δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην, δοθήσομαι

gebe, schenke; verleihe

ἀντιδίδωμι

gebe als Ersatz, gebe zurück

ἀποδίδωμι

gebe ab, erstatte zurück, bezahle

ἀποδίδομαι, ἀποδώσομαι, ἀπεδόμην, ἀποδέδομαι (πέπρακα)

verkaufe

διαδίδωμι

verteile, verbreite

ἐκδίδωμι

gebe heraus, liefere aus, leihe aus; verheirate (An-ekdote)

ἐνδίδωμι

gebe in die Hand, überlasse; lege an den Tag, beweise

ἐπιδίδωμι

gebe dazu, wachse, mache Fortschritte

μεταδίδωμι

gebe Anteil

παραδίδωμι

übergebe, überlasse

προδίδωμι

gebe preis, verrate