ἵστημι, στήσω, ἔστησα, - , ἐστάθην, σταθήσομαι

stelle hin, stelle auf, bringe zum Stehen (sisto, sto, Statik)

ἵσταμαι, στήσομαι, ἐστησάμην, -

stelle für mich hin, auf, fest

ἵσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἕστηκα

stelle mich, trete; Pf.: stehe

ἀνίστημι

stelle auf, errichte; jage auf, vertreibe

ἀνίσταμαι

stehe auf, trete auf (Anastasia)

ἀνθίστημι

stelle entgegen

ἀνθίσταμαι

stelle mich entgegen, widersetze mich

ἀφίστημι

stelle weg, entferne, mache abtrünnig

ἀφίσταμαι

falle ab, werde abtrünnig; lasse ab

διίστημι

stelle auseinander, trenne, entzweie

διίσταμαι

trete auseinander, entzweie mich, bin entfernt

ἐνίστημι

stelle hinein

ἐνίσταμαι

trete ein, stehe (drohend) bevor

ἐξίσταμαι

trete heraus, entferne mich; entsetze mich (Ekstase)

ἐφίστημι

stelle an die Spitze, ordne an

καθίστημι

stelle hin, richte ein; setze ein, mache zu

καθίσταμαι

stelle für mich hin, richte mir ein, ordne an; stelle mich auf, gelange zu, gerate in 

μεθίστημι

stelle um, (ver)ändere

μεθίσταμαι

stelle für mich um, lasse etw. von mir fort; stelle mich um, entferne mich, ändere mich

παρίστημι

stelle daneben; bereite, flöße ein

παρίσταμαι

stelle mir zur Seite (als Zeuge, Partner); trete zur Seite, stehe bei

περιίστημι

stelle ringsum auf

περιίσταμαι

umringe, umzingele

προίστημι (τινός)

stelle vor, stelle an die Spitze (von)

προίσταμαι

vor (über) sich stellen; sich an die Spitze stellen

συνίστημι

stelle zusammen, vereinige (System); stelle vor, empfehle

συνίσταμαι

stelle für mich zusammen; trete zusammen, vereinige mich, werde handgemein

συνέστηκα

bestehe aus

ὑφίσταμαι

nehme auf mich, halte stand; unterziehe mich, verspreche