δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην, δοθήσομαι

gebe, schenke; verleihe

ἀντιδίδωμι

gebe als Ersatz, gebe zurück

ἀποδίδωμι

gebe ab, erstatte zurück, bezahle

ἀποδίδομαι

verkaufe

διαδίδωμι

verteile, verbreite

ἐκδίδωμι

gebe heraus, liefere aus, leihe aus; verheirate (An-ekdote)

ἐνδίδωμι

gebe in die Hand, überlasse; lege an den Tag, beweise

ἐπιδίδωμι

gebe dazu, wachse, mache Fortschritte

μεταδίδωμι

gebe Anteil

παραδίδωμι

übergebe, überlasse

προδίδωμι

gebe preis, verrate

τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, κεῖμαι, ἐτέθην, τεθήσομαι

setze, lege (feci, tue, Thema, Theke)
τίθεμαι, θήσομαι, ἐθέμην, κεῖμαι lege mich

ἀνατίθημι

stelle auf, weihe

ἀνατίθεμαι

lade mir auf; nehme zurück; verschiebe

ἀποτίθημι

lege weg, beiseite, bewahre auf (Apotheke, Boutique)

ἀποτίθεμαι

lege von mir weg, verzichte; lege für mich weg, spare auf

διατίθημι

verteile, ordne; versetze in eine Lage, Stimmung

ἐντίθημι

lege hinein, flöße ein, jage ein

ἐπιτίθημι

lege auf, bürde auf; füge hinzu (Epi-theton)

ἐπιτίθεμαι

lege Hand an, greife an

κατατίθημι

stelle hin, lege nieder

κατατίθεμαι

lege für mich nieder, lege mir zurück

μετατίθημι

stelle um, ändere

μετατίθεμαι

ändere von mir aus, ändere meine Meinung, widerrufe

παρατίθημι

lege vor (Speisen); lege daneben, vergleiche

παρατίθεμαι

stelle anheim, vertraue an; lasse mir vorsetzen

περιτίθημι (τινί τι)

lege jdm. etw. um; verschaffe jdm. etw. 

προτίθημι

stelle vor, ziehe vor; lege vor (zur Beratung) (Prothese)

προτίθεμαι

halte vor mich, schütze mich

προστίθημι

stelle dazu, füge dazu

προστίθεμαι

schließe mich an, stimme zu

συντίθημι

stelle zusammen, vereinige; verfasse, vergleiche

συντίθεμαι

setze fest, vereinbare, schließe einen Vertrag mit jem. (Syn-these)

ὑποτίθημι

lege zugrunde, gebe zum Pfand

ἵημι, ἥσω, ἥκα, εἵκα, εἵμαι, εἵθην, ἑθήσομαι

lasse los, sende, werfe (iacio)

ἵεμαι, ἥσομαι, εἵμην

stürze mich, eile

ἀνίημι

sende empor, überlasse, gestatte, lasse nach, gebe preis

ἀνίεμαι

lasse nach, mache schlapp

ἀφίημι

schicke weg, lasse frei, erlasse; schieße, schleudere; unterlasse, gebe auf

ἀφίεμαι (τινός)

lasse ab von, verzichte auf etw.; höre auf (mit etw.)

ἐξίημι

sende hinaus; ergieße mich, münde

ἐφίημι

sende zu, überlasse, gestatte

ἐφίεμαι

strebe nach; trage auf, befehle

καθίημι

lasse herunter

μεθίημι

lasse etw. los, lasse nach, erschlaffe

μεθίεμαι

lasse los von etw., mache mich frei von etw.

παρίημι

lasse vorbei, übergehe; lasse zu, gestatte

προίημι (προίεμαι)

gebe preis, vernachlässige, verschwende, verrate

προσίημι

lasse hinzu, lasse heran

προσίεμαι

lasse an mich heran

συνίημι

vernehme, verstehe

ὑφίημι 

lasse herab, stifte an; lasse nach, weiche

ὑφίεμαι

lasse nach, weiche (τινός); lasse zu, gestatte (τινί)
τὸ οὖς, τοῦ ὠτός Ohr (auris, Ohr, Otitis)
ἰάομαι heile
ἡ ἀπειλή, τῆς ἀπειλῆς Drohung, Prahlerei

ἵστημι, στήσω, ἔστησα, - , ἐστάθην, σταθήσομαι

stelle hin, stelle auf, bringe zum Stehen (sisto, sto, Statik)

ἵσταμαι, στήσομαι, ἐστησάμην, -

stelle für mich hin, auf, fest

ἵσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἕστηκα

stelle mich, trete; Pf.: stehe

ἀνίστημι

stelle auf, errichte; jage auf, vertreibe

ἀνίσταμαι

stehe auf, trete auf (Anastasia)

ἀνθίστημι

stelle entgegen

ἀνθίσταμαι

stelle mich entgegen, widersetze mich

ἀφίστημι

stelle weg, entferne, mache abtrünnig

ἀφίσταμαι

falle ab, werde abtrünnig; lasse ab

διίστημι

stelle auseinander, trenne, entzweie

διίσταμαι

trete auseinander, entzweie mich, bin entfernt

ἐνίστημι

stelle hinein

ἐνίσταμαι

trete ein, stehe (drohend) bevor

ἐξίσταμαι

trete heraus, entferne mich; entsetze mich (Ekstase)

ἐφίστημι

stelle an die Spitze, ordne an

καθίστημι

stelle hin, richte ein; setze ein, mache zu

καθίσταμαι

stelle für mich hin, richte mir ein, ordne an; stelle mich auf, gelange zu, gerate in 

μεθίστημι

stelle um, (ver)ändere

μεθίσταμαι

stelle für mich um, lasse etw. von mir fort; stelle mich um, entferne mich, ändere mich

παρίστημι

stelle daneben; bereite, flöße ein

παρίσταμαι

stelle mir zur Seite (als Zeuge, Partner); trete zur Seite, stehe bei

περιίστημι

stelle ringsum auf

περιίσταμαι

umringe, umzingele

προίστημι (τινός)

stelle vor, stelle an die Spitze (von)

προίσταμαι

vor (über) sich stellen; sich an die Spitze stellen

συνίστημι

stelle zusammen, vereinige (System); stelle vor, empfehle

συνίσταμαι

stelle für mich zusammen; trete zusammen, vereinige mich, werde handgemein

συνέστηκα

bestehe aus

ὑφίσταμαι

nehme auf mich, halte stand; unterziehe mich, verspreche