τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, κεῖμαι, ἐτέθην, τεθήσομαι

setze, lege (feci, tue, Thema, Theke)
τίθεμαι, θήσομαι, ἐθέμην, κεῖμαι lege für mich

ἀνατίθημι

stelle auf, weihe

ἀνατίθεμαι

lade mir auf; nehme zurück; verschiebe

ἀποτίθημι

lege weg, beiseite, bewahre auf (Apotheke, Boutique)

ἀποτίθεμαι

lege von mir weg, verzichte; lege für mich weg, spare auf

διατίθημι

verteile, ordne; versetze in eine Lage, Stimmung

ἐντίθημι

lege hinein, flöße ein, jage ein

ἐπιτίθημι

lege auf, bürde auf; füge hinzu (Epi-theton)

ἐπιτίθεμαι

lege Hand an, greife an

κατατίθημι

stelle hin, lege nieder

κατατίθεμαι

lege für mich nieder, lege mir zurück

μετατίθημι

stelle um, ändere

μετατίθεμαι

ändere von mir aus, ändere meine Meinung, widerrufe

παρατίθημι

lege vor (Speisen); lege daneben, vergleiche

παρατίθεμαι

stelle anheim, vertraue an; lasse mir vorsetzen

περιτίθημι (τινί τι)

lege jdm. etw. um; verschaffe jdm. etw. 

προτίθημι

stelle vor, ziehe vor; lege vor (zur Beratung) (Prothese)

προτίθεμαι

halte vor mich, schütze mich

προστίθημι

stelle dazu, füge dazu

προστίθεμαι

schließe mich an, stimme zu

συντίθημι

stelle zusammen, vereinige; verfasse, vergleiche

συντίθεμαι

setze fest, vereinbare, schließe einen Vertrag mit jem. (Syn-these)

ὑποτίθημι

lege zugrunde, gebe zum Pfand