Homer, Ilias

Exposition: Das Spielfeld und die Akteure (Hom.Il.1,8-21)

bu_left.gif (929 Byte)

 

bu_right.gif (931 Byte)

Hom.Il.1,8-32
 
τίς τ' ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
Ατρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι·
παῖδα δ' ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ' ἄποινα δέχεσθαι,
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.
ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόθι πάτρης
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἀλλ' ἴθι μή μ' ἐρέθιζε σαώτερος ὥς κε νέηαι
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Wer doch der Götter hat sie in Zwietracht zu streiten gereizt? - Letos und des Zeus Sohn. Denn zornig gegen den König erregt' er böse Seuche durch's Heer, und es sanken die Völker hin, weil der Atride Chrysen, den Priester nicht geehrt. Denn dieser war gekommen zu den hurtigen Schiffen der Achaier, willens, zu lösen die Tochter, mit unermesslichen Sühngeschenken; in den Händen haltend den Lorbeerkranz des ferntreffenden Apollon an dem goldenen Stab. Und er flehte alle Achaier, doch die Atriden zumeist, die zwei Ordner der Völker: "O Atriden, und ihr anderen schöngeschienten Achaier! Euch mögen die Götter, der olympischen Wohnungen Besitzer, gewähren, Priamos' Stadt zu vertilgen, und glücklich in die Heimat zu kehren; aber das Kind löset mir, das geliebte, und nehmt die Sühngeschenke an, ehrend Zeus' Sohn, den ferntreffenden Apollon." Da gaben die anderen Achaier alle ihren Beifall, zu ehren den Priester, und die herrlichen Lösegeschenke anzunehmen; aber nicht dem Atriden Agamemnon gefiel's im Herzen, sondern entließ er ihn, und fügte die heftige Rede hinzu: "Dass ich dich, Alter, nicht bei den hohlen Schiffen treffe, sei es jetzt verweilend, sei es später wiederkommen; wahrlich, nichts würde dir der Stab nützen, und der Kranz des Gottes. Jene aber werde ich nicht lösen, ehe sich das Alter ihr nahtin unserm Hause zu Argos, um ferne des Vaterlandes den Webstuhl zu umgehn, und sich meinem Lager zu gesellen; darum geh und reize mich nicht, dass du unverletzt entkommst."
Übersetzung nach J.St.Zauper

.Hom.Il.1.8.gif (12142 Byte)

Aufgaben:
 1. Nach der Angabe des Themas erfolgt die Exposition. Stecken Sie in engem Bezug zum Text das Spielfeld des Geschehens ab und bestimmen Sie das Ensemble der Akteure. Stellen Sie die grundlegenden Bezüge heraus, die zwischen ihnen (faktisch) bestehen oder (normativ) bestehen sollten! Die schematische Darstellung kann Sie dabei unterstützen.
 2. Ergeben sich ansatzweise bereits grundlegende Aspekte einer Struktur der homerischen Gesellschaft und eines homerischen Welt- und Menschenbildes?
 3. Wie ist zu verstehen, dass die Erzählfolge der Sachbezüge (Zorn des Achilleus - Pest - Zorn Apollons - Kränkung des Priesters - Bitten des Priesters) kompositionell in einer zum Geschehen umgekehrten Entwicklung dargeboten werden? Beachten Sie dabei die entsprechenden Konnektoren: (τίς τ' ἄρ..., 8) (ὃ γὰρ ἦλθε, 12)

  Geschehensabfolge

  Erzählabfolge

  1. Kränkung des Priesters durch Agamemnon
  2. Zorn Gottes Apollon
  3. Zorn des Achilleus
  1. Zorn des Achilleus (1ff)
  2. Zorn Gottes Apollon (8f)
  3. Kränkung des Priesters durch Agamemnon (12ff)
 4. Bestimmen Sie die Einzelelemente, die sich in der kurzen, wörtlich vorgetragenen Bitte des Priesters (17-21) unterscheiden lassen!
  • Anrede, Segenswunsch, Bitte, Appell
 5. Stellen Sie fest, ob die "normativen Bezüge", die zwischen den einzelnen Akteuren des Geschehens (Aufgabe 1; Schema) zu beachten sind, in der Bitte des Priesters auch berücksichtigt werden!
  • Soziale und humane Bindung: Der Priester anerkennt die Interessen der Feldherrn und der Achaier insgesamt (Segenswunsch: Eroberung Trojas und glückliche Heimkehr).
  • Er legt die Erfüllung in den Willen der Götter im allgemeinen (zunächst nicht des Apollon) (θεοὶ δοῖεν, 18) und erwartet von den Griechen ebenso die achtungsvolle Scheu vor Apollon (ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν..., 21)
  • Er erwartet aber ebenso die Achtung seiner Ansprüche als Vater (παῖδα, 20) und Priester (ἁζόμενοι ... ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, 21).
 6. Die Zumutbarkeit und Angemessenheit der Chrysesbitte wird durch die allgemeine Zustimmung bestätigt. Nur Agamemnon sträubt sich und setzt sich so in Gegensatz zur allgemeinen Einschätzung. Welche Gründe darf man für diese Sonderrolle Agamemnons vermuten? Sind diese Gründe ehrenwert?
 7. Zeigen Sie, wie die wörtliche Rede, mit der Agamemnon die Bitte des Priesters abweist (26-32) auf die Bittrede des Priesters (17-21) bezogen ist!
     
  1. Ehrenvolle Anrede Agamemnons u. der Achaier
  1. Abweisende Anrede als "γέρον" (wobei nicht das ehrende Element des Wortes zur Geltung kommt, wie Vs.33).
  1. Segenswunsch. Sozialintegrative Offenheit für die Interessen des anderen mit dem Anspruch humaner Grundhaltung.
  1. Schroffe Zurückweisung, die den anderen vor den Kopf stößt. Egoistische, aggressive Konfliktbereitschaft mit dem Anspruch der Macht (κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε, 25).
  1. Gewissheit der Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen (θεοὶ δοῖεν, 18 - ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, 21)

   

  1. Durchsetzung des egoistischen Anspruchs auch gegen den göttlichen Willen: (μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο, 28).
  1. Berechtigte Bitte um Lösung der Tochter. Angebot eines Ausgleichs durch ἄποινα, 23.
  1. Trotziger Ankündigung des endgültigen und lebenslangen Sklavenloses der Tochter fern der Heimat.

   

  1. Vertrauensvolle Hinwendung
  1. Gereiztes Davonjagen
 8. Wie muss die abweisende Rede Agamemnons auf die eigenen Leute wirken, von denen Vs. 22 gesagt war, dass sie überwiegend zustimmten?
 9. Überlegen Sie, wie die Ankündigung Agamemnons, dass Chryseis als seine Sklavin (in seinem Bett) in Mykene alt werde, sich zu dem verhält, was nach seiner Heimkehr in Mykene wirklich passiert? Was ergibt sich aus dieser Diskrepanz für das Verständnis seiner Worte? Gibt es so etwas wie "epische Ironie"?

 

184 Stultorum eventus magister est. "Durch Schaden wird der Narr klug." Liv.22,39,10 (vgl. Hom.Il.17,32; Plat.Symp.222b)
Literatur:
ZVAB ZVAB.com
2709 Albracht, Franz Battle and battle description in Homer : a contribution to the history of war
abe  |  zvab  |  look
London : Duckworth, 2005
191 Baltes, M. Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26
1571 Baltes, M. Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26
1577 Baltes, M. Zur Eigenart und Funktion von Gleichnissen im 16. Buch der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 29/1983,36
207 Bannert, H. Homer (Epos. S├Ąnger. Komposition. Stil. G├Âtter. Ilias. Odyssee. Kyklos...)
abe  |  zvab  |  look
Reinbek (rm 272) 1988
1810 Barth, H.-L. Achill und das Schicksal des Patroklos: Zu.. Hom.Il.17,410f. u.Hom.Il.18,9-11
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.117/1989,184
311 Bennekom, R.v. Homerische Ontologie (Il.23,773ff)
abe  |  zvab  |  look
in: Mus.Helv.44/1987,77
446 Bretzigheimer, F. Hektor in Troia. Zu Hom.Il.6,237-529 und Il.24,697-804
abe  |  zvab  |  look
in: Anr 15/1969,167-176
448 Br├Âcher, W. Theologie der Ilias
abe  |  zvab  |  look
Frankfurt/M (Klostermann) 1975
2689 Csajkas, Peter Die singul├Ąren Iterata der Ilias, B├╝cher 11 - 15
abe  |  zvab  |  look
M├╝nchen ; Leipzig, Saur 2002
2690 Dietz, G├╝nter Menschenw├╝rde bei Homer. Vortr├Ąge und Aufs├Ątze
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg, Winter 2000
141 Eichhorn, F. Homers Ilias. Ihr..Werden und ihre..Gestalt
abe  |  zvab  |  look
Horn (Berger) 1971
150 Erbse, H. Zu den Ilias-Scholien (Curae Secundae I)
abe  |  zvab  |  look
in: Herm.113/1985,385
3438 Erbse, Hartmut Beobachtungen ├╝ber die Gleichnisse der Ilias Homers
abe  |  zvab  |  look
in: Herm. 128/2000, 257
3444 Erbse, Hartmut Diomedes und Odysseus in Homers Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Herm. 133/2005, 3
153 Fenik, B.C. Typical Battle Scenes in the Iliad
abe  |  zvab  |  look
Wiesbaden (Hermes Einzelschr. 21) 1968
158 Focke, F. Katalogdichtung im B der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 57/1950,256
164 Friedrich, W.H. Verwundung und Tod in der Ilias. Homerische Darstellungsweisen
abe  |  zvab  |  look
G├Âttingen (Vandenhoeck) 1956
2704 Grethlein, Jonas Das Geschichtsbild der Ilias : eine Untersuchung aus ph├Ąnomenologischer und narratologischer Perspektive
abe  |  zvab  |  look
G├Âttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006
180 H├Ąndel, P. Hektors L├Âsung
abe  |  zvab  |  look
in: Vretska: Festschr., Heidelberg 1970
182 Heitsch, E. Anfang unserer Ilias und Homer
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 87/1980
2693 Hellmann, Oliver Die Schlachtszenen der Ilias, das Bild des Dichters vom Kampf in der Heroenzeit
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart, Steiner, Hermes Einzelschriften ; 83, 2000
190 Heubeck, A. Fachbericht: Zur neueren Iliasforschung
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 58/1951,362
195 Heubeck, A. Homerica: 1. Zur Stellg. d.Schiffskataloges (B 484-799) in der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 56/1949,242
196 Heubeck, A. Homerica: 2. Il.13,345-360. Ein Interpretationsversuch
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 56/1949,248
200 Heubeck, A. Studien zur Struktur der Ilias (Retardation und Motiv├╝bertragung)
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
211 Homer / Vo├č Ilias und Odyssee, In der ├ťbertragung von Johann Heinrich Vo├č; nach dem Text der Erstausgabe (Ilias: Hamburg 1793, Odyssee:, Hamburg 1781) mit einem Nachwort von W.H.Friedrich
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart / Hamburg (Dt. B├╝cherbund) o.J.
212 Homer / Zauper, J.S. Homer's Werke, prosaisch ├╝bersetzt von J.St.Zauper. I. Ilias 1-12 (1859), II. Ilias 13-24 (1841)
abe  |  zvab  |  look
Prag (Tempsky) 1859, 1841
213 Homerus / Hainsworth, B. The Iliad. A Commentary, Bd. 3 (Buch 9-12)
abe  |  zvab  |  look
Cambridge (Univ.Press) 1993
216 Homerus / Heyne Homeri Ilias, ed. C.G.Heyne
abe  |  zvab  |  look
Leipzig/London 1802-1822
217 Homerus / Janko The Iliad. A Commentary, Bd. 4 (Buch 13-16)
abe  |  zvab  |  look
Cambridge (Univ.Press) 1992
218 Homerus / Kirk The Iliad. A Commentary, Bd. 1 (Buch 1-4)
abe  |  zvab  |  look
Cambridge (Univ.Press) 1985
219 Homerus / Kirk The Iliad. A Commentary, Bd. 2 (Buch 5-8)
abe  |  zvab  |  look
Cambridge (Univ.Press) 1990
220 Homerus / Richardson, N. The Iliad. A Commentary, Bd. 6 (Buch 21-24)
abe  |  zvab  |  look
Cambridge (Univ.Press) 1993
222 Hommel, H. Fachbericht: Iliasforschung
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 59/1952,79
223 Hooker, J.T. Homer Iliad III
abe  |  zvab  |  look
Bristol 1979
224 Hope Simpson, R./ Lazenby, J.F. The Catalogue of Ships in Homer's Iliad (Schiffskatalog)
abe  |  zvab  |  look
Oxford 1970
230 Jarfe, G. W.H.Audens "The Shield of Achilles" - eine kritische "Kontrafaktur" Homers?
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 25/1979,130
126 Jens, W. Ilias und Odyssee, nacherz├Ąhlt von Walter Jens, Bilder von Alice und Martin Provensen
abe  |  zvab  |  look
Ravensburg (Otto Maier Verlag) 1973
231 Jens, W. Ilias und Odyssee, nacherz├Ąhlt von W.Jens
abe  |  zvab  |  look
Ravensburg (Maier) 1992
234 Kalinka, E. Agamemnon in der Ilias
abe  |  zvab  |  look
Wien (H├Âlder..) 1943
235 Kammer, E. Ein ├Ąsthetischer Kommentar zu Homers Ilias
abe  |  zvab  |  look
Paderborn (Sch?gh) 1901
243 Klauk, Ed. Klage der Andromache. Zu Hom.Il.24,723-745
abe  |  zvab  |  look
in: Anr 16/1970,92-97
246 Klingner, F. Homer: ├ťber die Dolonie. ├ťber die vier ersten B├╝cher der Odyssee
abe  |  zvab  |  look
in: Studien, Z├╝rich (Artemis) 1964
247 Klinz, A. Homerlekt├╝re..Gehalt und Form der B├╝cher VI IX XXII XXIV der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: AU V 1,5
248 Klinz, A. Interpretation von Homers "Ilias" Buch XVIII, 51-137
abe  |  zvab  |  look
in: AU V 1,44
260 Kullmann, W. Probe des Achaierheeres in der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
263 Landmann, G.P. Gedicht vom Kriege Homers Ilias
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg (Winter) 1992
271 Latacz, J. Homer (Aktualit├Ąt. Zeit und Werk. Ilias. Odyssee..)
abe  |  zvab  |  look
Z├╝rich (Artemis-Einf.) 1985
272 Latacz, J. (Hg.) Homers Ilias. Gesamtkommentar, hrsg. v. J. Latacz Prolegomena Band I 1: Text und ├ťbersetzung zum 1. Gesang Band I.2: Kommentar zum 1. Gesang
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart/Leipzig : Teubner 2000. 2. Aufl. M├╝nchen/Leipzig : Saur 2002
2697 Latacz, Joachim Troia und Homer, der Weg zur L├Âsung eines alten R├Ątsels
abe  |  zvab  |  look
M├╝nchen [u.a.], Koehler & Amelang 2001
3812 Lausberg, M. Iliadisches im ersten Buch der Aeneis
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 90/1983
282 Leaf, W. The Iliad I-II
abe  |  zvab  |  look
London 2/1900-1902
288 Lesky, A. M├╝ndlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos in: Ges.Schrft.,
abe  |  zvab  |  look
Bern (Francke) 1966; in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)
291 Lissner, I. Zorn des Achilles
abe  |  zvab  |  look
in: Lissner: Wir sind das... Stg.1966
292 Lohmann, D. Homer als Erz├Ąhler. Die Athla im 23. Buch der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 99/1992
2632 Lohmann, Dieter Die Andromache-Szenen der Ilias. Ans├Ątze und Methoden der Homer-Interpretation.
abe  |  zvab  |  look
Meisenheim (Olms) 1988
295 Lord, A.B. S├Ąnger. Formel. Thema. Epos. M├╝ndlichkeit. Schriftlichkeit. Odyssee. Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Der S├Ą┬«┬žer erz├Ą┬Ę┬Čt, M├╝nchen 1965
298 Macleod, C.W. Homer, Iliad Book XXIV
abe  |  zvab  |  look
Cambridge 1982
304 Marg, W. Homer ├╝ber die Dichtung. Schild des Achilleus
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
317 M├╝hll, V.d Diapeira im B der Ilias (Homer, Il.2)
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
328 Nicolai, W. Kleine und gro├če Darstellungseinheiten in der Ilias
abe  |  zvab  |  look
Heidelberg (Winter) 1973
329 Nicolai, W. Wirkungsabsichten des Iliasdichters
abe  |  zvab  |  look
in: Gnomosyne, M├╝nchen (Beck) 1981 (SD)
335 Page, D.L. History and the Homeric Iliad
abe  |  zvab  |  look
Berkeley / Los Angeles 1959
336 Parry, A. Have We Homer's Iliad?
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)
355 Reinhardt, K. Ilias und ihre Dichter
abe  |  zvab  |  look
G├Âttingen (Vandnehoeck) 1961
358 Reucher, T. Situative Weltsicht Homers. Eine Interpretation der Ilias
abe  |  zvab  |  look
Darmstadt (WBG) 1983
359 Rieger, E. Homers Ilias im Deutschunterricht der 6.Klasse
abe  |  zvab  |  look
in: Anr 17/1971,220
362 Roeske, K. Franz Kafkas ├Ąhlung "Die Verwandlung" und Homers "Ilias"
abe  |  zvab  |  look
in: AU XXI 5/1978,36
368 Rupe, H. Homers "Ilias". 4.Gesang. ├╝bertragen von..
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 03/1948,258
128 Schadewaldt, W. Von Homers Welt und Werk. Aufs├Ątze und Auslegungen zur Homerischen Frage
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart (Koehler) 4/1965
371 Schadewaldt, W. Einblick in die Erfindung der Ilias. Ilias und Memnonis
abe  |  zvab  |  look
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
372 Schadewaldt, W. Entscheidung des Achilleus
abe  |  zvab  |  look
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
376 Schadewaldt, W. Hektor in der Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Hellas und Hesperien I, Z├╝rich 1970
377 Schadewaldt, W. Hektor und Andromache
abe  |  zvab  |  look
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
378 Schadewaldt, W. Hektors Tod
abe  |  zvab  |  look
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
388 Schadewaldt, W. Iliasstudien
abe  |  zvab  |  look
Leipzig (Hirzel)1938/Darmstadt (WBG)1987
392 Schadewaldt, W. Neues zur Ilias
abe  |  zvab  |  look
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
394 Schadewaldt, W. Schild des Achilleus in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965;
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
400 Schoeck, G. Zur Struktur des ersten Iliasdrittels
abe  |  zvab  |  look
in: AuA 15/1969,9
3344 Scholten, H. Die Schildbeschreibung Homers als Spiegel der fr├╝hgriechischen Staatswerdung
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn.111/2004, S.335-357
401 Sch├Ânberger, O. Zu Ilias 3, 146-180 (Hom.Il.3,146-180)
abe  |  zvab  |  look
in: Gymn 67/1960
2702 Seeck, Gustav Adolf Homer, eine Einf├╝hrung
abe  |  zvab  |  look
Stuttgart, Reclam 2004
409 Siebler, M. Troia
abe  |  zvab  |  look
in: Antike Welt 1994,4 SN
419 Taplin, O. The Shield of Achilles within the Iliad (Homer, Ilias: Schild des Achilleus)
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
428 Walsdorff, F. Das erste Buch der Ilias (Hom.Il.1)
abe  |  zvab  |  look
in: AU XII 5,5)
431 Wilamowitz-Moellendorff, U.v. Auszug in die Schlacht (Homer,Il,2)
abe  |  zvab  |  look
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
434 Wilamowitz-Moellendorff, U.v. Die Ilias und Homer
abe  |  zvab  |  look
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, (1916) 1920
436 Willcock, M.M. The Iliad of Homer, Books I-XII
abe  |  zvab  |  look
London 1978
440 W├Âhrmann, J. Die homer.Frage . Homerinterpretation. 9.Gesang der Ilias (Hom.Il.9) in: AU VIII 3,5
abe  |  zvab  |  look
in: AU VIII 3,5
ZVAB ZVAB.com

[ Homepage | Inhalt | Klassen | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lat.Textstellen | Griechisch | Griech.Textstellen┬á |┬áGriech.Online-Wörterbuch |┬áBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage | Passwort | Feedback ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch
Hilfe zur W÷rterbucheingabe
   
bottom © 2000 - 2015 - /Grie/hom/HomIl112.php - Letzte Aktualisierung: 14.01.2013 - 19:59