Nostri consocii (Google, Affilinet) crustulis memorialibus utuntur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top
vorherige Seite folgende Seite
 • Panaitios (Παναίτιος) panaktios+leontinoi panaktios+leontinoi
  • Seit 608 Tyrann von Leontinoi, erster Tyrann von Sizilien überhaupt.
   Aristot.Pol.1310b29-31: Παναίτιος δ’ <τύραννος κατέστη> ἐν Λεοντίνοις καὶ Κύψελος ἐν Κορίνθῳ καὶ Πεισίστρατος Ἀθήνησι καὶ Διονύσιος ἐν Συρακούσαις καὶ ἕτεροι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ δημαγωγίας. Panaitios aber <erhob sich als Tyrann> in Leontinoi, Kypselos in Korinth, Peisistratos in Athen und Dionysios in Syrakus in gleicher Weise aufgrund ihrer führenden Stellung beim Volk.
   Aristot.Pol.1316a34-39: καὶ εἰς τυραννίδα μεταβάλλει ἐξ ὀλιγαρχίας, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ σχεδὸν αἱ πλεῖσται τῶν ἀρχαίων, ἐν Λεοντίνοις εἰς τὴν Παναιτίου τυραννίδα καὶ ἐν Γέλᾳ εἰς τὴν Κλεάνδρου καὶ ἐν Ῥηγίῳ εἰς τὴν Ἀναξιλάου καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς πόλεσιν ὡσαύτως. Auch schlägt eine Oligarchie in eine Tyrannis um, wie in Sizilien fast die meisten alten: in Leontinoi in die Tyrannis des Panaitios, in Gela in die des Kleandros, in Rhegion in die des Anaxilaos und in vielen anderen Städten ebenso. (Übersetzungen: E.Gottwein)
 • Pantaleon (Πανταλέων) pantaleon+pisa pantaleon+pisa
  • Sohn des Omphalion, König von Pisa. Nach Pisas Befreiung von Elis 672 übernimmt er die Leitung der 27. Olympischen Spiele und der nächsten 22 Olympiaden. Die Leitung der der 34. Olympiade wird von Paus.6,22,2 bestätigt. Er greift zu Gunsten der Messenier in den 2. Messenischen Krieg ein.
 • Perikles (Περικλῆς) perikles+stratege perikles+stratege
   
  Ariphron (1)
   
     
  |
   
     
  Xanthippos
  ~ Agariste
   
  ____________________________|______________
  |
   
  |
  |
  Ariphron (2)
   
  Perikles
  Tochter
  |
  ______________|______________
  |
  |
  |
  |
  Hippokrates
  |
  Xanthippos
  Paralos
  Perikles
  (von Aspasia)
  |____________________________
   
  |
  |
  |
   
  Telesippos
  Demophon
  Perikles
   
  • Ariphron (1), um 550 geb. (Herod.6,131 u.ö.; Aristot.Ath.Pol.22,6)
  • Xanthippos, ca. 530 geb., 484 ostrakiert, nach 479 nicht mehr erwähnt.
  • Ariphron (2) tritt politisch nicht hervor
  • Hippokrates, der Sohn von Ariphron (2) war 426/5 und 424/3 Stragege, 424 in der Niederlage von Delion gefallen
  • Der Name der Gattin des Perikles ist nicht bekann. Sie soll aus erster Ehe mit Hipponikos Mutter des Kallias sein. Perikles trennt sich von ihr wegen seines Verhältnisses zu Aspasia.
  • Perikles' Sohn Xanthippos war mit einer Tochter des Teisandros verheiratet.
  • Perikles, Perikles' Sohn mit Aspasia dürft um 445 geboren sein. 410/9 war er Hellenotamias, 406/5 war er Stratege. Nach der Schlacht bei den Arginusen wurde er hingerichtet. (Plut.Per.37; Xen.Hell.1,7,16; Xen.Hell.1,7,21).
  • Beloch II,2, S.36

  • Sohn des Xanthippos, Großneffe des Kleisthenes, Alkmaionide, bald nach 500 geboren. Sein politischer Erzieher ist Damonides, sein Lehrer Anaxagoras.
  • 463 Perikles zum ersten Mal erwähnt, und zwar als noch junger Ankläger Kimons nach dessen Rückkehr aus Thasos (Aristot.Ath.Pol.27,1; Plut.Per.10; Plut.Kim.14)
  • 461: Mit Kimons Sturz und Verbannung beginnt Perikles' politische Laufbahn an der Seite des Ephialtes. Ephialtes ermordet. Die demokratische Partei hatte sich durchgesetzt und führte wichtige demokratischen Neuerungen ein:
   • Einführung von Schaugeldern und einer Geldentschädigung für Staatsämter
   • Freigebung des Archontats auch für Zeugiten
   • Aufhebung der letzten politischen Rechte des Areopags. Sie werden unter dem Rat der 500 und der Heliaia aufgeteilt.
  • 457: Schlacht bei Tanagra, in der Athen unterliegt, Perikles aber tapfer mitkämpfte. Kimon wird auf seinen eigenen Antrag zurückgerufen, wodurch Perikles wieder in den Hintergrund tritt.
  • 454: Perikles beantragt die Verlegung des Staatsschatzes von Delos nach Athen.
  • 449: Mit Kimons Tod beginnt die Herrschaft des Perikles.
  • 447: Durch die Niederlage des Tolmides bei Koroneia wird der Abfall Boiotiens vom attischen Reich besiegelt.
  • 445: Perikles verhindert einen Einfall Spartas in Attika, indem er auf Megara und alle athenische Besitzungen auf der Peloponnes verzichtet.
  • 445: Perikles schließt mit Sparta den "Dreißigjährigen Frieden", der ihm freie Hand zur Zurückgewinnung des abgefallenen Euboia gibt.
  • 443-429 Perikleisches Zeitalter: Perikles beeinflusst als Stratege weitgehend die Exekutive, die Außen- und die Finanzpolitik.
  • Mehrere Unternehmungen zur Sicherung der attischen Herrschaft:
   • 444: Gründung von Thurioi
   • 440-439: Expedition nach Samos (Samischer Krieg).
   • 438 Fahrt nach Sinope.
   • 437 Koloniegründung von Amphipolis
  • Aufwendige Bautätigkeit auf der Akropolis und in der Stadt.
  • 431: Eintritt Athens in den Peloponnesischen Krieg. Wenn er nicht als "Werk" des Perikles bezeichnet werden kann, so hat er doch durch drei politische Maßnahmen wesentlich den Zeitpunkt seines Beginns bestimmt:
   • 434: Krieg zw. Korinth und Kerkyra wegen Epidamnos (als 1. Anlass);
   • 432: Abfall Poteidaia vom Attischen Seebund und Athens Blockade gegen Poteidaia (als 2. Anlass);
   • 432: Megarisches Psephisma (als 3. Anlass).
  • Auch für den attische Kriegsplan trägt er die Verantwortung. So lastete man ihm den wirtschaftlichen Niedergang durch die Invasionen Spartas in Attika und die Folgen der Pest an.
   • Er wird für 430/29 nicht mehr als Stratege gewählt.
   • Prozess gegen Perikles, Verurteilung wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder.
   • Wegen der kritischen Lage wieder zum Strategen gewählt.
   • Durch den Tod seiner beiden Söhne Xanthippos und Paralos persönlich getroffen
  • Sept. 429 an der Pest gestorben. [nach Lübker]
 • Phraortes (Φραόρτης) phraortes+meder phraortes+meder
  • 647-625 [früherer Ansatz: 656-634] König von Medien, Sohn und Nachfolger des Deiokes (Herod.1,102f.). In den Anfang seiner Regierung fällt der Skytheneinfall in Asien (Herod.1,103). Auf einem Feldzug gegen die Assyrer verliert er sein Leben. Sein Nachfolger ist sein Sohn Kyaxares.
 • Pittakos (Πιττακός)  pittakos+mytilene pittakos+mytilene
  • 652-570. Er stammte aus Mytilene und war 611 zusammen mit Alkaios an dem Sturz des Tyrannen Melanchros beteiligt (Diog.Laert.1,74; Diog.Laert.1,81; Strab.13,617). Er führte 611 seine Stadt im Sigeischen Krieg gegen Athen, und entscheidet den Krieg zugunsten Mytilenes, indem er 606 Phrynon, den attischen Feldherrn und Olympiasieger von 636, im Zweikampf besiegte.
   Suda.: Πιττακός - οὗτος γέγονε κατὰ τὴν λβ’ ὀλυμπιάδα, εἷς καὶ αὐτὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὤν. - τῇ μβ’ ὀλυμπιάδι Μέλαγχρον τὸν τύραννον Μυτιλήνης ἀνεῖλεν. καὶ Φρύνωνα στρατηγὸν Ἀθηναίων πολεμοῦντα ὑπὲρ τοῦ Σιγείου μονομαχῶν ἀπέκτεινεν, δικτύῳ περιβαλὼν αὐτόν. Pittakos - Er wurde in der 32. Olympiade (651) geboren; er war einer der Sieben Weisen. - In der 42. Olympiade (611) beseitigte er Melanchros, den Tyrannen von Mytilene. Auch tötete er im Zweikampf Phrynon (606), einen athenischen Feldherrn, der wegen des Kaps Sigeion Krieg führte, indem er ihm ein Netz überwarf. (Übersetzung: E.Gottwein).
   Strab.13,1,38: Ἀρχαιάνακτα γοῦν φασι τὸν Μιτυληναῖον ἐκ τῶν ἐκεῖθεν λίθων τὸ Σίγειον τειχίσαι. τοῦτο δὲ κατέσχον μὲν Ἀθηναῖοι Φρύνωνα τὸν ὀλυμπιονίκην πέμψαντες, Λεσβίων ἐπιδικαζομένων σχεδόν τι τῆς συμπάσης Τρῳάδος· ὧν δὴ καὶ κτίσματά εἰσιν αἱ πλεῖσται τῶν κατοικιῶν, αἱ μὲν συμμένουσαι καὶ νῦν αἱ δ' ἠφανισμέναι. Πιττακὸς δ ὁ Μιτυληναῖος, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν λεγομένων, πλεύσας ἐπὶ τὸν Φρύνωνα στρατηγὸν διεπολέμει τέως διατιθεὶς καὶ πάσχων κακῶς, ὕστερον δ’ ἐκ μονομαχίας, προκαλεσαμένου τοῦ Φρύνωνος, ἁλιευτικὴν ἀναλαβὼν σκευὴν συνέδραμε, καὶ τῷ μὲν ἀμφιβλήστρῳ περιέβαλε τῇ τριαίνῃ δὲ καὶ τῷ ξιφιδίῳ ἔπειρε καὶ ἀνεῖλε. μένοντος δ ἔτι τοῦ πολέμου Περίανδρος διαιτητὴς αἱρεθεὶς ὑπὸ ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλεμον. Archaianax aus Mytilene soll also mit den Steinen von dort Sigeion befestigt haben. Dieses nahmen die Athener ein. Sie schickten nämlich den Olympiasieger Phrynon, als die Lesbier fast die gesamte Troas beanspruchten. Von diesen stammen auch die meisten Siedlungsründungen, die teils jetzt noch erhalten, teils verschwunden sind. Gegen den Feldherrn Phrynon segelte Pittakos aus Mytilene, einer der so genannten Sieben Weisen, und kämpfte eine Weile teils erfolgreich teils mit Misserfolg. Später aber forderte ihn Phrynon zum Zweikampf heraus. Pittakos griff ihn mit seinem Fischerzeug an: Er warf sein Netz über ihn, durchbohrte ihn mit seinem Dreizack und Dolch und tötete ihn. Als der Krieg aber weiter andauerte, wählten beide Periandros zum Schiedsrichter, der den Krieg schlichtete. (Übersetzung: E.Gottwein)
   Als Myrtilos die Tyrannis errungen hatte, ergriff Pittakos dessen Partei, was Alkaios zu bitteren Beschimpfungen Anlass gab (69LP;129LP; ). Nach dem Tod des Myrtilos wurde er 590 in seiner Heimatstadt auf 10 Jahre als Aisymnetes zur Schlichtung der erneut ausbrechenden Parteienkämpfe gewählt. Diese Aufgabe löste er erfolgreich und gab sein Amt freiwillig wieder ab. Von seiner Gesetzgebung hat sich kaum etwas erhalten. Er gilt als einer der Sieben Weisen.
 • Prokles (Προκλῆς) prokles+tyrann prokles+tyrann
  • Prokles ist seit 624 Tyrann von Epidauros und Aigina (Herod.3,50; Diog.Laert.1,94). Er stützte, wie die Kypseliden in Korinth, seine Herrschaft nur auf den Demos. Er ist der Schwiegersohn des Aristokrates, des Tyrannen von Arkadien. Seine Tochter Lyside (oder Melissa) ist mit Periandros, dem Tyrannen von Korinth, verheiratet, von dem sie zwei Söhne hatte: Kypselos und Lykophron. Nach der Tötung der Melissa kam es zwischen beiden zum Krieg, den Periandros für sich entschied (Herod.3,52).
   Diog.Laert.1,94: Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους. οὗτος γήμας Λυσίδην, ἣν αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει, τὴν Προκλέους τοῦ Ἐπιδαυρίων τυράννου καὶ Ἐρισθενείας τῆς Ἀριστοκράτους παιδός, ἀδελφῆς δὲ Ἀριστοδήμου θυγατέρα, οἳ σχεδὸν πάσης Ἀρκαδίας ἐπῆρξαν, ὥς φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ Περὶ ἀρχῆς [Wehrli VII, fg. 144], παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐποίησε δύο, Κύψελον καὶ Λυκόφρονα· τὸν μὲν νεώτερον συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον ἄφρονα. χρόνῳ δὴ ὑπ' ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ ἢ λακτίσας τὴν γυναῖκα ἔγκυον οὖσαν ἀπέκτεινε, πεισθεὶς διαβολαῖς παλλακίδων, ἃς ὕστερον ἔκαυσε. Periandros, der Sohn des Kypselos, aus Korinth, aus dem Geschlecht der Herakliden. Er heiratete Lyside, die er selbst Melissa nannte, die Tochter des Prokles, des Tyrannen von Epidauros, und der Eristheneia, der Tochter des Aristokrates und Schwester des Aristodemos, die fast ganz Arkadien beherrschten, wie Herakleides Pontikos in seiner Schrift "Über die Herrschaft" sagt. Er zeugte mit ihr zwei Söhne, Kypselos und Lykophron; der jüngere war verständig, der ältere aber geistig zurückgeblieben. Später tötete er seine Frau, die schwanger war, indem er sie aus Zorn mit einem Schemel traf oder ihr einen Tritt versetzte. Er hatte sich von den Verleumdungen von Kebsweibern bestimmen lassen, die er später verbrennen ließ (Übersetzung: E.Gottwein)
 • Psammetichos (Ψαμμήτιχος) psammetichos+ägypten psammetichos+ägypten
  1. Psammetichos I.: 670-616 Ägyptischer König. Regierungsantritt 145 Jahre vor dem Tod des Amasis. (Diod.1,68; Herod.2,157-161). Regierungsdauer 54 Jahre.
   Herod.2,157: Ψαμμήτιχος δὲ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου τέσσερα καὶ πεντήκοντα ἔτεα, τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα τριήκοντα Ἄζωτον τῆς Συρίης μεγάλην πόλιν προσκατήμενος ἐπολιόρκεε, ἐς ὃ ἐξεῖλε. Αὕτη δὲ ἡ Ἄζωτος ἁπασέων πολίων ἐπὶ πλεῖστον χρόνον πολιορκεομένη ἀντέσχε τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. (158) Ψαμμητίχου δὲ Νεκῶς παῖς ἐγένετο καὶ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου, Psammetichos herrrschte 54 Jahre über Ägypten, von denen er 29 zur Belagerung vor der großen syrischen Stadt Azotos lag, bis er sie einnahm. Dieses Azotos hat von allen uns bekannten Städten am längsten einer Belagerung Stand gehalten. Psammetichos hatte einen Sohn Nekos, der die Macht über Ägypten übernahm. (Übersetzung: E.Gottwein)
  2. Psammis (Ψάμμις) psammis+ägypten psammis+ägypten Psammetichos II.
   600-594 ägyptischer Pharao, Enkel des Psammetichos I. und Sohn des Nekos. Er führt Krieg gegen Äthiopien. Unter seine Herrschaft fallen die Söldnerinschriften von Abu Simbel.
   (Herod.2,161) Ψάμμιος δὲ ἓξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύπτου καὶ στρατευσαμένου ἐς Αἰθιοπίην καὶ μεταυτίκα τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Ἀπρίης ὁ Ψάμμιος· Psammis aber herrschte nur sechs Jahre über Ägypten. Als er unmittelbar nach einem Feldzug gegen Äthiopien gestorben war, übernahm Psammis' Sohn Apries die Macht. (Übersetzung: E.Gottwein)
  3. Psammetichos III., bei Herodot Ψαμμήνιτος. Er unterlag nach nur sechsmonatiger Regierung 525 dem Perserkönig Kymbyses (Herod.3,14).
 • Pythodelos (Πυθόδηλος) psammis+ägypten psammis+ägypten
  • 336 Archon in Athen, im Todesjahr Philipps II. von Makedonien (Arr.Anab.1,1,1)
Sententiae excerptae:
Literatur:

35 Funde
2686  Adrados, Francisco R.
Geschichte der griechischen Sprache, von den Anfängen bis heute
Tübingen [u.a.] , Francke 2001
abe  |  zvab  |  look
992  Arrian / Wirth, G., Hinüber, O.v.
Arrian, der Alexanderzug, Indische Geschichte, griechisch u. deutsch herausgegeben u. übersetzt, v...
München / Zürich (Artemis) 1985
abe  |  zvab  |  look
1272  Austin, M. / Vidal-Naquet, P.
Große griechische Kolonisation
in: Patzer: Streifzüge, München 1989
abe  |  zvab  |  look
3970  Barceló, Pedro
Kleine griechische Geschichte
Darmstadt, WBG 2004
abe  |  zvab  |  look
929  Beloch, J.
Griechische Geschichte, I-IV
Straßburg 1893-1904; 2/1912-1927
abe  |  zvab  |  look
931  Bengtson, H.
Griechische Geschichte
München (Handbuch III 4) 1950; 2/1960
abe  |  zvab  |  look
2262  Bernhard, O.
Griechische und römische Münzbilder in ihren Beziehungen zur Geschichte der Medizin
Zürich 1926
abe  |  zvab  |  look
932  Berve, H.
Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, I-II
München 1926
abe  |  zvab  |  look
1678  Bodor, A.,
Die griechisch-römischen Kulte in der Provinz Dacia und das Nachwirken einheimischer Traditionen
in: ANRW II.18.2 (1989) 1077-1164
abe  |  zvab  |  look
442  Bowra, C.M.
Griechenland von Homer bis 404 v.Chr.
Zürich 1957 / 1960
abe  |  zvab  |  look
444  Bowra, C.M.
Höhepunkte griechischer Literatur. Von Homer zu Theokrit
Stuttgart (Kohlhammer) 1968
abe  |  zvab  |  look
941  Brunn, H.
Geschichte der griechischen Künstler, I-II
Stuttgart 1853-1859; 2/1889
abe  |  zvab  |  look
2345  Deichgräber, Karl
Hippokrates' De humoribus in der Geschichte der griechischen Medizin
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Jg. 1972, Nr. 14
abe  |  zvab  |  look
1527  Dihle, A.
Griechische Literaturgeschichte
Stuttgart (Kröner, TB 119) 7/1968
abe  |  zvab  |  look
2524  Drögemüller, Hans-Peter
Syrakus : zur Topographie und Geschichte einer griechischen Stadt ; mit einem Anhang zu Thukydides 6, 96 ff. und Livius 24. 25
1969
abe  |  zvab  |  look
2383  Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962
abe  |  zvab  |  look
2399  Frank, E.
Platon und die sogenannten Pythagoreer. Ein Kapitel aus der Geschichte des griechischen Geistes
Halle 1923. Ndr. 1962
abe  |  zvab  |  look
1449  Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962
abe  |  zvab  |  look
959  Furtwängler, A.
Die antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im klassischen Altertum, I-III
Leipzig / Berlin 1900; Ndr. Amsterdam 1964
abe  |  zvab  |  look
2782  Giuliana, Luca
Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst.
München 2003
abe  |  zvab  |  look
1489  Harig, G.
Die Medizin der griechisch-römischen Antike
in: Geschichte der Medizin, hg.v. A.Mette, ... Berlin 1968, S.41-114
abe  |  zvab  |  look
2762  Herrmann, Joachim (Hg.)
Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u. Z. I: Von Homer bis Plutrach; II: Tacitus, Germania; III: Von Tacitus bis Ausonius; IV: Von Ammianus Marcellinus bis Zosimos.
Berlin, Akademie-Verlag, (Schriften und Quellen der alten Welt, 37,1-37,4) 1992
abe  |  zvab  |  look
2327  Holzapfel, L.
Untersuchung über die Darstellung .der griechischen Geschichte . von 489 bis 413. Ephoros, Theopompompos u.a.
Habil. Lpz. 1879
abe  |  zvab  |  look
4358  Kahrstedt, Ulrich
Griechisches Staatsrecht. Bd. 1: Sparta und seine Symmachie : mit vier Exkursen über den kretischen Staat, das korinthische Kolonialreich, das Wesen des archaischen Staates, die Amphiktyonie von Delphoi.
Göttingen (V&R) 1922
abe  |  zvab  |  look
285  Lesky, A.
Epos, Epyllion und Lehrgedicht (Homer.Hesiod.Hellenismus...)
in: Vogt,E.: Gr.Lit., Heidelberg o.J.
abe  |  zvab  |  look
982  Lesky, A.
Geschichte der griechischen Literatur
Bern / München 1958; 2/1963
abe  |  zvab  |  look
4376  Lotze, Detlef
Griechische Geschichte, von den Anfängen bis zum Hellenismus
München (Beck) 8,2010
abe  |  zvab  |  look
1023  Meyer, E.
Arrians Geschichte Alexanders des Großen
in: Herm. 33/1898,648ff
abe  |  zvab  |  look
2616  Nepos, Cornelius / Goethe, Alfred
Die Quellen des Cornelius Nepos zur Griechischen Geschichte : (Miltiades-Alcibiades inclus.)
Gr.-Glogau, 1878
abe  |  zvab  |  look
2560  Nestle, W.
Anklänge an Euripides in der Apostelgeschichte
in: Griechische Studien 1948, S.226ff.
abe  |  zvab  |  look
2700  Paulsen, Thomas
Geschichte der griechischen Literatur
Stuttgart, Reclam 2004
abe  |  zvab  |  look
1468  Reinhard, K.
Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie
Bonn 1916 (Frankfurt/M. 1959)
abe  |  zvab  |  look
2298  Schumacher, J.
Antike Medizin - Die naturphilosophischen Grundlagen der Medizin in der griechischen Antike
Berlin 2/1963
abe  |  zvab  |  look
2417  Wehrli, F.
Einheit und Vorgeschichte der griechisch-römischen Romanliteratur
in: MH 22, 1965, 133-154
abe  |  zvab  |  look
2765  Zosimos / Seybold und Heyler
Geschichte des Zosimus. Aus dem Griechischen zum Erstenmale übersezt und mit Anmerkungen begleitet von Seybold und Heyler
Frankfurt a. M. : Hermann, 1802-1804
abe  |  zvab  |  look

© 2000 - 2018 - /graeca/lex/p_hist02.php - Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 - 16:32