s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Dion Chrysostomos
Euboikos, oder: Das Glück des einfachen Lebens
7,100 - 7,124 

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)

ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΚΟΣ Η ΚΥΝΗΓΟΣ 
7,100 - 7,124

deutsche Übersetzung: 1-79: O.Jahn; 80ff: E.Gottwein

   
zu cap.2 [cap.100]  
(7,100) ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔστιν ἕκαστον ἀπολαμβάνοντα ἐλέγχειν τοῦ πλήθους, οὐδ' ἀνερωτᾶν ἅπαντας ἐν μέρει, Τί γὰρ σύ, ὦ ἄνθρωπε, δέδοικας τὴν πενίαν οὕτως πάνυ, τὸν δὲ πλοῦτον ὑπερτιμᾷς, τί δ' αὖ σὺ ἐλπίζεις κερδανεῖν μέγιστον, ἂν τύχῃς πλουτήσας ἢ νὴ Δία ἔμπορος γενόμενος ἢ καὶ βασιλεύσας; ἀμήχανον γὰρ δὴ τὸ τοιοῦτον καὶ οὐδαμῶς ἀνυστόν. (7,100) Indes kann man nicht jeden aus der Menge zur Seite nehmen und widerlegen und nicht alle reihum verhören: Warum fürchtest du, Mensch, denn so sehr die Armut, überschätzt aber den Reichtum? Was erhoffst du Überschwängliches zu gewinnen, wenn du mal, bei Gott, als Kaufmann oder Kaiser reich wirst? Nein, das ist ja undenkbar und keinesfalls möglich.
(7,101)  οὕτως οὖν ἐπὶ τοὺς προφήτας αὐτῶν καὶ συνηγόρους, τοὺς ποιητάς, ἐξ ἀνάγκης ἴμεν, ὡς ἐκεῖ φανερὰς καὶ μέτροις κατακεκλειμένας εὑρήσοντες τὰς τῶν πολλῶν δόξας· καὶ δῆτα οὐ πάνυ μοι δοκοῦμεν ἀποτυγχάνειν.  (7,101) Gehen wir also notgedrungen zu ihren Sprechern und Anwälten, den Dichtern, denn dort werden wir offen und metrisch verklausuliert die Mehrheitsmeinungen finden und gewiss, glaube ich, nicht vollständig scheitern.
(7,102) τοῦτο δὲ σύνηθες δήπου καὶ τοῖς σοφωτέροις, ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν· ἐπεὶ καὶ αὐτοῖς τούτοις τοῖς ἔπεσιν ἀντείρηκε τῶν πάνυ φιλοσόφων τις, ὃν οὐδείς, ἐμοὶ δοκεῖν, φαίη ἄν ποτε φιλονικοῦντα τούτοις τε ἀντειρηκέναι καὶ τοῖς ὑπὸ Σοφοκλέους εἰς τὸν πλοῦτον εἰρημένοις, ἐκείνοις μὲν ἐπ' ὀλίγον, τοῖς δὲ τοῦ Σοφοκλέους ἐπὶ πλέον, οὐ μήν, ὥσπερ νῦν ἡμεῖς, διὰ μακρῶν, ἅτε οὐ παραχρῆμα κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν διεξιών, ἀλλ' ἐν βίβλοις γράφων.  (7,102) Was wir hier machen, ist doch wohl auch bei größeren Geistern Gang und Gäbe: Denn eben auch diesen Worten widersprach ein ganz großer Philosoph, von dem wohl keiner, glaube ich, jemals behauptet, er habe aus Ehrsucht ihnen und dem, was Sophokles zum Reichtum gesagt hat, widersprochen, jenen kurz und Sophokles ausführlicher, freilich nicht ausufernd, wie wir jetzt, weil er nicht nach Lust und Laune improvisierte, sondern literarisch niederschrieb.1 )
(7,103) γεωργικοῦ μὲν δὴ πέρι καὶ κυνηγετικοῦ τε καὶ ποιμενικοῦ βίου τάδε πλείω διατριβὴν ἴσως παρασχόντα τοῦ μετρίου λελέχθω, προθυμουμένων ἡμῶν ἁμῃγέπῃ δεῖξαι πενίαν, ὡς οὐκ ἄπορον χρῆμα βίου καὶ ζωῆς πρεπούσης ἀνδράσιν ἐλευθέροις αὐτουργεῖν ἐθέλουσιν, ἀλλ' ἐπὶ κρείττω πολὺ καὶ συμφορώτερα ἔργα καὶ πράξεις ἄγον καὶ μᾶλλον κατὰ φύσιν, ἢ ἐφ' οἷα ὁ πλοῦτος εἴωθε τοὺς πολλοὺς προτρέπειν.  (7,103) Über das Leben der Bauern, Jäger und Hirten, soll es mit diesem vielleicht übermäßig langen Vortrag sein Bewenden haben. Wir wollten jedenfalls zeigen, dass die Armut freisinnige Menschen, die selbst zupacken wollen, nicht daran hindert, ein auskommendes und anständiges Leben zu führen, sondern dass sie zu weit besserem, zuträglicherem und naturgemäßerem Tun und Handeln führt, als wozu der Reichtum die Mehrheit gewöhnlich verleitet. 
(7,104) εἶεν δή, περὶ τῶν ἐν ἄστει καὶ κατὰ πόλιν πενήτων σκεπτέον ἂν εἴη τοῦ βίου καὶ τῶν ἐργασιῶν, πῶς ἂν μάλιστα διάγοντες καὶ ποῖ' ἄττα μεταχειριζόμενοι δυνήσονται μὴ κακῶς ζῆν μηδὲ φαυλότερον τῶν δανειζόντων ἐπὶ τόκοις συχνοῖς, εὖ μάλ' ἐπισταμένων τὸν ἡμερῶν τε καὶ μηνῶν ἀριθμόν, καὶ τῶν συνοικίας τε μεγάλας καὶ ναῦς κεκτημένων καὶ ἀνδράποδα πολλά· (7,104) Gut denn, so müssen wir jetzt wohl Handel und Wandel der Armen in größeren und kleineren Städten betrachten, wie sie leben und was sie anpacken müssen, um ordentlich leben zu können,  nicht schlechter als die, die gegen hohe Zinsen Kredite aufnehmen und genau die Zahl der Tage und Monate im Kopf haben, und als die, die große Mietshäuser, Reedereien und Sklaven en masse besitzen. 
(7,105) μήποτε σπάνια ᾖ τὰ ἐν ταῖς πόλεσιν ἔργα τοῖς τοιούτοις, ἀφορμῆς τε ἔξωθεν προσδεόμενα, ὅταν οἰκεῖν τε μισθοῦ δέῃ καὶ τἄλλ' ἔχειν ὠνουμένους, οὐ μόνον ἱμάτια καὶ σκεύη καὶ σῖτον, ἀλλὰ καὶ ξύλα, τῆς γε καθ' ἡμέραν χρείας ἕνεκα τοῦ πυρός, κἂν φρυγάνων δέῃ ποτὲ ἢ φύλλων ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν πάνυ φαύλων, (7,105) Gewiss ist Arbeit für solche Leute in den Städten nicht selten, doch bedarf es einer Anschubfinanzierung von außen, wenn man Miete zahlen und sonst alles kaufen muss, nicht nur Kleidung, Geräte und Nahrung, sondern auch das täglich benötigte Brennholz und wenn man mal Reisig braucht, Blattwerk oder sonst beliebigen Kleinstkram 
(7,106)  δίχα δὲ ὕδατος τὰ ἄλλα σύμπαντα ἀναγκάζωνται λαμβάνειν, τιμὴν κατατιθέντες, ἅτε πάντων κατακλειομένων καὶ μηδενὸς ἐν μέσῳ φαινομένου πλήν γε οἶμαι τῶν ἐπὶ πράσει πολλῶν καὶ τιμίων. τάχα γὰρ φανεῖται χαλεπὸν τοιούτῳ βίῳ διαρκεῖν μηδὲν ἄλλο κτῆμα ἔξω τοῦ σώματος κεκτημένους, ἄλλως τε ὅταν μὴ τὸ τυχὸν ἔργον μηδὲ πάνθ' ὁμοίως συμβουλεύωμεν αὐτοῖς, ὅθεν ἔστι κερδᾶναι·   (7,106) und wenn sie außer Wasser alles sonst gegen Geld kaufen müssen, weil alles unter Verschluss und nichts öffentlich verfügbar ist außer dem umfangreichen, aber teuren Warenangebot. Ein solches Leben kann schwerlich leicht meistern, wer außer seinem Körper nichts besitzt, besonders wenn man ihm nicht bei jeder beliebigen Tätigkeit und ebenso bei allem rät, woraus man Gewinn ziehen kann. 
(7,107) ὥστε ἴσως ἀναγκασθησόμεθα ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν πόλεων τῷ λόγῳ τοὺς κομψοὺς πένητας, ἵνα παρέχωμεν τῷ ὄντι καθ' Ὅμηρον τὰς πόλεις εὖ ναιεταώσας, ὑπὸ μόνων τῶν μακαρίων οἰκουμένας, ἐντὸς δὲ τείχους οὐδένα ἐάσομεν, ὡς ἔοικεν, ἐλεύθερον ἐργάτην. ἀλλὰ τοὺς τοιούτους ἅπαντας τί δράσομεν; ἢ διασπείραντες ἐν τῇ χώρᾳ κατοικιοῦμεν, καθάπερ Ἀθηναίους φασὶ νέμεσθαι καθ' ὅλην τὴν Ἀττικὴν τὸ παλαιόν, καὶ πάλιν ὕστερον τυραννήσαντος Πεισιστράτου;  (7,107) So sind wir vielleicht gezwungen, unsere prachtvollen Armen aus unseren Städten zu verbannen, um sie in der Tat nach Homer "gut bewohnt" zu präsentieren, allein von den Glückseligen bewohnt, und werden, wie es scheint, in den Mauern keine unabhängige Arbeiter belassen. Aber was werden wir mit all denen tun? Sollen wir sie auf dem flachen Land wie Saatgut ansiedeln, wie die Athener ursprünglich ganz Attika bewohnt haben sollen und später wieder unter der Tyrannis des Peisistratos?
(7,108) οὔκουν οὐδὲ ἐκείνοις ἀξύμφορος ἡ τοιαύτη δίαιτα ἐγένετο, οὐδὲ ἀγεννεῖς ἤνεγκε φύσεις πολιτῶν, ἀλλὰ τῷ παντὶ βελτίους καὶ σωφρονεστέρους τῶν ἐν ἄστει τρεφομένων ὕστερον ἐκκλησιαστῶν καὶ δικαστῶν καὶ γραμματέων, ἀργῶν ἅμα καὶ βαναύσων. οὔκουν ὁ κίνδυνος μέγας οὐδὲ χαλεπός, εἰ πάντες οὗτοι καὶ πάντα τρόπον ἄγροικοι ἔσονται· οἶμαι δ' ὅμως αὐτοὺς οὐκ ἀπορήσειν οὐδὲ ἐν ἄστει τροφῆς.  (7,108) Gewiss war jenen eine solche Lebensweise nicht abträglich, und brachte keine  ihrer Art nach unedlen Bürger hervor; waren sie doch in allem besser und besonnener als die Volksvertreter, Richter, Sekretäre, die sich später in der Stadt alimentierten, faul allesamt und ungebildet zugleich. Also ist es weder sehr riskant noch schwierig, dass diese alle auf dem Land sind. Gleichwohl glaube ich, dass sie auch in der Stadt nicht hungern und darben müssen. 
(7,109) ἀλλὰ ἴδωμεν, πόσα καὶ ἅττα πράττοντες ἐπιεικῶς ἡμῖν διάξουσιν, ἵνα μὴ πολλάκις ἀναγκασθῶσιν, ἀργοὶ καθήμενοι πρός τι τῶν φαύλων τραπῆναι. αἱ μὲν δὴ σύμπασαι κατὰ πόλιν ἐργασίαι καὶ τέχναι πολλαὶ καὶ παντοδαπαί, σφόδρα τε λυσιτελεῖς ἔνιαι τοῖς χρωμένοις, ἐάν τις τὸ λυσιτελὲς σκοπῇ πρὸς ἀργύριον. (7,109) Sehen wir also zu, was  wir alles für eine vertretbare Existenz von ihnen tun können, damit sie nicht immer wieder arbeitslos herumsitzen und sozial absteigen. Es gibt  in der Stadt in der Summe viele und vielfältige Arbeitsangebote im Handwerk, einige sehr einträglich für die Nutzer, wenn man das Einträgliche finanziell sieht.
(7,110) ὀνομάσαι δὲ αὐτὰς πάσας κατὰ μέρος οὐ ῥᾴδιον διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν ἀτοπίαν οὐχ ἧττον. οὐκοῦν ὅδε εἰρήσθω περὶ αὐτῶν ἐν βραχεῖ ψόγος τε καὶ ἔπαινος. ὅσαι μὲν σώματι βλαβεραὶ πρὸς ὑγίειαν ἢ πρὸς ἰσχὺν τὴν ἱκανὴν δι' ἀργίαν τε καὶ ἑδραιότητα ἢ ψυχῇ ἀσχημοσύνην τε καὶ ἀνελευθερίαν ἐντίκτουσαι ἢ ἄλλως ἀχρεῖοι καὶ πρὸς οὐδὲν ὄφελός εἰσιν, εὑρημέναι δι' ἀβελτερίαν τε καὶ τρυφὴν τῶν πόλεων, ἅς γε τὴν ἀρχὴν μήτε τέχνας μήτε ἐργασίας τό γε ὀρθὸν καλεῖν· οὐ γὰρ ἄν ποτε Ἡσίοδος σοφὸς ὢν ἐπῄνεσεν ὁμοίως πᾶν ἔργον, εἴ τι τῶν πονηρῶν ἢ τῶν αἰσχρῶν ἠξίου ταύτης τῆς προσηγορίας·  (7,110) Alle reihum zu benennen, wäre nicht leicht, wegen ihrer Fülle und ihrer Absonderlichkeit nicht weniger. Nur Folgendes soll in der Kürze als Tadel und Lob gesagt werden: Alle die den Körper krank machen oder seine Kraft durch untätiges Herumsitzen schwächen, die die Seele verunstalten und abhängig machen oder sonst unbrauchbar sind und völlig nutzlos, aus der Dummheit und dem Luxusstreben der Städte erfunden; Handwerk und Arbeit darf man sie zu Recht überhaupt nicht nennen. Denn nie hätte Hesiodos, weise, wie er war, jede Arbeit unterschiedslos gebilligt, wenn er etwas Schlechtes oder Schändliches mit dieser Benennung verbunden hätte.
(7,111) οἷς μὲν ἄν τις προσῇ τούτων τῶν βλαβῶν καὶ ἡτισοῦν, μηδένα ἅπτεσθαι τῶν ἐλευθέρων τε καὶ ἐπιεικῶν μηδὲ ἐπίστασθαι μήτε αὐτὸν μήτε παῖδας τοὺς αὑτοῦ διδάσκειν, ὡς οὔτε καθ' Ἡσίοδον οὔτε καθ' ἡμᾶς ἐργάτην ἐσόμενον, ἄν τι μεταχειρίζηται τοιοῦτον, ἀλλὰ ἀργίας τε ἅμα καὶ αἰσχροκερδείας ἀνελεύθερον ἕξοντα ὄνειδος, βάναυσον καὶ ἀχρεῖον καὶ πονηρὸν ἁπλῶς ὀνομαζόμενον.  (7,111) Kein freier und anständiger Bürger soll sich mit einer Tätigkeit, die ihm derart irgendwie schaden könnte, befassen, sich darauf verstehen, noch sich oder seine Kinder darin ausbilden. Denn weder in Hesiods noch in unserem Sinn wird er ein Arbeiter sein, wenn er solches betreibt, sondern in seiner Unselbständigkeit den Schimpf der Faulenzerei und Gewinnsucht zugleich ernten. Banause nennt man ihn schlichtweg, Nichtsnutz und Taugenichts.
(7,112) ὅσα δὲ αὖ μήτε ἀπρεπῆ τοῖς μετιοῦσι μοχθηρίαν τε μηδεμίαν ἐμποιοῦντα τῇ ψυχῇ μήτε νοσώδη τῶν τε ἄλλων νοσημάτων καὶ δῆτα ἀσθενείας τε καὶ ὄκνου καὶ μαλακίας διὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἐγγιγνομένης ἐν τῷ σώματι, καὶ μὴν χρείαν γε ἱκανὴν παρέχοντα πρὸς τὸν βίον,  (7,112) Aber jede Tätigkeit, die denen, die ihr nachgehen, angemessen ist, weder Schlechtigkeit in der Seele bewirkt noch Krankheiten, sonstige, aber vor allem Schwäche, Zaghaftigkeit und Weichheit, die aus zu langem Nichtstun dem Körper erwachsen, die freilich auch den Bedürfnissen des Lebens genügen,
(7,113) πάντα τὰ τοιαῦτα πράττοντες προθύμως καὶ φιλοπόνως οὔποτ' ἂν ἐνδεεῖς ἔργου καὶ βίου γίγνοιντο, οὐδ' ἂν ἀληθῆ τὴν ἐπίκλησιν παρέχοιεν τοῖς πλουσίοις καλεῖν αὐτούς, ᾗπερ εἰώθασιν, ἀπόρους ὀνομάζοντες, τοὐναντίον μᾶλλον ἐκείνων ὄντες πορισταὶ καὶ μηδενὸς ἀποροῦντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τῶν ἀναγκαίων καὶ χρησίμων. (7,113) jede derartige Tätigkeit können sie bereitwillig und fleißig ausüben; niemals dürften sie dann unter Mangel an Arbeit oder  Unterhalt leiden noch zu Recht den Reichen Grund zu der üblichen Beschimpfung als Habenichtse geben. Im Gegenteil: sie werden mehr als jene erwirtschaften und sozusagen alles haben, was notwendig und nützlich ist. 
(7,114) φέρε οὖν μνησθῶμεν ἀφ' ἑκατέρου τοῦ γένους, εἰ καὶ μὴ πάνυ ἀκριβῶς ἕκαστα φράζοντες, ἀλλ' ὡς τύπῳ γε κατιδεῖν, τὰ ποῖ' ἄττα καὶ ὧν ἕνεκα οὐ προσιέμεθα, καὶ ποῖα θαρροῦντας ἐπιχειρεῖν κελεύομεν, μηδὲν φροντίζοντας τῶν ἄλλως τὰ τοιαῦτα προφερόντων, οἷον εἰώθασι λοιδορούμενοι προφέρειν πολλάκις οὐ μόνον τὰς αὐτῶν ἐργασίας, αἷς οὐδὲν ἄτοπον πρόσεστιν, ἀλλὰ καὶ τῶν γονέων, ἄν τινος ἔριθος ἡ μήτηρ ἢ τρυγήτρια ἐξελθοῦσά ποτε ἢ μισθοῦ τιτθεύσῃ παῖδα τῶν ὀρφανῶν ἢ πλουσίων ἢ ὁ πατὴρ διδάξῃ γράμματα ἢ παιδαγωγήσῃ· μηδὲν οὖν τοιοῦτον αἰσχυνομένους ὁμόσε ἰέναι. (7,114) Jetzt wollen wir von beiden Arten darstellen, zwar nicht genau und detailliert ausgeführt, aber wenigstens im schematischen Überblick, was und weswegen wir manches nicht zulassen, und was wir getrost anzupacken auffordern; dabei stören wir uns nicht an den sonst üblichen Vorwürfen und Beleidigungen nicht nur gegenüber ihren eigenen Tätigkeiten, an denen nichts Absonderliches ist, sondern auch denen ihrer Eltern, wenn die Mutter als jemandes Dienstmädchen oder zur Traubenernte ging oder als Amme für Geld ein Kind ohne Mutter oder von Reichen säugte oder der Vater Elementarlehrer oder Erzieher war. Nur nicht schämen, sondern an die Arbeit gehen!
(7,115) οὐ γὰρ ἄλλως αὐτὰ ἐροῦσιν, ἂν λέγωσιν, ἢ ὡς σημεῖα πενίας, πενίαν αὐτὴν λοιδοροῦντες δῆλον ὅτι καὶ προφέροντες ὡς κακὸν δή τι καὶ δυστυχές, οὐ τῶν ἔργων οὐδέν. ὥστε, ἐπειδὴ οὔ φαμεν χεῖρον οὐδὲ δυστυχέστερον πλούτου πενίαν, τοῖς δὲ πολλοῖς ἴσως καὶ ξυμφορώτερον, οὐδὲ τὸ ὄνειδος τοῦ ὀνείδους μᾶλλόν τι βαρυντέον τοῦτ' ἐκείνου.  (7,115) Denn mit diesen Worten benennen sie nur die Zeichen der Armut und beschimpfen und tadeln offenbar die Armut selbst wie ein Übel und ein Unglück, nicht aber irgend eine Arbeit. Und so dürfen wir, da wir ja behaupten, Reichtum sei nicht schlechter und unglücklicher als Reichtum, für die Mehrzahl vielleicht sogar zuträglicher, deren (der Arbeit) Schmähung nicht schwerer nehmen als jener (der Armut) Schmähung. 
(7,116) εἰ γάρ τοι δέοι μὴ ὀνομάζοντας τὸ πρᾶγμα, ὃ ψέγουσι, τὰ καθ' ἡμέραν συμβαίνοντα δι' αὐτὸ βλασφημεῖν προφέροντας, πολὺ πλείω ἂν ἔχοιεν καὶ τῷ ὄντι αἰσχρὰ διὰ πλοῦτον γιγνόμενα, οὐχ ἥκιστα δὲ τὸ παρὰ τῷ Ἡσιόδῳ κεκριμένον ἐπονείδιστον προφέρειν, τὸ τῆς ἀργίας, λέγοντες, ὅτι "σε, ὦ ἄνθρωπε, οὔτε σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὔτ' ἀροτῆρα"2 ) , καὶ ὅτι "ἄλλως τὰς χεῖρας ἔχεις κατὰ τοὺς μνηστῆρας ἀτρίπτους καὶ ἁπαλάς".3 )  (7,116) Denn müssten sie, ohne den Gegenstand ihres Tadels zu nennen, nur, was täglich aus ihm erwächst, mit ihren Lästervorwürfen überziehen, so hätten sie viel mehr und wirklich Schändliches, nämlich Folgen des Reichtums, vorzubringen, nicht zuletzt, was nach Hesiods Urteil die größte Schande ist, die Faulheit, und könnten sagen: "Dich, Mensch, schufen die Götter weder zum Graben noch zum Pflügen" und: "Deine Hände hast du umsonst, wie die Freier ohne Schwielen und zart".
(7,117) οὐκοῦν τόδε μὲν οἶμαι παντί τῳ δῆλον καὶ πολλάκις λεγόμενον ἴσως ὅτι βαφεῖς μὲν καὶ μυρεψοὺς καὶ βυρσοδέψας σὺν κουρικῇ γυναικῶν τε καὶ ἀνδρῶν, οὐ πολύ τι διαφερούσαις τὰ νῦν, καὶ ποικιλτικῇ πάσῃ σχεδὸν οὐκ ἐσθῆτος μόνον, ἀλλὰ καὶ τριχῶν καὶ χρωτός, ἐγχούσῃ καὶ ψιμυθίῳ καὶ πᾶσι φαρμάκοις μηχανωμένῃ ὥρας ψευδεῖς καὶ νόθα εἴδωλα, ἔτι δὲ ἐν οἰκιῶν ὀροφαῖς καὶ τοίχοις καὶ ἐδάφει τὰ μὲν χρώμασι, τὰ δὲ λίθοις, τὰ δὲ χρυσῷ, τὰ δ' ἐλέφαντι ποικιλλόντων, τὰ δὲ αὐτῶν τοίχων γλυφαῖς,  (7,117) Folgendes ist offenbar, glaube ich, allgemein bekannt und wird wohl oft gesagt: Färber, Salbköche, Gerber mit der Frisierkunst von Frauen und Männern, nicht viel anders als die heute, und mit der Buntstickerei nicht nur des Gewandes, sondern auch der Haare und der Haut, mit Rotwurz und Bleiwurz und allen Mittelchen sinnend auf falsche Jugend und unechten Teint, ferner die an den Decken, auf Wänden und Boden, teils mit Farbe, teils Steinen, teils Gold, teils Elfenbein die Häuser verzieren, teils mit plastischem Schmuck der Wände selbst. 
(7,118) τὸ μὲν ἄριστον μὴ παραδέχεσθαι καθόλου τὰς πόλεις, τὸ δὲ <δεύτερον·> Ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διορίσαι μηδένα ἂν τοιοῦτον γίγνεσθαι τῶν ἡμετέρων πενήτων, οἷς πρὸς τοὺς πλουσίους ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα ὥσπερ χορῷ τὰ νῦν, οὐχ ὑπὲρ εὐδαιμονίας προκειμένου τοῦ ἀγῶνος· οὐ γὰρ πενίᾳ τοῦτό γε πρόκειται τὸ ἆθλον οὐδὲ αὖ πλούτῳ, μόνης δὲ ἀρετῆς ἐστιν ἐξαίρετον· ἄλλως δὲ ὑπὲρ ἀγωγῆς τινος καὶ μετριότητος βίου.  (7,118) Das Beste: Überhaupt nicht in die Städte aufnehmen! Das Zweite: Dass wir in dieser unserer Rede festlegen, dass keiner so etwas wird von unseren Armen, mit denen wir jetzt wie im Chor gegen die Reichen im Wettkampf antreten, wobei als Preis nicht das Glück ausgelobt ist. Denn das ist nicht der Preis für Armut, aber auch nicht für Reichtum. Allein der Tüchtigkeit kommt er zu; besonders für eine Art maßvolle Führung des Lebens. 
(7,119) καὶ τοίνυν οὐδ' ὑποκριτὰς τραγικοὺς ἢ κωμικοὺς ἢ διά τινων μίμων ἀκράτου γέλωτος δημιουργοὺς οὐδὲ ὀρχηστὰς οὐδὲ χορευτὰς, πλήν γε τῶν ἱερῶν χορῶν, ἀλλ' οὐκ ἐπί γε τοῖς Νιόβης ἢ Θυέστου πάθεσιν ᾄδοντας ἢ ὀρχουμένους, οὐδὲ κιθαρῳδοὺς οὐδὲ αὐλητὰς περὶ νίκης ἐν θεάτροις ἁμιλλωμένους, εἰ καί τινες τῶν ἐνδόξων πόλεων ἐπὶ τούτοις ἡμῖν δυσχερῶς ἕξουσι,  Σμύρνα καὶ Χίος, καὶ δῆτα σὺν ταύταις καὶ τὸ Ἄργος, ὡς τὴν Ὁμήρου τε καὶ Ἀγαμέμνονος δόξαν οὐκ ἐώντων αὔξεσθαι τὸ γοῦν ἐφ' ἡμῖν·  (7,119) Gewiss lassen wir sie auch keine tragischen oder komischen Schauspieler werden, keine, die in mimischen Darbietungen ein maßloses Lachen produzieren, keine Tänzer und Choreuten, außer in religösen Chören, aber wir lassen sie nicht zu den Leiden der Niobe oder des Thyestes singen oder tanzen, auch nicht zur Zither und Flöte beim Siegesfest im Theater antreten, auch wenn uns einige namhafte Städte das verübeln werden, Smyrna und Chios 4 ), und freilich dazu noch Argos 3 ), weil wir, soweit es nach uns geht, den Ruhm Homers und Agamemnons nicht wachsen lassen.
(7,120) τυχὸν δὲ καὶ Ἀθηναῖοι χαλεπανοῦσιν, ἀτιμάζεσθαι νομίζοντες τοὺς σφετέρους ποιητὰς τραγικοὺς καὶ κωμικούς, ὅταν τοὺς ὑπηρέτας αὐτῶν ἀφαιρώμεθα, μηδὲν ἀγαθὸν φάσκοντες ἐπιτηδεύειν. εἰκὸς δὲ ἀγανακτεῖν καὶ Θηβαίους, ὡς τῆς νίκης αὐτῶν ὑβριζομένης, ἣν προεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Ἕλλάδος νικᾶν ἐπ' αὐλητικῇ·  (7,120) Vielleicht werden uns auch die Athener böse sein, weil sie glauben, wir missachteten ihre tragischen und komischen Dichter, wenn wir ihnen ihre Ensembles mit der Behauptung wegnehmen, sie machten nichts Ernsthaftes. Natürlich verübeln es uns auch die Thebaner, weil wir uns an ihrem Sieg vergreifen, den ihnen Griechenland im Flötenspiel zuerkannt hat.
(7,121) ταύτην δὲ τὴν νίκην οὕτω σφόδρα ἠγάπησαν, ὥστε ἀναστάτου τῆς πόλεως αὐτοῖς γενομένης καὶ ἔτι νῦν σχεδὸν οὔσης πλὴν μικροῦ μέρους, τῆς Καδμείας, τῶν μὲν ἄλλων οὐδενὸς ἐφρόντισαν τῶν ἠφανισμένων ἀπὸ πολλῶν μὲν ἱερῶν, πολλῶν δὲ στηλῶν καὶ ἐπιγραφῶν, τὸν δὲ Ἕρμῆν ἀναζητήσαντες πάλιν ἀνώρθωσαν, ἐφ' ᾧ ἦν τὸ ἐπίγραμμα τὸ περὶ τῆς αὐλητικῆς,  (7,121) Diesen Sieg liebten sie so sehr, dass sie, als die Stadt verwüstet war, - auch jetzt ist sie es noch so ziemlich außer einem kleinen Teil, der Kadmeia - an keinen anderen von den vielen zerstörten Tempeln , den vielen Stelen und Inschriften dachten, aber den Hermes suchten und wieder aufstellten, weil auf ihm die Inschrift über das Flötenspiel stand:
  Ἕλλὰς μὲν Θήβας νικᾶν προέκρινεν ἐν αὐλοῖς·   
 

Hellas erkannte Theben den Sieg zu im Spielen der Flöte

 
καὶ νῦν ἐπὶ μέσης τῆς ἀρχαίας ἀγορᾶς ἓν τοῦτο ἄγαλμα ἕστηκεν ἐν τοῖς ἐρειπίοις·  Auch jetzt noch steht mitten auf dem alten Marktplatz dieses Denkmal als einziges unter den Trümmern.
(7,122) οὐ δὴ φοβηθέντες οὐδένα τούτων οὐδὲ τοὺς ἐπιτιμήσοντας ἡμῖν, ὡς τὰ σπουδαιότατα παρὰ τοῖς Ἕλλησι ψέγομεν, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα οὐκ αἰδημόνων οὐδὲ ἐλευθέρων ἀνθρώπων ἀποφαινόμενοι ἔργα, ὡς ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ πρόσεστιν αὐτοῖς καὶ δὴ μέγιστον τὸ τῆς ἀναιδείας, τὸ μᾶλλον τοῦ δέοντος φρονεῖν τὸν ὄχλον, ὅπερ μέγιστον θρασύνεσθαι καλεῖν ὀρθότερον. (7,122) Aber wir fürchten keinen von denen, auch nicht die, die über uns herfallen werden, weil wir der Griechen liebstes Kind tadeln, indem wir zeigen, dass dies alles keine Tätigkeiten für  zurückhaltende und frei denkende Persönlichkeiten sind; denn unter vielen anderen Misslichkeiten haftet ihnen  als größte die Unverschämtheit an, die überhebliche Gesinnung der Masse, die man treffender als größte Frechheit bezeichnen würde.
(7,123) οὔκουν οὐδὲ κήρυκας ὠνίων οὐδὲ κλοπῶν ἢ δρασμῶν μήνυτρα προτιθέντας ἐν ὁδοῖς καὶ ἐν ἀγορᾷ φθεγγομένους μετὰ πολλῆς ἐλευθερίας, οὐδὲ συμβολαίων καὶ προκλήσεων καὶ καθόλου τῶν περὶ δίκας καὶ ἐγκλήματα συγγραφεῖς, προσποιουμένους νόμιμον ἐμπειρίαν, οὐδὲ αὖ τοὺς σοφούς τε καὶ δεινοὺς δικορράφους τε καὶ συνηγόρους, μισθοῦ πᾶσιν ὁμοίως ἐπαγγελλομένους βοηθήσειν, καὶ ἀδικοῦσι τὰ μέγιστα, καὶ ἀναισχυντήσειν ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων ἀδικημάτων καὶ σχετλιάσειν καὶ βοήσεσθαι καὶ ἱκετεύσειν ὑπὲρ τῶν οὔτε φίλων οὔτε συγγενῶν σφίσιν ὄντων, σφόδρα ἐντίμους καὶ λαμπροὺς ἐνίους εἶναι δοκοῦντας ἐν τῇ πόλει, οὐδὲ τοιοῦτον οὐδένα ἀξιοῖμεν ἂν ἐκείνων γίγνεσθαι, παραχωρεῖν δὲ ἑτέροις.   (7,123) Auch keine Marktschreier für Waren und um  bei Diebstahl und Entlaufen Belohnungen  auszurufen und auf den Straßen und dem Markt hemmungslos herumzutönen; auch nicht Schreiber für Verträge, Verfügungen und überhaupt alle Rechtssachen und Anklagen, die sich als juristische Experten ausgeben; auch nicht diese übergescheiten und üblen Prozesshanseln und Anwälte, die sich gegen Geld erbieten, allen ohne Unterschied zu helfen, sogar den schlimmsten Verbrechern, bei fremdem Unrecht keine Skrupel zu zeigen und für Leute zu jammern, zu schreien und zu flehen, die ihnen weder befreundet noch verwandt sind, von denen einige ja sehr angesehen und glanzvoll in der Stadt erscheinen; keinen von ihnen werden wir so einen sein lassen, sondern für andere Platz machen. 
(7,124) χειροτέχνας μὲν γὰρ ἐξ αὐτῶν τινας ἀνάγκη γενέσθαι, γλωσσοτέχνας δὲ καὶ δικοτέχνας οὐδεμία ἀνάγκη. τούτων δὲ τῶν εἰρημένων τε καὶ ῥηθησομένων εἴ τινα δοκεῖ χρήσιμα ταῖς πόλεσιν, ὥσπερ νῦν οἰκουμέναις, οἷον δὴ ἴσως τὸ περὶ τὴν τῶν δικῶν ἀναγραφὴν καὶ τῶν συμβολαίων, τάχα δὲ καὶ κηρυγμάτων ἐνίων, ὅπως ἂν ἢ ὑφ' ὧν γιγνόμενα ἥκιστα ἂν εἴη βλαβερὰ, οὐ νῦν καιρός ἐστι διορίζειν. (7,124) Denn Handwerker müssen einige von ihnen werden, Mundwerker und Rechtswerker keinesfalls. Wenn aber manche der Tätigkeiten, die genannt sind oder noch ausstehen, den Städten, so wie sie jetzt verwaltet werden, nützlich erscheint, wie vielleicht die Abfassung von Gerichtssachen und Verträgen, vielleicht auch einiger Verlautbarungen, so ist nicht jetzt die rechte Gelegenheit zu bestimmen, wie und von wem es wohl am schadlosesten ausgeführt würde.
   
zu xap.4  
1) Zur Anmerkung zurück Literarische Werke kann man kompositionell leichter straffen. Dies wird man wegen der Kosten des Schreibmaterials schon aus Gründen der Sparsamkeit machen.
2) Zur Anmerkung zurück Angeblich aus dem Margites
3) Zur Anmerkung zurück Vgl. Hom.Od.21,151f.
4) Zur Anmerkung zurück Beide beanspruchten, die Heimat Homers zu sein
   
   

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)

Sententiae excerptae:
w38
1446 Hac Amor hac Liber, durus uterque deus.
  Hier Amor, dort Bacchus, beides unerbittliche Götter.
  Prop.1,3,14
Literatur:

0 Funde

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche mit Google
bottom - /Grie/dion/diochr0705.php - Letzte Aktualisierung: 21.11.2015 - 17:25