top

Pausanias

Λακωνικά - Laconica

3,1,1-3,1,9: Die Gründungssage Spartas

 

Seite zurück Seite vor

Die Gründungssage Spartas
deutsche Übersetzung (überarbeitet): J.H.C.Schubart

Stb.1

    pf_ob.gif
    Lelex        
|_____________________________
| |
Myles Polykaon
    |
Taygete
~
Zeus 
Eurotas
| |
 Lakedaimon  verbunden mit  Sparte          
|
Amyklas
|______________
| |
Argalos Hyakinthos
|
Kynortas Perseus Aiolos  ~  Enarete
| | |
Oibalos verbunden mit Gorgophone verbunden mit Perieres
| |______________ |
| | | |
Hippokoon Tyndareos Ikarios Aphareus
_____________________________|____________________________
| | | |
Kastor Polydeukes Klytaimestra
~ Agamemnon
Helena
~ Menelaos
_____________________________| |
| | | |
Iphigeneia Elektra
~ Pylades
Orestes verbunden mit Hermione
|
Tisamenos
Rückkehr der Herakliden (Temenos, Kresphontes, Aritodemos)
         
    (3,1,1) μετὰ δὲ τοὺς Ἑρμᾶς ἐστιν ἤδη Λακωνικὴ τὰ πρὸς ἑσπέρας. ὡς δὲ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λέλεξ, αὐτόχθων ὢν, ἐβασίλευσε πρῶτος ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ ἀπὸ τούτου Λέλεγες, ὧν ἦρχεν, ὠνομάσθησαν. Λέλεγος δὲ γίνεται Μύλης καὶ νεώτερος Πολυκάων. Πολυκάων μὲν δὴ ὅποι καὶ δι' ἥντινα αἰτίαν ἀπεχώρησεν, ἑτέρωθι δηλώσω· Μύλητος δὲ τελευτήσαντος παρέλαβεν ὁ παῖς Εὐρώτας τὴν ἀρχήν. οὗτος τὸ ὕδωρ τὸ λιμνάζον ἐν τῷ πεδίῳ διώρυγι κατήγαγεν ἐπὶ θάλασσαν, ἀπορρυέντος δὲ - ἦν γὰν δὴ τὸ ὑπόλοιπον ποταμοῦ ῥεῦμα - ὠνόμασεν Εὐρώταν.    Sogleich nach den Hermen gegen Westen beginnt das Lakonische Land. Wie die Lakedaimonier selbst sagen, war Lelex, ein Ureinwohner, der erste König im Land, und nach ihm wurden die, über welche er herrschte, Leleger genannt. Von Lelex stammte Myles und ein jüngerer Sohn Polykaon; wohin Polykaon auswanderte und aus welcher Ursache, werde ich anderwärts erzählen. Nach dem Tod des Myles übernahm sein Sohn Eurotas die Herrschaft; dieser leitete das in der Ebene stehende Wasser durch einen Kanal in das Meer; nachdem es abgeflossen, nannte er den Rest, welcher einen Fluss bildete, Eurotas.
    (3,1,2) ἅτε δὲ οὐκ ὄντων αὐτῷ παίδων ἀρρένων βασιλεύειν καταλείπει Λακεδαίμονα, μητρὸς μὲν Ταϋγέτης ὄντα, ἀφ' ἧς καὶ τὸ ὄρος ὠνομάσθη, ἐς Δία δὲ πατέρα ἀνήκοντα κατὰ τὴν φήμην· συνῴκει δὲ ὁ Λακεδαίμων Σπάρτῃ θυγατρὶ τοῦ Εὐρώτα. τότε δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν, πρῶτα μὲν τῇ χώρᾳ καὶ τοῖς ἀνθρώποις μετέθετο ἀφ' αὑτοῦ τὰ ὀνόματα, μετὰ δὲ τοῦτο ᾤκισέ τε καὶ ὠνόμασεν ἀπὸ τῆς γυναικὸς πόλιν, ἣ Σπάρτη καλεῖται καὶ ἐς ἡμᾶς.   Da er keine männlichen Nachkommen hinterließ, vererbte er das Königtum auf den Lakedaimon. Dieser war ein Sohn der Taygete, von welcher auch das Gebirge benannt ist; als seinen Vater nennt aber die Sage Zeus. Vermählt war Lakedaimon mit Sparte, des Eurotas Tochter. Sobald er nun damals die Herrschaft erlangte, änderte er vorerst dem Land und den Menschen nach sich die Namen, aldann erbaute er die Stadt und nannte sie nach seiner Frau; sie wird bis auf unsere Tage Sparta genannt. 
    (3,1,3) Ἀμύκλας δὲ ὁ Λακεδαίμονος, βουλόμενος ὑπολιπέσθαι τι καὶ αὐτὸς ἐς μνήμην, πόλισμα ἔκτισεν ἐν τῇ Λακωνικῇ. γενομένων δέ οἱ παίδων ῾Υάκινθον μὲν νεώτατον ὄντα καὶ τὸ εἶδος κάλλιστον κατέλαβεν ἡ πεπρωμένη πρότερον τοῦ πατρός, καὶ Ὑακίνθου μνῆμά ἐστιν ἐν Ἀμύκλαις ὑπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος. ἀποθανόντος δὲ Ἀμύκλα ἐς Ἄργαλον, τὸν πρεσβύτατον τῶν Ἀμύκλα παίδων, καὶ ὕστερον ἐς Κυνόρταν Ἀργάλου τελευτήσαντος ἀφίκετο ἡ ἀρχή.    Amyklas, des Lakedaimon Sohn, der ebenfalls ein Andenken von sich hinterlassen wollte, gründete eine Stadt im Lakonischen. Von seinen beiden erreichte den jüngeren und an Gestalt schönsten, den Hyakinthos, das Geschick noch vor seinem Vater; und das Grabmahl des Hyakinthos ist in Amyklai unter dem Bild des Apollon. Nach des Amyklas Tod ging die Regierung auf seinen ältesten Sohn Argalos, und als dieser gestorben, auf den Kynortas über. 
    (3,1,4) Κυνόρτα δὲ ἐγένετο Οἴβαλος. οὗτος Γοργοφόνην τε τὴν Περσέως γυναῖκα ἔσχεν ἐξ Ἄργους καὶ παῖδα ἔσχε Τυνδάρεων, ᾧ περὶ τῆς βασιλείας Ἱπποκόων ἠμφισβήτει καὶ κατὰ πρεσβείαν ἔχειν ἠξίου τὴν ἀρχήν. προσλαβὼν δὲ Ἰκάριον καὶ τοὺς στασιώτας παρὰ πολύ τε ὑπερεβάλετο δυνάμει Τυνδάρεων καὶ ἠνάγκασεν ἀποχωρῆσαι δείσαντα, ὡς μὲν Λακεδαιμόνιοί φασιν, ἐς Πελλάναν, Μεσσηνίων δέ ἐστιν ἐς αὐτὸν λόγος Τυνδάρεων φεύγοντα ἐλθεῖν ὡς Ἀφαρέα ἐς τὴν Μεσσηνίαν εἶναί τε Ἀφαρέα τὸν Περιήρους ἀδελφὸν Τυνδάρεω πρὸς μητρός· καὶ οἰκῆσαί τε αὐτὸν τῆς Μεσσηνίας φασὶν ἐν Θαλάμαις καὶ τοὺς παῖδας ἐνταῦθα οἰκοῦντι αὐτῷ γενέσθαι.    Ein Sohn des Kynortas war Oibalos. Dieser nahm die Gorgophone, des Perseus Tochter aus Argos zur Frau und hatte mit ihr den Tyndareos. Diesem machte Hippokoon das Königtum streitig und behauptete, dass ihm als dem älteren die Herrschaft gebühre. Da er den Ikarios und dessen Partei auf seine Seite zog, war er an Macht dem Tyndareos weit überlegen, und nötigte ihn, aus Furcht auszuwandern, wie die Lakedaimonier sagen, nach Pellana. Die Messenier dagegen behaupten, Tyndareos sei auf seiner Flucht zum Aphareus nach Messenien gekommen; denn Aphareus, der Sohn des Perieres, sei von mütterlicher Seite ein Bruder des Tyndareos. Er soll nun in Messenien zu Thalamai gewohnt haben, und dort sollen auch seine Kinder geboren sein. 
    (3,1,5) χρόνῳ δὲ ὕστερον κατῆλθέ τε ὑπὸ Ἡρακλέους Τυνδάρεως καὶ ἀνενεώσατο τὴν ἀρχὴν· ἐβασίλευσαν δὲ καὶ οἱ Τυνδάρεω παῖδες καὶ Μενέλαος ὁ Ἀτρέως Τυνδάρεω γαμβρὸς ὢν Ὀρέστης τε Ἑρμιόνῃ τῇ Μενελάου συνοικῶν. κατελθόντων δὲ Ἡρακλειδῶν ἐπὶ Τισαμενοῦ τοῦ Ὀρέστου βασιλεύοντος, Μεσσήνη μὲν καὶ Ἄργος ἑκατέρα μοῖρα Τήμενον, ἡ δὲ Κρεσφόντην ἔσχεν ἄρχοντας· ἐν Λακεδαίμονι δὲ ὄντων διδύμων τῶν Ἀριστοδήμου παίδων οἰκίαι δύο βασίλειαι γίνονται· συναρέσαι γὰρ τῇ Πυθίᾳ φασίν.   Späterhin wurde Tyndaros von Herakles zurückgeführt und erlangte die; Herrschaft wieder; und es regierten die Söhne des Tyndareos, und Menelaos, des Atreus Sohn, als Schwiegersohn des Tyndareos, und Orestes, der die Hemione, des Menelaos Tochter, zur Frau hatte. Als dann unter der Regierung des Tisamenos, des Sohnes des Orestes, die Herakliden zurückkehrten, erhielt Argos den Temenos, Messene des Kresphontes zu Herrschern, in Lakedaimon aber entstanden, da Aristodemos Zwillingssöhne hatte, zwei Königshäuser; denn so soll es die Pythia gebilligt haben. 
    (3,1,6)  Ἀριστοδήμῳ δὲ αὐτῷ πρότερον τὴν τελευτὴν συμβῆναι λέγουσιν ἐν Δελφοῖς, πρὶν ἢ Δωριέας κατελθεῖν ἐς Πελοπόννησον. οἱ μὲν δὴ ἀποσεμνύνοντες τὰ ἐς αὐτὸν τοξευθῆναι λέγουσιν Ἀριστόδημον ὑπὸ Ἀπόλλωνος, ὅτι οὐκ ἀφίκοιτο ἐπὶ τὸ μαντεῖον, παρὰ δὲ Ἡρακλέους, ἐντυχόντος οἱ, πρότερον πύθοιτο, ὡς ἐς Πελοπόννησον Δωριεῦσι γενήσεται ἥδε ἡ κάθοδος· ὁ δὲ ἀληθέστερος ἔχει λόγος Πυλάδου τοὺς παῖδας καὶ Ἠλέκτρας, ἀνεψιοὺς ὄντας Τισαμενῷ τῷ Ὀρέστου, φονεῦσαι τὸν Ἀριστόδημον.    Aristodemos selbst aber soll in Delphi gestorben sein, bevor die Dorer in die Peloponnes zogen. Die, welche seine Geschichte verherrlichen wollen, sagen, Aristodemos sei von Apollon erschossen worden, weil er nicht zum Orakel gekommen sei, sondern von Herakles, der ihm früher begegnete, erfahren habe, dass dies die Rückkehr der Dorer in die Peloponnes sei. Die wahrhafte Sage jedoch ist, dass die Söhne des Pylades und der Elektra, die Geschwisterkinder mit Tisamenos, des Orestes Sohn, waren, den Aristodemos ermordet hatte. 
    (3,1,7) ὀνόματα μὲν δὴ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Προκλῆς καὶ Εὐρυσθένης ἐτέθη, δίδυμοι δὲ ὄντες διάφοροι τὰ μάλιστα ἦσαν. προεληλυθότες δὲ ἐπὶ μέγα ἀπεχθείας ὅμως ἐν κοινῷ Θήρᾳ τῷ Αὐτεσίωνος, ἀδελφῷ τῆς μητρὸς σφῶν ὄντι Ἀργείας, ἐπιτροπεύσαντι δὲ καὶ αὐτῶν, συνήραντο ἐς ἀποικίαν. τὴν δὲ ἀποικίαν ὁ Θήρας ἔστελλεν ἐς τὴν νῆσον τὴν τότε ὀνομαζομένην Καλλίστην, τοὺς ἀπογόνους οἱ τοῦ Μεμβλιάρου παραχωρήσεσθαι τῆς βασιλείας ἐλπίζων ἑκόντας, ὅπερ οὖν καὶ ἐποίησαν    Seine Söhne hießen Prokles und Eurysthenes; obgleich Zwillinge, waren sie doch im höchsten Grad zwieträchtig. In so großer Feindschaft sie indes lebten, so unterstützten sie doch gemeinschaftlich den Theras,  des Autesion Sohn, der ein Bruder ihrer Mutter Argeia und ihr Vormund war, bei der Gründung einer Kolonie. Diese Kolonie führte Theras nach der damals Kalliste genannten Insel, in der Hoffnung, die Nachkommen des Membliaros würden ihm freiwillig das Königtum abtreten. was sie denn auch taten, 
    (3,1,8) λαβόντες λογισμὸν ὅτι Θήρᾳ μὲν ἐς αὐτὸν ἀνῄει Κάδμον τὸ γένος, οἱ δὲ ἦσαν ἀπόγονοι Μεμβλιάρου· Μεμβλίαρον δὲ ἄνδρα ὄντα τοῦ δήμου Κάδμος ἐν τῇ νήσῳ κατέλιπεν ἡγεμόνα εἶναι τῶν ἐποίκων. καὶ Θήρας μὲν τῇ τε νήσῳ μετέβαλεν ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ ὄνομα καί οἱ καὶ νῦν ἔτι οἱ Θηραῖοι κατὰ ἔτος ἐναγίζουσιν ὡς οἰκιστῇ· Προκλεῖ δὲ καὶ Εὐρυσθένει μέχρι μὲν τῆς προθυμίας τῆς ἐς τὸν Θήραν ἐς τὸ αὐτὸ συνῆλθον αἱ γνῶμαι, τὰ δὲ λοιπὰ διειστήκει σφίσιν ἐπὶ παντὶ τὰ βουλεύματα.    indem sie in Betracht zogen, dass das Geschlecht des Theras auf Kadmos selbst hinaufging, sie aber Nachkommen des Membliaros waren; den Membliaros aber, einen Mann aus dem Volk, hatte Kadmos, als Führer der Kolonie, auf der Insel zurückgelassen. Theras änderte nun den Namen der Insel nach dem seinigen, und noch jetzt bringen die Theraier ihm als ihrem Gründer alljährlich Totenopfer. In ihrer Zuneigung zu Theras also waren Prokles und Eurysthenes einträchtig, im übrigen gingen ihre Pläne in allen Stücken auseinander. 
     (3,1,9) οὐ μὴν οὐδὲ ὁμονοησάντων τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν ἐς κοινὸν κατάλογον ὑπάξειν <ἂν> ἔμελλον· οὐ γάρ τι τὰ πάντα ἐς τὸ αὐτὸ συνεληλύθασιν ἡλικίας, ὡς ἀνεψιόν τε ἀνεψιῷ καὶ ἀνεψιῶν παῖδας, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς κατωτέρω κατὰ ἀριθμὸν τυχεῖν ἀλλήλοις γεγονότας τὸν ἴσον. ἑκατέραν οὖν τὴν οἰκίαν ἐπέξειμι αὐτῶν ἰδίως καὶ οὐκ ἀμφοτέρας ἅμα ἐς τὸ αὐτὸ ἀναμίξας.   Aber selbst wenn sie gleichgesinnt gewesen wären, würde ich doch ihre Nachkommen nicht in einem gemeinschaftlichen Verzeichnis aufführen; denn im ganzen entsprachen sie sich dem Alter nach gegenseitig nicht so, dass Vettern den Vettern und der Vettern Kinder und so weiter in der Geschlechtsreihe herab gleichzeitig gewesen wären. Ich werde also ein jedes der beiden Häuser für sich behandeln und nicht beide zusammenmischen. 
         
 
Seite zurück Seite vor
Sententiae excerptae:
w36
Das gibt es nur bei Tchibo
Literatur:
ZVAB ZVAB.com
806 Aristophanes / Dindorf Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta ex nova recensione Guilelmi Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora. Graece et latine cum indicibus
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884
2154 Aristophanes / Dindorf Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta ex nova recensione Guilelmi Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora. Graece et latine cum indicibus
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884
2199 Barbieri, Andrea Ricerche sul Phasma di Menandro
abe  |  zvab  |  look
Bologna : Pàtron, 2001
2193 Beroutsos, Demetrios C. A commentary on the "Aspis" of Menander
abe  |  zvab  |  look
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2005-
2182 Blänsdorf, J. Rez: Gaiser, K.: Menanders "Hydria"
abe  |  zvab  |  look
in: GGA 232/1980,42
3971 Blume, Horst-Dieter Menander
abe  |  zvab  |  look
Darmstadt, WBG 1998
2189 Breuninger, A. Zu Menanders Dyskolos
abe  |  zvab  |  look
in: AU XXV 5/1982,21
2190 Büchner, K. Epikur bei Menander. Die Atticus-Vita des Cornelius Nepos
abe  |  zvab  |  look
in: Stud.I: Lukrez, Wiesbaden 1964
1555 Burck, Erich Vom Menschenbild in der römischen Literatur
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg (Winter) 1966
2191 Dalfen, J. Von Menander und Plautus zu Shakespeare und Moliere...(Rezeption)
abe  |  zvab  |  look
in: Neukamp: Dialog XXII München 1988
2153 Führer, R. Î’. Λιαπῆς, Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι. Εἰσαγωγή - μετάφραση - σχόλια
abe  |  zvab  |  look
in: Gnom.77/2005 H.8, S.657-659
2155 Gaiser, K. Ein Lob Athens in der Komödie (Menander, Fragm. Didot.) (Taf..)
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 75/1968
2156 Gaiser, K. Menander und der Peripatos
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 13/1967,8
2157 Gaiser, K. Zum "Miles Gloriosus" des Plautus. Menander. literaturgesch.Stellung
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
3018 Gaiser, K. Einige Menander-Fragmente in Verbindung mit Plautus und Terenz.
abe  |  zvab  |  look
in: Wien.Stud.79,1966, 191-201
2197 Gomme, Arnold W. Menander : a commentary
abe  |  zvab  |  look
Reprinted. - Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2003
2158 Handley, E.W. Menander und Plautus: Eine vergleichende Untersuchung
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2159 Harder, R. Zu Menanders Schiedsgericht. Plotins Leben, Wirkung und Lehre
abe  |  zvab  |  look
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960
2160 Henry, M.M. Menander's Courtesans and the Greek Comic Tradition
abe  |  zvab  |  look
FfM/Bern/New York (Lang) 1985
2161 Hesse, N. Dyskolos oder Menschenfeind? ..Charakteristik des Dyskolos von Menander
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 15/1969,81 / ORD
2162 Jäger, G. Menanders "Samia" als Lektüre der 11.Jahrgangsstufe
abe  |  zvab  |  look
in: Anr 24/1978,104
2163 Kakridis, J.T. Zu Menanders Aspis
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.100/1972,489 (Misz.)
2195 Katsouris, Andreas G. Menandri Concordantiae
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2004
2212 Konstan, David Greek comedy and ideology
abe  |  zvab  |  look
New York [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1995
2208 Krieter-Spiro, Martha Sklaven, Köche und Hetären : das Dienstpersonal bei Menander ; Stellung, Rolle, Komik und Sprache
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart [u.a.] : Teubner, 1997
2164 Landfester, M. Versöhnung folgt nach dem Streit. Humanität und Komik bei Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 96/1989
2196 Lape, Susan Reproducing Athens : Menander's comedy, democratic culture, and the Hellenistic city
abe  |  zvab  |  look
Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2004
2165 Lefèvre, E. Wissen der Bühnepersonen bei Menander u.Terenz am Bsp.der Andria
abe  |  zvab  |  look
in: Mus.Helv.28/1971,21-48
2213 Lefèvre, Eckard Terenz' und Menanders Heautontimorumenos
abe  |  zvab  |  look
München : Beck, 1994
2198 Lefèvre, Eckard. Terenz' und Menanders Eunuchus
abe  |  zvab  |  look
München : Beck (Zetemata 117, München ) 2003
2166 Lesky, A. Theophorumenä und die Bühne Menanders
abe  |  zvab  |  look
in: Ges.Schrft., Bern (Francke) 1966
2209 Ling, Roger The insula of the Menander at Pompeii
abe  |  zvab  |  look
Oxford : Clarendon Press, 1997-
3022 Luck, G. Elemente der Umgangssprache bei Menander und Terenz
abe  |  zvab  |  look
in: Rh.Mus. 108,1965, 269-277
2167 Ludwig, W. Von Terenz zu Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2168 Lukian / Hemsterhusius Lucianus. (Colloquia selecta et Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententiae morales. Graece et Latine. Colloqia Luciani et Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhusius
abe  |  zvab  |  look
Amsterdam (Wetstein) 1708
2169 Maas, P. Bespr.Gudemann,Textüberlieferung der aristot.Poetik. Zu Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Kl. Schrft., München (Beck) 1973
300 Mahaffy, J.P. Social Life in Greece from Homer to Menander
abe  |  zvab  |  look
London, Macmillan and Co, 1902
2170 Mahaffy, J.P. Social Life in Greece from Homer to Menander
abe  |  zvab  |  look
London, Macmillan and Co, 1902
2205 Martina, Antonio Menandro, Epitrepontes - 2,1: Prolegomeni, 2,2: Commento
abe  |  zvab  |  look
2000
2171 Meineke, A. Quaestionum Menandrearum specimen primum
abe  |  zvab  |  look
Berlin 1818
2194 Menander Plays and fragments
abe  |  zvab  |  look
London [u.a.] : Penguin Books, 2004
2202 Menander La Samia
abe  |  zvab  |  look
Bari : Edipuglia, 2001
2204 Menander The plays and fragments
abe  |  zvab  |  look
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2001
2172 Menander / Dindorf Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora, graece et latine cum indicibus, ex nova recensione Guilelmi Dindorf.
abe  |  zvab  |  look
Paris (Firmin-Didot) 1884 (in: Aristophanis comoediae)
2173 Menander / Estienne, H. Comicorum Graecorum Sententiae, id est gnoomai, Latinis versibus ab Henr. Stephano [editore et translatore] redditae, & annotationibus illustratae. Graece & Latine.
abe  |  zvab  |  look
Geneva [Henricus Stephanus (Estienne)] 1569
2174 Menander / Jäkel, S. Menandri Sententiae. Comparatio Menandri et Philistionis. Ed. Siegfried Jaekel.
abe  |  zvab  |  look
Leipzig (Teubner) 1964
2207 Menander / Kassel, Rudolf Poetae comici Graeci ; 6, 2 ; Menander : testimonia et fragmenta apud scriptores servata
abe  |  zvab  |  look
1998
2206 Menander / Lamagna, Mario Menandro, la donna di Samo : testo critico, introduzione, traduzione e commentario
abe  |  zvab  |  look
Napoli : Bibliopolis, 1998
2175 Menander / Mette, H.-J. Menanders Dyskolos, Hg. mit Indices von H.-J. Mette
abe  |  zvab  |  look
Göttingen (V&R) 1961
2176 Menander / Morel, W. Neuen Szenen aus Menanders Samia, deutsch von Willy Morel
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 77/1970
2177 Mette, H.J. "Periergia" bei Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 69/1962
2178 Newiger, H.-J. Griechische Komödie: Kratinos.Eupolis.Aristoph.Menander...
abe  |  zvab  |  look
in: Vogt,E.: Gr.Lit., Heidelberg o.J.
2179 Plepelits, K. Über einen Schulversuch im Griech..: Menanders Dyskolos, zweisprachig
abe  |  zvab  |  look
in: AU XIV 4,72
2210 Pompella, Giuseppe Lexicon Menandreum
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann, 1996
2180 Rieth, O. Kunst des Menanders in den
abe  |  zvab  |  look
Hildesheim (Olms) 1964 / in: Lefevre: Komödie, WBG 1973 (WdF 236)
2181 Schadewaldt, W. Menander (Komödie)
abe  |  zvab  |  look
in: Hellas und Hesperien I, Zürich 1970
3003 Schoell, Fritz Menanders Perinthia in der Andria des Terenz
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg : Winter, 1912
2203 Segal, Erich Oxford readings in Menander, Plautus, and Terence
abe  |  zvab  |  look
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2001, 2006
2200 Stefani, Grete Menander : la Casa del Menandro di Pompei ; Antiquarium di Boscoreale, 8 marzo - 8 giugno 2003
abe  |  zvab  |  look
Milano : Mondadori Electa, 2003
2183 Stoessl, F. Dyskolos des Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 67/1960
2201 Terentius Afer, Publius Der Eunuch : Lustspiel nach Vorbildern des Menander
abe  |  zvab  |  look
[Nachdr.]. - Stuttgart : Reclam, 2001
2184 Theuerkauf, A. Menanders Dyskolos als Bühnenspiel und Dichtung
abe  |  zvab  |  look
Diss. Göttingen 1960
1409 Treu, K. Die Menschen Menanders. Kontinuität und Neuerung im hellenistischen Menschnbild
abe  |  zvab  |  look
in: Müller, Reimar (Hg.): Mensch als Maß Berlin (Akademie-Verlag) 1976, S. 399-422
2185 Treu, K. Menanders Menschen als Polisbürger
abe  |  zvab  |  look
in: Philol.125/1981,211
2186 Treu, K. Menschen Menanders. Kontinuität u.Neuerung im hellenist.Menschenbild
abe  |  zvab  |  look
in: Müller, R.: Mensch, Berlin 1976
2187 Vicenzi, O. Dyskolos des Menander
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 69/1962
2192 Whitehorne, J. Menander"s "Androgynos": Plot, Personae, and Context
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.129/2001, 251
2211 Zagagi, Netta The comedy of Menander : convention, variation, and originality
abe  |  zvab  |  look
Bloomington : Indiana University Press, c1995
2188 Zuntz, G. Interpretation of a Menander fragment
abe  |  zvab  |  look
in: PBA 42/1956
ZVAB ZVAB.com

- /Grie/paus/pausan03_01.php - Letzte Aktualisierung: 05.03.2013 - 10:55