζομαι
ἐπιλογικός
ἐπιλόγισις
ἐπιλογισμός
ἐπιλογιστικός
ἐπίλογος
ἐπίλογχος
ἐπιλοιβή
ἐπιλοιδορέω
ἐπιλοίμια
ἐπίλοιπος
ἐπιλοίσθιος
ἐπιλυγάζω
ἐπιλυγίζομαι
ἐπιλύζω
ἐπιλυμαίνομαι
ἐπιλυπέω
ἐπιλυπία
ἐπίλυπος
ἐπίλυσις
ἐπιλυσσάω
ἐπιλύτης
ἐπιλυτικός
ἐπίλυτρος
ἐπίλυχνος
ἐπιλύω
ἐπιλωβάομαι
ἐπιλωβεύω
ἐπιλωβής
ἐπιλωβής
ἐπιλώβητος
ἐπιμάζιος
ἐπιμάθεια
ἐπιμαιμάω
ἐπιμαίνομαι
ἐπιμαίομαι
ἐπίμακρος
ἐπιμᾶλλον
ἐπιμανδαλωτόν
ἐπιμανής
ἐπιμανθάνω
ἐπιμαντεῖον
ἐπιμαντεύομαι
ἐπιμάομαι
ἐπιμαργαίνω
ἐπίμαργος
ἐπιμάρναμαι
ἐπιμάρπτω
ἐπίμαρτυρ
ἐπιμαρτυρέω
ἐπιμαρτύρησις
ἐπιμαρτυρία
ἐπιμαρτύρομαι
ἐπιμάρτυρος
ἐπίμαρτυς
ἐπιμασάομαι
ἐπιμάσσω
ἐπιμαστίδιος
ἐπιμάστιος
ἐπιμαστίω
ἐπίμαστος
ἐπιμαχέω
ἐπιμαχία
ἐπίμαχος
ἐπιμείγνυμι
ἐπιμειδάω
ἐπιμειδίασις
ἐπιμειδιάω
ἐπιμείζων
ἐπιμείλια
ἐπιμελαίνω
ἐπιμέλας
ἐπιμέλεια
ἐπιμελέομαι
ἐπιμελέτησις
ἐπιμέλῃα
ἐπιμέλημα
ἐπιμελής
ἐπιμελητεύω
ἐπιμελητής
ἐπιμελητικός
ἐπιμελήτρια
ἐπιμελίη
ἐπιμέλλω
ἐπιμέλομαι
ἐπιμέλπω
ἐπιμελῳδέω
ἐπιμελῴδημα
ἐπιμέμβλεται
ἐπιμεμιγμένως
ἐπιμέμονα
ἐπίμεμπτος
ἐπιμεμφής
ἐπιμέμφομαι
ἐπίμεμψις
ἐπιμένω
ἐπιμερής
ἐπιμερίζω
ἐπιμέρισις
ἐπιμερισμός
ἐπιμεριστής
ἐπιμερότης
ἐπίμεσος
ἐπιμεσουράνημα
ἐπιμεσόω
ἐπίμεστος
ἐπιμεταπέμπομαι
ἐπιμετρέω
ἐπίμετρον
ἐπιμήδιον
ἐπιμήδομαι
ἐπιμήθεια
ἐπιμηθέομαι
ἐπιμηθεύομαι
ἐπιμηθής
ἐπιμηθικῶς
ἐπιμήκης
ἐπιμηκύνω
ἐπιμηλιάδες
ἐπιμηλίδες
ἐπιμήλιος
ἐπιμηλίς
ἐπιμηνιεία
ἐπιμηνιεύω
ἐπιμήνιος
ἐπιμῆνις
ἐπιμηνίω
ἐπιμηνυτής
ἐπιμηρύομαι
ἐπιμητιάω
ἐπιμηχανάομαι
ἐπιμηχάνημα
ἐπιμηχάνησις
ἐπιμήχανος
ἐπιμιγή
ἐπιμίγνυμι
ἐπίμικτος
ἐπιμιμνήσκω
ἐπιμίμνω
ἐπιμίξ
ἐπιμιξία
ἐπίμιξις
ἐπιμίσγω
ἐπιμίσθιος
ἐπιμισθίς
ἐπιμισθοφορά
ἐπιμισθόω
ἐπιμνημονεύω
ἐπίμνησις
ἐπιμοιράω
ἐπιμοίριος
ἐπίμοιρος
ἐπιμοιχεύω
ἐπιμοιχίδιος
ἐπιμολεῖν
ἐπίμολος
ἐπιμομφή
ἐπίμομφος
ἐπιμονή
ἐπιμόνιμος
ἐπίμονος
ἐπιμοριασμός
ἐπιμόριος
ἐπιμοριότης
ἐπιμορμύρω
ἐπίμορτος
ἐπιμορφάζω
ἐπιμορφίζω
ἐπιμορφόω
ἐπιμοχθέω
ἐπίμοχθος
ἐπιμοχλόω
ἐπιμύζω
ἐπιμυθέομαι
ἐπιμυθεύω
ἐπιμύθιος
ἐπιμυκτηρίζω
ἐπίμυκτος
ἐπιμυλίδιος
ἐπιμύλιος
ἐπιμυλίς
ἐπίμυξις
ἐπιμυρίζω
ἐπιμύρω
ἐπίμυσις
ἐπιμύσσω
ἐπιμύω
ἐπιμωκάομαι
ἐπιμωμάομαι
ἐπιμωμητός
ἐπίμωμος
ἐπιμώομαι
ἐπιναίω
ἐπινάσσω
ἐπινάστιος
ἐπιναυμαχία
ἐπιναυπηγέω
ἐπιναύσιος
ἐπινεάζω
ἐπινεανιεύομαι
ἐπίνειον
ἐπινείσσομαι
ἐπινέμησις
ἐπινέμω
ἐπίνευσις
ἐπινεύω
ἐπινέφελος
ἐπινεφέω
ἐπινεφής
ἐπινεφρίδιος
ἐπινέφω
ἐπίνεψις
ἐπινέω
ἐπινέω
ἐπινεωτερίζω
ἐπινήθω
ἐπινήιος
ἐπινηνέω
ἐπινήσιος
ἐπίνητρον
ἐπινήφω
ἐπινήχομαι
ἐπινήχυτος
ἐπινικάω
ἐπινίκειος
ἐπινίκιος
ἐπίνικος
ἐπινιπτρίς
ἐπινίπτω
ἐπινίσσομαι
ἐπινίφω
ἐπινοέω
ἐπινόημα
ἐπινοηματικός
ἐπινόησις
ἐπινοητής
ἐπινοητικός
ἐπίνοια
ἐπινομή
ἐπινομία
ἐπινόμιον
ἐπινομίς
ἐπινομοθετέω
ἐπίνομος
ἐπινοσέω
ἐπίνοσος
ἐπινοσσοποιέομαι
ἐπινοτίζω
ἐπινυκτερεύω
ἐπινύκτερος
ἐπινύκτιος
ἐπινυκτίς
ἐπινυμφίδιος
ἐπινύσσω
ἐπινυστάζω
ἐπινωμάω
ἐπινῶς
ἐπινωτιδεύς
ἐπινωτίδιος
ἐπινωτίζω
ἐπινώτιος
ἐπιξαίνω
ἐπιξανθίζω
ἐπίξανθος
ἐπιξεινόομαι
ἐπιξενίζομαι
ἐπιξενόομαι
ἐπίξενος
ἐπιξένωμα
ἐπιξένωσις
ἐπιξεστικῶς
ἐπιξέω
ἐπίξηνον
ἐπιξηραίνω
ἐπιξηρασία
ἐπίξηρος
ἐπίξυνος
ἐπιξυνόω
ἐπιξύριος
ἐπιξύω
ἐπιοίνιος
ἐπιοινοχοεύω
ἐπιόπτης
ἐπίοπτος
ἐπιορκέω
ἐπιορκητικός
ἐπιορκία
ἐπίορκος
ἐπιορκοσύνη
ἐπιόσσομαι
ἐπιουδίς
ἐπίουρα
ἐπίουρος
ἐπιοῦσα
ἐπιούσιος
ἐπίπαγος
ἐπίπαγχυ
ἐπιπαθής
ἐπιπαιανίζω
ἐπιπαιανισμός
ἐπιπαίζω
ἐπίπαισμα
ἐπιπαιστικός
ἐπιπαίω
ἐπιπαιωνίζω
ἐπιπαιωνισμός
ἐπιπακτίς
ἐπιπακτόω
ἐπιπαλαμάομαι
ἐπιπαλάσσω
ἐπιπαλλακεύομαι
ἐπιπάλλω
ἐπιπαλύνω
ἐπιπᾱματίς
ἐπίπαμμα
ἐπιπαμφαλάω
ἐπιπάμων
ἐπίπαν
ἐπιπάξ
ἐπίπαππος
ἐπιπαραγίγνομαι
ἐπιπαράγω
ἐπιπαραθέω
ἐπιπαρανέω
ἐπιπαρασκευάζω
ἐπιπάρειμι
ἐπιπάρειμι
ἐπιπαρεμβάλλω
ἐπιπαρέρχομαι
ἐπιπάροδος
ἐπιπαροξύνω
ἐπιπαρορμάω
ἐπίπαρος
ἐπίπας
ἐπίπασμα
ἐπιπάσσω
ἐπίπαστος
ἐπιπαταγέω
ἐπιπατάσσω
ἐπιπάτωρ
ἐπιπαφλάζω
ἐπιπαχύνω
ἐπίπεδος
ἐπιπεδόω
ἐπιπέδωσις
ἐπιπείθεια
ἐπιπειθής
ἐπιπείθομαι
ἐπιπείρω
ἐπιπελάζω
ἐπιπελανίαι
ἐπιπέλομαι
ἐπίπεμπτος
ἐπιπέμπω
ἐπίπεμψις
ἐπιπένθεκτος
ἐπιπεντακοσιοστοτέταρτος
ἐπιπενταμερής
ἐπιπεντέννατ
ἐπιπεραίνω
ἐπίπερθεν
ἐπιπεριτρέπω
ἐπιπερκάζω
ἐπίπερκος
ἐπιπετάννυμι
ἐπιπέτομαι
ἐπίπετρον
ἐπιπέττω
ἐπιπηγάζω
ἐπίπηγμα
ἐπιπήγνυμι
ἐπιπηδάω
ἐπιπήδησις
ἐπίπηξ
ἐπίπηξις
ἐπίπηχυς
ἐπιπιέζω
ἐπιπιεσμός
ἐπιπικραίνω
ἐπίπικρος
ἐπιπικρόω
ἐπιπίλναμαι
ἐπιπίμπλημι
ἐπιπίνω
ἐπιπίπτω
ἐπιπιστεύω
ἐπιπίστωσις
ἔπιπλα
ἐπιπλάζω
ἐπιπλάζω
ἐπιπλανάομαι
ἐπιπλάνησις
ἐπιπλανήτης
ἐπίπλασις
ἐπίπλασμα
ἐπιπλάσσω
ἐπίπλαστος
ἐπιπλαταγέω
ἐπιπλατύνω
ἐπιπλατύς
ἐπιπλεῖον
ἐπιπλεῖστον
ἐπιπλείω
ἐπιπλέκω
ἐπιπλέον
ἐπίπλεος
ἐπίπλευρος
ἐπίπλευσις
ἐπιπλέω
ἐπιπλή
ἐπίπληγμα
ἐπιπληθύνω
ἐπιπλήκτειρα
ἐπιπληκτικός
ἐπιπλημμυρέω
ἐπιπλημμύρω
ἐπιπληξία
ἐπίπληξις
ἐπιπληρόω
ἐπιπλήρωσις
ἐπιπλήσσω
ἐπίπλοα
ἐπίπλοιον
ἐπιπλοκή
ἐπιπλοκήλη
ἐπιπλοκηλικός
ἐπιπλόμενος
ἐπιπλοοκομιστής
ἐπιπλοόμφαλον
ἐπίπλοον
ἐπίπλοος
ἐπίπλοος
ἐπιπλουτίζω
ἐπιπλώω
ἐπιπνείω
ἐπιπνευματίζω
ἐπίπνευσις
ἐπιπνευστικός
ἐπιπνέω
ἐπιπνίγω
ἐπίπνοια
ἐπίπνοιος
ἐπίπνοος
ἐπιπόδιος
ἐπιποθέω
ἐπιπόθημα
ἐπιπόθησις
ἐπιπόθητος
ἐπιποθία
ἐπιποιέω
ἐπιποίησις
ἐπιποίητος
ἐπιποικίλος
ἐπιποιμήν
ἐπίποκος
ἐπιπολάζω
ἐπιπολαιόρριζος
ἐπιπόλαιος
ἐπιπόλασις
ἐπιπολασμός
ἐπιπολαστικός
ἐπιπολεμόω
ἐπιπολεύω
ἐπιπολή
ἐπιποληίδες
ἐπιπολίζω
ἐπιπολιόομαι
ἐπιπολιορκητής
ἐπιπόλιος
ἐπίπολος
ἐπιπολύ
ἐπιπομπεύω
ἐπιπομπή
ἐπιπονέω
ἐπιπονία
ἐπίπονος
ἐπιπόντιος
ἐπιποντίς
ἐπιπορεία
ἐπιπορεύομαι
ἐπιπόρευσις
ἐπιπόρπαμα
ἐπιπορπέω
ἐπιπόρπημα
ἐπιπορπίς
ἐπιπόρπωμα
ἐπιπορσαίνω
ἐπιπορσύνω
ἐπιπορφυρίζω
ἐπιπόρφυρος
ἐπιποτάμιος
ἐπιποταμίς
ἐπιποτάομαι
ἐπιπότιος
ἐπιπράττομαι
ἐπιπραύνω
ἐπιπρέπεια
ἐπιπρεπής
ἐπιπρέπω
ἐπιπρεσβεύω
ἐπιπρηνής
ἐπιπρητήν
ἐπιπρίω
ἐπιπρό
ἐπιπροβαίνω
ἐπιπροβάλλω
ἐπιπροέχομαι
ἐπιπροθέω
ἐπιπροιάλλω
ἐπιπροίημι
ἐπίπροικος
ἐπιπρομολεῖν
ἐπιπρονέομαι
ἐπιπρονεύω
ἐπιπροπίπτω
ἐπιπροσβάλλω
ἐπιπροσγίγνομαι
ἐπιπροσδέομαι
ἐπιπροσήκω
ἐπίπροσθεν
ἐπιπροσθέτησις
ἐπιπροσθέω
ἐπιπροσθέω
ἐπιπρόσθησις
ἐπιπροσπλέω
ἐπιπροστίθημι
ἐπιπροσφθέγγομαι
ἐπιπρόσω
ἐπιπροτέρωσε
ἐπιπροφαίνομαι
ἐπιπροφέρω
ἐπιπροχέω
ἐπιπροωθέω
ἐπιπρωιαίτερον
ἐπίπρωρος
ἐπιπταίρω
ἐπίπταισμα
ἐπιπταίω
ἐπιπτάρνυμαι
ἐπίπτησις
ἐπιπτήσσω
ἐπιπτίσσω
ἐπίπτυγμα
ἐπίπτυξις
ἐπιπτύσσω
ἐπιπτυχή
ἐπιπτύω
ἐπίπτωσις
ἐπιπύησις
ἐπιπυκνόω
ἐπιπυνθάνομαι
ἐπιπυργιδία
ἐπιπυρέσσω
ἐπιπυρεταίνω
ἐπίπυρον
ἐπίπυρρος
ἐπιπυρσεία
ἐπιπυρσεύω
ἐπιπωλέομαι
ἐπιπώλησις
ἐπίπωμα
ἐπιπωμάζω
ἐπιπωμάννυμι
ἐπιπωματίζω
ἐπιπωματικός
ἐπιπωρόω
ἐπιπώρωμα
ἐπιπώρωσις
ἐπιπωτάομαι
ἐπιραβδίζω
ἐπιραβδοφορέω
ἐπιράπιξις
ἐπιρρᾳθυμέω
ἐπιρραίνω
ἐπιρρακτός
ἐπίρραμμα
ἐπιρραντίζω
ἐπιρραπίζω
ἐπιρράπισις
ἐπιρραπισμός
ἐπιρράπτω
ἐπιρράσσω
ἐπιρράφω
ἐπιρραψῳδέω
ἐπιρρέζω
ἐπιρρεμβής
ἐπιρρέπεια
ἐπιρρεπής
ἐπιρρέπω
ἐπιρρευματίζομαι
ἐπίρρευσις
ἐπιρρέω
ἐπιρρήγνυμι
ἐπιρρήδην
ἐπίρρημα
ἐπιρρηματικός
ἐπίρρηξις
ἐπίρρησις
ἐπιρρήσσω
ἐπιρρητορεύω
ἐπίρρητος
ἐπιρριγέω
ἐπιρριγόω
ἐπίρρικνος
ἐπίρρινος
ἐπιρριπτέω
ἐπιρροή
ἐπιρροθέω
ἐπιρρόθητος
ἐπίρροθος
ἐπίρροια
ἐπιρροιβδέω
ἐπιρροίβδην
ἐπιρροιζέω
ἐπιρρομβέω
ἐπιρροπή
ἐπίρρους
ἐπιρροφάνω
ἐπιρροφέω
ἐπιρροφή
ἐπιρρόφημα
ἐπιρρυγχίς
ἐπιρρύζω
ἐπιρρυθμίζω
ἐπιρρύομαι
ἐπιρρυπαίνω
ἐπίρρυσις
ἐπιρρύσμιος
ἐπίρρυτος
ἐπιρρωγολογέομαι
ἐπιρρώννυμι
ἐπιρρώομαι
ἐπίρρωσις
ἐπίσαγμα
ἐπισαλεύω
ἐπίσαλος
ἐπισαλπίζω
ἐπίσαμος
ἐπίσαξις
ἐπίσαπρος
ἐπισαρκάζω
ἐπισάσσω
ἐπισαφηνίζω
ἐπισβέννυμι
ἐπίσειον
ἐπίσειστος
ἐπισείω
ἐπισείων
ἐπισέληνος
ἐπισεμνύνομαι
ἐπισεσυρμένως
ἐπισεύω
ἐπισήθω
ἐπίσημα
ἐπισημαίνω
ἐπισήμανσις
ἐπισημαντικός
ἐπισημασία
ἐπισημειόομαι
ἐπισημείωσις
ἐπίσημος
ἐπίσης
ἐπισθένω
ἐπίσθμιος
ἐπίσιγμα
ἐπισίζω
ἐπίσιμος
ἐπισιμόω
ἐπισινής
ἐπισίνιος
ἐπισίνομαι
ἐπίσιον
ἐπίσιστον
ἐπισιτέω
ἐπισιτίζω
ἐπισίτιος
ἐπισίτισις
ἐπισίτισμα
ἐπισιτισμός
ἐπίσῑτος
ἐπισίττω
ἐπίσιφλος
ἐπισκάζω
ἐπισκαίρω
ἐπισκαλμίς
ἐπισκάπτω
ἐπισκαφεύς
ἐπισκάφια
ἐπισκεδάννυμι
ἐπισκέλισις
ἐπισκέλλω
ἐπισκεπάζω
ἐπισκεπής
ἐπισκέπτης
ἐπισκεπτικός
ἐπισκέπτομαι
ἐπισκέπω
ἐπισκευάζω
ἐπισκευασία
ἐπισκευαστής
ἐπισκευή
ἐπίσκεψις
ἐπισκήνιον
ἐπίσκηνος
ἐπισκηνόω
ἐπισκήπτω
ἐπισκηρίπτω
ἐπίσκηψις
ἐπισκιάζω
ἐπισκίασις
ἐπισκίασμα
ἐπισκιάω
ἐπίσκιος
ἐπισκιρτάω
ἐπισκιρτάω
ἐπισκίρτημα
ἐπισκοπεῖον
ἐπισκοπεύω
ἐπισκοπέω
ἐπισκοπή
ἐπισκόπησις
ἐπισκοπία
ἐπισκοπικός
ἐπίσκοπος
ἐπίσκοπος
ἐπισκορπίζω
ἐπισκοτάζω
ἐπισκοτέω
ἐπισκότησις
ἐπισκοτίζω
ἐπισκότισις
ἐπισκοτισμός
ἐπίσκοτος
ἐπισκύζομαι
ἐπισκυθίζω
ἐπισκυθρωπάζω
ἐπισκύνιον
ἐπίσκυρος
ἐπίσκωμμα
ἐπισκώπτης
ἐπισκώπτω
ἐπίσκωψις
ἐπισμαραγέω
ἐπισμάω
ἐπισμήχω
ἐπισμυγερός
ἐπισοβέω
ἐπίσογκος
ἔπισος
ἐπισοφίζομαι
ἐπισόω
ἐπισπάδην
ἐπισπαίρω
ἐπίσπασις
ἐπισπασμός
ἐπισπαστήρ
ἐπισπαστικός
ἐπίσπαστος
ἐπίσπαστρον
ἐπισπάω
ἐπισπεῖν
ἐπισπείρω
ἐπίσπεισις
ἐπίσπεισμα
ἐπισπένδω
ἐπισπερχής
ἐπισπέρχω
ἐπισπεύδω
ἐπισπευστικός
ἐπισπλαγχνίζομαι
ἐπίσπληνος
ἐπισπονδή
ἐπισπορά
ἐπισπορεύς
ἐπισπορία
ἐπίσπορος
ἐπισπουδάζω
ἐπισπουδαστής
ἐπισπών
ἔπισσαι
ἐπισσείω
ἐπισσεύω
ἐπίσσυτος
ἐπίσσωτρον
ἐπίσταγμα
ἐπισταγμός
ἐπισταδόν
ἐπιστάζω
ἐπίσταθμα
ἐπισταθμάομαι
ἐπισταθμεύω
ἐπισταθμία
ἐπίσταθμος
ἐπιστάκτης
ἐπισταλάζω
ἐπισταλάω
ἐπίσταλμα
ἐπίσταλσις
ἐπισταλτικός
ἐπίσταμαι
ἐπισταμένως
ἐπίσταξις
ἐπιστασία
ἐπιστασιάζω
ἐπιστάσιος
ἐπίστασις
ἐπιστατεία
ἐπιστατεύω
ἐπιστατέω
ἐπιστάτη
ἐπιστατήρ
ἐπιστάτης
ἐπιστατικός
ἐπιστάτις
ἐπίστατον
ἐπισταχύω
ἐπιστεγάζω
ἐπιστείβω
ἐπιστείνομαι
ἐπιστείριος
ἐπιστείχω
ἐπιστέλλω
ἐπιστενάζω
ἐπιστένακτος
ἐπιστεναχίζω
ἐπιστενάχω
ἐπίστενος
ἐπιστένω
ἐπιστεφανόω
ἐπιστεφής
ἐπιστέφω
ἐπιστηθίδιος
ἐπιστηθίζομαι
ἐπιστήθιος
ἐπιστηλόω
ἐπίστημα
ἐπιστήμη
ἐπίστημι
ἐπιστημονάρχης
ἐπιστημοναρχικέω
ἐπιστημοναρχικός
ἐπιστημονίζω
ἐπιστημονικός
ἐπίστημος
ἐπιστημοσύνη
ἐπιστήμων
ἐπιστήριγμα
ἐπιστηρίζω
ἐπιστήριξις
ἐπιστητικός
ἐπιστητός
ἐπιστιγμή
ἐπιστίζω
ἐπιστίλβω
ἐπίστιος
ἐπιστιχάομαι
ἐπίστιχος
ἐπιστοβέω
ἐπιστοιβάζω
ἐπιστοίβασις
ἐπιστολάδην
ἐπιστολεύς
ἐπιστολή
ἐπιστοληφόρος
ἐπιστολιαγράφος
ἐπιστολιαφόρος
ἐπιστολίδιον
ἐπιστολίζω
ἐπιστολικός
ἐπιστολιμαῖος
ἐπιστόλιον
ἐπιστολογραφικός
ἐπιστολογράφος
ἐπιστοματίζω
ἐπιστομία
ἐπιστομίζω
ἐπιστόμιον
ἐπιστομίς
ἐπιστόμισμα
ἐπιστομόω
ἐπιστοναχέω
ἐπιστοναχίζω
ἐπιστορέννυμι
ἐπιστρατάομαι
ἐπιστρατεία
ἐπιστράτευσις
ἐπιστρατεύω
ἐπιστράτηγος
ἐπιστρατηίη
ἐπιστρατοπεδεία
ἐπιστρατοπεδεύω
ἐπιστραφής
ἐπιστρεπτικός
ἐπίστρεπτος
ἐπιστρέφεια
ἐπιστρεφής
ἐπιστρέφω
ἐπίστρεψις
ἐπιστροβέω
ἐπιστρογγύλλω
ἐπιστρόγγυλος
ἐπιστροφάδην
ἐπιστροφεύς
ἐπιστροφή
ἐπιστρόφησις
ἐπιστροφία
ἐπιστροφίς
ἐπίστροφος
ἐπίστρωμα
ἐπιστρώννυμι
ἐπιστρωφάω
ἐπιστυγής
ἐπιστυγνάζω
ἐπιστύλιον
ἐπιστυλίς
ἐπίστυλον
ἐπιστύφω
ἐπιστωμύλλομαι
ἐπισυγγράφω
ἐπισυγκάμπτω
ἐπισυγκροτέω
ἐπισυγκρούω
ἐπισυγχέω
ἐπισυζευγνῡμι
ἐπισυζυγής
ἐπισῡκοφαντέω
ἐπισυλλέγω
ἐπισύλληψις
ἐπισυμβαίνω
ἐπισυμβάλλομαι
ἐπισυμμαχία
ἐπισυμμύω
ἐπισυμπίπτω
ἐπισυμπλέκω
ἐπισυμφέρω
ἐπισυνάγω
ἐπισυναγωγή
ἐπισυναθροίζω
ἐπισυναινέω
ἐπισυνάπτω
ἐπισυνάρχομαι
ἐπισύνδεσις
ἐπισυνδεσμός
ἐπισυνδέω
ἐπισυνδίδωμι
ἐπισύνειμι
ἐπισυνείρω
ἐπισυνεργέω
ἐπισυνέχω
ἐπισυνήθης
ἐπισύνθεσις
ἐπισυνθετικός
ἐπισύνθετος
ἐπισυνθήκη
ἐπισυνίστημι
ἐπισυννέω
ἐπισυνοικίζω
ἐπισυντάσσω
ἐπισυντείνω
ἐπισυντέμνω
ἐπισυντήκω
ἐπισυντίθημι
ἐπισυντρέχω
ἐπισυνωθέω
ἐπισυρίζω
ἐπίσυρμα
ἐπισυρμός
ἐπίσυρος
ἐπισυρρέω
ἐπισύρροια
ἐπισύρω
ἐπισύστασις
ἐπισυστέλλω
ἐπισυστρέφω
ἐπίσυχνος
ἐπισφαγεύς
ἐπισφαγίς
ἐπισφάζω
ἐπίσφαιρα
ἐπισφακελίζω
ἐπισφακέλισις
ἐπισφάλεια
ἐπισφαλής
ἐπισφάλλω
ἐπισφάττω
ἐπισφελίτης
ἐπισφετερίζομαι
ἐπισφηκόω
ἐπίσφηνος
ἐπισφηνόω
ἐπισφίγγω
ἐπισφοδρύνω
ἐπισφραγίζω
ἐπισφράγισις
ἐπισφράγισμα
ἐπισφραγισμός
ἐπισφραγιστής
ἐπισφύζω
ἐπισφύριον
ἐπίσφυρος
ἐπισχεδιάζω
ἐπισχεδόν
ἐπισχέθω
ἐπισχερώ
ἐπισχεσία
ἐπίσχεσις
ἐπισχετικός
ἐπισχετλιάζω
ἐπισχηματίζω
ἐπισχίζω
ἐπίσχισμα
ἐπισχναίνω
ἐπισχολάζομαι
ἐπισχυρίζομαι
ἐπισχύω
ἐπίσχω
ἐπισωματόομαι
ἐπίσωμος
ἐπισωρεί
ἐπισώρευσις
ἐπισωρεύω
ἐπίσωτρον
ἐπιταγή
ἐπίταγμα
ἐπιταγματικός
ἐπίταδε
ἐπιτακτήρ
ἐπιτάκτης
ἐπιτακτικός
ἐπίτακτος
ἐπιταλαιπωρέω
ἐπιταλάριος
ἐπίταμα
ἐπιτάμνω
ἐπιτανύω
ἐπιτάξ
ἐπίταξις
ἐπιτάραξις
ἐπιταράσσω
ἐπιτάρροθος
ἐπίτασις
ἐπιτάσσω
ἐπιτατικός
ἐπιτάφιος
ἐπιταχύνω
ἐπιτάχυσις
ἐπιτάχυσις
ἐπιτέγγω
ἐπίτεγκτος
ἐπίτεγξις
ἐπιτεθειασμένως
ἐπιτείνω
ἐπιτείρω
ἐπιτειχίζω
ἐπιτείχισις
ἐπιτείχισμα
ἐπιτειχισμός
ἐπιτεκμαίρομαι
ἐπιτεκνόω
ἐπιτεκταίνομαι
ἐπιτέλεια
ἐπιτελειόω
ἐπιτελείωσις
ἐπιτελεόω
ἐπιτέλεσις
ἐπιτέλεσμα
ἐπιτελεστής
ἐπιτελεστικός
ἐπιτελέω
ἐπιτελέωμα
ἐπιτελής
ἐπιτέλλω
ἐπιτέμνω
ἐπίτεξ
ἐπιτερατεύομαι
ἐπιτέρμιος
ἐπιτερπής
ἐπίτερπνος
ἐπιτέρπω
ἐπιτερσαίνω
ἐπιτεταγμένως
ἐπιτεταμένως
ἐπιτέταρτος
ἐπιτετευγμένως
ἐπιτετηδευμένως
ἐπιτετμημένως
ἐπιτετραέβδομος
ἐπιτετραμερής
ἐπιτετράπεμπτος
ἐπιτέτραπται
ἐπιτετράφαται
ἐπιτετυχημένως
ἐπίτευγμα
ἐπιτευκτικός
ἐπίτευξις
ἐπιτεύχω
ἐπιτεχνάζομαι
ἐπιτεχνάομαι
ἐπιτέχνησις
ἐπιτεχνητός
ἐπιτεχνολογέω
ἐπιτηγανίζω
ἐπιτήδειος
ἐπιτηδειότης
ἐπιτηδειόω
ἐπιτηδές
ἐπιτήδευμα
ἐπιτήδευσις
ἐπιτηδευτής
ἐπιτηδεύω
ἐπιτήθη
ἐπίτηκτος
ἐπιτήκω
ἐπιτηλίς
ἐπιτηρέω
ἐπιτήρησις
ἐπιτηρητής
ἐπιτηρητικός
ἐπιτίθημι
ἐπιτίκτω
ἐπιτιλάω
ἐπιτίμαιος
ἐπιτιμάω
ἐπιτιμέω
ἐπιτιμή
ἐπιτίμημα
ἐπιτίμησις
ἐπιτιμητήρ
ἐπιτιμητής
ἐπιτιμητικός
ἐπιτῑμήτωρ
ἐπιτιμία
ἐπιτίμιος
ἐπίτιμος
ἐπιτίτθιος
ἐπιτιτράω
ἐπιτιτρώσκω
ἐπιτλάω
ἐπιτμήγω
ἐπιτοκία
ἐπιτόκιον
ἐπίτοκος
ἐπιτολή
ἐπιτολμάω
ἐπιτοματικός
ἐπιτομή
ἐπιτομικός
ἐπίτομος
ἐπιτόνιον
ἐπίτονος
ἐπιτοξάζομαι
ἐπιτοξεύω
ἐπιτοξίς
ἐπιτοπίζω
ἐπιτοπλεῖστον
ἐπιτοπλέον
ἐπιτοπλῆθος
ἐπιτοπολύ
ἐπιτόσσαις
ἐπιτραγηματίζω
ἐπιτραγία
ἐπιτραγίας
ἐπίτραγος
ἐπιτραγῳδέω
ἐπιτρανόω
ἐπιτραπεζίδιος
ἐπιτραπέζιος
ἐπιτράπεζος
ἐπιτραπέζωμα
ἐπιτραπέω
ἐπιτράπω
ἐπιτραυματίζω
ἐπιτραχήλιος
ἐπιτράω
ἐπιτρεπτικός
ἐπιτρέπω
ἐπιτρέφω
ἐπιτρέχω
ἐπίτρησις
ἐπιτριακοστοδεύτερος
ἐπιτριακοστόπεμπτος
ἐπιτριακοστοτέταρτος
ἐπιτριακοστότριτος
ἐπιτριβή
ἐπιτρίβω
ἐπιτριηάρχημα
ἐπιτριηραρχέω
ἐπιτριμερής
ἐπίτριμμα
ἐπιτρίπεμπτος
ἐπίτριπτος
ἐπιτρίς
ἐπιτριτέταρτος
ἐπίτριτος
ἐπιτριτόω
ἐπίτριψις
ἐπιτρομέω
ἐπίτρομος
ἐπιτροπάδην
ἐπιτροπαῖος
ἐπιτροπεία
ἐπιτρόπευσις
ἐπιτροπευτικός
ἐπιτροπεύω
ἐπιτροπέω
ἐπιτροπή
ἐπιτροπία