top
D
D (Wb)
Dachbau
Daci
Dācī, ōrum m (Wb)
Dacia
Dācia, ae f (Wb)
Dācicus, a, um (Wb)
dacrima, ae f (Wb)
dacruma, ae f (Wb)
dactylicus, a, um (Wb)
dactylus, i m (Wb)
Daedala, ōrum n (Wb)
Daedalēus, a, um (Wb)
Daedaliōn, ōnis m (Wb)
Daedalus (M)
daedalus, a, um (Wb)
Daedalus, ī m (Wb)
Daemon
Dahae, arum m (Wb)
Daker
Daktyloi (M)
Daktylus
Dalmatae, ārum m (Wb)
Dalmatia
Dalmatia, ae f (Wb)
Dalmaticus, a, um (Wb)
Dāmarātus, ī m (Wb)
Dāmarātus, ī m (Wb)
Damascus, ī f (Wb)
Damasus
dāmiūrgus (Wb)
dāmma, ae f (Wb)
damnās (Wb)
damnatio memoriae
damnātio, ōnis f (Wb)
damnātōrius, a, um (Wb)
damnatus, a, um (Wb)
damnificus, a, um (Wb)
damnigerulus, a, um (Wb)
damno 1 (Wb)
damnōsus, a, um (Wb)
damnum, ī n (Wb)
Damocles
Dāmoclēs, is m (Wb)
Damon u. Phintias
Dāmōn, ōnis m (Wb)
Danaē, ēs f (Wb)
Danaēïus, a, um (Wb)
Danaī, ōrum m (Wb)
Danaus, a, um (Wb)
Danaus, ī m (Wb)
Dandarica, ae f (Wb)
Dandaridae, ārum m (Wb)
danīsta, ae m (Wb)
Dankopfer
dāns, dantis m (Wb)
dāns, dantis m (Wb)
Dante
danunt (Wb)
Danuvius
Danuvius, iī m (Wb)
Daphne (M)
Daphnē, ēs f (Wb)
Daphnis
Daphnis, idis m (Wb)
dapino 1 (Wb)
daps, dapis f (Wb)
dapsilis, e (Wb)
Dara
Dardaner (Geo)
Dardanī, ōrum m (Wb)
Dardania, ae f (Wb)
Dardanidēs, ae m (Wb)
Dardanius, a, um (Wb)
Dardanus, ī m (Wb)
Dares (M)
Darēus, ī m (Wb)
data, ōrum n (Wb)
datārius, a, um (Wb)
datātim (Wb)
datio, ōnis f (Wb)
Dativ
dato 1 (Wb)
dator, ōris m (Wb)
datum, ī n (Wb)
datus, ūs m (Wb)
Daulias, adis f (Wb)
Daulis, idis f (Wb)
Daulius, a, um (Wb)
Daunias, adis f (Wb)
Daunius, a, um (Wb)
Daunus (m)
Daunus, ī m (Wb)
DDDD
dea, ae f (Wb)
dealbo 1 (Wb)
deambulātio, ōnis f (Wb)
deambulo 1 (Wb)
deamo (Wb)
dearmo 1 (Wb)
deartuo 1 (Wb)
deascio 1 (Wb)
dēbacchor 1 (Wb)
dēbellator, ōris m (Wb)
dēbello 1 (Wb)
dēbēns, entis m (Wb)
dēbeo, dēbui, dēbitum 2 (Wb)
dēbilis, e (Wb)
dēbilitās, ātis f (Wb)
dēbilitātio, ōnis f (Wb)
dēbilito 1 (Wb)
dēbitio, ōnis f (Wb)
dēbitor, ōris m (Wb)
dēbitum, ī n (Wb)
dēbitum, ī n (Wb)
dēbituus, a, um (Wb)
dēblatero 1 (Wb)
dēcanto 1 (Wb)
dēcēdo, cessī, cessum 3 (Wb)
Decelēa, ae f (Wb)
decem (Wb)
December, bris m (Wb)
December, bris, bre (Wb)
decemiugis, e (Wb)
decemiugis, is m (Wb)
decempeda, ae f (Wb)
decempedātor, ōris m (Wb)
decemplex, icis (Wb)
decemprīmī, ōrum m (Wb)
decemscalmus, a, um (Wb)
decemvir, īi m (Wb)
decemvirālis, e (Wb)
decemvirātus, ūs m (Wb)
Decemviri
decennis, e (Wb)
decēns, entis (Wb)
decentia, ae f (Wb)
deceo, decui, - 2 (Wb)
decēris, is f (Wb)
dēcerno, decrēvī, decrētum 3 (Wb)
dēcerpo, dēcerpsī, dēcerptum 3 (Wb)
dēcertātio, ōnis f (Wb)
dēcerto 1 (Wb)
dēcessio, ōnis f (Wb)
dēcessor, ōris m (Wb)
dēcessus, ūs m (Wb)
Decetia, ae f (Wb)
Deciānus, a, um (Wb)
dēcido, dēcidī, - 3 (Wb)
dēcīdo, dēcīdī, dēcīsum 3 (Wb)
dēciens (Wb)
dēcies (Wb)
decima, ae f (Wb)
decimānus, a, um (Wb)
decimo 1 (Wb)
decimum, ī n (Wb)
decimus, a, um (Wb)
dēcipio, dēcēpī, dēceptum 3 (Wb)
dēcīsio, ōnis f (Wb)
Decius, iī m (Wb)
Decius
Declamatio
dēclāmātio, ōnis f (Wb)
dēclāmātor, ōris m (Wb)
dēclāmātōrius, a, um (Wb)
dēclāmito 1 (Wb)
dēclāmo 1 (Wb)
Declaratio Abroathis
dēclārātio, ōnis f (Wb)
dēclāro 1 (Wb)
dēclīnātio, ōnis f (Wb)
dēclīno 1 (Wb)
dēclīvis, e (Wb)
dēclīvitās, ātis f (Wb)
dēcoctor, oris m (Wb)
dēcollo 1 (Wb)
dēcōlo 1 (Wb)
dēcolor, ōris, m (Wb)
dēcolōrātio, ōnis, f (Wb)
dēcolōro 1 (Wb)
dēcoquo, decoxī, decoctum 3 (Wb)
decor, oris m (Wb)
decoro 1 (Wb)
decōrum, ī n (Wb)
decōrus, a, um (Wb)
dēcrepitus, a, um (Wb)
dēcrēram (Wb)
dēcrērim (Wb)
dēcrēro (Wb)
dēcrēsco, dēcrēvī, dēcrētum 3 (Wb)
dēcrēsse (Wb)
dēcrētōrius, a, um (Wb)
dēcrētum (Wb)
dēcrētum ī, n (Wb)
decuma, ae f (Wb)
decumānus, a, um (Wb)
decumānus, ī, m (Wb)
Decumates agri
decumātes, ium (Wb)
dēcumbo, decubui, - 3 (Wb)
decuria, ae f (Wb)
decuriātio, ōnis f (Wb)
decuriātus, ūs m (Wb)
Decurio
decurio 1 (Wb)
decurio, onis m (Wb)
decuriōnātus, ūs m (Wb)
dēcurro, dēcurrī (dēcucurrī), dēcursum 3 (Wb)
dēcursio, ōnis f (Wb)
dēcursus, us m (Wb)
dēcurto 1 (Wb)
decus, oris n (Wb)
decusso 1 (Wb)
dēcutio, dēcussī, dēcussum 3 (Wb)
dēdeceo, dēdecuī, - 2 (Wb)
dēdecor, oris (Wb)
dēdecoro 1 (Wb)
dēdecōrus, a, um (Wb)
dēdecus, oris n (Wb)
dēdicātio, ōnis f (Wb)
dēdico 1 (Wb)
dēdīgnor 1 (Wb)
dēdīsco, dēdidicī, - 3 (Wb)
dēditīcius, a, um (Wb)
dēditio, ōnis f (Wb)
dēditus, a, um (Wb)
dēdo, dēdidī, dēditum 3 (Wb)
dēdoceo, dēdocuī, - 2 (Wb)
dēdoleo, dēdoluī, - 2 (Wb)
dēdolo 1 (Wb)
dēduco, dēduxī, dēductum 3 (Wb)
dēducta, ae f (Wb)
dēductio, ōnis f (Wb)
dēductor, ōris m (Wb)
dēductus, a, um (Wb)
dēerro 1 (Wb)
dēfaeco 1 (Wb)
dēfaenero (Wb)
dēfatīgātio, ōnis f (Wb)
dēfatīgo 1 (Wb)
dēfectio, ōnis f (Wb)
dēfector, ōris m (Wb)
dēfectus, a, um (Wb)
dēfectus, ūs m (Wb)
dēfendo, dēfendī, dēfēnsum 3 (Wb)
dēfēnero 1 (Wb)
dēfēnsantes, ium m (Wb)
dēfēnsio, ōnis f (Wb)
dēfēnsito 1 (Wb)
dēfēnsiuncula, ae f (Wb)
dēfēnso 1 (Wb)
dēfēnsor, ōris m (Wb)
dēfero, dētulī dēlātum, dēferre (Wb)
dēfervesco, dēfervī (dēferbuī), - 3 (Wb)
dēfessus, a, um (Wb)
dēfetīgātio (Wb)
dēfetīgātio, ōnis f (Wb)
dēfetīgo (Wb)
dēfetīgo 1 (Wb)
dēfetīscor, dēfessus sum 3 (Wb)
dēfexit (Wb)
dēficio, dēfēci, dēfectum 3 (Wb)
dēfīco (Wb)
dēfīgo, dēfīxī, dēfīxum 3 (Wb)
dēfingo, dēfinxī, dēfictum 3 (Wb)
dēfīnio 4 (Wb)
dēfīnītio, ōnis f (Wb)
dēfīnītīvus, a, um (Wb)
dēfīnītus, a, um (Wb)
dēfīxus, a, um (Wb)
dēflagrātio, ōnis f (Wb)
dēflagro 1 (Wb)
dēflecto, dēflēxī, dēflexum 3 (Wb)
dēfleo, dēflēvī, dēflētum 2 (Wb)
dēfloccātus, a, um (Wb)
dēflōrēsco, dēflōruī, - 2 (Wb)
dēfluo, deflūxī, - 3 (Wb)
dēfodio, defōdī, defossum 3 (Wb)
dēfore s. desum.
dēfōrmātio, ōnis f (Wb)
dēfōrmia, ium n (Wb)
dēfōrmis, e (Wb)
dēfōrmitās, ātis f (Wb)
dēfōrmo 1 (Wb)
dēfraudo (Wb)
dēfrēnātus, a, um (Wb)
dēfrico, dēfricuī, dēfricātum (dēfrictum) 1 (Wb)
dēfringo, dēfrēgī, dēfrāctum 3 (Wb)
dēfrūdo (Wb)
dēfrūstror 1 (Wb)
dēfrutum, ī n (Wb)
dēfugio, dēfūgī, - 3 (Wb)
dēfūnctus, a, um (Wb)
dēfundo, dēfūdī, dēfūsum 3 (Wb)
dēfungor, dēfūnctus sum 3 (Wb)
Degen > spatha
dēgener, dēgeneris (Wb)
dēgenero 1 (Wb)
dēgero, dēgessī, dēgestum 3 (Wb)
dēglūbo, dēglūpsī, dēglūptum 3 (Wb)
dēgo, dēgī, - 3 (Wb)
dēgrandinat 1 (Wb)
dēgravo 1 (Wb)
dēgredior, dēgressus sum 3 (Wb)
dēgrunnio 4 (Wb)
dēgusto 1 (Wb)
dehibeo, dehibuī, - 2 (Wb)
dehinc (Wb)
dehīsco, - , - 3 (Wb)
dehonestāmentum, ī n (Wb)
dehonesto 1 (Wb)
dehortor 1 (Wb)
Deianeira (M)
Dēïanīra, ae f (Wb)
dēicio, dēiēcī, dēiectum 3 (Wb)
deico s. dico
dēiectio, ōnis f (Wb)
dēiectus, a, um (Wb)
dēiectus, ūs m (Wb)
dēiero 1 (Wb)
deinceps (Wb)
deinde (Wb)
dein s. deinde
Dēīonīdēs, ae m (Wb)
Deiotarus
Dēiotarus, ī m (Wb)
Dēïphobus, ī m (Wb)
dēiungo, dēiūnxī, dēiūnctum 3 (Wb)
dēiūro s. deiero
dēiuvo, - , - 1 (Wb)
Deklination
dēlābor, dēlāpsus sum 3 (Wb)
dēlāmentor 1 (Wb)
dēlasso 1 (Wb)
dēlātio, ōnis f (Wb)
dēlātor, ōris m (Wb)
dēlectābilis, e (Wb)
dēlectāmentum, ī n (Wb)
dēlectātio, ōnis f (Wb)
dēlecto 1 (Wb)
dēlectus, ūs m (Wb)
dēlēgātio, ōnis f (Wb)
dēlēgo 1 (Wb)
dēlēnificus, a, um (Wb)
dēlēnimentum, ī n (Wb)
dēlēnio 4 (Wb)
dēlēnītor, ōris m (Wb)
dēlēo, dēlēvī, dēlētum 2 (Wb)
dēlētrīx, īcis f (Wb)
Delia
Dēlia, ae f (Wb)
Dēliacus, a, um (Wb)
dēlīberābundus, a, um (Wb)
dēlīberātio, ōnis f (Wb)
dēlīberātīvus, a, um (Wb)
dēlīberātor, ōris m (Wb)
dēlīberātus, a, um (Wb)
dēlībero 1 (Wb)
dēlībo 1 (Wb)
dēlibro 1 (Wb)
dēlibūtus, a, um (Wb)
dēlicātus, a, um (Wb)
dēlicātus, ī m (Wb)
dēliciae, ārum f (Wb)
dēliciolae, ārum f (Wb)
dēlicium, iī n (Wb)
dēlictum, ī n (Wb)
dēlicuus, a, um (Wb)
dēlicuus s. deliquus
dēligo 1 (Wb)
dēligo, dēlēgī, dēlēctum 3 (Wb)
dēlīneo 1 (Wb)
dēlingo, - 3 (Wb)
dēlīnimentum, ī n (Wb)
dēlīnio 1 (Wb)
dēlīnio 4 (Wb)
dēlino, dēlēvī, dēlitum 3 (Wb)
dēlinquo, dēlīquī, dēlictum 3 (Wb)
dēliquēsco, dēlicuī, - 3 (Wb)
dēlīquio, ōnis f (Wb)
dēliquo 1 (Wb)
dēliquus, a, um (Wb)
dēlīrāmentum, ī n (Wb)
dēlīrātio, ōnis f (Wb)
dēlīro 1 (Wb)
dēlīrus, a, um (Wb)
dēlitēsco, dēlituī, - 3 (Wb)
dēlītigo 1 (Wb)
dēlitīsco, delituī, - 3 (Wb)
Dēlium, iī n (Wb)
Dēlius, a, um (Wb)
Dēlius, iī m (Wb)
Delmatae, ārum f (Wb)
Delmatia, ae f (Wb)
Delmaticus, a, um (Wb)
Dēlos, ī f (Wb)
Delphi
Delphī, ōrum m (Wb)
Delphicus, a, um (Wb)
Delphicus, ī m (Wb)
delphīn, īnis m (Wb)
delphīnus, ī m (Wb)
deltoton (Wb)
dēlūbrum, ī n (Wb)
dēlucto 1 (Wb)
dēluctor 1 (Wb)
dēlūdifico 1 (Wb)
dēlūdificor 1 (Wb)
dēlūdo, dēlūsī, dēlūsum 3 (Wb)
dēlumbo 1 (Wb)
Delus
Dēlus, ī f (Wb)
Dēmadēs, is m (Wb)
dēmadēsco, dēmaduī, - 3 (Wb)
dēmando 1 (Wb)
dēmāno 1 (Wb)
Dēmarātus, ī m (Wb)
dēmarchus, i m (Wb)
dēmēns, entis (Wb)
dēmēnsum, i n (Wb)
dēmentia, ae f (Wb)
dēmereo, dēmeruī, - 2 (Wb)
dēmereor, dēmeritus sum 2 (Wb)
dēmergo, demersi, demersum 3 (Wb)
dēmētior, dēmēnsus sum 4 (Wb)
dēmeto, dēmessuī, dēmessum 3 (Wb)
Dēmētriacus, a, um (Wb)
Dēmētrias, adis f (Wb)
Dēmētrius, ī m (Wb)
dēmigrātio, ōnis f (Wb)
dēmigro 1 (Wb)
dēminuo, dēminuī, dēminūtum 3 (Wb)
dēminūtio, ōnis f (Wb)
dēmiror 1 (Wb)
dēmissio, ōnis f (Wb)
dēmissus, a, um (Wb)
dēmītigo 1 (Wb)
dēmitto, dēmīsī, dēmissum 3 (Wb)
dēmiūrgus, ī m (Wb)
dēmmissīcius, a, um (Wb)
dēmo, dēmpsī, dēmptum 3 (Wb)
Dēmocritēa, ōrum, n (Wb)
Dēmocritēus, a, um (Wb)
Dēmocritēus, ī, m (Wb)
Dēmocritus, ī m (Wb)
dēmōlior 4 (Wb)
dēmōlitio, ōnis f (Wb)
dēmonstrātio, ōnis f (Wb)
dēmōnstrātīvus, a, um (Wb)
dēmōnstrātor, ōris m (Wb)
dēmōnstro 1 (Wb)
dēmordeo, dēmordī, dēmorsum2 (Wb)
dēmorior, dēmortuus sum 3 (Wb)
dēmoror 1 (Wb)
Dēmosthenēs, is m (i m) (Wb)
dēmoveo, dēmōvī, dēmōtum 2 (Wb)
dēmūgītus, a, um (Wb)
dēmulceo, dēmulsī, dēmulsum (dēmulctum) 2 (Wb)
dēmum (Wb)
dēmuneror 1 (Wb)
dēmurmuro 1 (Wb)
dēmūtātio, ōnis f (Wb)
dēmūto 1 (Wb)
Denarius
dēnārius, a, um (Wb)
dēnārro 1 (Wb)
dēnāso 1 (Wb)
dēnato 1 (Wb)
dēnego 1 (Wb)
dēnī, ae, a (Wb)
dēnicālis, e (Wb)
dēnique (Wb)
dēnōmino 1 (Wb)
dēnōrmo 1 (Wb)
dēnōto 1 (Wb)
dēns, dentis m (Wb)
dēnseo, - , - 2 (Wb)
dēnsitās, ātis f (Wb)
dēnso 1 (Wb)
dēnsus, a, um (Wb)
dentalia, ium n (Wb)
dentātus, a, um (Wb)
Denthaliās, ātis (Wb)
Denthēlētī, ōrum m (Wb)
dentifrangibulum, ī n (Wb)
dentilegus, a, um (Wb)
dentio 4 (Wb)
dēnūbo, dēnūpsī, dēnūptum 3 (Wb)
dēnūdo 1 (Wb)
dēnumero 1 s. dinumero.
dēnūntiātio, ōnis f (Wb)
dēnūntio 1 (Wb)
dēnuō (Wb)
Dēōïs, idis f (Wb)
Dēōïus, a, um (Wb)
deonero 1 (Wb)
deorsum (Wb)
deorsus (Wb)
deosculor 1 (Wb)
dēpӯgis, e (Wb)
dēpacīscor, dēpactus sum 3 (Wb)
dēparcus, a, um (Wb)
dēpāsco, dēpāvī, dēpāstum 3 (Wb)
dēpāscor, dēpāstus sum 3 (Wb)
dēpecīscor, dēpectus sum 3 (Wb)
dēpecto, dēpēxī, dēpexum 3 (Wb)
dēpecūlātor, ōris m (Wb)
dēpecūlor 1 (Wb)
dēpello, dēpulī, depulsum 3 (Wb)
dēpendeo, - , - 2 (Wb)
dēpendo, dēpendī, dēpēnsum 3 (Wb)
dēperdo, dēperdidī, dēperditum 3 (Wb)
dēpereo, dēperiī, dēperitūrus, deperīre (Wb)
dēpingo, dēpīnxī, dēpictum 3 (Wb)
dēplango, dēplanxī, dēplanctum 3 (Wb)
dēplexus, a, um (Wb)
dēplōrātio, ōnis f (Wb)
dēplōro 1 (Wb)
dēpluo, - , - 3 (Wb)
dēpōno, dēposuī, dēpositum 3 (Wb)
dēpopulātio, ōnis f (Wb)
dēpopulātor, ōris m (Wb)
dēpopulo 1 (Wb)
dēpopulor 1 (Wb)
dēporto 1 (Wb)
dēpōsco, dēpopōscī, - 3 (Wb)
dēpositus, a, um (Wb)
dēpraedor 1 (Wb)
dēprāvātē (Wb)
dēprāvātio, ōnis f (Wb)
dēprāvo 1 (Wb)
dēprecābundus, a, um (Wb)
dēprecātio, ōnis f (Wb)
dēprecātor, ōris m (Wb)
dēprecor 1 (Wb)
dēprehendo, dēprehendī, dēprehēnsum 3 (Wb)
dēprehēnsio, ōnis f (Wb)
dēprēndo, dēprēndī, dēprēnsum 3 (Wb)
dēpressus, a, um (Wb)
dēprimo, dēpressī, dēpressum 3 (Wb)
dēproelior 1 (Wb)
dēprōmo, dēprōmpsī, dēprōmptum 3 (Wb)
dēpropero 1 (Wb)
depso, depsuī, depstum 3 (Wb)
dēpudet, dēpuduit, - 2 (Wb)
dēpūgis, e (Wb)
dēpūgno 1 (Wb)
dēpulsio, ōnis f (Wb)
dēpulso 1 (Wb)
dēpulsor, ōris m (Wb)
dēpūrgo 1 (Wb)
dēputo 1 (Wb)
dēque (Wb)
dērādo, dērāsī, dērāsum 3 (Wb)
Derbicēs, um m (Wb)
Dercetis, is f (Wb)
dērelictio, ōnis f (Wb)
dērelinquo, dērelīquī, dērelictum 3 (Wb)
dērepente (Wb)
dērēpo, dērēpsī, - 3 (Wb)
dērīdeo, dērīsī, dērīsum 2 (Wb)
dērīdiculum, ī n (Wb)
dērīdiculus, a, um (Wb)
dērigēsco, deriguī, - 3 (Wb)
dērigīsco, deriguī, - 3 (Wb)
dērigo, dērēxī , dērēctum 3 (Wb)
dēripio, dēripui, dereptum 3 (Wb)
dērīsor, ōris m (Wb)
dērīsus, ūs m (Wb)
dērīvātio, ōnis f (Wb)
dērīvo 1 (Wb)
dērogātio, ōnis f (Wb)
dērogo 1 (Wb)
dērōsus, a, um (Wb)
dēruncino 1 (Wb)
dēruo, dēruī, dērutum 3 (Wb)
dērupta, ōrum n (Wb)
dēruptus, a, um (Wb)
dēsaevio 4 (Wb)
dēsalto 1 (Wb)
Desbillon
Descartes
dēscendo, dēscendī, dēscēnsum 3 (Wb)
dēscēnsio, ōnis f (Wb)
dēscēnsus, ūs m (Wb)
dēscīsco, dēscīvī (dēsciī), dēscītum 3 (Wb)
dēscrīptio, ōnis f (Wb)
dēscrīptus, a, um (Wb)
dēseco, dēsecuī, dēsectum 1 (Wb)
dēsero, dēseruī, dēsertum 3 (Wb)
dēserta, ōrum n (Wb)
dēsertor, oris m (Wb)
dēsertus, a, um (Wb)
dēservio 4 (Wb)
dēses, dēsidis (Wb)
dēsicco 1 (Wb)
dēsideo, dēsēdī, dēsessum 2 (Wb)
dēsīderābilis, e (Wb)
dēsīderātio, ōnis f (Wb)
dēsīderātus, a, um (Wb)
dēsīderium, iī n (Wb)
dēsīdero 1 (Wb)
dēsidia, ae f (Wb)
dēsidiābulum, ī n (Wb)
dēsidiōsus, a, um (Wb)
dēsīdo, dēsēdī (dēsīdī), - 3 (Wb)
dēsīgnātio, ānis f (Wb)
dēsīgnātus, a, um (Wb)
dēsīgno 1 (Wb)
dēsilio, dēsiluī, dēsultum 4 (Wb)
dēsino, dēsiī, dēsitum 3 (Wb)
dēsipio, dēsipuī, - 3 (Wb)
dēsisto, dēstitī, dēstitūrus 3 (Wb)
dēsōlātus, a, um (Wb)
dēsōlo 1 (Wb)
dēspecto 1 (Wb)
dēspectus, a, um (Wb)
dēspectus, ūs m (Wb)
dēspērātio, ōnis f (Wb)
dēspērātus, a, um (Wb)
dēspēro 1 (Wb)
dēspicātio, ōnis f (Wb)
dēspicātus, a, um (Wb)
dēspicātus, ūs m (Wb)
dēspiciendus, a, um (Wb)
dēspicientia, ae f (Wb)
dēspicio, dēspēxī, dēspectum 3 (Wb)
dēspicor 1 (Wb)
dēspoliator, ōris m (Wb)
dēspolio 1 (Wb)
dēspondeo, dēspondī, dēspōnsum 2 (Wb)
dēspōnso 1 (Wb)
dēspūmo 1 (Wb)
dēspuo, dēspuī, dēspūtum 3 (Wb)
dēsquāmo 1 (Wb)
dēstillātio, ōnis f (Wb)
dēstillo 1 (Wb)
dēstimulo 1 (Wb)
dēstināta, ōrum n (Wb)
dēstinātio, ōnis f (Wb)
dēstinātum, ī n (Wb)
dēstinātus, a, um (Wb)
dēstino 1 (Wb)
dēstituo, dēstituī, dēstitūtum 3 (Wb)
dēstitūtio, ōnis f (Wb)
dēstitūtus, a, um 3 (Wb)
destrictus, a, um (Wb)
destringo 3 (Wb)
dēstrūctio, ōnis f (Wb)
dēstruo, dēstrūxī, dēstrūctum 3 (Wb)
dēsubitō (Wb)
dēsūdāsco 3 (Wb)
dēsūdo 1 (Wb)
dēsuēfacio, dēsuēfēcī, dēsuēfactum 3 (Wb)
dēsuētūdo, inis f (Wb)
dēsuētus, a, um (Wb)
dēsultor, ōris m (Wb)
dēsultōrius, a, um (Wb)
dēsultūra, ae f (Wb)
dēsum, dēfuī, dēesse (Wb)
dēsūmo, dēsūmpsī, dēsūmptum 3 (Wb)
dēsuper (Wb)
dēsurgo, dēsurrēxī, dēsurrēctum 3 (Wb)
dētego, dētēxī, dētēctum3 (Wb)
dētendo, dētendī, dētēnsum 3 (Wb)
dētergeo, dētersī, dētersum 2 (Wb)
dēterior, dēterius (Wb)
dēterminātio, ōnis f (Wb)
dēterminno 1 (Wb)
dētero, dētrīvī, dētrītum 3 (Wb)
dēterreo, dēterruī, dēterritum 2 (Wb)
dēterrimus, a, um (Wb)
dētestabilis, e (Wb)
dētestātio, ōnis f (Wb)
dētestor 1 (Wb)
dētexo, dētexuī, dētextum 3 (Wb)
dētineo, dētinuī, dētentum 2 (Wb)
dētondeo, dētondī, dētōnsum 2 (Wb)
dētono, dētonuī, - 1 (Wb)
dētorqueo, dētorsī, dētortum 2 (Wb)
detractio (S)
dētractio, ōnis f (Wb)
dētracto 1 (Wb)
dētractor, ōris m (Wb)
dētraho, dētrāxī, dētractum 3 (Wb)
dētrectātio, ōnis f (Wb)
dētrectātor, ōris m (Wb)
dētrecto 1 (Wb)
dētrimentosus, a, um (Wb)
dētrimentum, ī n (Wb)
dētrudo, dētrusī, dētrusum 3 (Wb)
dētrunco 1 (Wb)
dēturbo 1 (Wb)
dēturpo 1 (Wb)
Deucalion (M)
Deucaliōn, ōnis m (Wb)
Deucaliōnēus, a, um (Wb)
deūnx, deūncis (Wb)
deūro, deūssī deūstum 3 (Wb)
deus, deī m (Wb)
deūtor, deūsus sum 3 (Wb)
dēvasto 1 (Wb)
dēveho, dēvēxī, dēvectum 3 (Wb)
dēvello, dēvellī (dēvolsī), dēvulsum 3 (Wb)
dēvēlo 1 (Wb)
dēveneror 1 (Wb)
dēvenio, dēvēnī, dēventum 4 (Wb)
dēverbero 1 (Wb)
dēversor 1 (Wb)
dēversor, ōris m (Wb)
dēversōriolum, ī n (Wb)
dēversōrium, ī n (Wb)
dēversōrius, a, um (Wb)
dēverticulum, ī n (Wb)
dēverto, dēvertī, dēversum 3 (Wb)
dēvertor, dēvertī, dēversus 3 (Wb)
dēvexitās, ātis f (Wb)
dēvexum, ī n (Wb)
dēvexus, a, um3 (Wb)
dēvia, ōrum n (Wb)
dēvincio, dēvīnxī, dēvīnctum 4 (Wb)
dēvinco, dēvīcī, dēvictum 3 (Wb)
dēvīnctus, a, um (Wb)
dēvītātio, ōnis f (Wb)
dēvīto 1 (Wb)
dēvius, a, um (Wb)
dēvoco 1 (Wb)
dēvolo 1 (Wb)
dēvolvo, dēvolvī, dēvolūtum 3 (Wb)
dēvoro 1 (Wb)
dēvortium, iī n (Wb)
devotio > Opfer
dēvōtio, ōnis f (Wb)
dēvōto 1 (Wb)
dēvōtus, a,um (Wb)
dēvōtus, ī m (Wb)
dēvoveo, dēvōvī, dēvōtum 2 (Wb)
dextāns, antis m (Wb)
dextella, ae f (Wb)
dexter, tera, terum (Wb)
dexter, tra, trum (Wb)
dextera, ae f (Wb)
dexteritās, ātis f (Wb)
dextrā (Wb)
dextra, ae f (Wb)
dextra, ōrum n (Wb)
dextrarum iunctio
dextrōrsum (Wb)
dextrōrsus (Wb)
Dīa, ae f (Wb)
diabathrārius, iī m (Wb)
diadēma, atis n (Wb)
diadēmātus, a, um (Wb)
diaeta, ae f (Wb)
Diagorās, ae m (Wb)
dialectica, ae f (Wb)
dialectica, ōrum n (Wb)
dialecticus, a, um (Wb)
dialecticus, ī m (Wb)
dialectos, ī f (Wb)
Dialekte
Diālis, e (Wb)
Dialog
dialogus, ī m (Wb)
Diana (M)
Diāna, ae f (Wb)
Diānium, iī, n (Wb)
Diānius, a, um (Wb)
dianomē, ēs f (Wb)
diarium, iī n (Wb)
Diatribe
dibaphus, a, um (Wb)
dibaphus, ī, m (Wb)
dica, ae f (Wb)
dicācitās, ātis f (Wb)
dicāculus, a, um (Wb)
Dicaearchus, ī m (Wb)
Dicarchis
Dicarcheum
dicātio, ōnis f (Wb)
dicāx, dicācis (Wb)
dichorēus, ī, m (Wb)
dicio, ōnis f (Wb)
dicis (Wb)
dico 1 (Wb)
dīco, dīxī, dictum 3 (Wb)
dicrotum, ī n (Wb)
Dictaeus, a, um (Wb)
dictamnum, ī n (Wb)
dictamnus, ī f (Wb)
dictāta, ōrum n (Wb)
Dictator
dictātor, ōris m (Wb)
dictātōrius, a, um (Wb)
dictātrīx, trīcis (Wb)
dictātūra, ae f (Wb)
dīctērium, iī n (Wb)
dictio, ōnis f (Wb)
dictito 1 (Wb)
dicto 1 (Wb)
dictum, ī n (Wb)
Dictynna, ae f (Wb)
Dictynnēum, ī n (Wb)
Didaktik
Didaskalien
Didius
Dido (M)
dīdo, dīdidī, dīditum 3 (Wb)
Dīdo, ōnis f (Wb)
Dīdo, ūs f (Wb)
dīdūco, dīdūxī, dīductum 3 (Wb)
dīductio, ōnis f (Wb)
Didymae, arum f (Wb)
Didymē, f (Wb)
Didymēon, ī n (Wb)
diecula, ae f (Wb)
Diels, Hermann
diērēctus, a, um (Wb)
diēs, ēī m/f (Wb)
dies
Diespiter (Wb)
diffāmo 1 (Wb)
differens, entis (Wb)
differentia, ae f (Wb)
differo, distulī, dīlātus, differre (Wb)
differtus, a, um (Wb)
difficilis, e (Wb)
difficultās, ātis f (Wb)
diffīdens, entis (Wb)
diffidentia, ae f (Wb)
diffīdo, diffīsus sum 3 (Wb)
diffindo, diffidī, diffissum 3 (Wb)
diffingo, diffīnxī, diffictum 3 (Wb)
diffiteor, - 2 (Wb)
difflāgito 1 (Wb)
difflo 1 (Wb)
diffluo, difflūxī, - 3 (Wb)
diffringo, diffrēgī, diffrāctum 3 (Wb)
diffugio, diffūgī, diffugitūrus 3 (Wb)
diffugium, iī n (Wb)
diffundito 1 (Wb)
diffundo, diffūdī, diffūsum 3 (Wb)
diffūsus, a, um (Wb)
diffutūtus, a, um (Wb)
digamma n (Wb)
digamma, ae f (Wb)
Dīgentia, ae f (Wb)
dīgero, dīgessī, dīgestum 3 (Wb)
Digesten
dīgestio, ōnis f (Wb)
Digiti (M)
digitulus, ī m (Wb)
digitus, ī m (Wb)
dīgladior 1 (Wb)
dīgnatio, ōnis f (Wb)
dīgnitās, ātis f (Wb)
dīgno 1 (Wb)
dīgnor, dīgnātus sum 1 (Wb)
dīgnōsco, dīgnōvī, - 3 (Wb)
dīgnus, a, um (Wb)
dīgredior, dīgressus sum 3 (Wb)
digressio (S)
dīgressio, ōnis f (Wb)
dīgressūs, us m (Wb)
Dihärese (S)
dīiūdicātio, ōnis f (Wb)
dīiūdico 1 (Wb)
dīiungo, dīiūnxī, dīiūnctum 3 (Wb)
dīlābor, dīlāpsus sum 3 (Wb)
dīlacero 1 (Wb)
dīlāmino 1 (Wb)
dīlanio 1 (Wb)
dīlapido 1 (Wb)
dīlargior, dīlargītus sum (Wb)
dīlātio, ōnis f (Wb)
dīlāto 1 (Wb)
dīlātor, ōris m (Wb)
dīlaudo 1 (Wb)
dīlēctī, ōrum m (Wb)
dīlēctus, a, um (Wb)
dīlectus, us m (Wb)
dīligēns, entis (Wb)
dīligentia, ae f (Wb)
dīligo, dīlēxī dīlēctum 3 (Wb)
dīlōrīco 1 (Wb)
dīlūceo, - , - 2 (Wb)
dīlūcēsco, dīlūxī , - 3 (Wb)
dīlūcidus, a, um (Wb)
dīlūculum, ī n (Wb)
dīlūdium, iī n (Wb)
dīluo, dīluī, dīlūtum 3 (Wb)
dīlūtus, a, um 3 (Wb)
dīluviēs, ēī f (Wb)
dīluvium, iī n (Wb)
dimacha, ae m (Wb)
dīmāno 1 (Wb)
dīmēnsio, ōnis f (Wb)
dīmētior, dīmēnsus sum 4 (Wb)
dīmēto 1 (Wb)
dīmētor 1 (Wb)
dīmicātio, ōnis f (Wb)
dīmico 1 (Wb)
dīmidiātus, a, um (Wb)
dīmidium, iī n (Wb)
dīmidius, a, um (Wb)
dīminuo, dīminuī, dīminūtum 3 (Wb)
diminutio (S)  
dīmissio, ōnis f (Wb)
dīmissuī (Wb)
dīmitto, dīmisī, dīmissum 3 (Wb)
dīmoveo, dīmōvī, dīmōtum 2 (Wb)
Dīnarchus, ī m (Wb)
Dindyma, ōrum n (Wb)
Dindymēnē, ēs f (Wb)
Dindymus, ī m (Wb)
dīnōsco, dīnōvī, - 3 (Wb)
dīnōto 1 (Wb)
dīnumerātio, ōnis f (Wb)
dīnumero 1 (Wb)
diōbolāris, e (Wb)
Diocletianus
Diodōrus, ī m (Wb)
Diodotus, ī m (Wb)
dioecēsis, is f (Wb)
dioecētēs, ae m (Wb)
Diogenes
Diogenēs, is m (Wb)
Diomēdēs, is m (Wb)
Diomēdēus, a, um (Wb)
Diōn, ōnis f (Wb)
Dionӯsius, ī m (Wb)
Dionӯsus, ī m (Wb)
Diōna, ae f (Wb)
Diōnaeus, a, um (Wb)
Diōnē, ēs f (Wb)
Dionysius v. Syrakus
Dioskuren (M)
diōta, ae f (Wb)
diplōma, atis n (Wb)
Dipylon, ī n (Wb)
Dīra, ae f (Wb)
dīra, ōrum n (Wb)
dīrae, ārum f (Wb)
Dircaeus, a, um (Wb)
Dircē, ēs f (Wb)
dīrēctō (Wb)
dīrēctus, a, um (Wb)
dīremptio, ōnis f (Wb)
diremptus, ūs m (Wb)
dīreptio, ōnis f (Wb)
dīreptor, ōris m (Wb)
diribeo, dīribuī , dīribitum 2 (Wb)
diribitio, ōnis f (Wb)
diribitor, ōris m (Wb)
Diribitores
Diribitorium
diribitōrium, iī n (Wb)
dīrigo, dīrēxī , dīrēctum 3 (Wb)
dirimo, dirēmī , diremptum 3 (Wb)
dīripio, dīripuī , dīreptum 3 (Wb)
dīritas, atis f (Wb)
dīrumpo, dīrūpī , dīruptum 3 (Wb)
dīruo, dīruī , dīrutum 3 (Wb)
dīrus, a, um (Wb)
dīs, dītis (Wb)
Dīs, Dītis, m (Wb)
discalceātus, a, um (Wb)
discēdo, discessī, discessum 3 (Wb)
discentes, ium m (Wb)
disceptātio, ōnis f (Wb)
disceptātor, ōris m (Wb)
disceptātrīx, īcis f (Wb)
discepto 1 (Wb)
discerno, discrēvī, discrētum 3 (Wb)
discerpo, discerpsī, discerptum 3 (Wb)
discessio, ōnis f (Wb)
discessus, ūs m (Wb)
discidium, iī n (Wb)
discīdo, discīdī discīsum 3 (Wb)
discindo, discidī discissum 3 (Wb)
discingo, discīnxī discīnctum 3 (Wb)
disciplīna, ae f (Wb)
disciplīnae, ārum f (Wb)
discipula, ae f (Wb)
discipulus, ī m (Wb)
disclūdo, disclūsī disclūsum 3 (Wb)
disco, didicī, - 3 (Wb)
discolor, discolōris (Wb)
discondūco, - , - 3 (Wb)
disconvenio, - , - 4 (Wb)
discordābilis, e (Wb)
discordia, ae f (Wb)
discordiōsus, a, um (Wb)
discordo 1 (Wb)
discors, discordis (Wb)
discrepantia, ae f (Wb)
discrepo 1 (Wb)
dīscrībo, dīscrīpsī, dīscrīptum 3 (Wb)
discrīmen, inis n (Wb)
discrīmino 1 (Wb)
dīscrīptio, ōnis f (Wb)
discrucio 1 (Wb)
discumbo, discubuī, discubitum 3 (Wb)
discupio, discupīvī, discupītum 3 (Wb)
discurro, discurrī (discucurrī), discursum 3 (Wb)
discursus, us m (Wb)
discus, ī m (Wb)
discutio, discussī, discussum 3 (Wb)
disertus, a, um (Wb)
disicio, disiecī, disiectum 3 (Wb)
disiectus, a, um (Wb)
disiectus, ūs m (Wb)
disiūnctio, ōnis f (Wb)
disiūnctus, a, um 3 (Wb)
disiungo, disiūnxī, disiūnctum 3 (Wb)
Diskussionsforum
dismarītus, ī m (Wb)
dispālēsco, - , - 3 (Wb)
dispālor 1 (Wb)
dispando, dispandī, dispānsum (Wb)
dispār, disparis (Wb)
disparātum, ī n (Wb)
disparilis, e (Wb)
disparo 1 (Wb)
dispectus, us m (Wb)
dispello, dispulī, dispulsum (Wb)
dispendium, iī n (Wb)
dispendo, dispendī, dispessum (Wb)
dispēnsātio, ōnis f (Wb)
dispēnsātor, ōris m (Wb)
dispēnso 1 (Wb)
dispercutio, - , - 3 (Wb)
disperdo, disperdidī, disperditum 3 (Wb)
dispereo, disperiī, - (Wb)
dispergo, dispersī, dispersum 3 (Wb)
dispersim (Wb)
dispersio, ōnis f (Wb)
dispersū, m (Wb)
dispersus, a, um (Wb)
dispertio 4 (Wb)
dispertior 4 (Wb)
dispertītio, ōnis f (Wb)
dispicio, dispēxī, dispectum 3 (Wb)
displiceo, displicuī, displicitum 2 (Wb)
displōdo, displōsī, displōsum 3 (Wb)
dispolio 4 (Wb)
dispōno, disposuī, dispositum 3 (Wb)
dispositio (S)
dispositio, ōnis f (Wb)
dispositū, m (Wb)
dispositus, a, um (Wb)
dispudet, dispuduit 2 (Wb)
disputābilis, e (Wb)
disputātio, ōnis f (Wb)
disputātor, ōris m (Wb)
disputo 1 (Wb)
disquīro, - , - 3 (Wb)
disquīsītio, ōnis f (Wb)
dissaepio, dissaepsī, dissaeptum 4 (Wb)
dissaeptio, ōnis f (Wb)
dissāvior 1 (Wb)
disseco, dissecuī, dissectum 1 (Wb)
dissēmino 1 (Wb)
dissēnsio, ōnis f (Wb)
dissēnsus, ūs m (Wb)
dissentio, dissēnsī dissēnsum 4 (Wb)
disserēnāscit, āvit 3 (Wb)
dissero, disseruī dissertum 3 (Wb)
dissero, dissēvī dissitum 3 (Wb)
disserpo, - , - 3 (Wb)
dissertātio, ōnis f (Wb)
dissertio, ōnis f (Wb)
dissertio, ōnis f (Wb)
disserto 1 (Wb)
dissideo, dissēdī, - 2 (Wb)
dissignātio, ōnis f (Wb)
dissignātor, ōris m (Wb)
dissigno 1 (Wb)
dissilio, dissiluī, dissultum 3 (Wb)
dissimilis, e (Wb)
dissimilitūdo, inis f (Wb)
dissimulabiliter (Wb)
dissimulanter (Wb)
dissimulantia, ae f (Wb)
dissimulātio, ōnis f (Wb)
dissimulātor, ōris m (Wb)
dissimulo 1 (Wb)
dissipābilis, e (Wb)
dissipātio, ōnis (Wb)
dissipātus, a, um (Wb)
dissipo 1 (Wb)
dissociābilis, e (Wb)
dissociātio, ōnis f (Wb)
dissocio 1 (Wb)
dissolūbilis, e (Wb)
dissolūtio, ōnis f (Wb)
dissolūtum, ī n (Wb)
dissolūtus, a, um (Wb)
dissolvo, dissolvī, dissolūtum 3 (Wb)
dissonus, a, um (Wb)
dissors, dissortis (Wb)
dissuādeo, dissuāsī, dissuāsum 2 (Wb)
dissuāsio, ōnis f (Wb)
dissuāsor, ōris m (Wb)
dissulto 1 (Wb)
dissuo, dissuī, dissūtum 3 (Wb)
dissupo 1 (Wb)
distaedet, - , - 2 (Wb)
distantia, ae f (Wb)
distendo, distendī, distentum (distēnsum) 3 (Wb)
distentus, a, um (Wb)
distentus, a, um (Wb)
distermino 1 (Wb)
Distichon
distichon, ī n (Wb)
distinctio (S)
distinctio, ōnis f (Wb)
dīstīnctu m (Wb)
distinctus, a, um (Wb)
distineo, distinui, distentum 2 (Wb)
distinguo, distīnxī, distinctum 3 (Wb)
disto, - , - 1 (Wb)
distorqueo, distorsī, distortum 2 (Wb)
distortio, ōnis f (Wb)
distortus, a, um (Wb)
distractio, ōnis f (Wb)
distraho, distrāxī, distractum 3 (Wb)
distribuo, distribuī, distribūtum 3 (Wb)
distribute (Wb)
distributio (S)
distribūtio, onis f (Wb)
districtē (Wb)
districtus, a, um (Wb)
distringo, distrīnxī, districtum 3 (Wb)
distrunco 1 (Wb)
disturbātio, ōnis f (Wb)
disturbo 1 (Wb)
dītēsco 3 (Wb)
dīthyrambicus, a, um (Wb)
dīthyrambus, ī m (Wb)
dītiae, ārum f (Wb)
dītis, e (Wb)
dīto 1 (Wb)
diū (Wb)
diū (Wb)
diurna, ōrum n (Wb)
diurnus, a, um (Wb)
Dius Fidius (M)
dius, a, um (Wb)
diūtinus, a, um (Wb)
diūturnitās, ātis f (Wb)
diūturnus, a, um (Wb)
dīva, ae f (Wb)
dīvarico 1 (Wb)
dīvello, dīvellī dīvulsum 3 (Wb)
dīvēndo, dīvēndidī, dīvēnditum 3 (Wb)
dīverbero 1 (Wb)
dīverbium, iī n (Wb)
dīversitās, ātis f (Wb)
diversivocitas (S)
dīversor, ōris m (Wb)
dīversōrium, iī n (Wb)
diversus,a , um (Wb)
diverto, divertī, diversus 3 (Wb)
dīves, dīvitis (Wb)
dīvexo 1 (Wb)
Diviciacus
Divico
dīvidia, ae f (Wb)
dīvido, dīvīsī, dīvīsum 3 (Wb)
dīviduus, a, um (Wb)
dīvīna, ōrum n (Wb)
divinatio
dīvīnātio, ōnis f (Wb)
dīvīnitās, ātis f (Wb)
dīvīnitus (Wb)
dīvīno 1 (Wb)
dīvīnum, ī n (Wb)
dīvīnus, a, um (Wb)
dīvīnus, ī m (Wb)
dīvīsio, ōnis f (Wb)
dīvīsor, ōris m (Wb)
dīvīsuī m (Wb)
dīvitiae, ārum f (Wb)
Dīvodūrum, ī n (Wb)
dīvolgo 1 (Wb)
divorsus,a , um (Wb)
dīvortium, iī n (Wb)
divortium, iī n (Wb)
dīvulgātus, a, um (Wb)
dīvulgo 1 (Wb)
dīvum, ī n (Wb)
dīvus, a, um (Wb)
dīvus, ī m (Wb)
dō, dedī, datum 1 (Wb)
docere (S)
Dochmius
Dodekaeder
Dolabella
Dolichenus
Dominatus
Domitianus
Domitius
domus
Donatio
Donatus
Donau
Dowland, John
Dracontius
Drama
Drittes Reich
Druiden
Drusilla
Drusus > Claudius
Drysaden
dubitatio (S)
Dudo de St. Quentin
Duellius
Duilius
Dulgubini, Dulgubiner, Dulgubnii, Dulgubnier
Dumnorix
duodecim tabulae > Zwölftafelgesetz
Duppach-Weiermühle
Durocatalauni
Durocortorum
Duumviri

Suche in: www.gottwein.de

powered by FreeFind

bottom