Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Demosthenes 
Erste Olynthische Rede 

1: Prooimion
2-15: Die allgemeine Empfehlung und ihre Begründung

 

zurück

1 16 21 weiter

Landkarte

Griech. Text nach Butcher, Übersetzung nach Döderlein

  
(1) Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν τοῦθ' οὕτως ἔχει, προσήκει προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλομένων συμβουλεύειν· οὐ γὰρ μόνον εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις, τοῦτ' ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑμετέρας τύχης ὑπολαμβάνω πολλὰ τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παραχρῆμ' ἐνίοις ἂν ἐπελθεῖν εἰπεῖν, ὥστ' ἐξ ἁπάντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος ὑμῖν αἵρεσιν γενέσθαι. (1) Ihr würdet viel darum geben, glaube ich, Athener, wenn ihr wüsstet, was in vorliegender Frage für unser Land das Beste ist. Unter diesen Umständen müsst ihr jeden, der euch raten will, bereitwillig anhören; denn so bekommt ihr nicht bloß Ratschläge, die ein Redner mit reiflicher Überlegung mitbringt. Ich verstehee es als eine Gunst eueres Glücks, dass manchem mancher gute Gedanke auch urplötzlich in den Sinn kommt; so könnt ihr aus allem leicht das auswählen, was euch frommt.
(2) Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρός, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μόνον οὐχὶ λέγει φωνὴν ἀφιεὶς, ὅτι τῶν πραγμάτων ὑμῖν ἐκείνων αὐτοῖς ἀντιληπτέον ἐστίν, εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν φροντίζετε· ἡμεῖς δ' οὐκ οἶδ' ὅντινά μοι δοκοῦμεν ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά. ἔστι δὴ τά γ' ἐμοὶ δοκοῦντα, ψηφίσασθαι μὲν ἤδη τὴν βοήθειαν, καὶ παρασκευάσασθαι τὴν ταχίστην, ὅπως ἐνθένδε βοηθήσετε (καὶ μὴ πάθητε ταὐτὸν ὅπερ καὶ πρότερον), πρεσβείαν δὲ πέμπειν, ἥτις ταῦτ' ἐρεῖ καὶ παρέσται τοῖς πράγμασιν· 

 

(2) Der gegenwärtige Augenblick, Athener, ermahnt euch fast mit lauter Stimme, die Sache Olynths selbst in die Hand zu nehmen, wenn euch deren Wohl am Herzen liegt. Aber wir benehmen uns ihr gegenüber - ich weiß selbst nicht, wie. Mein Antrag geht nun dahin, dass ihr jetzt gleich den Hilfszug beschließt und aufs schleunigste Anstalten trefft, von hier aus Hilfe zu bringen, und nicht wieder dieselben Erfahrungen macht wie früher, und dass ihr eine Gesandtschaft hinschickt, die dies ausspricht und dem Gang der Ereignisse nahe bleibt. 
(3) ὡς ἔστι μάλιστα τοῦτο δέος, μὴ πανοῦργος ὢν καὶ δεινὸς ἅνθρωπος πράγμασι χρῆσθαι, τὰ μὲν εἴκων, ἡνίκ' ἂν τύχῃ, τὰ δ' ἀπειλῶν (ἀξιόπιστος δ' ἂν εἰκότως φαίνοιτο), τὰ δ' ἡμᾶς διαβάλλων καὶ τὴν ἀπουσίαν τὴν ἡμετέραν, τρέψηται καὶ παρασπάσηταί τι τῶν ὅλων πραγμάτων.  (3) Denn das ist die größte Gefahr, dass der verschmitzte Mensch, der die Umstände meisterhaft zu nutzen weiß, bald durch Nachgeben, wo es ihm Vorteil bringt, bald durch Drohungen, in welchem Fall er Glauben verdient, bald durch Verleumdungen gegen uns, wenn wir nicht zugegen sind, alle Verhältnisse über den Haufen wirft und sich teilweise zu ihrem Herrn macht.
(4) οὐ μὴν ἀλλ' ἐπιεικῶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦθ' ὃ δυσμαχώτατόν ἐστι τῶν Φιλίππου πραγμάτων, καὶ βέλτιστον ὑμῖν· τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐκεῖνον ἕν' ὄντα κύριον καὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων καὶ ἅμα στρατηγὸν καὶ δεσπότην καὶ ταμίαν, καὶ πανταχοῦ αὐτὸν παρεῖναι τῷ στρατεύματι, πρὸς μὲν τὸ τὰ τοῦ πολέμου ταχὺ καὶ κατὰ καιρὸν πράττεσθαι πολλῷ προέχει, πρὸς δὲ τὰς καταλλαγάς, ἃς ἂν ἐκεῖνος ποιήσαιτ' ἄσμενος πρὸς Ὀλυνθίους, ἐναντίως ἔχει. 

 

(4) Gleichwohl kann man sagen, eben das, was ihn so unbesiegbar macht, ist zugleich das größte Glück für euch; denn dass er in allem, in öffentlichen und geheimen Geschäften, allein entscheidet, dass er in einer Person Feldhauptmann und Volksbehrrscher und Schatzmeister ist, und sich überall selbst bei seinem Heer befindet, das gewährt ihm allerdings großen Vorschub für den Krieg, um rasch und im rechten Augenblick zu handeln, aber für eine Aussöhnung mit Olynth, die er gern bewerkstelligen möchte, gereicht es ihm zum Nachteil. 
(5) δῆλον γάρ ἐστι τοῖς Ὀλυνθίοις, ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης οὐδ' ὑπὲρ μέρους χώρας πολεμοῦσιν, ἀλλ' ἀναστάσεως καὶ ἀνδραποδισμοῦ τῆς πατρίδος, καὶ ἴσασιν ἅ τ' Ἀμφιπολιτῶν ἐποίησε τοὺς παραδόντας αὐτῷ τὴν πόλιν καὶ Πυδναίων τοὺς ὑποδεξαμένους· καὶ ὅλως ἄπιστον, οἶμαι, ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς, ἄλλως τε κἂν ὅμορον χώραν ἔχωσι. 

 

(5) Denn die Olynthier wissen wohl, dass es sich bei ihrem Krieg nicht um Ehre oder einen Gebietsteil handelt, sondern um Vertreibung aus ihrem Vaterland und Abführung in die Sklaverei: Sie wissen, wie er mit jenen Amphipoliten verfahren ist, die ihm ihre Stadt übergaben, und mit jenen Pydnäern, die ihn bei sich aufnahmen. Überhaupt genießt ein Tyrann bei Republiken kein Vertrauen, besonders wenn er ihr Grenznachbar ist. 
(6) ταῦτ' οὖν ἐγνωκότας ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τἄλλ' ἃ προσήκει πάντ' ἐνθυμουμένους φημὶ δεῖν ἐθελῆσαι καὶ παροξυνθῆναι καὶ τῷ πολέμῳ προσέχειν, εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν, χρήματ' εἰσφέροντας προθύμως καὶ αὐτοὺς ἐξιόντας καὶ μηδὲν ἐλλείποντας. οὐδὲ γὰρ λόγος οὐδὲ σκῆψις ἔθ' ὑμῖν τοῦ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν ἐθέλειν ὑπολείπεται.  (6) Wenn ihr das begreift, Athener, und alles überlegt, was zu überlegen ist, so müsst ihr, behaupte ich, Eifer beweisen und mehr als je an den Krieg denken, müsst bereitwillig Kriegssteuer zahlen und persönlich ins Feld ziehen und es an nichts fehlen lassen. Denn ihr habt keinen Grund und keine Ausrede mehr, das nicht tun zu wollen, was ihr tun müsst. 
(7) νυνὶ γάρ, ὃ πάντες ἐθρύλουν τέως, Ὀλυνθίους ἐκπολεμῶσαι δεῖν Φιλίππῳ, γέγονεν αὐτόματον, καὶ ταῦθ' ὡς ἂν ὑμῖν μάλιστα συμφέροι. εἰ μὲν γὰρ ὑφ' ὑμῶν πεισθέντες ἀνείλοντο τὸν πόλεμον, σφαλεροὶ σύμμαχοι καὶ μέχρι του ταῦτ' ἂν ἐγνωκότες ἦσαν ἴσως· ἐπειδὴ δ' ἐκ τῶν πρὸς αὑτοὺς ἐγκλημάτων μισοῦσι, βεβαίαν εἰκὸς τὴν ἔχθραν αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν φοβοῦνται καὶ πεπόνθασιν ἔχειν. Was ihr alle so oft besprochen habt, , man müsse Olynth mit Philipp in Krieg verwickeln, das hat sich jetzt von selbst gemacht, und noch dazu auf die günstigste Weise für euch. Hätten nämlich die Olynthier erst auf euer Zureden den Krieg begonnen, dann wären sie unzuverlässige Bundesgenossen, die wahrscheinlich nur eine Zeit lang gleichgesinnt blieben. da aber ihr Hass nur eine Folge seiner Verschuldungen gegen ihn ist, so liegt es in der Natur der Sache, dass ihre Feindschaft um ihrer eigenen Befürchtungen und Erfahrungen willen auch Bestand habe.
(8) οὐ δεῖ δὴ τοιοῦτον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, παραπεπτωκότα καιρὸν ἀφεῖναι, οὐδὲ παθεῖν ταὐτὸν, ὅπερ ἤδη πολλάκις πρότερον πεπόνθατε. εἰ γάρ, ὅθ' ἥκομεν Εὐβοεῦσιν βεβοηθηκότες καὶ παρῆσαν Ἀμφιπολιτῶν Ἱέραξ καὶ Στρατοκλῆς ἐπὶ τουτὶ τὸ βῆμα, κελεύοντες ἡμᾶς πλεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὴν πόλιν, τὴν αὐτὴν παρειχόμεθ' ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προθυμίαν ἥνπερ ὑπὲρ τῆς Εὐβοέων σωτηρίας, εἴχετ' ἂν Ἀμφίπολιν τότε καὶ πάντων τῶν μετὰ ταῦτ' ἂν ἦτ' ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων.  (8) Man darf jetzt einen solchen Augenblick, der sich unerwartet dargeboten hat, nicht aus der Hand lassen und nicht wieder die selben Erfahrungen machen, die man früher so oft gemacht hat. Denn hätten wir damals, als wir von dem Hilfszug zu Gunsten Euböas zurückkamen, als Hierax und Stratokles aus Amphipolis von dieser Bühne aus uns aufforderten, mit der Flotte auszulaufen und ihre Stadt zu besetzen, - hätten wir damals den selben Eifer für unser Wohl bewiesen wie für das Euböas, dann fiel Amphipolis schon damals in euere Gewalt und ihr bliebt von allen nachherigen Umständlichkeiten frei!
(9) καὶ πάλιν ἡνίκα Πύδνα, Ποτείδαια, Μεθώνη, Παγασαί, τἄλλα, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστα λέγων διατρίβω, πολιορκούμεν' ἀπηγγέλλετο, εἰ τότε τούτων ἑνὶ τῷ πρώτῳ προθύμως καὶ ὡς προσῆκεν ἐβοηθήσαμεν αὐτοί, ῥᾴονι καὶ πολὺ ταπεινοτέρῳ νῦν ἂν ἐχρώμεθα τῷ Φιλίππῳ. νῦν δὲ τὸ μὲν παρὸν ἀεὶ προιέμενοι, τὰ δὲ μέλλοντ' αὐτόματ' οἰόμενοι σχήσειν καλῶς, ηὐξήσαμεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Φίλιππον ἡμεῖς καὶ κατεστήσαμεν τηλικοῦτον ἡλίκος οὐδείς πω βασιλεὺς γέγονεν Μακεδονίας. νυνὶ δὴ καιρὸς ἥκει τις, οὗτος ὁ τῶν Ὀλυνθίων, αὐτόματος τῇ πόλει, ὃς οὐδενός ἐστιν ἐλάττων τῶν προτέρων ἐκείνων.  (9) Und wiederum als die Belagerung von Pydna, Poteidaia, Methone, Pagasai und so weiter (um mich nicht bei ihrer Aufzählung aufzuhalten) zu Ohren kam, - wären wir damals dem nächsten besten dieser Plätze bereitwillig und, wie sich's gehört, in Person zu Hilfe gezogen, dann hätten wir jetzt an Philipp einen leichter besiegbaren und weit schwächeren Feind. So aber, da wir jederzeit die Gegenwart außer Acht ließen und meinten, die Zukunft werde sich von selbst günstig gestalten, haben wir Philipp wachsen lassen, Athener, und ihn so groß gemacht, wie noch kein König von Makedonien je war. Jetzt ist nun ungerufen für Athen eine günstige Gelegenheit erschienen, diese, die uns Olynth bietet, so günstig, als irgend eine der früheren. 
(10) καὶ ἔμοιγε δοκεῖ τις ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δίκαιος λογιστὴς τῶν παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν ὑπηργμένων καταστάς, καίπερ οὐκ ἐχόντων ὡς δεῖ πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἂν ἔχειν αὐτοῖς χάριν, εἰκότως· τὸ μὲν γὰρ πόλλ' ἀπολωλεκέναι κατὰ τὸν πόλεμον τῆς ἡμετέρας ἀμελείας ἄν τις θείη δικαίως, τὸ δὲ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονθέναι πεφηνέναι τέ τιν' ἡμῖν συμμαχίαν τούτων ἀντίρροπον, ἂν βουλώμεθα χρῆσθαι, τῆς παρ' ἐκείνων εὐνοίας εὐεργέτημ' ἂν ἔγωγε θείην.  Wer die Gaben der Götter richtig zu schätzen weiß, der ist ihnen, scheint mir, großen Dank schuldig, wenn auch gar manches nicht so steht, wie es stehen sollte. Denn die mannigfachen Verluste, die wir im Krieg erlitten, muss er billigerweise unserer Sorglosigkeit zuschreiben; dass aber diese uns nicht schon längst getroffen haben und dass sich uns als Ersatz dafür eine Bundesgenossenschaft darbietet, wenn wir sie benützen wollen, das betrachte ich als ein Gnadengeschenk der Götter. 
(11) ἀλλ', οἶμαι, παρόμοιόν ἐστιν ὅπερ καὶ περὶ τῆς τῶν χρημάτων κτήσεως· ἂν μὲν γάρ, ὅσ' ἄν τις λάβῃ, καὶ σῴσῃ, μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τὴν χάριν, ἂν δ' ἀναλώσας λάθῃ, συνανήλωσε καὶ τὸ μεμνῆσθαι [τὴν χάριν]. καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως οἱ μὴ χρησάμενοι τοῖς καιροῖς ὀρθῶς, οὐδ' εἰ συνέβη τι παρὰ τῶν θεῶν χρηστὸν μνημονεύουσι· πρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων κρίνεται. διὸ καὶ σφόδρα δεῖ τῶν λοιπῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, φροντίσαι, ἵνα ταῦτ' ἐπανορθωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεθα.  Aber ich meine, es ist ähnlich wie mit dem Erwerb eines Vermögens. Wenn nämlich der Mensch alles, was er gewonnen hat, auch behält, so weiß er dem Schicksal großen Dank; hat er es aber unvermerkt verschwendet, so lässt er auch seine Dankbarkeit für die genossene Gunst mitverschwinden. So auch im Staatsleben: wer eine günstige Gelegenheit nicht gehörig genutzt hat, der denkt nicht an das Gute, das ihm doch die Götter gewährten; den nach dem Erfolg am Ende beurteilt er alles, was ihm zu Gebote stand. Drum müssen wir mit allem Ernst an das denken, was uns noch zu tun übrig bleibt, um durch dessen zweckdienlichere Behandlung die Unehre unseres früheren Benehmens auszutilgen. 
(12) εἰ δὲ προησόμεθ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τούτους τοὺς ἀνθρώπους, εἶτ' Ὄλυνθον ἐκεῖνος καταστρέψεται, φρασάτω τις ἐμοὶ τί τὸ κωλῦον ἔτ' αὐτὸν ἔσται βαδίζειν ὅποι βούλεται. ἆρα λογίζεταί τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ θεωρεῖ τὸν τρόπον δι' ὃν μέγας γέγονεν ἀσθενὴς ὢν τὸ κατ' ἀρχὰς Φίλιππος; τὸ πρῶτον Ἀμφίπολιν λαβών, μετὰ ταῦτα Πύδναν, πάλιν Ποτείδαιαν, Μεθώνην αὖθις, εἶτα Θετταλίας ἐπέβη·  Geben wir aber auch dieses Volk preis, und unterjocht dann jener Mensch Olynthos, dann möchte ich wissen, was ihn noch hindern kann, hinzugehen, wohin er will. Bedenkt und betrachtet denn keiner von euch, Athener, auf welche Weise der anfangs so unmächtige Philipp so groß geworden ist? Nachdem er erst Amphipolis, später Pydna, nachher Poteidaia, sodann Methone genommen, überzog er Thessalien;  
(13) μετὰ ταῦτα Φεράς, Παγασάς, Μαγνησίαν, πάνθ' ὃν ἐβούλετ' εὐτρεπίσας τρόπον ᾤχετ' εἰς Θρᾴκην· εἶτ' ἐκεῖ τοὺς μὲν ἐκβαλὼν τοὺς δὲ καταστήσας τῶν βασιλέων ἠσθένησε· πάλιν ῥᾴσας οὐκ ἐπὶ τὸ ῥᾳθυμεῖν ἀπέκλινεν, ἀλλ' εὐθὺς Ὀλυνθίοις ἐπεχείρησεν. τὰς δ' ἐπ' Ἰλλυριοὺς καὶ Παίονας αὐτοῦ καὶ πρὸς Ἀρύββαν καὶ ὅποι τις ἂν εἴποι παραλείπω στρατείας. (13) darauf, als er in Pherai, Pagasai, Magnesia alles nach seinem Sinn geordnet hatte, ging er nach Thrakien. Dann, als er dort Könige teils vertrieben, teils eingesetzt hatte, verfiel er in eine Krankheit. Kaum genesen griff er, ohne sich Ruhe zu gönnen, sogleich Olynthos an. Seine Feldzüge nach Illyrien, nach Paionien, gegen Arymbas und überallhin will ich übergehen.
(14) Τί οὖν, ἄν τις εἴποι, ταῦτα λέγεις ἡμῖν νῦν; ἵνα γνῶτ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ αἴσθησθ' ἀμφότερα, καὶ τὸ προίεσθαι καθ' ἕκαστον ἀεί τι τῶν πραγμάτων ὡς ἀλυσιτελές, καὶ τὴν φιλοπραγμοσύνην ᾗ χρῆται καὶ συζῇ Φίλιππος, ὑφ' ἧς οὐκ ἔστιν ὅπως ἀγαπήσας τοῖς πεπραγμένοις ἡσυχίαν σχήσει. εἰ δ' ὁ μὲν ὡς ἀεί τι μεῖζον τῶν ὑπαρχόντων δεῖ πράττειν ἐγνωκὼς ἔσται, ἡμεῖς δ' ὡς οὐδενὸς ἀντιληπτέον ἐρρωμένως τῶν πραγμάτων, σκοπεῖσθ' εἰς τί ποτ' ἐλπὶς ταῦτα τελευτῆσαι. "Wozu dies jetzt?" könnte einer sagen. Damit ihr zweierlei erkennen und einsehen lernt, Athener: erstens den großen Nachteil, den es bringt, bei jeder Gelegenheit etwas preiszugeben, und zweitens die rastlose Tätigkeit, in der Philipp lebt und webt, und die ihm nicht erlaubt, sich mit dem erreichten Zweck zu begnügen und Ruhe zu halten. Wenn es nun seine Überlegung ist, immer noch mehr tun zu müssen, als was schon getan ist, die eure dagegen, nichts kräftig angreifen zu dürfen, so bedenkt, wie dies aller Aussicht nach enden wird! Bei den Göttern! Wer von euchist so einfältig

(15) πρὸς θεῶν, τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον δεῦρ' ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν; ἀλλὰ μήν, εἰ τοῦτο γενήσεται, δέδοικ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ οἱ δανειζόμενοι ῥᾳδίως ἐπὶ τοῖς μεγάλοις [τόκοις] μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον καὶ τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς [ἂν] ἐπὶ πολλῷ φανῶμεν ἐρρᾳθυμηκότες, καὶ ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν ζητοῦντες πολλὰ καὶ χαλεπὰ ὧν οὐκ ἐβουλόμεθ' ὕστερον εἰς ἀνάγκην ἔλθωμεν ποιεῖν, καὶ κινδυνεύσωμεν περὶ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ.

(15) Bei den Göttern! Wer von euch ist so einfältig, nicht zu wissen, dass der Krieg von dort hierher ziehen wird, wenn wir ihn außer Acht lassen? Aber tun wir das, dann fürchte ich, dass es uns ergeht wie einem Menschen, der leichtsinnig Gelder gegen hohe Zinsen borgt und nach kurz dauerndem Überfluss auch sein Stammvermögen abtreten muss: dass wir nämlich erst vor aller Augen gegen große Opfer im Leichtsinn dahinlebten und immer nur fragten, was uns freut, und dann später uns gezwungen sehen, viel Lästiges, das wir nicht tun wollten, doch zu tun, und um unser Hab und Gut im eigenen Land kämpfen müssen. 
 
weiter
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Demosthen"
Literatur:
zu "Demosthen"
1065
Adams, Ch.D.
Sind die polit. 'Reden' des Demosth. als polit. Pamphlete anzusehen?
in: Schindel: Demosthen., WBG 1987 (WdF)

116
Allroggen, D.
Herodot als literarisches und politisches Vorbild des Demosthenes
in: Herm.103/1975,423

2321
Blass, F.
Die Att. Beredsamkeit, I-III
Leipzig, Teubner 1868-880; 2/1887-1898

4357
Kahrstedt, Ulrich
Demosthenes und die Theorika
Berlin (Weidmann) 1929

2330
Maas, P.
Zitate aus Demosthenes' Epitaphios bei Lykurgos
in: Kl. Schrft., München (Beck) 1973

617
Schäublin, C.
Ciceros demosthenische Redezyklen: ein Nachtrag
in: Mus.Helv.45/1988,60-61

3941
Simon, Jakob
Präparation zu Demosthenes' acht Reden gegen Philipp
Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt Goedel, o. J.

649
Stroh, W.
Ciceros demosthenische Redezyklen
in: Mus.Helv.40/1983,35-50


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/rhet/dem_ol1_01.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 09:59