Antike Stätten in Griechenland und Kleinasien

Aidepsos | Aigai (Eub) | Alope (Lokr) | Alope (Phthiot) | Antron | Artemision | Artemision (Kap) | Boibe | Boibeis See | Daphnus | Demetrias | Dion (Eub) | Euboia (ins) (Nord) | Euboikos Kolpos | Glaphyrai | Histiaios | Halos | Ikos (ins) | Iolkos | Kasthanaia | Kenaion (Kap) | Knemides | Korinthos (Eub) | Korope | Kynos | Lakereia | Larisa (Phthiot) | Lokris | Magnesia | Methone | Neleia | Olizon | Oreos | Orobiai | Pagasaios Kolpos | Peparethos (ins) | Phalara | Phalasia (Kap) | Pherai | Phthiotis | Phylake (ost) | Poseideion (Kap) | Pteleon | Selinus (Pepar) | Sepias (Kap) | Skiathos (ins) | Spalauthra | Thebai (Phthiot.)
nach oben nach oben nach oben nach oben

nach links

Magnesia, Pagasai, Iolkos, Skiathos

nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach unten nach unten nach unten nach unten
Beilage zu Kirsten-Kraiker: Griechenlandkunde, Heidelberg (Winter) 1962 
mit freundlicher Erlaubnis des Universitätsverlages C. Winter, Heidelberg