top

MENANDROS

 

Menander comicus: ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ

 

Monosticha - Sententiae

 

Α

 

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 

 
Der griechische Text richtet sich nach der Ausgabe von Aristophanes / Dindorf 1884. Ebenso die mit (D) gekennzeichnete lateinische Übersetzung. Die mit (H) gekennzeichnete lateinische Übersetzung ist der Ausgabe von Lukian / Hemsterhusius 1708 entnommen. Die deutsche Übersetzung wurde von E.Gottwein (© 2004-2015) neu angefertigt. Die lateinische Übersetzung von Menander / Estienne (Stephanus) 1596 war leider nicht verfügbar.
 1. Ἄνθρωπον ὄντα δεῖ φρονεῖν τἀνθρώπινα. – Du bist ein Mensch, so denk allein, was menschlich ist! – Hominem res sapere humanas, non ultra, decet. (D) (Men.Mon.1)
 2. Ἀναφαίρετον κτῆμ' ἐστὶ παιδεία βροτοῖς. – Ein unverlierbar Gut ist Bildung Sterblichen. – Bonum est, quod haud aufertur, eruditio. (D) (Men.Mon.2)
 3. Ἀεὶ τὸ λυποῦν ἐκδίωκε τοῦ βίου. – Vertreib aus deinem Leben stets, was traurig macht! – Expelle vita, quidquid ad luctum facit! (D) (Men.Mon.3)
 4. Ἀθάνατον ἔχθραν μὴ φύλαττε θνητὸς ὤν. – Dein Hass sei nicht unsterblich, da du sterblich bist! – Mortalis odia ne gere immortalia! (D) (Men.Mon.4)
 5. Ἃ ψέγομεν ἡμεῖς, ταῦτα μὴ μιμώμεθα. – Das lasst uns nicht nachahmen, was unseres Tadels wert! – Ea non imitemur, ipsi quae contemnimus! (D) (Men.Mon.5)
 6. Ἅπαν τὸ κέρδος ἄδικον ὂν φέρει βλάβην. Ein jeder Unrechtsnutzen trägt nur Schaden ein. – Affert iacturam, quodcumque iniustum est lucrum. (D) (Men.Mon.6)
 7. Ἅπαντα καιρῷ χάριν ἔχει τρυγώμενα. – Zur rechten Zeit geerntet, Dank weiß jeglich Ding. – Sunt gratiora cuncta carpta in tempore. (D) (Men.Mon.7)
 8. Ἄνθρωπος ὢν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. – Als Mensch gedenke des gemeinsamen Geschicks! – Homo es: ergo fortunae esto communis memor! (D) (Men.Mon.8)
 9. Ἄδικον τὸ λυπεῖν τοὺς φίλους ἑκουσίως. – Mit Absicht seinen Freund zu kränken ist nicht recht. – Iniusta res est sponte amicos laedere. (D) (Men.Mon.9)
 10. Ἀχάριστος, ὅστις εὖ παθὼν ἀμνημονεῖ. – Undankbar ist, wer, wenn’s ihm gut ergeht, vergisst. – Qui benefici non meminit, ingratum voco. (D) (Men.Mon.10)
 11. Ἄγει δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος. – Es bringt die Zeit jedoch die Wahrheit an das Licht. – In lucis oras protrahit verum dies. (D) – At veritatem tempus in lucem extrahit. (H) (Men.Mon.11)
 12. Ἀγαθὸν μέγιστον ἡ φρόνησίς ἐστ' ἀεί. – Das größte Gut ist klares Denken jederzeit. – Bonum undequaque maximum prudentia est. (D) – Est maximum semper bonum prudentia. (H) (Men.Mon.12)
 13. Ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν. – Ein Mann erträgt mit Anstand, was ihm widerfährt. – Tolerare casus fortiter virum decet. (D) (Men.Mon.13)
 14. Ἄγει τὸ θεῖον τοὺς κακοὺς πρὸς τὴν δίκην. – Die Gottheit bringt die Schlechten vor der Dike Thron. – Adducit ad supplicia numen improbos (D) (Men.Mon.14)
 15. Ἀβουλίᾳ γὰρ πολλὰ βλάπτονται βροτοί. – Oft schaden Menschen sich aus Unberatenheit. – Damna hominibus dat multa consili inopia. (D) (Men.Mon.15)
 16. Ἄνθρωπον ὄντα σαυτὸν ἀναμίμνησκ' ἀεί. – Dass du ein Mensch bist, sei dir jeder Zeit bewusst! – Hominem esse temet perpetim dicta tibi! (D) (Men.Mon.16)
 17. Ἀνεξέταστον μὴ κόλαζε μηδένα. – Bestrafe keinen ohne Prüfung seiner Tat (ohne dass du ihn verhört)! – Ne iudicato nisi bene auditum prius! (D) (Men.Mon.17)
 18. Ἀφεὶς τὰ φανερὰ μὴ δίωκε τἀφανῆ. – Verwirf, was klar ist, nicht, weil du nach Dunklem jagst! – Abstrusa omissis, quae patent, quaeras cave! (D) (Men.Mon.18)
 19. Ἀνὴρ πονηρὸς δυστυχεῖ, κἂν εὐτυχῇ. – Den schlechten Mann verfolgt das Unglück selbst im Glück. – Malus quod est beatus, hoc ipso est miser. (D) (Men.Mon.19)
 20. Ἄνθρωπος ὢν γίνωσκε τῆς ὀργῆς κρατεῖν. – Entschließe dich, dass du als Mensch den Zorn beherrschst! – Mortalis irae disce moderari impetum! (D) (Men.Mon.20)
 21. Ἅπαντας αὑτῶν κρείσσονας ἀνάγκη ποιεῖ. – Die Not lässt alle stärker werden, als sie sind. – Vires adauget omnibus necessitas (D) (Men.Mon.21)
 22. Αἰσχρὸν δὲ μηδὲν πρᾶττε, μηδὲ μάνθανε. – Nichts tue, merke nicht auf das, was schändlich ist! – Nil facito discitove, turpe quod siet! (D, H) (Men.Mon.22)
 23. Ἀνδρὸς πονηροῦ φεῦγε συνοδίαν ἀεί. – Geh nie gemeinsam mit dem Schlechten deinen Weg! – Hominis mali usquequaque congressus fuge! (D) (Men.Mon.23)
 24. Ἀνδρῶν δὲ φαύλων ὅρκον εἰς ὕδωρ γράφε. – Ins Wasser schreibe eines schlechten Mannes Eid! – Scribantur in aqua, si qua iurat improbus (D) (Men.Mon.24)
 25. Ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίζεται. – Des Mannes Art erkennt an seiner Rede man. – Cuius notae sit quisque, indicium oratio est. (D) (Men.Mon.25)
 26. Ἀνδρὸς δικαίου καρπὸς οὐκ ἀπόλλυται. – Gerechten Mannes Frucht welkt nimmermehr dahin. – Haud fructus eius, qui vir est iustus, perit. (D) (Men.Mon.26)
 27. Ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε. – Ein guter Mann hasst einen guten nimmermehr. – Numquam est bono exosus alter vir bonus. (D) – Non odit umquam vir probus virum probum. (H) (Men.Mon.27)
 28. Ἄνθρωπος ἀτυχῶν σῴζεθ' ὑπὸ τῆς ἐλπίδος. – Ein Mensch erhält im Unglück von der Hoffnung sich. – Presso miseria spes salus est unica (H) (Men.Mon.28)
 29. Ἀνὴρ γὰρ ἄνδρα καὶ πόλις σῴζει πόλιν. – Denn es erhält der Mann den Mann, die Stadt die Stadt. – Servat virum vir, civitatem civitas. (D) (Men.Mon.29)
 30. Ἀνὴρ ἄριστος οὐκ ἂν εἴη δυσγενής. – Dem besten Mann gebricht’s wohl nicht an edlem Sinn. – Virtute summum ne voces ignobilem! (D) (Men.Mon.30)
 31. Ἀνδρὸς πονηροῦ σπλάγχνον οὐ μαλάσσεται. – Das Herz des Schlechten lässt sich nicht besschwichtigen. – Miserescere haud scit improbi cordis rigor. (D) (Men.Mon.31)
 32. Ἀνδρὸς κακῶς πράττοντος ἐκποδὼν φίλοι. – Ist jemand erst in Not, sind seine Freunde fern. – Fugiunt amici, quem fugit felicitas. (D) (Men.Mon.32)
 33. Ἄριστόν ἐστι πάντ' ἐπίστασθαι καλά. – Am besten ist es, dass man alles Gute kennt. – Honesta scire cuncta praestantissimum. (D) (Men.Mon.33)
 34. Ἀεὶ δ' ὁ σωθείς ἐστιν ἀχάριστος φύσει. – Stets von Natur ist, wer gerettet, undankbar. – Debere vitam semper ingratos facit. (D) (Men.Mon.34)
 35. Ἄνευ προφάσεως οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν. – Die Menschen trifft ein Unglück niemals ohne Grund. – Inter homines malum omne praetextum invenit. (D) (Men.Mon.35)
 36. Ἀνελεύθεροι γάρ εἰσιν οἱ φιλάργυροι. – Der Geizige kennt den Genuss der Freiheit nicht. – Illiberalem reddit amor pecuniae. (D) (Men.Mon.36)
 37. Ἆρ' ἐστὶ θυμοῦ φάρμακον χρηστὸς λόγος; - Ein gutes Wort ist fürs Gemüt (ist gegen Zorn) ein Heilmittel. – Irae remedium sapiens est oratio. (D) (Men.Mon.37)
 38. Ἅπαντας εὖ πράττοντας ἥδομαι φίλους. – Wenn allen Freunden gut es geht, erfreut es mich. – Fortuna nostra amicos beneficat bona. (D) (Men.Mon.38)
 39. Ἃ μὴ προσήκει μήτ' ἄκουε μήθ' ὅρα. – Was dir nicht zukommt, hör es nicht, noch sieh es an! – Quod indecorum est, tu nec audi nec vide! (D) – Neque videas neque audias, quae non decet! (H) (Men.Mon.39)
 40. Ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος. – Es gelte nicht als Freund ein undankbarer Mensch! – Cave hominem ingratum credas tibi amicum fore! (D) (Men.Mon.40)
 41. Ἅπαντας ἡ παίδευσις ἡμέρους τελεῖ. – Erziehung ist es, die am Ende alle zähmt. – Doctrina mores esse non patitur feros. (D) (Men.Mon.41)
 42. Αἱ δ' ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενοὺς βροτῶν. – Die eitlen Menschen nähren ihre Hoffnungen. – Vana quibus est mens, alere spes illos solet. (D) (Men.Mon.42)
 43. Αὐτὸς πενωθεὶς τοῖς ἔχουσι μὴ φθόνει. – Sei, selbst in Armut, neidisch nicht auf den, der hat! – Noli ipse pauper invidere habentibus! (D) (Men.Mon.43)
 44. Ἀρχῆς τετευχὼς ἴσθι ταύτης ἄξιος. – Erweise dich des Amtes wert, das du erlangt! – Fac lectus imperare te dignum imperi! (D) – Imperium adeptus dignum eo te praebeas! (H) (Men.Mon.44)
 45. Ἀνὴρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται. – Bald nimmt der Mann, der flieht, auch wieder teil am Kampf. – Iterum pugnabit ille etiam, qui fugerit. (D) (Men.Mon.45)
 46. Ἅπαντές ἐσμεν εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοί, - Um zu ermahnen, sind wir alle klug genug, – Alios quidem culpare sapientes sumus; (D) (Men.Mon.46)
 47. αὐτοὶ δ' ἁμαρτάνοντες οὐ γιγνώσκομεν. – doch für die eignen Fehler fehlt die Einsicht uns. – at nostra nos delicta non agnoscimus. (D) (Men.Mon.47)
 48. Ἄρεσκε πᾶσι καὶ σὺ μὴ σαυτῷ μόνῳ. – Gefalle allen, und nicht du nur dir allein! – Aliis placere quaere, non soli tibi! (D) (Men.Mon.48)
 49. Ἀνουθέτητόν ἐστιν ἡ παρρησία. – Die Redefreiheit äußert ohne Warnung sich. – Nimia libertas vitium inemendabile est. (D) (Men.Mon.49)
 50. Ἀσυλλόγιστόν ἐστιν ἡ πονηρία. – Die Schlechtigkeit ist nimmermehr berechenbar. – Rationis actu nescit improbitas regi. (D) (Men.Mon.50)
 51. Ἀνὴρ ἄβουλος εἰς κενὸν μοχθεῖ τρέχων. – Wer planlos ist, der läuft ins Leere voller Müh. – Frustra laborat cursus expers consili. (D) – Perdere vir inconsultus operam omnem solet. (H) (Men.Mon.51)
 52. Ἀνὴρ δίκαιος πλοῦτον οὐκ ἔχει ποτέ. – Gerechtigkeit hat keinen Mann je reich gemacht. – Viro non umquam eveniunt divitiae probo. (D) (Men.Mon.52)
 53. Ἀρχὴν νόμιζε τὸν θεὸν † φοβεῖσθαι. – Der rechte Anfang, glaub’ es, ist die Gottesfurcht. – Dei timorem principium omnium puta! (D) (Men.Mon.53)
 54. Ἀδίκοις φίλοισιν ἢ κακοῖς μὴ συμπλέκου. – Dem ungerechten oder schlechten Freund bleib fern! – Amicis uti fuge malis aut improbis! (D) (Men.Mon.54)
 55. Ἀνὴρ δ' ἄβουλος ἡδοναῖς θηρεύεται. – Zur Beute seiner Lüste wird, wer planlos ist. – Improvido res propria deliciis capi. (D) (Men.Mon.55)
 56. Ἄξεις ἀλύπως τὸν βίον χωρὶς γάμου. – Du führst dein Leben ohne Ehe frei von Leid. – Secura vita est absque matrimonio. (D) (Men.Mon.56)

SUPPLEMENTUM III - EX ALDO.

 1. Ἀνὴρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν, (Men.Mon.638)
 2. ἀλλ’ ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος μὴ βούλεται. (Men.Mon.639) – Gerecht ist nicht schon der Mann, der kein Unrecht tut, | sondern wer Unrecht tuen könnte, doch nicht will. – Non iustus omnis abstinens iniuriae est, | sed qui nocere quum potest, tunc abstinet. (D)
 3. Ἆρ’ ἐστὶ συγγενές τι λύπη καὶ βίος. – Es sind ja Leid und Leben irgendwie verwandt. – Res sunt cognatae vita et anxietudines. (D) (Men.Mon.640)
 4. Αὐθαίρετος λύπη ‘στὶν ἡ τέκνων σπορά. – Die Kinderzeugung ist ein selbstgewähltes Leid. – Spontalis est miseria satio liberûm (Men.Mon.641)
 5. Ἀκμὴ τὸ σύνολον οὐδὲν ἄνθους διαφέρει. – Des Lebens Blüte ist ganz wie der Blume Pracht. – Nil flore differt vegetus aetatis vigor. (D) (Men.Mon.642)
 6. Ἀνὴρ ἀτυχῶν δὲ σώζεται ταῖς ἐλπίσιν. – Allein die Hoffnung trägt den, der im Unglück ist. – Presso miseria spes salus est unica. (D) (Men.Mon.643)
 7. Ἀνάπαυσίς ἐστι τῶν κακῶν ἀπραξία. – Erleichterung vom Unglück bringt Untätigkeit. – Mali est levamen esse sine negotio. (D) (Men.Mon.644)
 
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
Sententiae excerptae:
w34
Literatur:
ZVAB ZVAB.com
806 Aristophanes / Dindorf Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta ex nova recensione Guilelmi Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora. Graece et latine cum indicibus
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884
2154 Aristophanes / Dindorf Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta ex nova recensione Guilelmi Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora. Graece et latine cum indicibus
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884
2199 Barbieri, Andrea Ricerche sul Phasma di Menandro
abe  |  zvab  |  look
Bologna : Pàtron, 2001
2193 Beroutsos, Demetrios C. A commentary on the "Aspis" of Menander
abe  |  zvab  |  look
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2005-
2182 Blänsdorf, J. Rez: Gaiser, K.: Menanders "Hydria"
abe  |  zvab  |  look
in: GGA 232/1980,42
3971 Blume, Horst-Dieter Menander
abe  |  zvab  |  look
Darmstadt, WBG 1998
2189 Breuninger, A. Zu Menanders Dyskolos
abe  |  zvab  |  look
in: AU XXV 5/1982,21
2190 Büchner, K. Epikur bei Menander. Die Atticus-Vita des Cornelius Nepos
abe  |  zvab  |  look
in: Stud.I: Lukrez, Wiesbaden 1964
1555 Burck, Erich Vom Menschenbild in der römischen Literatur
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg (Winter) 1966
2191 Dalfen, J. Von Menander und Plautus zu Shakespeare und Moliere...(Rezeption)
abe  |  zvab  |  look
in: Neukamp: Dialog XXII München 1988
2153 Führer, R. Î’. Λιαπῆς, Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι. Εἰσαγωγή - μετάφραση - σχόλια
abe  |  zvab  |  look
in: Gnom.77/2005 H.8, S.657-659
2155 Gaiser, K. Ein Lob Athens in der Komödie (Menander, Fragm. Didot.) (Taf..)
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 75/1968
2156 Gaiser, K. Menander und der Peripatos
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 13/1967,8
2157 Gaiser, K. Zum "Miles Gloriosus" des Plautus. Menander. literaturgesch.Stellung
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
3018 Gaiser, K. Einige Menander-Fragmente in Verbindung mit Plautus und Terenz.
abe  |  zvab  |  look
in: Wien.Stud.79,1966, 191-201
2197 Gomme, Arnold W. Menander : a commentary
abe  |  zvab  |  look
Reprinted. - Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2003
2158 Handley, E.W. Menander und Plautus: Eine vergleichende Untersuchung
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2159 Harder, R. Zu Menanders Schiedsgericht. Plotins Leben, Wirkung und Lehre
abe  |  zvab  |  look
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960
2160 Henry, M.M. Menander's Courtesans and the Greek Comic Tradition
abe  |  zvab  |  look
FfM/Bern/New York (Lang) 1985
2161 Hesse, N. Dyskolos oder Menschenfeind? ..Charakteristik des Dyskolos von Menander
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 15/1969,81 / ORD
2162 Jäger, G. Menanders "Samia" als Lektüre der 11.Jahrgangsstufe
abe  |  zvab  |  look
in: Anr 24/1978,104
2163 Kakridis, J.T. Zu Menanders Aspis
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.100/1972,489 (Misz.)
2195 Katsouris, Andreas G. Menandri Concordantiae
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2004
2212 Konstan, David Greek comedy and ideology
abe  |  zvab  |  look
New York [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1995
2208 Krieter-Spiro, Martha Sklaven, Köche und Hetären : das Dienstpersonal bei Menander ; Stellung, Rolle, Komik und Sprache
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart [u.a.] : Teubner, 1997
2164 Landfester, M. Versöhnung folgt nach dem Streit. Humanität und Komik bei Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 96/1989
2196 Lape, Susan Reproducing Athens : Menander's comedy, democratic culture, and the Hellenistic city
abe  |  zvab  |  look
Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2004
2165 Lefèvre, E. Wissen der Bühnepersonen bei Menander u.Terenz am Bsp.der Andria
abe  |  zvab  |  look
in: Mus.Helv.28/1971,21-48
2213 Lefèvre, Eckard Terenz' und Menanders Heautontimorumenos
abe  |  zvab  |  look
München : Beck, 1994
2198 Lefèvre, Eckard. Terenz' und Menanders Eunuchus
abe  |  zvab  |  look
München : Beck (Zetemata 117, München ) 2003
2166 Lesky, A. Theophorumenä und die Bühne Menanders
abe  |  zvab  |  look
in: Ges.Schrft., Bern (Francke) 1966
2209 Ling, Roger The insula of the Menander at Pompeii
abe  |  zvab  |  look
Oxford : Clarendon Press, 1997-
3022 Luck, G. Elemente der Umgangssprache bei Menander und Terenz
abe  |  zvab  |  look
in: Rh.Mus. 108,1965, 269-277
2167 Ludwig, W. Von Terenz zu Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2168 Lukian / Hemsterhusius Lucianus. (Colloquia selecta et Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententiae morales. Graece et Latine. Colloqia Luciani et Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhusius
abe  |  zvab  |  look
Amsterdam (Wetstein) 1708
2169 Maas, P. Bespr.Gudemann,Textüberlieferung der aristot.Poetik. Zu Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Kl. Schrft., München (Beck) 1973
300 Mahaffy, J.P. Social Life in Greece from Homer to Menander
abe  |  zvab  |  look
London, Macmillan and Co, 1902
2170 Mahaffy, J.P. Social Life in Greece from Homer to Menander
abe  |  zvab  |  look
London, Macmillan and Co, 1902
2205 Martina, Antonio Menandro, Epitrepontes - 2,1: Prolegomeni, 2,2: Commento
abe  |  zvab  |  look
2000
2171 Meineke, A. Quaestionum Menandrearum specimen primum
abe  |  zvab  |  look
Berlin 1818
2194 Menander Plays and fragments
abe  |  zvab  |  look
London [u.a.] : Penguin Books, 2004
2202 Menander La Samia
abe  |  zvab  |  look
Bari : Edipuglia, 2001
2204 Menander The plays and fragments
abe  |  zvab  |  look
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2001
2172 Menander / Dindorf Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora, graece et latine cum indicibus, ex nova recensione Guilelmi Dindorf.
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884 (in: Aristophanis comoediae)
2173 Menander / Estienne, H. Comicorum Graecorum Sententiae, id est gnoomai, Latinis versibus ab Henr. Stephano [editore et translatore] redditae, & annotationibus illustratae. Graece & Latine.
abe  |  zvab  |  look
Geneva [Henricus Stephanus (Estienne)] 1569
2174 Menander / Jäkel, S. Menandri Sententiae. Comparatio Menandri et Philistionis. Ed. Siegfried Jaekel.
abe  |  zvab  |  look
Leipzig (Teubner) 1964
2207 Menander / Kassel, Rudolf Poetae comici Graeci ; 6, 2 ; Menander : testimonia et fragmenta apud scriptores servata
abe  |  zvab  |  look
1998
2206 Menander / Lamagna, Mario Menandro, la donna di Samo : testo critico, introduzione, traduzione e commentario
abe  |  zvab  |  look
Napoli : Bibliopolis, 1998
2175 Menander / Mette, H.-J. Menanders Dyskolos, Hg. mit Indices von H.-J. Mette
abe  |  zvab  |  look
Göttingen (V&R) 1961
2176 Menander / Morel, W. Neuen Szenen aus Menanders Samia, deutsch von Willy Morel
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 77/1970
2177 Mette, H.J. "Periergia" bei Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 69/1962
2178 Newiger, H.-J. Griechische Komödie: Kratinos.Eupolis.Aristoph.Menander...
abe  |  zvab  |  look
in: Vogt,E.: Gr.Lit., Heidelberg o.J.
2179 Plepelits, K. Über einen Schulversuch im Griech..: Menanders Dyskolos, zweisprachig
abe  |  zvab  |  look
in: AU XIV 4,72
2210 Pompella, Giuseppe Lexicon Menandreum
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann, 1996
2180 Rieth, O. Kunst des Menanders in den
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim (Olms) 1964 / in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2181 Schadewaldt, W. Menander (Komödie)
abe  |  zvab  |  look
in: Hellas und Hesperien I, Zürich 1970
3003 Schoell, Fritz Menanders Perinthia in der Andria des Terenz
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg : Winter, 1912
2203 Segal, Erich Oxford readings in Menander, Plautus, and Terence
abe  |  zvab  |  look
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2001, 2006
2200 Stefani, Grete Menander : la Casa del Menandro di Pompei ; Antiquarium di Boscoreale, 8 marzo - 8 giugno 2003
abe  |  zvab  |  look
Milano : Mondadori Electa, 2003
2183 Stoessl, F. Dyskolos des Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 67/1960
2201 Terentius Afer, Publius Der Eunuch : Lustspiel nach Vorbildern des Menander
abe  |  zvab  |  look
[Nachdr.]. - Stuttgart : Reclam, 2001
2184 Theuerkauf, A. Menanders Dyskolos als Bühnenspiel und Dichtung
abe  |  zvab  |  look
Diss. Göttingen 1960
1409 Treu, K. Die Menschen Menanders. Kontinuität und Neuerung im hellenistischen Menschnbild
abe  |  zvab  |  look
in: Müller, Reimar (Hg.): Mensch als Maß Berlin (Akademie-Verlag) 1976, S. 399-422
2185 Treu, K. Menanders Menschen als Polisbürger
abe  |  zvab  |  look
in: Philol.125/1981,211
2186 Treu, K. Menschen Menanders. Kontinuität u.Neuerung im hellenist.Menschenbild
abe  |  zvab  |  look
in: Müller, R.: Mensch, Berlin 1976
2187 Vicenzi, O. Dyskolos des Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 69/1962
2192 Whitehorne, J. Menander"s "Androgynos": Plot, Personae, and Context
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.129/2001, 251
2211 Zagagi, Netta The comedy of Menander : convention, variation, and originality
abe  |  zvab  |  look
Bloomington : Indiana University Press, c1995
2188 Zuntz, G. Interpretation of a Menander fragment
abe  |  zvab  |  look
in: PBA 42/1956
ZVAB ZVAB.com

Inhalt:
 Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 
[ Homepage | Inhalt | Klassen | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lat.Textstellen | Griechisch | Griech.Textstellen  | Griech.Online-WörterbuchBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage | Spende | Passwort | Feedback ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch
Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
bottom © 2000 - 2015 - /Grie/menand/monost_a.php - Letzte Aktualisierung: 05.03.2013 - 10:54