Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Chariton

 

Chaireas und Kallirhoe

 

7. Buch

 

 

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
   
I (7,1,1) Πάντων δὲ ἐξιόντων μετὰ βασιλέως ἐπὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους Χαιρέᾳ παρήγγειλεν οὐδείς· βασιλέως γὰρ δοῦλος οὐκ ἦν, ἀλλὰ τότε μόνος ἐν Βαβυλῶνι ἐλεύθερος. ἔχαιρε δὲ ἐλπίζων ὅτι καὶ Καλλιρόη μένει. τῆς οὖν ὑστεραίας ἦλθεν ἐπὶ τὰ βασίλεια, ζητῶν τὴν γυναῖκα. (7,1,2) κεκλεισμένα δὲ ἰδὼν καὶ πολλοὺς ἐπὶ θύραις τοὺς φυλάσσοντας περιῄει τὴν πόλιν ὅλην ἐξερευνώμενος καὶ συνεχῶς καθάπερ ἐμμανὴς Πολυχάρμου τοῦ φίλου πυνθανόμενος »Καλλιρόη δὲ ποῦ; τί γέγονεν; (7,1,3) οὐ δήπου γὰρ καὶ αὐτὴ στρατεύεται.« μὴ εὑρὼν δὲ Καλλιρόην ἐζήτει Διονύσιον τὸν ἀντεραστὴν καὶ ἧκεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἐκείνου. προῆλθεν οὖν τις ὥσπερ εὐκαίρως, καὶ εἶπεν ἅπερ ἦν δεδιδαγμένος. θέλων γὰρ ὁ Διονύσιος ἀπελπίσαι Χαιρέαν τὸν Καλλιρόης γάμον καὶ μηκέτι μένειν τὴν δίκην, ἐπενόησέ τι στρατήγημα τοιοῦτον. Obwohl alles zum Krieg aufgeboten war, und alle mit dem König gegen die Ägypter gingen, verlangte doch niemand den Chaireas, weil er kein Untertan und damals der einzig freie Mann in Babylon war. Er freute sich darüber, in der Hoffnung, Kallirhoe werde auch zurückbleiben. Am Tag nach dem Abmarsch ging er aufs Schloss, sie zu besuchen. Wie ein Rasender fragte er unaufhörlich seinen Freund Polycharmos: "Wo ist Kallirhoe, Was ist aus ihr geworden? Sie wird doch nicht auch mit zu Felde gezogen sein?" - Da er sie nicht finden konnte, suchte er seinen Nebenbuhler Dionysios auf. In dessen Wohnung fand er einen Menschen, der ihm, wie von tausend Geschäften zerstreut, ganz trocken den Bericht gab, der ihm anbefohlen war: Da der König der Perser Hilfstruppen brauche, habe er den Dionysios mit dem Auftrag ausgesandt, eine Armee gegen die Ägypter zu sammeln, und habe ihm Kallirhoe übergeben, damit er mit desto mehr Treue und Eifer dienen möchte.
(7,1,4) ἐξιὼν ἐπὶ τὴν μάχην κατέλιπε τὸν ἀπαγγελοῦντα πρὸς Χαιρέαν ὅτι βασιλεὺς ὁ Περσῶν χρείαν ἔχων συμμάχων πέπομφε Διονύσιον ἀθροῖσαι στρατιὰν ἐπὶ τὸν Αἰγύπτιον καί, ἵνα πιστῶς αὐτῷ καὶ προθύμως ἐξυπηρετῆται, Καλλιρόην ἀπέδωκε. ταῦτα ἀκούσας Χαιρέας ἐπίστευσεν εὐθύς· εὐεξαπάτητον γὰρ ἄνθρωπος δυστυχῶν. (7,1,5) καταρρηξάμενος οὖν τὴν ἐσθῆτα καὶ σπαράξας τὰς τρίχας, τὸ στέρνον ἅμα παίων ἔλεγεν »ἄπιστε Βαβυλών, κακὴ ξενοδόχε, ἐπ' ἐμοῦ δὲ καὶ ἐρήμη. ὢ καλοῦ δικαστοῦ· προαγωγὸς γέγονεν ἀλλοτρίας γυναικός. ἐν πολέμῳ γάμοι. καὶ ἐγὼ μὲν ἐμμελετῶν τὴν δίκην καὶ πάνυ ἐπεπείσμην δίκαια ἐρεῖν· ἐρήμην δὲ κατεκρίθην καὶ Διονύσιος νενίκηκε σιγῶν. (7,1,6) ἀλλ' οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τῆς νίκης· οὐ γὰρ ζήσεται Καλλιρόη παρόντος διαζευχθεῖσα Χαιρέου, εἰ καὶ τὸ πρῶτον ἐξηπάτησεν αὐτὴν τῷ δοκεῖν ἐμὲ τεθνηκέναι. τί οὖν ἐγὼ βραδύνω καὶ οὐκ ἀποσφάζω πρὸ τῶν βασιλείων ἐμαυτόν, προχέας τὸ αἷμα ταῖς θύραις τοῦ δικαστοῦ; γνώτωσαν Πέρσαι καὶ Μῆδοι, πῶς βασιλεὺς ἐδίκασεν ἐνταῦθα.« Dionysios wünschte nämlich, dass Chaireas die Hoffnung aufgeben und den Prozess nicht abwarten möchte. Darum hatte er die List ausgedacht, einen Diener zurückzulassen, der ihm, wenn er nachfrage, die trostlose Kunde geben solle. Chaireas glaubte sogleich, was er hörte, denn ein Unglücklicher ist leicht zu täuschen. Er zerriss sein Kleid, zerraufte sein Haar, schlug seine Brust und rief: "Treuloses Babylon! Schändlich behandelst du die Fremden! Ein vortrefflicher Richter, der eine verheiratete Frau einem anderen schenkt! Sogar im Krieg Hochzeit! Und ich bereite mich arglos zum Prozess und bin fest überzeugt, dass alles, was ich sagte, die Gerechtigkeit selbst sei. Ich bin verurteilt, als hätte ich mich nicht gestellt, und Dionysios hat in aller Stille gesiegt. Aber dieser Sieg wird ihm nicht helfen! Kallirhoe wird lieber sterben, als, solange ich lebe, sich von mir trennen lassen. Auch vorher hat er sie nur durch die Lüge von meinem Tod hintergehen können. Was zaudere ich noch, mich vor des Schlosses Toren umzubringen und mein Blut dem Richter vor seine Tür zu spritzen? Meder und Perser müssen von dieser Probe königlicher Gerechtigkeit erfahren!" -
(7,1,7) Πολύχαρμος δὲ ἰδὼν ἀπαρηγόρητον αὑτῷ τὴν συμφορὰν καὶ ἀδύνατον σωθῆναι Χαιρέαν »πάλαι μὲν« ἔφη »παρεμυθούμην σε, φίλτατε, καὶ πολλάκις ἀποθανεῖν ἐκώλυσα, νῦν δέ μοι δοκεῖς καλῶς βεβουλεῦσθαι· καὶ τοσοῦτον ἀποδέω τοῦ σε κωλύειν, ὥστε καὶ αὐτὸς ἤδη συναποθανεῖν ἕτοιμος. σκεψώμεθα δὲ θανάτου τρόπον, ὅστις ἂν γένοιτο βελτίων· ὃν γὰρ σὺ διανοῇ, φέρει μέν τινα φθόνον βασιλεῖ καὶ πρὸς τὸ μέλλον αἰσχύνην, οὐ μεγάλην δὲ ἐκδικίαν ὧν πεπόνθαμεν. (7,1,8) δοκεῖ δέ μοι τὸν ἅπαξ ὡρισμένον θάνατον ὑφ' ἡμῶν εἰς ἄμυναν καταχρήσασθαι τοῦ τυράννου· καλὸν γὰρ λυπήσαντας αὐτὸν ἔργῳ ποιῆσαι μετανοεῖν, ἔνδοξον καὶ τοῖς ὕστερον ἐσομένοις διήγημα καταλείποντας ὅτι δύο ῞Ελληνες ἀδικηθέντες ἀντελύπησαν τὸν μέγαν βασιλέα καὶ ἀπέθανον ὡς ἄνδρες.« Da Polycharmos sah, dass er ihn nun durch keine Vorstellung mehr vom Tod abbringen könne, und dass es überhaupt unmöglich sei, seinen Freund zu retten, sprach er: "Freund, ich habe dich lange zu trösten gesucht, obwohl ich selbst wenig Hoffnung hatte, und habe dich vom Tod abgehalten. Aber nun kann ich deinen Entschluss nicht mehr tadeln. Ich bin so weit entfernt, dich noch vom Tod abzuhalten, dass ich vielmehr mit dir zu sterben entschlossen bin. Lass uns aber überlegen, welche Todesart die rühmlichste und beste ist! Die du im Sinn hast, wirft zwar ein schlimmes Licht auf dem König und macht ihm für einige Zeit Schande, aber sie gibt uns doch keine genugtuende Rache für das, was wir gelitten haben. Da wir uns einmal zu sterben vorgenommen haben, so nützen wir, dächte ich, den Lebensüberdruss , um uns nachdrücklich am König zu rächen. Wie schön wäre es, wenn wir ihm einen empfindlichen Streich spielen könnten, dass er sein Unrecht bereuen müsste, wenn man erzählt, dass zwei beleidigte Griechen den Großkönig der Perser gestraft hätten, indem sie als Männer starben!"
(7,1,9) »πῶς οὖν« εἶπε Χαιρέας »ἡμεῖς οἱ δύο μόνοι καὶ πένητες καὶ ξένοι τὸν κύριον τηλικούτων καὶ τοσούτων ἐθνῶν καὶ δύναμιν ἔχοντα ἣν ἑωράκαμεν λυπῆσαι δυνάμεθα; τοῦ μὲν γὰρ σώματος αὐτῷ φυλακαὶ καὶ προφυλακαί, κἂν ἀποκτείνωμεν δέ τινα τῶν ἐκείνου, κἂν ἐμπρήσωμέν τι τῶν ἐκείνου κτημάτων, οὐκ αἰσθήσεται τῆς βλάβης.« "Wie wäre es aber möglich," erwiderte Chaireas aufmerksam, "dass wir allein, ohne Geld und fremd, dem Herrn so vieler Völker, umgeben von Mach und Reichtum, einen Schaden zufügen könnten? Um seine Person sind Diener und Garden, und wenn wir einen von seinen Leuten töten oder ihm eine Stadt anzünden, so fühlt er es nicht." -
(7,1,10) »ὀρθῶς ἂν« ἔφη Πολύχαρμος »ταῦτα ἔλεγες, εἰ μὴ πόλεμος ἦν· νῦν δὲ ἀκούομεν Αἴγυπτον μὲν ἀφεστάναι, Φοινίκην δὲ ἑαλωκέναι, Συρίαν δὲ κατατρέχεσθαι. βασιλεῖ δὲ ὁ πόλεμος ἀπαντήσει καὶ πρὸ τοῦ διαβῆναι τὸν Εὐφράτην. (7,1,11) οὐκ ἐσμὲν οὖν οἱ δύο μόνοι, τοσούτους δὲ ἔχομεν συμμάχους ὅσους ὁ Αἰγύπτιος ἄγει, τοσαῦτα ὅπλα, τοσαῦτα χρήματα, τοσαύτας τριήρεις. χρησώμεθα ἀλλοτρίᾳ δυνάμει πρὸς τὴν ὑπὲρ ἑαυτῶν ἄμυναν.« "Wenn es keine Kriege gäbe," versetzte Polycharmos, "hättest du recht. Wir hören ja aber, dass Ägypten abgefallen, dass Phoinikien erobert ist und Syrien durch Streifzüge beunruhigt wird. Der Krieg wird dem König entgegenkommen, noch ehe er über den Euphrat geht. Wir sind daher nicht allein gegen ihn, haben so viele Bundesgenossen, Waffen, Schiffe und Geld, wie dem Ägypter zu Gebote stehen. Wir können uns einer fremden Macht bedienen, um uns zu rächen." -
<οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος> καὶ Χαιρέας ἀνεβόησε »σπεύδωμεν, ἀπίωμεν. δίκας ἐν τῷ πολέμῳ λήψομαι παρὰ τοῦ δικαστοῦ.« Er wollte noch mehr sagen, aber Chaireas rief: "Fort! Lass uns eilen! Im Krieg wollen wir den falschen Richter strafen!" -
II (7,2,1) Ταχέως τοίνυν ἐξορμήσαντες ἐδίωκον βασιλέα, προσποιούμενοι ἐθέλειν ἐκείνῳ συστρατεύεσθαι· διὰ γὰρ ταύτης τῆς προφάσεως ἤλπιζον ἀδεῶς διαβήσεσθαι τὸν Εὐφράτην. κατέλαβον δὲ τὴν στρατιὰν ἐπὶ τῷ ποταμῷ καὶ προσμίξαντες τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ἠκολούθουν. (7,2,2) ἐπεὶ δὲ ἧκον εἰς Συρίαν, ηὐτομόλησαν πρὸς τὸν Αἰγύπτιον. λαβόντες δὲ αὐτοὺς οἱ φύλακες ἐξήταζον τίνες εἶεν· σχῆμα γὰρ πρεσβευτῶν οὐκ ἔχοντες ὑπωπτεύοντο κατάσκοποι μᾶλλον. ἔνθα καὶ παρεκινδύνευσαν, εἰ μὴ εἷς γέ τις ῞Ελλην ἐκεῖ κατὰ τύχην εὑρεθεὶς συνῆκε τῆς φωνῆς· ἠξίουν δὲ ἄγεσθαι πρὸς τὸν βασιλέα, ὡς μέγα ὄφελος αὐτῷ κομίζοντες. Sie reisten schnell ab und folgten de, König nach, indem sie vorgaben, sie wollten mit ihm zu FElde ziehen, denn sonst durften sie nicht hoffen, sicher über den Euphrat zu kommen. Sie trafen die Armee noch am Fluss und hielten sich zum Nachtrapp. Sobald sie aber in Syrien angekommen waren, gingen sie zum Ägypter über. Seien Vorposten hielten sie an und fragten, wer sie seien. Denn da sie wie Abgesandte aussahen, hielt man sie für Spione. Sie wären dadurch in Gefahr gekommen, wenn nicht zum Glück ein Grieche dort gewesen wäre, der ihre Sprache verstand. Sie verlangten, zum König geführt zu werden, dem sie wichtige Nachrichten brächten.
(7,2,3) ἐπεὶ δὲ ἤχθησαν, Χαιρέας εἶπεν »ἡμεῖς ῞Ελληνές ἐσμεν Συρακόσιοι τῶν εὐπατριδῶν. οὗτος μὲν οὖν εἰς Βαβυλῶνα φίλος ἐμὸς ὢν ἦλθε δι' ἐμέ, ἐγὼ δὲ διὰ γυναῖκα, τὴν ῾Ερμοκράτους θυγατέρα, εἴ τινα ῾Ερμοκράτην ἀκούεις στρατηγὸν τὸν Ἀθηναίους καταναυμαχήσαντα.« Als sie vor ihn kamen, nahm Chaireas das Wort: "Wir sind Griechen von edler Abkunft aus Syrakus. Dieser mein Freund ging aus Liebe zu mir nach Babylon, ich aber meiner Frau wegen. Sie ist die Tochter des Hermokrates, wenn du etwas von dem berühmten Admiral gehört hast, der die Flotte der Athener zugrunde richtete."
(7,2,4) ἐπένευσεν ὁ Αἰγύπτιος, οὐδὲν γὰρ ἔθνος ἄπυστον ἦν τῆς Ἀθηναίων δυστυχίας, ἣν ἐδυστύχησαν ἐν τῷ πολέμῳ τῷ Σικελικῷ. Der Ägypter bejahte dies, denn es gab kein Volk in der Welt, das nicht vom Unglück der Athener im sizilischen Krieg gehört, nicht seinen Namen gekannt hätte. -
»τετυράννηκε δὲ ἡμῶν Ἀρταξέρξης,« καὶ πάντα διηγήσαντο. »φέροντες οὖν ἑαυτοὺς δίδομέν σοι φίλους πιστούς, δύο τὰ προτρεπτικώτατα εἰς ἀνδρείαν ἔχοντες, θανάτου καὶ ἀμύνης ἔρωτα· ἤδη γὰρ ἐτεθνήκειν ὅσον ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς, λοιπὸν δὲ ζῶ εἰς μόνον τὸ λυπῆσαι τὸν ἐχθρόν. "Artaxerxes hat uns aber tyrannisch behandelt." - Nun erzählten sie ihm den Verlauf der Sache. - "Wir wenden uns daher zu dir und bringen dir an uns zwei Freunde. Drang zu sterben und Rache beseelen uns, und nichts spornt mehr zur Tapferkeit als diese beiden. Ich wäre schon tot, aber ich verlängere mein Leben nur, um meinen Feind zu kränken.
Μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.« Hom.Il.22,304
Ich will nicht ohne Ruhm und Taten sterben, sondern erst den Nachruhm zu verdienen suchen." -
(7,2,5) ταῦτα ἀκούσας ὁ Αἰγύπτιος ἥσθη καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβαλὼν »εἰς καιρὸν ἥκεις« φησίν, »ὦ νεανία, σεαυτῷ τε κἀμοί.« παραυτίκα μὲν οὖν αὐτοῖς ἐκέλευσεν ὅπλα δοθῆναι καὶ σκηνήν, μετ' οὐ πολὺ δὲ καὶ ὁμοτράπεζον ἐποιήσατο Χαιρέαν, εἶτα καὶ σύμβουλον· ἐπεδείκνυτο γὰρ φρόνησίν τε καὶ θάρσος, μετὰ τούτων δὲ καὶ πίστιν, οἷα δὴ καὶ φύσεως ἀγαθῆς καὶ παιδείας οὐκ ἀπρονόητος. (7,2,6) ἐπήγειρε δὲ μᾶλλον αὐτὸν καὶ διαπρεπέστερον ἐποίησεν ἡ πρὸς βασιλέα φιλονεικία καὶ τὸ δεῖξαι θέλειν ὅτι οὐκ ἦν εὐκαταφρόνητος, ἀλλ' ἄξιος τιμῆς. εὐθὺς οὖν ἔργον ἐπεδείξατο μέγα. τῷ μὲν Αἰγυπτίῳ τὰ μὲν ἄλλα προκεχωρήκει ῥᾳδίως καὶ κύριος ἐγεγόνει τῆς Κοίλης Συρίας ἐξ ἐπιδρομῆς, ὑποχείριος δὲ ἦν αὐτῷ καὶ Φοινίκη πλὴν Τύρου. (7,2,7) Τύριοι δὲ φύσει γένος ἐστὶ μαχιμώτατον καὶ κλέος ἐπ' ἀνδρείᾳ θέλουσι κεκτῆσθαι, μὴ δόξωσι καταισχύνειν τὸν ῾Ηρακλέα, φανερώτατον θεὸν παρ' αὐτοῖς καὶ ᾧ μόνῳ σχεδὸν ἀνατεθείκασι τὴν πόλιν. θαρροῦσι δὲ καὶ ὀχυρότητι τῆς οἰκήσεως. (7,2,8) ἡ μὲν γὰρ πόλις ἐν θαλάσσῃ κατῴκισται, λεπτὴ δὲ εἴσοδος αὐτὴν συνάπτουσα τῇ γῇ κωλύει τὸ μὴ νῆσον εἶναι· ἔοικε δὲ νηὶ καθωρμισμένῃ καὶ ἐπὶ γῆς τεθεικυίᾳ τὴν ἐπιβάθραν. (7,2,9) πανταχόθεν οὖν αὐτοῖς τὸν πόλεμον ἀποκλεῖσαι ῥᾴδιον· τὴν μὲν πεζὴν στρατιὰν ἐκ τῆς θαλάσσης, ἀρκούσης αὐτῇ πύλης μιᾶς, τὸν δὲ ἐπίπλουν τῶν τριηρῶν τείχεσιν, ὀχυρῶς ᾠκοδομημένης τῆς πόλεως καὶ λιμέσι κλειομένης ὥσπερ οἰκίας. Der Ägypter freute sich, reichte ihm die Hand und sprach: "Junger Mann, du kommst zur rechten Zeit für dich und mich!" - Vorderhand ließ er ihnen Waffen und ein Zelt geben. Bald darauf zog er den Chaireas an seine Tafel und in seinen Kriegsrat, denn er bewies so viel Klugheit wie Mut und Treue. Glänzende Talente, durch die Erziehung geübt, und die Begierde, gegen den Perserkönig zu kämpfen, zeichneten ihn vor allen aus. Er wollte zeigen, dass er der ehrenvollen Aufnahme wert und nicht ungestraft zu beleidigen sei. Gleich zu Anfang des Feldzuges führte er eine Großtat aus. Alles übrige war dem Ägypter leicht vonstatten gegangen, im ersten ANlauf war er Herr von Koilesyrien geworden, und Phoinikien war in seiner Gewalt, nur Tyros nicht. Die Tyrier waren von jeher ein kriegerisches Volk und behaupteten den Ruhm der Tapferkeit. Ihr Schutzgott, Herakles, dem sie die ganze Stadt geweiht hatten, durfte sich ihrer nicht schämen. Auch konnten sie auf die feste Lage der Stadt bauen, denn sie ist ins Meer gebaut, und mit dem Festland verbindet sie nur ein schmaler Landstrich, ohne den sie eine vollkommene Insel wäre. Sie gleicht einem Schiff vor Anker, von dem man eine Steige ans Land schlägt. Daher ist es ihnen leicht, den Feind auf allen Seiten abzuhalten, denn für eine Landarmee lässt die See nur ein Tor übrig und gegen eine Seemacht ist sie durch ihre felsenfesten Mauern wie ein Haus verschlossen; denn ihre Schiffe liegen innerhalb der Mauer und laufen durch enge Tore ein, die leicht zu sperren sind.
III (7,3,1) Πάντων οὖν τῶν πέριξ ἑαλωκότων μόνοι οἱ Τύριοι τῶν Αἰγυπτίων κατεφρόνουν, τὴν εὔνοιαν καὶ πίστιν τῷ Πέρσῃ φυλάττοντες. ἐπὶ τούτῳ δυσχεραίνων ὁ Αἰγύπτιος συνήγαγε βουλήν. τότε πρῶτον Χαιρέαν παρεκάλεσεν εἰς τὸ συμβούλιον καὶ ἔλεξεν ὧδε. Das ganze umliegende Land war erobert, nur Tyros spottete der Ägypter und wankte nicht in seiner Treue gegen die Perser. Der Ägypter war missvergnügt darüber und hielt deshalb einen Kriegsrat, zu dem er die Griechen hinzuzog.
(7,3,2) »Ἄνδρες σύμμαχοι, δούλους γὰρ οὐκ ἂν εἴποιμι τοὺς φίλους, ὁρᾶτε τὴν ἀπορίαν ὅτι ὥσπερ ναῦς ἐπὶ πολὺ εὐπλοήσασα ἐναντίῳ ἀνέμῳ λαμβανόμεθα καὶ Τύρος ἡ παγχάλεπος κατέχει σπεύδοντας ἡμᾶς· ἐπείγεται δὲ καὶ βασιλεύς, ὡς πυνθανόμεθα. τί οὖν χρὴ πράττειν; οὔτε γὰρ ἑλεῖν Τύρον ἔνεστιν, οὔτε ὑπερβῆναι, καθάπερ δὲ τεῖχος ἐν μέσῳ κειμένη τὴν Ἀσίαν ἡμῖν πᾶσαν ἀποκλείει. δοκεῖ δέ μοι τὴν ταχίστην ἐντεῦθεν ἀπιέναι, πρὶν ἢ τὴν Περσῶν δύναμιν τοῖς Τυρίοις προσγενέσθαι. (7,3,3) κίνδυνος δὲ καταληφθεῖσιν ἡμῖν ἐν τῇ πολεμίᾳ. τὸ δὲ Πηλούσιον ὀχυρόν, ἔνθα οὔτε Τυρίους οὔτε Μήδους οὔτε πάντας ἀνθρώπους ἐπιόντας δεδοίκαμεν· ψάμμος τε γὰρ ἀδιόδευτος καὶ εἴσοδος ὀλίγη καὶ θάλασσα ἡμετέρα καὶ Νεῖλος Αἰγυπτίους φιλῶν.« "Kameraden," sprach er, "denn es sei ferne, dass ich meine Freunde Sklaven nennen sollte: Ihr seht mich in Verlegenheit. Es geht uns wie einem Schiff, das lange glücklich segelte und nun plötzlich von einem widrigen Wind gehemmt wird. Das stolze Tyros hält uns in unserem Laufe auf, und doch naht, wie ich höre, der König heran. Was soll ich nun tun? Tyros einzunehmen ist unmöglich und doch mag ich es auch nicht im Rücken liegen lassen. Es verschließt uns Asien wie eine Mauer. Ich meine, wir müssen uns so bald wie möglich von hier entfernen, um den König abzuhalten, dass er sich mit den Tyriern vereinigt, denn sonst stehen wir auf diesem feindlichen Boden nicht sicher. Pelusion ist fest, da haben wir weder von Tyriern, noch von Medern, noch irgendeiner Macht etwas zu fürchten. Der Sand ist unwegsam, der Eingang schmal, das Meer ist unser und der Nil ein Freund der Ägypter." -
ταῦτα εἰπόντος λίαν εὐλαβῶς σιωπὴ πάντων ἐγένετο καὶ κατήφεια· μόνος δὲ Χαιρέας ἐτόλμησεν εἰπεῖν· (7,3,4) »Ὦ βασιλεῦ, σὺ γὰρ ἀληθῶς βασιλεύς, οὐχ ὁ Πέρσης, ὁ κάκιστος ἀνθρώπων· λελύπηκάς με σκεπτόμενος περὶ φυγῆς ἐν ἐπινικίοις· νικῶμεν γάρ, ἂν θεοὶ θέλωσι, καὶ οὐ μόνον Τύρον ἕξομεν, ἀλλὰ καὶ Βαβυλῶνα. πολλὰ δὲ ἐν πολέμῳ καὶ τὰ ἐμπόδια γίνεται, πρὸς ἃ δεῖ μὴ παντάπασιν ἀποκνεῖν, ἀλλὰ ἐγχειρεῖν προβαλλομένους ἀεὶ τὴν ἀγαθὴν ἐλπίδα. (7,3,5) τούτους δὲ ἐγώ σοι τοὺς Τυρίους, τοὺς νῦν καταγελῶντας, γυμνοὺς ἐν πέδαις παραστήσω. εἰ δὲ ἀπιστεῖς, ἐμὲ προθυσάμενος ἀπέρχου· ζῶν γὰρ οὐ κοινωνήσω φυγῆς. ἂν δὲ καὶ πάντως θέλῃς, ὀλίγους ἐμοὶ κατάλιπε τοὺς ἑκουσίως μενοῦντας· νῶι δ', ἐγὼ Πολύχαρμός τε μαχησόμεθα· ... σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.« Alle Räte versanken bei diesen Worten in furchtsames Schweigen und Mutlosigkeit. Nur allein Chaireas wagte zu reden: O König, denn du bist in Wahrheit König, nicht so der weibische Perser. Du hast mich dadurch sehr betrübt, dass du mitten unter Siegen an einen Rückzug denkst, der einer Flucht zu ähnlich sieht. Wir werden mit der Götter Hilfe siegen, wir werden Tyros und Babylon obendrein bekommen! Im Krieg gibt es freilich viele Hindernisse, aber man muss sie wegräumen, den Mut nicht sinken lassen, sondern immer das Beste hoffen. Wenn ich dir diese Tyrier, die uns verlachen, nicht in Kürze entwaffnet und in Fesseln vorführe, so lasse mich töten, ehe du abziehst! Solange ich lebe, nehme ich an keinem Rückzug teil; willst du ihn aber durchaus tun, so lasse mir einen Trupp freiwilliger zurück: wir wollen bleiben, Polycharmos und ich, denn wir fechten mit Gott." -
(7,3,6) ἑδέσθησαν πάντες μὴ συγκαταθέσθαι τῇ Χαιρέου γνώμῃ· βασιλεὺς δὲ θαυμάσας αὐτοῦ τὸ φρόνημα συνεχώρησεν ὁπόσον βούλεται τῆς στρατιᾶς ἐπίλεκτον λαβεῖν. Alle Räte schämten sich, ihm nicht beizustimmen. Der König bewunderte seinen Mut und gab ihm die Erlaubnis, sich ein Corps Freiwilliger aus der Armee zu bilden, so stark er wolle.
ὁ δὲ οὐκ εὐθὺς εἵλετο, ἀλλὰ καταμίξας ἑαυτὸν εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ Πολύχαρμον κελεύσας τὸ αὐτό, πρῶτον ἀνηρεύνα εἴ τινες εἶεν ῞Ελληνες ἐν τῷ στρατοπέδῳ. (7,3,7) πλείονες μὲν οὖν εὑρέθησαν οἱ μισθοφοροῦντες, ἐξελέξατο δὲ Λακεδαιμονίους καὶ Κορινθίους καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους· εὗρε δὲ καὶ ὡς εἴκοσι Σικελιώτας. ποιήσας οὖν τριακοσίους τὸν ἀριθμὸν ἔλεξεν ὧδε·
(7,3,8) »Ἄνδρες ῞Ελληνες, ἐμοὶ τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν παρασχόντος ἐπιλέξασθαι τῆς στρατιᾶς τοὺς ἀρίστους, εἱλόμην ὑμᾶς· καὶ γὰρ αὐτὸς ῞Ελλην εἰμί, Συρακόσιος, γένος Δωριεύς. δεῖ δὲ ἡμᾶς μὴ μόνον εὐγενείᾳ τῶν ἄλλων ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ διαφέρειν. (7,3,9) μηδεὶς οὖν καταπλαγῇ τὴν πρᾶξιν ἐφ' ἣν ὑμᾶς παρακαλῶ, καὶ γὰρ δυνατὴν εὑρήσομεν καὶ ῥᾳδίαν, δόξῃ μᾶλλον ἢ πείρᾳ δύσκολον. ῞Ελληνες ἐν Θερμοπύλαις τοσοῦτοι Ξέρξην ὑπέστησαν. Τύριοι δὲ οὐκ εἰσὶ πεντακόσιαι μυριάδες, ἀλλὰ ὀλίγοι καὶ καταφρονήσει μετ' ἀλαζονείας, οὐ φρονήματι μετ' εὐβουλίας χρώμενοι. (7,3,10) γνώτωσαν οὖν πόσον ῞Ελληνες Φοινίκων διαφέρουσιν. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπιθυμῶ στρατηγίας, ἀλλ' ἕτοιμος ἀκολουθεῖν ὅστις ἂν ὑμῶν ἄρχειν θέλῃ· πειθόμενόν με γὰρ εὑρήσει, ἐπεὶ καὶ δόξης οὐκ ἐμῆς ἀλλὰ κοινῆς ὀρέγομαι.«
Chaireas übereilte sich nicht damit. Er mischte sich unter die Truppen und ließ den Polycharmos dasselbe tun, um nachzuspüren, ob nicht einige Griechen im Lager wären. Es fand sich eine große Menge, die dem Ägypter gegen Sold dienten. Er wählte die Lakedaimonier, Korinther und andere Peloponnesier und fand außerdem noch zwanzig Sizilianer. So stellte er im ganzen dreihundert Mann auf und sprach so zu ihnen: "Landsleute! Da mir der König die Erlaubnis gab, die besten Krieger aus seinem Heer auszulesen, wählte ich euch. Ich bin selbst ein Grieche, ein Syrakuser, von dorischem Stamm. Ich weiß, ihr werdet euch ebenso durch Tapferkeit als durch eure edle Abkunft vor den übrigen auszeichnen. Keinen von euch wird das Unternehmen schrecken, zu dem ich euch aufrufe. Was andere für unmöglich halten, das werden wir möglich und leicht finden. Es waren nicht mehr Griechen, die bei den Thermopylen dem Xerxes widerstanden, und die Tyrier sind nicht fünfhundert Myriaden stark. Es ist ein kleiner Haufen, und der Trotz, den sie uns zeigen, ist eitel Prahlerei, beruht nicht auf hohem Mut, nicht auf klugen Anschlägen. Lasst sie fühlen, wie sehr Griechen die Phoinikier übertreffen! Ich begehre nicht, euch anzuführen. Ich bin bereit, einem von euch zu gehorchen. Wer irgend von euch das Kommando übernehmen will, wird finden, dass ich zu gehorchen weiß; denn ich strebe nicht nach Ruhm für mich allein, sondern für uns alle." -
πάντες ἐπεβόησαν »σὺ στρατήγει.«
(7,3,11) »Βουλομένων,« ἔφη »στρατηγῶ καὶ τὴν ἀρχήν μοι ὑμεῖς δεδώκατε· διὰ τοῦτο πειράσομαι πάντα πράττειν, ὥστε ὑμᾶς μὴ μετανοεῖν τὴν πρὸς ἐμὲ εὔνοιάν τε καὶ πίστιν ᾑρημένους. ἀλλ' ἔν τε τῷ παρόντι σὺν θεοῖς ἔνδοξοι καὶ περίβλεπτοι γενήσεσθε καὶ πλουσιώτατοι τῶν συμμάχων, εἴς τε τὸ μέλλον ὄνομα καταλείψετε τῆς ἀρετῆς ἀθάνατον καὶ πάντες, ὡς ὑμνήσουσι τοὺς μετὰ Ὀθρυάδου [Μιλτιάδου] ἢ τοὺς μετὰ Λεωνίδου τριακοσίους, οὕτως καὶ τοὺς μετὰ Χαιρέου ἀνευφημήσουσιν.« ἔτι λέγοντος πάντες ἀνέκραγον »ἡγοῦ,« καὶ πάντες ὥρμησαν ἐπὶ τὰ ὅπλα.
"Führe du uns an! Wir folgen gern!" riefen alle mit einer Stimme. - "Ihr habt mir also," sprach er, "das Kommando übergeben. Ich will mein Möglichstes tun, dass euch eure Gunst und euer Vertrauen nicht gereut. Mit Hilfe der Götter sollt ihr nun berühmt, bewundert und reich vor allen euren Kameraden werden. Ihr werdet bei der Nachwelt den unsterblichen Ruhm der Tapferkeit behaupten. Alle Völker werden euch preisen. Man wird euch, meine Begleiter, wie den Othryadas und Leonidas mit ihren dreihundert himmelhoch erheben." - Mit lautem Kriegsruf unterbrach ihn ihn die Schar: "Führe uns!" riefen sie begeistert und stürzten zu den Waffen.
IV (7,4,1) Κοσμήσας δὲ αὐτοὺς ὁ Χαιρέας ταῖς καλλίσταις πανοπλίαις ἤγαγεν ἐπὶ τὴν βασιλέως σκηνήν. ἰδὼν δὲ ὁ Αἰγύπτιος ἐθαύμασε καὶ ἄλλους ὁρᾶν ὑπελάμβανεν, οὐ τοὺς συνήθεις, ἐπηγγείλατο δὲ αὐτοῖς μεγάλας δωρεάς. (7,4,2) »ταῦτα μὲν« ἔφη Χαιρέας »πιστεύομεν· σὺ δὲ ἔχε τὴν ἄλλην στρατιὰν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ μὴ πρότερον ἐπέλθῃς τῇ Τύρῳ, πρὶν κρατήσωμεν αὐτῆς καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰ τείχη καλέσωμεν ὑμᾶς.« »οὕτως« ἔφη »ποιήσειαν οἱ θεοί.« Chaireas versah sie mit schönen, vollständigen Rüstungen, musterte und führte sie dann zum Zelt des Königs. Der Ägypter staunte bei ihrem Anblick und glaubte ganz fremde Leute zu sehen, nicht solche, die er schon befehligt hatte. Er versprach ihnen große Geschenke. "Wir bauen auf dein Wort," erwiderte Chaireas: "Halte du die Armee schlagfertig, rücke aber nicht eher gegen Tyros an, als bis wir es erobert haben und euch von den Mauern herab rufen." - "Mögen die Götter dein Werk gelingen lassen!" antwortete der König.

(7,4,3) συνεσπειραμένους οὖν ὁ Χαιρέας ἐκείνους ἤγαγεν ἐπὶ τὴν Τύρον, ὥστε πολὺ ἐλάττονας δόξαι· ὡς καὶ ἀληθῶς

 

Chaireas ließ seine Leute sich fest aneinanderschließen, so dass ihre Anzahl weit geringer schien, als sie war. So führte er sie auf die Stadt zu,

ἀσπὶς ἄρ' ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ.
Hom.Il.13,131

Schild an Schild, Helm an Helm, Mann an Mann.
καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὐδὲ καθεωρῶντο ὑπὸ τῶν πολεμίων· ὡς δ' ἐγγὺς ἦσαν, βλέποντες αὐτοὺς οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐσήμαινον τοῖς ἔνδον, πάντα μᾶλλον ἢ πολεμίους εἶναι προσδοκῶντες. (7,4,4) τίς γὰρ ἂν καὶ προσεδόκησε τοσούτους ὄντας ἐπὶ τὴν δυνατωτάτην πόλιν παραγίνεσθαι, πρὸς ἣν οὐδέποτε ἐθάρρησεν ἐλθεῖν οὐδὲ πᾶσα ἡ τῶν Αἰγυπτίων δύναμις; ἐπεὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἐπλησίαζον, ἐπυνθάνοντο τίνες εἶεν καὶ τί βούλοιντο. Anfangs wurden sie von den Feinden gar nicht bemerkt; als sie aber näher kamen, sah man sie von der Mauer und zeigte es innerhalb an. Man erwartete nicht weniger, als dass es Feinde wären, denn wer konnte sich träumen lassen, dass ein so kleiner Haufen gegen die mächtige Stadt anrücken werde, die anzugreifen der Ägypter mit seiner ganzen Macht nicht gewagt hatte? Als sie näher kamen, fragte man sie von oben herab, wer sie seien und was sie wollten. -
(7,4,5) Χαιρέας δὲ ἀπεκρίνατο »ἡμεῖς ῞Ελληνες μισθοφόροι παρὰ τοῦ Αἰγυπτίου τὸν μισθὸν οὐκ ἀπολαμβάνοντες ἀλλὰ καὶ ἐπιβουλευθέντες ἀπολέσθαι πάρεσμεν πρὸς ὑμᾶς, μεθ' ὑμῶν ἀμύνεσθαι θέλοντες τὸν κοινὸν ἐχθρόν.« "Wir sind Griechen," antwortete Chaireas, die den Ägyptern gegen Sold dienten; aber wir erhielten nicht nur keinen, sondern man trachtete uns sogar nach dem Leben. Darum sind wir zu euch gekommen, um uns mit euch an unserem gemeinsamen Feind zu rächen." -

(7,4,6) ἐμήνυσέ τις ταῦτα τοῖς ἔνδον καὶ ἀνοίξας τὰς πύλας προῆλθεν ὁ στρατηγὸς μετ' ὀλίγων. τοῦτον πρῶτον Χαιρέας ἀποκτείνας ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς ἄλλους,


Man meldete dies in der Stadt. Bald darauf öffnete sich das Tor, und der General kam mit so vielen Leuten, als man die Griechen angegeben hatte, heraus, um mit ihnen zu sprechen. Sobald der Trupp mitten im offenen Tor stand, gab Chaireas das Zeichen zum Angriff, indem er den Anführer der Tyrier erschlug.

τύπτε δ' ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικής.
Hom.Od.22,308

Nun stürmte seine Schar aufs Tor.
ἄλλος δὲ ἄλλον ἐφόνευεν, ὥσπερ λέοντες εἰς ἀγέλην βοῶν ἐμπεσόντες ἀφύλακτον· οἰμωγὴ δὲ καὶ θρῆνος κατεῖχε τὴν πόλιν ἅπασαν, ὀλίγων μὲν τὸ γινόμενον ὁρώντων, πάντων δὲ θορυβουμένων. (7,4,7) καὶ ὄχλος ἄτακτος ἐξεχεῖτο διὰ τῆς πύλης, βουλόμενος θεάσασθαι τὸ συμβεβηκός. τοῦτο μάλιστα τοὺς Τυρίους ἀπώλεσεν. (7,4,8) οἱ μὲν γὰρ ἔνδοθεν ἐξελθεῖν ἐβιάζοντο, οἱ δὲ ἔξω παιόμενοι καὶ κεντούμενοι ξίφεσι καὶ λόγχαις εἴσω πάλιν ἔφευγον, ἀπαντῶντες δὲ ἀλλήλοις ἐν στενοχωρίᾳ πολλὴν ἐξουσίαν παρεῖχον τοῖς φονεύουσιν. οὔκουν οὐδὲ τὰς πύλας δυνατὸν ἦν κλεῖσαι, σεσωρευμένων ἐν αὐταῖς τῶν νεκρῶν. Alle mordeten wie Löwen, die eine unbewachte Herde von Stieren überfallen. Ein Angstgeschrei durchlief die ganze Stadt. Nur wenige wussten, was vorgefallen war, aber alle waren in Verwirrung. Ein dichter, aber unbewaffneter Haufen, mehr Weiber als Männer, drängte sich zum Landtor, um zu erfahren, was vorgefallen sei. Dies gereichte den Tyriern vorzüglich zum Verderben, denn von innen konnte keine Hilfe herauskommen, und die von außen, unter denen das Schwert wütete, konnten sich nicht retten. In diesem Gedränge hatten die Angreifer nur zu morden. Schon machten es die Haufen von Leichen unmöglich, die Tore zu schließen.
(7,4,9) Ἐν δὲ τῷ ἀδιηγήτῳ τούτῳ ταράχῳ μόνος ἐσωφρόνησε Χαιρέας· βιασάμενος γὰρ τοὺς ἀπαντῶντας καὶ εἴσω τῶν πυλῶν γενόμενος ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὰ τείχη δέκατος αὐτὸς καὶ ἄνωθεν ἐσήμαινε καλῶν τοὺς Αἰγυπτίους. οἱ δὲ λόγου θᾶττον παρῆσαν καὶ Τύρος ἑαλώκει. (7,4,10) Τύρου δὲ ἁλούσης οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἑώρταζον, μόνος δὲ Χαιρέας οὔτε ἔθυσεν οὔτε ἐστεφανώσατο. »τί γάρ μοι ὄφελος ἐπινικίων, ἂν σύ, Καλλιρόη, μὴ βλέπῃς; οὐκέτι στεφανώσομαι μετ' ἐκείνην τὴν γαμήλιον νύκτα. εἴτε γὰρ τέθνηκας, ἀσεβῶ, εἴτε καὶ ζῇς, πῶς ἑορτάζειν δύναμαι δίχα σοῦ κατακείμενος, κἂν ἐν τοιούτοις;«
In diesem unbeschreiblichen Tumult erblickte Chaireas seine Zeit, bahnte sich einen Weg durch den Haufen, sobald er das Tor im Rücken hatte, sprang mit noch neun anderen auf die Mauer und gab den Ägyptern von oben herab das Zeichen zum Anrücken. Schneller als man es sagen kann, stürmten sie herbei, und Tyros war erobert. Alle feierten die Eroberung wie ein Fest, nur Chaireas opferte nicht, bekränzte sich nicht. "Was helfen mir Siegeszeichen," klagte er, "wenn du sie nicht siehst, Kallirhoe? Nach jener glücklichen Brautnacht werde ich keinen Kranz mehr auf mein Haupt setzen. Bist du nicht mehr, so wäre es eine Gottlosigkeit; lebst du aber, wie könnte ich ohne dich ein Fest begehen, zumal da deine Lage so unglücklich sein muss?"
(7,4,11) Βασιλεὺς δὲ ὁ Περσῶν διαβὰς τὸν Εὐφράτην ἔσπευδεν ὡς τάχιστα τοῖς πολεμίοις συμμίξαι. πυθόμενος γὰρ Τύρον ἑαλωκέναι περὶ Σιδῶνος ἐφοβεῖτο καὶ τῆς ὅλης Συρίας, ὁρῶν τὸν πολέμιον ἀντίπαλον ἤδη. (7,4,12) διὰ τοῦτο ἔδοξεν αὐτῷ μηκέτι μετὰ πάσης τῆς θεραπείας ὁδεύειν, ἀλλὰ εὐζωνότερον, ἵνα μηδὲν ἐμπόδιον ᾖ τῷ τάχει. παραλαβὼν δὲ τῆς στρατιᾶς τὸ καθαρώτατον τὴν ἄχρηστον ἡλικίαν αὐτοῦ κατέλιπε μετὰ τῆς βασιλίδος καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰς ἐσθῆτας καὶ τὸν πλοῦτον τὸν βασιλικόν. (7,4,13) ἐπεὶ δὲ πάντα θορύβου καὶ ταραχῆς ἐπέπληστο καὶ μέχρις Εὐφράτου τὰς πόλεις κατειλήφει ὁ πόλεμος, ἔδοξεν ἀσφαλέστερον εἶναι τοὺς καταλειπομένους εἰς Ἄραδον ἀποθέσθαι.

Der König der Perser setzte über den Euphrat und rückte in Eilmärschen an, um dem Feind ein Treffen zu liefern. Da er vollends die Eroberung von Tyros erfuhr, geriet er wegen Sidon in Sorgen und fürchte schon, ganz Syrien zu verlieren, als er hörte, dass ihm der Feind mit gleicher Macht entgegenkomme. Daher beschloss er den Hofstaat zurückzulassen, um durch nichts aufgehalten zu werden. Alles, was nicht Soldat war, die Kasse, Küche und Garderobe blieb bei der Königin zurück. Da aber die ganze Gegend bis an den Euphrat durch die Streifzüge des Feindes beunruhigt wurde, hielt er es für das Ratsamste, die Zurückgelassenen nach Arados in Sicherheit zu bringen.

V (7,5,1) Νῦσος δέ ἐστιν αὕτη ἀπέχουσα τῆς ἠπείρου σταδίους τριάκοντα, παλαιὸν ἱερὸν ἔχουσα Ἀφροδίτης. ὥσπερ οὖν ἐν οἰκίᾳ, μετὰ πάσης ἀδείας αἱ γυναῖκες ἐνταῦθα διῆγον. (7,5,2) θεασαμένη δὲ Καλλιρόη τὴν Ἀφροδίτην, στᾶσα καταντικρὺ τὸ μὲν πρῶτον ἐσιώπα καὶ ἔκλαιεν, ὀνειδίζουσα τῇ θεῷ τὰ δάκρυα· μόλις δὲ ὑπεφθέγξατο »ἰδοὺ καὶ Ἄραδος, μικρὰ νῆσος ἀντὶ τῆς μεγάλης Σικελίας καὶ οὐδεὶς ἐνταῦθα ἐμός. ἀρκεῖ, δέσποινα. (7,5,3) μέχρι ποῦ με πολεμεῖς; εἰ καὶ ὅλως σοι προσέκρουσα, τετιμώρησαί με· εἰ καὶ νεμεσητὸν ἔδοξέ σοι τὸ δυστυχὲς κάλλος, ὀλέθρου μοι γέγονεν αἴτιον. ὃ μόνον ἔλιπέ μου ταῖς συμφοραῖς, ἤδη καὶ πολέμου πεπείραμαι. (7,5,4) πρὸς τὴν σύγκρισιν τῶν παρόντων ἦν μοι καὶ Βαβυλὼν φιλάνθρωπος. ἐγγὺς ἐκεῖ Χαιρέας ἦν. νῦν δὲ πάντως τέθνηκεν· ἐμοῦ γὰρ ἐξελθούσης οὐκ ἂν ἔζησεν. ἀλλ' οὐκ ἔχω παρὰ τίνος πύθωμαι τί γέγονε. (7,5,5) πάντες ἀλλότριοι, πάντες βάρβαροι, φθονοῦντες, μισοῦντες, τῶν δὲ μισούντων χείρονες οἱ φιλοῦντες. σύ μοι, δέσποινα, δήλωσον εἰ Χαιρέας ζῇ.« Arados ist eine Insel, etwa eine halbe Stunde vom festland, mit einem alten Tempel der Aphrodite. Da lebten nun die königlichen Frauen ohne Zwang und Sorgen, wie zu Hause. Als Kallirhoe Aphrodite sah, blieb sie schweigend vor ihr stehen und weinte. In diese Tränen legte sie ihre Vorwürfe für die Göttin. "Siehe," sagte sie endlich mit schwacher Stimme und abgewandtem Blick, "nun bin ich auch auf Arados! Wie klein, wie schwach ist diese Insel gegenüber Syrakus, und doch ist keiner meiner Verwandten hier! Göttin, es ist genug! Wie lange willst du mich verfolgen? Wenn ich dich auch jemals beleidigt hätte, du hast mich nun genug gestraft! Oder beleidigte dich etwa meine unselige Gestalt? Bedenke, dass sie schon die Ursache alles meines Unglücks war. Schon habe ich die Unruhe des Krieges empfunden, und das war das einzige, was meinem Unglück noch abging. Im Vergleich mit hier war ich selbst in Babylon noch glücklicher, denn dort war mir Chaireas nahe. Er ist nun wohl tot, denn meine Entfernung hat er schwerlich überleben können. Von wem," fuhr sie heftiger fort, "soll ich nun erfahren, was aus ihm geworden ist? Alle sind Fremde, Barbaren, die mich beneiden und hassen - und die mich lieben, sind noch schlimmer! Offenbare du mir, Gebieterin, ob Chaireas noch lebt!" -
ταῦτα λέγουσα ἔτι ἀπῄει. † ἐπιστᾶσα † δὲ ῾Ροδογούνη, Ζωπύρου μὲν θυγάτηρ, γυνὴ δὲ Μεγαβύζου, καὶ πατρὸς καὶ ἀνδρὸς Περσῶν ἀρίστων. αὕτη δὲ ἦν ἡ Καλλιρόῃ ἀπαντήσασα πρώτη Περσίδων, ὅτε εἰς Βαβυλῶνα εἰσῄει.
Jetzt musste sie sich aber eilends entfernen, weil Rhodogyne hinzutrat, die selbe, die Kallirhoe beim Einzug in Babylon entgegenkam und auch jetzt die nicht viel bessere Absicht hatte, sie zu belauschen.
(7,5,6) ῾Ο δὲ Αἰγύπτιος ἐπειδήπερ ἤκουσε βασιλέα πλησίον ὄντα καὶ παρεσκευασμένον κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, καλέσας Χαιρέαν εἶπε »τὰ μὲν πρῶτά σου τῶν κατορθωμάτων ἀμείψασθαι καιρὸν οὐκ ἔσχον· σὺ γάρ μοι Τύρον ἔδωκας· περὶ δὲ τῶν ἑξῆς παρακαλῶ, μὴ ἀπολέσωμεν ἕτοιμα ἀγαθά, ὧν κοινωνόν σε ποιήσομαι. (7,5,7) ἐμοὶ μὲν γὰρ ἀρκεῖ Αἴγυπτος, σοὶ δὲ γενήσεται κτῆμα Συρία. φέρ' οὖν σκεψώμεθα τί ποιητέον· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τοῖς στοιχείοις ὁ πόλεμος ἀκμάζει. σοὶ δὲ ἐπιτρέπω τὴν αἵρεσιν, εἴτε τῆς πεζῆς θέλεις στρατηγεῖν εἴτε τῆς ναυτικῆς δυνάμεως. (7,5,8) οἴομαι δὲ οἰκειότερόν σοι εἶναι τὴν θάλασσαν· ὑμεῖς γὰρ οἱ Συρακόσιοι καὶ Ἀθηναίους κατεναυμαχήσατε. σήμερον δὲ ἀγών ἐστί σοι πρὸς Πέρσας τοὺς ὑπὸ Ἀθηναίων νενικημένους. ἔχεις τριήρεις Αἰγυπτίας, μείζονας καὶ πλείονας τῶν Σικελικῶν· μίμησαι τὸν κηδεστὴν ῾Ερμοκράτην ἐν τῇ θαλάσσῃ.« Als der Ägypter hörte, dass Artaxerxes zu Wasser und zu Land gerüstet im Anzug sei, ließ er Chaireas zu sich kommen und sprach: "Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir deinen ersten wichtigen Dienst zu belohnen. Du hast Tyros in meine Hände gebracht und wirst nun auch Rat schaffen, dass wir nicht verlieren, was wir haben. Ich werde mit dir teilen, denn Ägypten ist mir genug und Syrien soll dein Eigentum sein. Lass uns nun überlegen, was zu tun ist! Der Krieg ist schon auf beiden Elementen im, Gang. Ich lasse dir freie Wahl, ob du die Landarmee oder die Seemacht anführen willst. Auf der See bist du, denke ich, mehr zu Hause, denn ihr Syrakuser habt die Flotte der athener geschlagen, und jetzt sind nur die Perser zu bekämpfen, die den Athenern nicht gewachsen waren. Du wirst ägyptische Dreiruderer haben, die größer und zahlreicher sind als eure syrakusischen. Ahme zur See deinem Schwiegervater Hermokrates nach!" -
Χαιρέας δὲ ἀπεκρίνατο »πᾶς ἐμοὶ κίνδυνος ἡδύς· ὑπὲρ σοῦ δὲ ἀναδέξομαι τὸν πόλεμον καὶ πρὸς τὸν ἔχθιστον ἐμοὶ βασιλέα. (7,5,9) δὸς δέ μοι μετὰ τῶν τριηρῶν καὶ τοὺς τριακοσίους τοὺς ἐμούς.« »ἔχε« φησὶ »καὶ τούτους καὶ ἄλλους, ὅσους ἂν θέλῃς.« "Jede Gefahr ist mir angenehm," erwiderte Chaireas. "Gern will ich überall für dich gegen den verhassten Perser kämpfen, aber gib mir mit den Dreiruderern auch meine Dreihundert!" - "Nimm sie," war die Antwort, und von den andern, so viel du willst!" -
καὶ εὐθὺς ἔργον ἐγένετο ὁ λόγος· κατήπειγε γὰρ ἡ χρεία. καὶ ὁ μὲν Αἰγύπτιος ἔχων τὴν πεζὴν στρατιὰν ἀπηντᾶτο τοῖς πολεμίοις, ὁ δὲ Χαιρέας ναύαρχος ἀπεδείχθη. (7,5,10) τοῦτο πρῶτον μὲν ἀθυμοτέρους ἐποίησε τοὺς πεζούς, ὅτι μετ' αὐτῶν οὐκ ἐστρατεύσατο Χαιρέας, καὶ γὰρ ἐφίλουν αὐτὸν ἤδη καὶ ἀγαθὰς εἶχον ἐλπίδας ἐκείνου στρατηγοῦντος· ἔδοξεν οὖν ὥσπερ ὀφθαλμὸς ἐξῃρῆσθαι μεγάλου σώματος. Dies wurde augenblicklich ins Werk gesetzt, denn es war die höchste Zeit. Der Ägypter ging dem Feind mit der Landarmee entgegen, und Chaireas als Admiral zur See. Freilich schwächte diese Teilung schon den Mut der Landtruppen, da sie hörten, dass Chaireas nicht mehr mit ihnen fechten werde, denn sie liebten ihn schon und hatten gute Hoffnung unter seinem Kommando. Es schien, al ob dem großen Körper ein Auge ausgerissen würde.
(7,5,11) τὸ δὲ ναυτικὸν ἐπήρθη ταῖς ἐλπίσι καὶ φρονήματος ἐνεπλήσθησαν, ὅτι τὸν ἀνδρειότατον καὶ κάλλιστον εἶχον ἡγούμενον. ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδέν, ἀλλὰ ὥρμηντο καὶ τριήραρχοι καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται καὶ στρατιῶται πάντες ὁμοίως, τίς προθυμίαν ἐπιδείξεται Χαιρέᾳ πρῶτος. Dagegen hob sich der Mut der Seemacht augenblicklich; sie freute sich, den schönsten Helden zum Anführer zu bekommen. Die Trennung von ihren Landsleuten tat ihnen wenig leid, und Offizier, Matrose, Steuermann und Soldat wetteiferten, ihm ihre Treue zu beweisen.
(7,5,12) τῆς δὲ αὐτῆς ἡμέρας καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν ἡ μάχη συνήφθη. χρόνον μὲν οὖν πολὺν πολὺν ἀντέσχεν ἡ πεζὴ στρατιὰ τῶν Αἰγυπτίων Μήδοις τε καὶ Πέρσαις, εἶτα πλήθει βιασθέντες ἐνέδωκαν. καὶ βασιλεὺς δὲ ἐφίππευσε διώκων. σπουδὴ δὲ ἦν τοῦ Αἰγυπτίου καταφυγεῖν εἰς Πηλούσιον, τοῦ δὲ Πέρσου θᾶττον καταλαβεῖν· τάχα δ' ἂν καὶ διέφυγεν, εἰ μὴ Διονύσιος ἔργον θαυμαστὸν ἐπεδείξατο. Noch am selben Tag wurden Treffen zu Wasser und zu Land geliefert. Die Landmacht hielt gegen die Perser und Meder lange stand, aber am Ende wurde sie von der Menge überwältigt, ergriff die Flucht und wurde von der Reiterei des Königs verfolgt. Der Ägypter eilte, was er konnte, um Pelusion vor der Ankunft der Perser zu erreichen und sich da festzusetzen, was ihm ohne Zweifel gelungen wäre, wenn ihm Dionysios nicht mit einem Meisterstück zuvorgekommen wäre.
(7,5,13) καὶ ἐν τῇ συμβολῇ ἠγωνίσατο λαμπρῶς, ἀεὶ μαχόμενος πλησίον βασιλέως, ἵνα αὐτὸν βλέπῃ, καὶ πρῶτος ἐτρέψατο τοὺς καθ' αὑτόν· τότε δὲ τῆς φυγῆς μακρᾶς οὔσης καὶ συνεχοῦς ἡμέραις τε καὶ νυξίν, ὁρῶν ἐπὶ τούτοις λυπούμενον βασιλέα »μὴ λυποῦ« φησίν, »ὦ δέσποτα· κωλύσω γὰρ ἐγὼ τὸν Αἰγύπτιον διαφυγεῖν, ἄν μοι δῷς ἱππεῖς ἐπιλέκτους.« Dionysios hatte sich schon in der Schlacht ausgezeichnet, hatte stets unter den Augen des Königs mit Löwenmut gefochten und war der erste, der die Glieder des Feindes durchbrach. Da aber die Flucht und Verfolgung Tag und Nacht anhielt und der König über den Vorsprung des Feindes ungeduldig wurde, weil seine Truppen vom weiten Marsch noch ermüdet waren, trat Dionysios zum König und sprach: "Sei unbesorgt, Gebieter! Gib mir ein augesuchtes Corps Reiterei, und ich stehe dir dafür, der Ägypter soll nicht entkommen!" -
(7,5,14) ἐπῄνεσε βασιλεὺς καὶ δίδωσιν· ὁ δὲ πεντακισχιλίους λαβὼν συνῆψε σταθμοὺς δύο ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ νυκτὸς ἐπιπεσὼν τοῖς Αἰγυπτίοις ἀπροσδόκητος πολλοὺς μὲν ἐζώγρησε, πλείονας δὲ ἀπέκτεινεν. ὁ δὲ Αἰγύπτιος ζῶν καταλαμβανόμενος ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν καὶ Διονύσιος τὴν κεφαλὴν ἐκόμισε πρὸς βασιλέα. (7,5,15) θεασάμενος δὲ ἐκεῖνος »ἀναγράφω σε« εἶπεν »εὐεργέτην εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐμὸν καὶ ἤδη σοι δίδωμι δῶρον τὸ ἥδιστον, οὗ μάλιστα πάντων αὐτὸς ἐπιθυμεῖς, Καλλιρόην γυναῖκα. κέκρικε τὴν δίκην ὁ πόλεμος. ἔχεις τὸ κάλλιστον ἆθλον τῆς ἀριστείας.« Mit des Königs Erlaubnis nahm er fünftausend Reiter, machte zwei Tagesmärsche vom Morgen bis zum Abend, überfiel die Ägypter unvermutet bei Nacht, zerstreute den bestürzten Feind und hieb nieder, was sich zur Wehr setzte. Der Ägypter selbst wurde lebendig gefangen und brachte sich um. Dionysios überbrachte dem König seinen Kopf. Bei seinem Anblick sagte Artaxerxes, indem er ihm huldreich die Hand bot: "Ich rechne dich unter die Zahl derer, die sich die größten Verdienste um mein Reich erworben haben. Ich kann dir kein angenehmeres Geschenk machen als Kallirhoe, deine geliebte Gemahlin. Der Krieg hat den Prozess entschieden und du erntest den schönsten Lohn für deine Tapferkeit!" -
Διονύσιος δὲ προσεκύνησε καὶ ἰσόθεον ἔδοξεν ἑαυτόν, πεπεισμένος ὅτι βεβαίως ἤδη Καλλιρόης ἀνήρ ἐστι. Dionysios warf sich vor ihm nieder und war glücklich wie ein Gott, in der festen Überzeugung, dass ihm Kallirhoe nun nicht mehr genommen werden könne.
VI (7,6,1) Καὶ ἐν μὲν τῇ γῇ ταῦτα ἐπράσσετο· ἐν δὲ τῇ θαλάσσῃ Χαιρέας ἐνίκησεν, ὥστε μηδὲ ἀντίπαλον αὐτῷ γενέσθαι τὸ πολέμιον ναυτικόν· οὔτε γὰρ τὰς ἐμβολὰς ἐδέξαντο τῶν Αἰγυπτίων τριηρῶν, οὔτε ὅλως ἀντίπρῳροι κατέστησαν, ἀλλὰ αἳ μὲν εὐθὺς ἀνετράπησαν, ἃς δὲ καὶ πρὸς τὴν γῆν ἐξενεχθείσας ἐζώγρησεν αὐτάνδρους· ἐνεπλήσθη δὲ ἡ θάλασσα ναυαγίων Μηδικῶν. Auf der See ging es weit anders als zu Land. Herr hatte Chaireas so sehr die Oberhand, dass die größere Flotte der Perser förmlich in die Flucht geschlagen wurde. Er verfolgte sie, um sie womöglich noch an demselben Tag zum zweiten Mal zur Schlacht zu bringen, aber vergebens. Sie warteten weder den Angriff der ägyptischen Dreiruderer, noch stellten sie sich überhaupt in Schlachtordnung. Um ihre Flucht zu erleichtern, zerstreuten sie sich nach Art des Landkrieges und das war ihr Verderben; denn Chaireas nahm sie einzeln und jagte die meisten auf den Strand, wo sie von Wellen und Klippen zerschmettert wurden. Das Meer war voll von persischen Trümmern.
(7,6,2) ἀλλ' οὔτε βασιλεὺς ἐγίνωσκε τὴν ἧτταν τὴν ἐν τῇ θαλάσσῃ τῶν ἰδίων οὔτε Χαιρέας τὴν ἐν τῇ γῇ τῶν Αἰγυπτίων, ἐνόμιζε δὲ ἑκάτερος κρατεῖν ἐν ἀμφοτέροις. ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἧς ἐναυμάχησε καταπλεύσας εἰς Ἄραδον ὁ Χαιρέας τὴν μὲν νῆσον ἐκέλευσε περιπλέοντας ἐν κύκλῳ παραφυλάττειν· ... ὡς αὐτοὺς ἀποδώσοντας λόγον τῷ δεσπότῃ. (7,6,3) κἀκεῖνοι τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ θεραπαινίδας καὶ πάντα τὰ εὐωνότερα σώματα συνήθροισαν εἰς τὴν ἀγοράν, αὕτη γὰρ εὐρυχωρίαν εἶχε. τοσοῦτο δὲ ἦν τὸ πλῆθος, ὥστε οὐ μόνον ἐν ταῖς στοαῖς, ἀλλὰ καὶ ὑπαίθριοι διενυκτέρευσαν. Der König wusste nichts von der Niederlage der Seinigen zur See, und Chaireas ebenso wenig vom Unglück der Ägypter zu Land. Jeder glaubte, auf beiden Seiten gesiegt zu haben. Sobald die feindliche Flotte aufgerieben war, segelte Chaireas nach Arados, umzingelte die Insel mit seinen Schiffen und landete dann ohne Widerstand. Seine Leute besetzten die Stadt, nahmen alles persische Eigentum weg und das auf sein Geheiß mit so viel Ruhe und Ordnung, als ob man ein Gut zur Verwaltung übernähme. Die Eunuchen, die Sklavinnen und alle Güter, die gut verkauft werden konnten, brachte man auf dem großen Markt zusammen. Die Menge war so groß, das die Hallen nicht ausreichten und die meisten Gefangenen die Nacht auf dem Markt unter freiem Himmel zubringen mussten.
(7,6,4) τοὺς δ' ἀξιώματός τι μετέχοντας εἰς οἴκημα τῆς ἀγορᾶς εἰσήγαγον, ἐν ᾧ συνήθως οἱ ἄρχοντες ἐχρημάτιζον. αἱ δὲ γυναῖκες χαμαὶ ἐκαθέζοντο περὶ τὴν βασιλίδα καὶ οὔτε πῦρ ἀνῆψαν οὔτε τροφῆς ἐγεύσαντο· πεπεισμέναι γὰρ ἦσαν ἑαλωκέναι μὲν βασιλέα καὶ ἀπολωλέναι τὰ Περσῶν πράγματα, τὸν δὲ Αἰγύπτιον πανταχοῦ νικᾶν. (7,6,5) ῾Η νὺξ ἐκείνη καὶ ἡδίστη καὶ χαλεπωτάτη κατέσχεν Ἄραδον. Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ ἔχαιρον ἀπηλλαγμένοι πολέμου καὶ δουλείας Περσικῆς, οἱ δὲ ἑαλωκότες Περσῶν δεσμὰ καὶ μάστιγας καὶ ὕβρεις καὶ σφαγὰς προσεδόκων, τὸ φιλανθρωπότατον δέ, δουλείαν· ἡ δὲ Στάτειρα ἐνθεῖσα τὴν κεφαλὴν εἰς τὰ γόνατα Καλλιρόης ἔκλαιεν· ἐκείνη γάρ, ὡς ἂν ῾Ελληνὶς καὶ πεπαιδευμένη καὶ οὐκ ἀμελέτητος κακῶν, παρεμυθεῖτο μάλιστα τὴν βασιλίδα.

Die Vornehmeren brachte man in das öffentliche Rathaus. Da saßen die Frauen auf der Erde um die Königin herum. Sie zündeten vor Trauer kein Licht an und nahmen keine Nahrung zu sich, denn alle glaubten, der König sei gefangen und das Reich der Perser eine Beute der siegreichen Ägypter. Die süßeste und die unglückseligste Nacht schwebten zugleich über Arados. Die Ägypter waren fröhlich, dass der Krieg und mit ihm die persische Sklaverei zu Ende sei. Die gefangenen Perser aber erwarteten nun Fesseln, Geißeln, Gewalttat und Mord; das Beste, was sie hoffen konnten, war, bald verkauft zu werden. Stateira barg ihr Haupt in Kallirhoes Schoß und weinte, denn die gebildete Griechin, die in der Schule des Unglücks erfahren war, sprach ihr besseren Trost zu als ihre verzweifelten Frauen.

  Auch Chaireas freute sich, dass ihm das rächende Geschick die Königin überliefert hatte; aber sein größtes Glück wusste er nicht und konnte es nicht ahnen.
(7,6,6) συνέβη δέ τι τοιοῦτον. Αἰγύπτιος στρατιώτης, ὁ πεπιστευμένος φυλάττειν τοὺς ἐν τῷ οἰκήματι, γνοὺς ἔνδον εἶναι τὴν βασιλίδα, κατὰ τὴν ἔμφυτον θρησκείαν τῶν βαρβάρων πρὸς τὸ ὄνομα τὸ βασιλικὸν ἐγγὺς μὲν αὐτῇ προσελθεῖν οὐκ ἐτόλμησε, (7,6,7) στὰς δὲ παρὰ τῇ θύρᾳ κεκλεισμένῃ »θάρρει, δέσποινα« εἶπε, »νῦν μὲν γὰρ οὐκ οἶδεν ὁ ναύαρχος ὅτι καὶ σὺ μετὰ τῶν αἰχμαλώτων ἐνταῦθα κατεκλείσθης, μαθὼν δὲ προνοήσεταί σου φιλανθρώπως· οὐ μόνον γὰρ ἀνδρεῖος, ἀλλὰ καὶ ...« »... γυναῖκα ποιήσεται· φύσει γάρ ἐστι φιλογύναιος.«

Ein ägyptischer Soldat, dem die Wache über die vornehmen Gefangenen anvertraut war, und der hatte sagen hören, dass die Königin daruntersei, war begierig, sie zu sehen, wagte aber aus tiefem angeborenem Respekt nicht, ins Zimmer hineinzugehen, sondern blieb in der halboffenen Tür stehen. Da er nun das Seufzen und Stöhnen hörte, und Kallirhoe, die allein aufrecht saß, für die Königin hielt, redete er ihr in tiefer Bewegung zu: "Fasse dich, erhabene Frau! Vielleicht weiß der Admiral noch nicht, dass du dich noch hier unter den übrigen befindest. Wenn er es erfährt, wird er schon besser für dich sorgen! Er ist nicht allein tapfer, er ist auch ein Freund deines Geschlechtes. Er wird dich zu seiner Gemahlin machen." -

ταῦτα ἀκούσασα ἡ Καλλιρόη μέγα ἀνεκώκυσε καὶ τὰς τρίχας ἐσπάραττε λέγουσα »νῦν ἀληθῶς αἰχμάλωτός εἰμι. φόνευσόν με μᾶλλον ἢ ταῦτα ἐπαγγέλλου. (7,6,8) γάμον οὐχ ὑπομένω· θάνατον εὔχομαι. κεντείτωσαν καὶ καέτωσαν· ἐντεῦθεν οὐκ ἀναστήσομαι· τάφος ἐμός ἐστιν οὗτος ὁ τόπος. εἰ δέ, ὡς λέγεις, φιλάνθρωπός ἐστιν ὁ στρατηγός, ταύτην μοι δότω τὴν χάριν· ἐνταῦθά με ἀποκτεινάτω.« Kallirhoe hörte das, zerraufte ihr Haar unter lautem Wehklagen und rief: " Nun bin ich auf immer verloren! Töte mich lieber, als dass du mir diese Nachricht bringst! Noch einmal Frau zu werden, das ertrage ich nicht! Den Tod will ich! Man foltere, man quäle mich, ich gehe nicht von dieser Stelle! Hier ist mein Grab! Wenn dein General gütig ist, wie du sagst, so vergönne er mir das einzige Glück und töte mich hier!" -
(7,6,9) δεήσεις αὐτῇ πάλιν ἐκεῖνος προσέφερεν, ἡ δ' οὐκ ἀνίστατο, ἀλλὰ συγκεκαλυμμένη πεσοῦσα ἐπὶ τῆς γῆς ἔκειτο. σκέψις προύκειτο τῷ Αἰγυπτίῳ τί καὶ πράξειε· βίαν μὲν γὰρ οὐκ ἐτόλμα προσφέρειν, πεῖσαι δὲ πάλιν οὐκ ἐδύνατο. διόπερ ὑποστρέψας προσῆλθε τῷ Χαιρέᾳ σκυθρωπός. Der Soldat bat sie von neuem, aber sie war nicht zu beruhigen, verhüllte ihr Gesicht, warf sich gleich den andern hin und blieb auf dem Boden liegen. Der Ägypter wollte ihr gerne helfen, wusste aber nicht, wie; denn trösten konnte er sie nicht, und sie mit Gewalt von ihrem Entschluss abzuhalten, wagte er nicht. Er ging daher weg und trat mit finsterem Gesicht vor den Admiral.
(7,6,10) ὁ δὲ ἰδὼν »τοῦτο ἄλλο« φησὶν »ἦν. κλέπτουσί τινες τὰ κάλλιστα τῶν λαφύρων; ἀλλ' οὐ χαίροντες αὐτὸ πράξουσιν.« Unglück ahnend rief ihm dieser beim ersten Blick zu: "Was gibt es? Hat man mir den schönsten Teil meiner Beute gestohlen? Das soll ihnen übel bekommen!" - Er glaubte nämlich, dass einige Wagehälse unter den gefangenen Persern heimlich mit der Königin entwischt wären.
ὡς οὖν εἶπεν ὁ Αἰγύπτιος »οὐδεμία γέγονε κάκη, δέσποτα· τὴν γὰρ γυναῖκα, ἣν εὗρον ὡς ἐν Πλαταιαῖς τεταγμένην, οὐ βούλεται ἐλθεῖν, ἀλλ' ἔρριπται χαμαί, ξίφος αἰτοῦσα καὶ ἀποθανεῖν βουλομένη.« "O nein, Herr," erwiderte der Ägypter; es ist keine Veruntreuung vorgefallen. Ich wollte dir nur von einer Frau erzählen, die ich in dem großen Haus am Markt , das ich bewache, auf der Erde liegend fand. Sie will nicht mit uns gehen, ist ganz in Verzweiflung, fordert ein Schwert und will absolut sterben!" -
γελάσας ὁ Χαιρέας εἶπεν »ὦ πάντων ἀνθρώπων ἀφυέστατε, οὐκ οἶδας πῶς μεθοδεύεται γυνὴ παρακλήσεσιν, ἐπαίνοις, ἐπαγγελίαις, μάλιστα δέ, ἂν ἐρᾶσθαι δοκῇ; σὺ δὲ βίαν ἴσως προσῆγες καὶ ὕβριν.« "Einfältiger Tropf," versetzte Chaireas lachend; "weißt du nicht, wie man eine Frau kirrt? Du musst ihr liebreich zureden, musst sie loben, musst ihr alles mögliche versprechen! Das wirkt, besonders wenn sie verliebt sind, wie diese zu sein scheint. Du hast sie gewiss hart und übermütig behandelt!" -
(7,6,11) »οὒ« ἔφη, »δέσποτα· πάντα δὲ ταῦτα, ὅσα λέγεις, πεποίηκα ἐν διπλῷ μᾶλλον, καὶ γάρ σου κατεψευσάμην ὅτι ἕξεις αὐτὴν γυναῖκα· ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μάλιστα ἠγανάκτησεν.« "Nichts weniger!" versicherte der Soldat. "Alles, was du sagst, habe ich zehnmal getan. Ich habe ihr sogar in deinem Namen vorgelogen, dass du sie heiraten wollest; aber traf ich erst. Dadurch geriet sie erst recht in Wut!" -
(7,6,12) ὁ δὲ Χαιρέας »ἐπαφρόδιτος ἄρα« φησὶν »εἰμὶ καὶ ἐράσμιος, εἰ καὶ πρὶν ἰδεῖν ἀπεστράφη με καὶ ἐμίσησεν. ἔοικε δὲ φρόνημα εἶναι τῆς γυναικὸς οὐκ ἀγεννές. μηδεὶς αὐτῇ προσφερέτω βίαν, ἀλλὰ ἐᾶτε διάγειν ὡς προῄρηται· πρέπει γάρ μοι σωφροσύνην τιμᾶν. καὶ αὐτὴ γὰρ ἴσως ἄνδρα πενθεῖ.« "Wahrhaftig!" sagte Chaireas und lachte laut. ; "ich muss sehr liebenswürdig sein, dass sie mich schon verabscheut, ehe sie mich noch gesehen hat! Aber bei dem allen verrät das Betragen dieser Frau ein edles, großes Herz. Fügt ihr ja kein Leid zu, sondern lasst sie machen, was sie will. Wenn sie nicht mit uns gehen will, so lasst sie da! Sie trauert vielleicht um einen geliebten Mann, dem sie entrissen wurde. Ich kenne diesen Schmerz! Ich halte es für Pflicht, ihre Tugend zu ehren." -
Griechische Textausgaben: Chariton / Blake1938 | Chariton Grimal 1958 | Chariton / Molinié 1979 | nach der nacherzählenden Übersetzung von D.C.Schmieder (1811) bearbeitet
   
   
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
Sententiae excerptae:
Literatur:
22 Fund(e)
3406
Alvares, Jean
A Hidden Magus in Chariton"s "Chaireas and Callirhoe'
in: Herm. 128/2000, 383

2407
Bartsch, W.
Der Charitonroman und die Historiographie
Diss. Leipzig 1934

2147
Chariton
Callirhoe. with an English translation by G.P. Goold. Loeb Classical Library
Loeb, Harvard, Mass. & Heinemann, London

2148
Chariton
Kallirhoe (Kalirrhoe). Aus dem Griechischen. Übersetzung und Anmerkungen von Christina Lucke und Karl-Heinz Schäfer. Nachwort von Heinrich Kuch. Mit 20 Federzeichnungen von Wolfgang Teucher.
Leipzig, Philipp Reclam jun., 1985

2149
Chariton
Charitonis Aphrodisiensis de Chaerea et Callirhoe amatorianum narrationum libri VIII. Graece et latine Iacobus Philippus d'Orville publicavit animadversionesque adiecit Joh. Jac. Reiske. Ed. Altera
Leipzig Schwickert 2/1783

2150
Chariton
De Chaerea et Callirhoe amatoriarum narrationum libri 8, rec.et emend. W.E.Blake
Oxford, Clarendon, 1938

1612
Chariton
Chäreas und Kallirrhoe oder Die Folgen der Eifersucht : eine antike Novelle, übersetzt von D.C.Schmieder
Leipzig : Kleefeld, 1807

1613
Chariton
Die Folgen der Eifersucht : eine antike Novelle, übersetzt von D.C.Schmieder
Leipzig, 1811

2145
Hägg, Thomas
Narrative Technique in Ancient Greek Romances. Studies of Chariton, Xenophon Ephesius, and Achilles Tatius
Stockholm 1971

2144
Helms, J.
Character Portrayal in the Romance of Chariton
The Hague & Paris: Mouton,1966

2146
Hirschig, G.A. (Hg.)
Erotici Scriptores. Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton Aphrodisiensis, Antonius Diogenes, Iamblichus. Ex Nova Recensione Guillelmi Adriani Hirschig. Eumathius, ex recensione Philippi Le Bas; Apolloni Tyrii Historia, ex cod. Paris. Edita A.J. Lapaume; Nicetas Eugenianus, ex nova recensione Boissonadii. Graece et Latine cum Indice Historico
Parisiis, Ambrosio Firmin Didot, 1856

2329
Kytzler, B. (Hg.)
Im Reich des Eros: Sämtliche Liebes- und Abenteuerromane der Antike. 2 Bände. Longos (Daphnis und Chloe), Xenophon (Die Waffen des Eros). Die Geschichte von Apollonius, dem König von Tyros, Heliodor, Chariton (Kallirhoe), Petron (Satyrikon), Achilleus Tatios (Lekippe und Kleitophon), L.Apueius (Der goldene Esel), Lukian (Lukios oder Der Esel; Wahre Geschichten), Euhemeros, Theopomp, Hekataios, Iambulos, Antonius Diogenes (Die Wunder jenseits von Thule), Iamblich (Babylonische Geschichten), Ninos und Semiramis, Parthenope und Metiochos, Chione, Iolaos, Kalligone, Herpyllis, Lollianos (Phoinikika)
Düsseldorf (Albatros Patmos) 2000 (ISBN:3491960185)

2412
Müller, C.W.
Chariton von Aphrodisias und die Theorie des Romans in der Antike
in: A&A 22,1976, 115-136

4063
Papanikolaou, A .
Chariton und Xenophon von Ephesos
in: Gärtner, H.: Beiträge, Hildesheim 1984, S.279ff.

2143
Papanikolau, A.D
Zur Sprache Charitons
Diss. Köln 1963

2410
Papanikolau, A.D
Chariton.Studien. Untersuchungen zur Sprache und Chronologie der griechischen Romane
Göttingen 1973

2406
Perry, B.E.
Chariton and his Romance from a Literary-historical Point of View
in: AJPh 51,1930, 93-134; in: H.Gärtner (Hg.), Beiträge 1984, 237ff.

2413
Reardon, B.P.
Theme, structure and narrative in Chariton
in: Yale Classical Studies 27, 1982, 1-27

1927
Ruiz Montero, C.
Chariton von Aphrodisias: Ein Überblick
in: ANRW II.34.2 (1994) 1006-1054

2411
Schmeling, G.L.
Chariton
New York 1974

2408
Zimmermann, F.
Kallirhoes Verkauf durch Theron. Eine juristisch-philologische Betrachtung zu Chariton
in: Aus der byzantinischen Arbei der DDR 1, Berlin 1957, 72-81

2409
Zimmermann, F.
Chariton und die Geschichte
in: Sozialökonomische Verhältnisse im alten Orient und im klassischen Altertum, Berlin 1961, 329-345

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/charit/kall0701.php - Letzte Aktualisierung: 13.06.2019 - 10:57