Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Dion Chrysostomos

In Olympia - Vom ersten Gottesbegriff 

or.12,1-85 

 

Seite zurückSeite vor


Ὀλυμικὸς ἢ περὶ τῆς πρώτης τοῦ θεοῦ ἐννοίας
or.12,12-22 (Übersetzung: H. Stich, bearbeitet von E.Gottwein)

 

 
   

(12) ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐναντίον τοῦδε τοῦ θεοῦ προλέγω καὶ ξυμβουλεύω δι' εὔνοιαν καὶ φιλίαν προαγόμενος. οἶμαι δὲ ἐμαυτὸν ἂν πρῶτον πείθειν καὶ παρακαλεῖν, εἴ μοι τὰ τοῦ σώματος καὶ τὰ τῆς ἡλικίας ἐπεδέχετο· ἀλλὰ γὰρ ἀνάγκη διὰ τὸ κακοπαθεῖν, εἴ πού τι δυνησόμεθα εὑρέσθαι παρὰ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ὥσπερ ἀπερριμμένον ἤδη καὶ ἕωλον σοφίας λείψανον χήτει τῶν κρειττόνων τε καὶ ζώντων διδασκάλων. ἐρῶ δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο, ὃ πέπονθα τῇ γλαυκὶ παραπλήσιον, ἐὰν καὶ βούλησθε καταγελᾶν τῶν λόγων.

Das verkündige ich Euch angesichts dieses Gottes1 ) und rate Euch so, geleitet von Wohlwollen und Freundschaft. Ich würde mich selbst zuerst dazu bereden und ermuntern, wenn es meine Gesundheit und mein Alter erlaubte. Und so muss ich denn wegen dieser misslichen Lage zufrieden sein, wenn ich von den Alten gleichsam ein weggeworfenes schwaches Überbleibsel der Weisheit finden kann aus Mangel
an besseren und lebenden Lehrern. Ich will Euch aber noch etwas sagen, worin es mir ähnlich geht, wie der Eule; selbst auf die Gefahr, dass Ihr über meine Worte lacht. 

(13) ὥσπερ γὰρ ἐκείνη αὐτὴ μὲν οὐδὲν χρῆται τοῖς προσπετομένοις, ἀνδρὶ δὲ ὀρνιθοθήρᾳ πάντων λυσιτελέστατόν ἐστι κτημάτων· οὐδὲν γὰρ δεῖ οὔτε τροφὴν προβάλλειν οὔτε φωνὴν μιμεῖσθαι, μόνον δ' ἐπιδεικνύντα τὴν γλαῦκα πολὺ πλῆθος ἔχειν ὀρνέων· οὕτω κἀμοὶ τῆς σπουδῆς τῶν πολλῶν οὐδὲν ὄφελος. οὐ γὰρ λαμβάνω μαθητάς, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν ἂν ἔχοιμι διδάσκειν, ἅτε οὐδ' αὐτὸς ἐπιστάμενος· ὡς δὲ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν ὑπισχνούμενος, οὐκ ἔχω ταύτην τὴν ἀνδρείαν· σοφιστῇ δὲ ἀνδρὶ ξυνὼν μεγάλα ἂν ὠφέλουν ὄχλον πολὺν ἀθροίζων πρὸς αὑτόν, ἔπειτα ἐκείνῳ παρέχων, ὅπως βούλεται διαθέσθαι τὴν ἄγραν. ἀλλ' οὐκ οἶδα, ὅπως οὐδείς με ἀναλαμβάνει τῶν σοφιστῶν οὐδὲ ἥδονται ὁρῶντες.

Wie nämlich die Eule die sie umflatternden Vögel zu nichts gebraucht, dem Vogelfänger aber einen unschätzbaren Dienst leistet - denn er braucht keine Lockspeise zu streuen noch eine Stimme nachzuahmen, sondern nur die Eule zu zeigen, und er hat vollauf Vögel - so habe auch ich selbst von dem Eifer der großen Menge keinen Vorteil. Denn ich nehme keine Schüler an, weil ich wohl weiß, dass ich nichts zu lehren hätte, zumal ich selbst nichts weiß2 ); zu lügen aber oder mit leeren Versprechungen zu täuschen, dazu habe ich nicht den Mut. Würde ich da gegen mit einem Sophisten zusammen das Geschäft betreiben, so könnte ich ihm gewaltig nützen, indem ich viel Volks um ihn versammelte und es danach ihm anheim stellte, wie er seinen Fang abrichten wollte.  Aber ich weiß nicht, warum kein Sophist mit mir zu schaffen haben will und warum diese Leute sich nicht freuen, mich zu sehen.  

(14) σχεδὸν μὲν οὖν ἐπίσταμαι ὅτι πιστεύετέ μοι λέγοντι ὑπὲρ τῆς ἀπειρίας τε κἀνεπιστημοσύνης τῆς ἐμαυτοῦ, δῆλον ὡς διὰ τὴν αὑτῶν ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν· καὶ τοῦτο οὐκ ἐμοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ Σωκράτει δοκεῖτέ μοι πιστεύειν ἄν, ταὐτὰ ὑπὲρ αὑτοῦ προβαλλομένῳ πρὸς ἅπαντας, ὡς οὐδὲν ᾔδει· τὸν δὲ ῾Ιππίαν καὶ τὸν Πῶλον καὶ τὸν Γοργίαν, ὧν ἕκαστος αὑτὸν μάλιστα ἐθαύμαζε καὶ ἐξεπλήττετο, σοφοὺς ἂν ἡγεῖσθαι καὶ μακαρίους·

Ich bin nun zwar so ziemlich überzeugt, dass ihr mir ohnehin Glauben schenkt, wenn ich von meiner Unerfahrenheit und meinem Mangel an Kenntnissen spreche, schon vermöge Euerer eigenen Erfahrung und Einsicht. Und zwar würdet Ihr nicht nur mir hierin Glauben schenken, sondern auch dem Sokrates, der ja auch allen gegenüber für sich geltend machte, dass er nichts wisse. Den Hippias aber und Polos und Gorgias, deren jeder sich am meisten bewunderte und anstaunte, würdet Ihr für weise und glückselig halten. 

(15) ὅμως δὲ προλέγω ὑμῖν ὅτι ἐσπουδάκατε ἀνδρὸς ἀκοῦσαι τοσοῦτον πλῆθος ὄντες οὔτε καλοῦ τὸ εἶδος οὔτε ἰσχυροῦ, τῇ τε ἡλικίᾳ παρηκμακότος ἤδη, μαθητὴν δὲ οὐδένα ἔχοντος, τέχνην δὲ ἢ ἐπιστήμην οὐδεμίαν ὑπισχνουμένου σχεδὸν οὔτε τῶν σεμνῶν οὔτε τῶν ἐλαττόνων, οὔτε μαντικὴν οὔτε σοφιστικὴν ἀλλ' οὐδὲ ῥητορικήν τινα ἢ κολακευτικὴν δύναμιν, οὐδὲ δεινοῦ ξυγγράφειν οὐδὲ ἔργον τι ἔχοντος ἄξιον ἐπαίνου καὶ σπουδῆς, ἀλλ' ἢ μόνον κομῶντος· εἰ δ' ὑμῖν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον, δραστέον τοῦτο καὶ πειρατέον, ὅπως ἂν ᾖ δυνατὸν ἡμῖν.

Gleichwohl sage ich es Euch noch ausdrücklich, dass Ihr Euch in so großer Anzahl bemüht habt, einen Mann zu hören, der weder schön von Gestalt ist noch stark, der in den Jahren schon vorgerückt ist, keinen Schüler hat, der so  zu sagen keine Kunst noch Kenntnis aufzuweisen hat, weder eine hohe noch eine geringere, weder die Kunst der Weissagung noch die der Weisheit, ja nicht einmal die Redekunst oder die Gewandtheit im Schmeicheln, der auch nicht geschickt im Bücherschreiben ist, noch sonst einen Beruf hat, der des Lobes und Eifers würdig wäre, sondern nur - das Haar lang trägt. "Wenn nun aber es Euch so besser erscheint und geratner,"3 ) so muss ich's eben tun und versuchen, so gut es mir möglich ist. 

(16) οὐ μέντοι λόγων ἀκούσεσθε ὁποίων ἄλλου τινὸς τῶν νῦν, ἀλλὰ πολὺ φαυλοτέρων καὶ ἀτοπωτέρων, ὁποίους δὴ καὶ ὁρᾶτε. χρὴ δὲ ἐᾶν ὑμᾶς ἔμβραχυ, ὅ τι ἂν ἐπίῃ μοι, τούτῳ ἕπεσθαι, καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, ἐὰν φαίνωμαι πλανώμενος ἐν τοῖς λόγοις, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἔζηκα ἀλώμενος, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχειν, ἅτε ἀκούοντας ἀνδρὸς ἰδιώτου καὶ ἀδολέσχου. καὶ γὰρ δὴ τυγχάνω μακράν τινα ὁδὸν τὰ νῦν πεπορευμένος, εὐθὺ τοῦ Ἴστρου καὶ τῆς Γετῶν χώρας ἢ Μυσῶν, ὥς φησιν Ὅμηρος κατὰ τὴν νῦν ἐπίκλησιν τοῦ ἔθνους.

Ihr werdet aber keine Worte hören, wie von einem andern der Jetzigen, sondern viel schlechtere und ungereimtere, wie Ihr Euch eben jetzt überzeugt. Und Ihr müsst mich kurzweg dem folgen lassen, was mir in den Sinn kommt, und dürft nicht unwillig werden, wenn ich planlos zu irren scheine - hab' ich doch auch sonst auf zielloser Wanderschaft gelebt -, Ihr müsst mir Nachsicht schenken, denn Ihr höret einem Laien und einem Plauderer zu. Ja, ich habe wirklich einen weiten Weg hinter mir, komme geradewegs vom Ister und vom Land der Geten oder der Myser4 ), wie Homer sie nennt in Übereinstimmung mit dem heutigen Namen (Mösien). 

(17) ἦλθον δὲ οὐ χρημάτων ἔμπορος οὐδὲ τῶν πρὸς ὑπηρεσίαν τοῦ στρατοπέδου σκευοφορῶν ἢ βοηλατῶν, οὐδὲ πρεσβείαν ἐπρέσβευον συμμαχικὴν ἤ τινα εὔφημον, τῶν ἀπὸ γλώττης μόνον συνευχομένων, γυμνὸς ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ' ἔχον ἔγχος, οὐ μὴν οὐδὲ ἄλλο ὅπλον οὐθέν.

Die Reise dorthin aber machte ich nicht als Handelsmann, noch in Geschäften der Lagerzufuhr mit Gepäck oder Herden, noch machte ich eine Gesandtschaftsreise zu Bundesgenossen oder eine Wallfahrt, wo die Leute nur zusammen beten. Ich kam aber "Unbedeckt von dem Schild und Helm, auch ohne die Lanze"5 ), freilich auch sonst ohne jede Waffe. 

(18) ὥστε ἐθαύμαζον ὅπως με ἠνείχοντο ὁρῶντες. οὔτε γὰρ ἱππεύειν ἐπιστάμενος οὔτε τοξότης ἱκανὸς ὢν οὔθ' ὁπλίτης, ἀλλ' οὐδὲ τῶν κούφων καὶ ἀνόπλων τὴν βαρεῖαν ὅπλισιν στρατιωτῶν οὐδ' ἀκοντιστὴς ἢ λιθοβόλος, οὐδ' αὖ τεμεῖν ὕλην ἢ τάφρον ὀρύττειν δυνατὸς οὐδὲ ἀμῆσαι χιλὸν ἐκ πολεμίου λειμῶνος πυκνὰ μεταστρεφόμενος, οὐδὲ ἐγεῖραι σκηνὴν ἢ χάρακα, ὥσπερ ἀμέλει ξυνέπονται τοῖς στρατοπέδοις πολεμικοί τινες ὑπηρέται·

Darum müsste ich mich wundern, wie sie es über sich gewannen, mich zu sehen, der ich weder zu reiten verstehe noch ein tüchtiger Bogenschütze oder Schwerbewaffneter bin, auch nicht zu den Leichtbewaffneten zähle, noch zu den Speerschützen oder den Schleuderern, noch auch im Stande
bin, Holz zu fällen oder Gräben zu ziehen oder Futter abzumähen "auf einer Wiese in Feindesland, häufig mich umwendend" 6 ), oder ein Zelt oder den Wall zu bauen, wie sonst wohl das Feldheer Kriegsknechte begleiten. 

(19) πρὸς ἅπαντα δὴ ταῦτα ἀμηχάνως ἔχων ἀφικόμην εἰς ἄνδρας οὐ νωθροὺς οὐδὲ σχολὴν ἄγοντας ἀκροᾶσθαι λόγων, ἀλλὰ μετεώρους καὶ ἀγωνιῶντας καθάπερ ἵππους ἀγωνιστὰς ἐπὶ τῶν ὑσπλήγων, οὐκ ἀνεχομένους τὸν χρόνον, ὑπὸ σπουδῆς δὲ καὶ προθυμίας κόπτοντας τὸ ἔδαφος ταῖς ὁπλαῖς· ἔνθα γε ἦν ὁρᾶν πανταχοῦ μὲν ξίφη, πανταχοῦ δὲ θώρακας, πανταχοῦ δὲ δόρατα, πάντα δὲ ἵππων, πάντα δὲ ὡπλισμένων ἀνδρῶν μεστά· μόνος δὴ ἐν τοσούτοις φαινόμενος ῥᾴθυμος ἀτεχνῶς σφόδρα τε εἰρηνικὸς πολέμου θεατής,

In allen diesen Dingen also unerfahren, kam ich zu Männern, die fürwahr nicht schlaff waren noch Muße hatten, Reden zu hören, sondern in steter Aufregung und Unruhe waren, wie zum Wettlauf bestimmte Pferde unter dem Seil der Schranken, welche die Zeit nicht erwarten können und vor Eifer und
Kampfeslust den Boden mit den Hufen stampfen. Da waren überall Schwerter zu sehen und Harnische und Speere und Rosse, alles war angefüllt mit reisigen Männern7 ): ich allein unter so vielen erschien denn als sorgloser und gar friedlicher Zuschauer des Kriegsschauspiels, 

(20) τὸ μὲν σῶμα ἐνδεής, τὴν δὲ ἡλικίαν προήκων, οὐ χρυσοῦν σκῆπτρον φέρων οὐδὲ στέμματα ἱερὰ θεοῦ τινος, ἐπὶ λύσει θυγατρὸς ἥκων εἰς τὸ στρατόπεδον ἀναγκαίαν ὁδόν, ἀλλ' ἐπιθυμῶν ἰδεῖν ἄνδρας ἀγωνιζομένους ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ δυνάμεως, τοὺς δὲ ὑπὲρ ἐλευθερίας τε καὶ πατρίδος· ἔπειτα οὐ τὸν κίνδυνον ἀποκνήσας, μὴ τοῦτο ἡγησάσθω μηδείς, ἀλλ' εὐχῆς τινος μνησθεὶς παλαιᾶς δεῦρο ἀπετράπην πρὸς ὑμᾶς, ἀεὶ τὰ θεῖα κρείττω καὶ προυργιαίτερα νομίζων τῶν ἀνθρωπίνων, ἡλίκα ἂν ᾖ. am Leibe schwach, an Jahren vorgerückt; nicht mit dem "goldenen Szepter und den heiligen Binden" irgend eines Gottes, um die Tochter zu lösen8 ), auf notwendiger Fahrt, kam ich ins Kriegslager, sondern mich verlangte, Männer zu schauen, die für Macht und Herrschaft kämpften und auf der andern Seite für Freiheit und Vaterland. Und danach wandte ich mich, nicht weil ich Reißaus nahm vor der Gefahr, das glaube keiner!, sondern eines alten Gelübdes eingedenk, hierher zu Euch, immer die Sache Gottes für besser und wichtiger haltend, als die der Menschen, wie wichtig diese nur auch sein mag.  

(21) πότερον οὖν ἥδιον ὑμῖν καὶ μᾶλλον ἐν καιρῷ περὶ τῶν ἐκεῖ διηγήσασθαι, τοῦ τε ποταμοῦ τὸ μέγεθος καὶ τῆς χώρας τὴν φύσιν ἢ ὡρῶν ὡς ἔχουσι κράσεως καὶ περὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ γένους, ἔτι δὲ οἶμαι τοῦ πλήθους καὶ τῆς παρασκευῆς, ἢ μᾶλλον ἅψασθαι τῆς πρεσβυτέρας τε καὶ μείζονος ἱστορίας περὶ τοῦδε τοῦ θεοῦ, παρ' ᾧ νῦν ἐσμεν;

Ist es nun Euch lieber und scheint es Euch zeitgemäßer, wenn ich von den Zuständen dort am Ister erzähle, von der Größe des Stromes und der Natur des Landes, von den Jahreszeiten, wie sie dort aufeinander folgen, und von dem Menschenschlag und vielleicht noch von der Menge und der Tracht der Bewohner, oder soll ich mich lieber mit der älteren und großartigeren Geschichte befassen von dem Gott, bei dem wir jetzt weilen? 
(22) οὗτος γὰρ δὴ κοινὸς ἀνθρώπων καὶ θεῶν βασιλεύς τε καὶ ἄρχων καὶ πρύτανις καὶ πατήρ, ἔτι δὲ εἰρήνης καὶ πολέμου ταμίας, ὡς τοῖς πρότερον ἐμπείροις καὶ σοφοῖς ποιηταῖς ἔδοξεν, ἐάν πως ἱκανοὶ γενώμεθα τήν τε φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν ὑμνῆσαι λόγῳ βραχεῖ καὶ ἀποδέοντι τῆς ἀξίας, αὐτά που ταῦτα λέγοντες. Er ist ja aller Menschen und Götter gemeinsamer König und Herrscher. Richter und Vater, er ist der Verwalter von Frieden und Krieg, wie er den kundigen und weisen Dichtern der Vorzeit erschien. Wird es uns gelingen, indem wir eben darüber zu sprechen versuchen, sein Wesen und seine Macht genügend zu schildern mit kurzer Rede, die hinter dem, was sich gebührt, freilich zurückbleibt?  
   
1) Zur Anmerkung zurück Zeus, vor dessen Tempel er spricht und dessen von Pheidias verfertigtes Kultbild in der Cella des Tempels steht.
2) Zur Anmerkung zurück In Anlehnung an das sokratische Nichtwissen (vgl. Plat.Apol.20c)
3) Zur Anmerkung zurück Vgl. Hom.Od.1,376; Hom.Od.2,141
4) Zur Anmerkung zurück Die Myser erwähnt Hom.Il.13,5 als einen thrakischen Volksstamm. Dion hatte eine verlorene Geschichte der Geten geschrieben.
5) Zur Anmerkung zurück Vgl. Hom.Il.21,51ff.
6) Zur Anmerkung zurück Vielleicht ein Dichterzitat. Vgl. auch Xen.An.6,1,8
7) Zur Anmerkung zurück Es handelt sich um Traians Vorbereitungen zum Feldzug gegen die Daker
8) Zur Anmerkung zurück Der Apollonpriester Chryses am Anfang der Ilias (Hom.Il.1,13ff.)

 

Seite zurückSeite vor

Sententiae excerptae:
1446
Hac Amor hac Liber, durus uterque deus.
Hier Amor, dort Bacchus, beides unerbittliche Götter.
Prop.1,3,14


Literatur:
0 Fund(e)
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/dion/chrys12_12.php - Letzte Aktualisierung: 13.06.2019 - 10:57