s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

 Dion Chrysostomos
Euboikos, oder: Das Glück des einfachen Lebens
7,25 - 7,49

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)


ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΚΟΣ Η ΚΥΝΗΓΟΣ
7,25 - 7,49

deutsche Übersetzung: 1-79: O.Jahn; 80ff: E.Gottwein

   
zu cap.2 [cap.25]  
(7,25) ἦν δὲ τοῦτο χαλεπὸν τὸ τῆς ὀργῆς αὐτῶν· καὶ τοὺς ἀνθρώπους εὐθὺς ἐξέπληττον, οἷς ἀνέκραγον, ὥστε οἱ μὲν αὐτῶν περιτρέχοντες ἐδέοντο, οἱ δὲ τὰ ἱμάτια ἐρρίπτουν ὑπὸ τοῦ φόβου. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἅπαξ ὀλίγου κατέπεσον ὑπὸ τῆς κραυγῆς, ὥσπερ κλύδωνος ἐξαίφνης ἢ βροντῆς ἐπιρραγείσης.  (7,25) Es war aber etwas Entsetzliches mit ihrem Zorn, und die Menschen, die sie so anbrüllten, kamen ganz außer sich, einige liefen herum und baten, andere warfen ihre Gewänder aus Angst weg. Und einmal wäre ich von ihrem Geschrei beinahe umgefallen, so brach es plötzlich aus wie ein Windstoß oder wie ein Donnerwetter. 
(7,26) ἄλλοι δέ τινες ἄνθρωποι παριόντες, οἱ δ' ἐκ μέσων ἀνιστάμενοι, διελέγοντο πρὸς τὸ πλῆθος, οἱ μὲν ὀλίγα ῥήματα, οἱ δὲ πολλοὺς λόγους. καὶ τῶν μὲν ἤκουον πολύν τινα χρόνον, τοῖς δὲ ἐχαλέπαινον εὐθὺς φθεγξαμένοις καὶ οὐδὲ γρύζειν ἐπέτρεπον. ἐπεὶ δὲ καθέστασάν ποτε καὶ ἡσυχία ἐγένετο, παρήγαγον κἀμέ.  (7,26) Andere Leute aber, die auftraten oder aus der Masse aufstanden, sprachen zu dem Volk, einige mit wenigen Worten, andere in langen Reden. Und einigen hörten sie lange zu, über andere ergrimmten sie, sowie sie nur anfingen, und ließen sie gar nicht zu Wort kommen. Als sie sich endlich beruhig hatten, wurde ich vorgeführt; 
(7,27) καὶ εἶπέ τις, Οὗτός ἐστιν, ὦ ἄνδρες, τῶν καρπουμένων τὴν δημοσίαν γῆν πολλὰ ἔτη οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρότερον, καὶ κατανέμουσι τὰ ἡμέτερα ὄρη καὶ γεωργοῦσι καὶ θηρεύουσι καὶ οἰκίας ἐνῳκοδομήκασι καὶ ἀμπέλους ἐμπεφυτεύκασι πολλὰς καὶ ἄλλα πολλὰ ἔχουσιν ἀγαθά, οὔτε τιμὴν καταβαλόντες οὐδενὶ τῆς γῆς οὔτε δωρεὰν παρὰ τοῦ δήμου λαβόντες.  (7,27) da sagte einer: Dies ist einer von denen, Mitbürger, welche seit vielen Jahren von Staatsländereien den Nutzen ziehen, und nicht alleine er, sondern auch schon sein Vater. Sie weiden unsere Berge ab, treiben dort Ackerbau und Jagd, haben viele Gebäude aufgeführt und Weinberge angepflanzt und genießen alles mögliche Gute davon, haben aber das Land weder bezahlt noch vom Volk geschenkt erhalten -
(7,28) ὑπὲρ τίνος γὰρ ἂν καὶ ἔλαβον; ἔχοντες δὲ τὰ ἡμέτερα καὶ πλουτοῦντες οὔτε λειτουργίαν πώποτε ἐλειτούργησαν οὐδεμίαν οὔτε μοῖράν τινα ὑποτελοῦσι τῶν γιγνομένων, ἀλλ' ἀτελεῖς καὶ ἀλειτούργητοι διατελοῦσιν, ὥσπερ εὐεργέται τῆς πόλεως. οἶμαι δέ, ἔφη, μηδὲ ἐληλυθέναι πώποτε αὐτοὺς ἐνθάδε.  (7,28)  wofür sollte man es ihnen auch geschenkt haben? So haben sie euer Eigentum in Besitz und bereichern sich davon, ohne je dem Staat irgend etwas geleistet, irgend eine Abgabe gezahlt zu haben, sondern von jeder Verpflichtung frei leben sie, wie Wohltäter der Stadt1 ), ja, ich glaube, sie sind niemals hierher gekommen. -
(7,29) κἀγὼ ἀνένευσα. ὁ δὲ ὄχλος ἐγέλασεν, ὡς εἶδε. καὶ ὁ λέγων ἐκεῖνος ὠργίσθη ἐπὶ τῷ γέλωτι καί μοι ἐλοιδορεῖτο. ἔπειτα ἐπιστρέψας, Εἰ οὖν, ἔφη, δοκεῖ ταῦτα οὕτως, οὐκ ἂν φθάνοιμεν ἅπαντες τὰ κοινὰ διαρπάσαντες, οἱ μὲν τὰ χρήματα τῆς πόλεως, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ποιοῦσί τινες, οἱ δὲ τὴν χώραν κατανειμάμενοι μὴ πείσαντες ὑμᾶς, ἐὰν ἐπιτρέψητε τοῖς θηρίοις τούτοις, προῖκα ἔχειν πλέον ἢ χίλια πλέθρα γῆς τῆς ἀρίστης, ὅθεν ὑμῖν ἔστι τρεῖς χοίνικας Ἀττικὰς σίτου λαμβάνειν κατ' ἄνδρα.  (7,29) Da nickte ich ihm zu und das Volk lachte, als es das sah. Der Redner aber ärgerte sich übe r das Gelächter und schalt auf mich und fuhr fort: Wenn ihr das so in der Ordnung findet, so wird bald alles das Staatsvermögen plündern, einige die Stadtkasse, wie das denn schon manche tun, andere werden das Land aufteilen, ohne euch zu fragen, wenn ihr zugebt, dass solche Bestien ohne Entschädigung mehr als tausend Plethra2 ) des besten Ackerlandes in Besitz nehmen, von denen jedem von euch drei attische Choinix3 ) Korn geliefert werden müssten.
(7,30) ἐγὼ δὲ ἀκούσας ἐγέλασα, ὅσον ἐδυνάμην μέγιστον. τὸ δὲ πλῆθος οὐκέτ' ἐγέλων, ὥσπερ πρότερον, ἀλλ' ἐθορύβουν. ὁ δὲ ἄνθρωπος [ὁ ῥήτωρ] ἐχαλέπαινε, καὶ δεινὸν ἐμβλέψας εἰς ἐμὲ εἶπεν, Ὁρᾶτε τὴν εἰρωνείαν καὶ τὴν ὕβριν τοῦ καθάρματος, ὡς καταγελᾷ πάνυ θρασέως; ὃν ἀπάγειν ὀλίγου δέω καὶ τὸν κοινωνὸν αὐτοῦ - πυνθάνομαι γὰρ δύο εἶναι τοὺς κορυφαίους τῶν κατειληφότων ἅπασαν σχεδὸν τὴν ἐν τοῖς ὄρεσι χώραν -  (7,30) Als ich das hörte, lachte ich so laut, als ich konnte, das Volk aber lachte nicht wie vorher, sondern lärmte und der Redner ergrimmte und sagte mit einem wütenden Blick auf mich: Seht ihr den Hohn und die Frechheit dieses Lumpen, wie dreist er euch verlacht? Man sollte ihn gleich abführen und seinen Genossen dazu. Denn ich höre, dass zwei die Häupter der Bande sind, welche fast alle Ländereien im Gebirge in Besitz genommen hat. 
(7,31) οἶμαι γὰρ αὐτοὺς μηδὲ τῶν ναυαγίων ἀπέχεσθαι τῶν ἑκάστοτε ἐκπιπτόντων, ὑπὲρ αὐτὰς σχεδόν τι τὰς Καφηρίδας οἰκοῦντας. πόθεν γὰρ οὕτως πολυτελεῖς ἀγρούς, μᾶλλον δὲ ὅλας κώμας κατεσκευάσαντο καὶ τοσοῦτον πλῆθος βοσκημάτων καὶ ζεύγη καὶ ἀνδράποδα;  (7,31) Ich glaube aber, dass sie sich auch an dem Strandgut der Schiffbrüchigen vergreifen, da sie gerade über dem kaphereischen Vorgebirge hausen. Woher haben sie denn so prachtvolle Äcker oder vielmehr ganze Dörfer, den Reichtum von Herden, Zugvieh und Sklaven erworben? 
(7,32) καὶ ὑμεῖς δὲ ἴσως ὁρᾶτε αὐτοῦ τὴν ἐξωμίδα, ὡς φαύλη, καὶ τὸ δέρμα, ὃ ἐλήλυθε δεῦρο ἐναψάμενος τῆς ὑμετέρας ἕνεκεν ἀπάτης, ὡς πτωχὸς δῆλον ὅτι καὶ οὐδὲν ἔχων. ἐγὼ μὲν γάρ, ἔφη, βλέπων αὐτὸν μικροῦ δέδοικα, ὥσπερ οἶμαι, τὸν Ναύπλιον ὁρῶν ἀπὸ τοῦ Καφηρέως ἥκοντα. καὶ γὰρ οἶμαι πυρσεύειν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄκρων τοῖς πλέουσιν, ὅπως ἐκπίπτωσιν εἰς τὰς πέτρας.  (7,32) Ihr seht euch wohl seine schlechte Bluse4 ) und das Fell an, das er umgehängt hat, um euch die Augen zu verblenden, als ob er ein Bettler und Habenichts sei. Ich, wenn ich mir ihn so betrachte, fürchte mich beinahe vor ihm, mir ist, als sähe ich Nauplios vom Kaphereus herkommen. Gewiss, der stellt auch auf den Höhen Feuersignale für die Schiffer aus, damit sie an den Klippen scheitern. 
(7,33) ταῦτα δὲ ἐκείνου λέγοντος καὶ πολλὰ πρὸς τούτοις, ὁ μὲν ὄχλος ἠγριοῦτο· ἐγὼ δὲ ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκειν, μή τί με ἐργάσωνται κακόν. παρελθὼν δὲ ἄλλος τις, ὡς ἐφαίνετο, ἐπιεικὴς ἄνθρωπος ἀπό τε τῶν λόγων, οὓς εἶπε, καὶ ἀπὸ τοῦ σχήματος πρῶτον μὲν ἠξίου σιωπῆσαι τὸ πλῆθος· καὶ ἐσιώπησαν· ἔπειτα εἶπε τῇ φωνῇ πρᾴvw,  ὅτι οὐδὲν ἀδικοῦσιν οἱ τὴν ἀργὸν τῆς χώρας ἐργαζόμενοι καὶ κατασκευάζοντες, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπαίνου δικαίως ἂν τυγχάνοιεν·  (7,33) Als er das sagte und noch viel mehr der Art, ergrimmte das Volk und ich geriet in Angst, dass sie mir etwas antäten. Da trat aber ein anderer Mann auf, seinen Worten und seiner Haltung nach ein anständiger Mann, der bat zuerst um Ruhe, und als alles still war, sagte er in ruhigem Ton: Die tun kein Unrecht, welche wüstes Land bearbeiten und herrichten, sondern verdienen im Gegenteil Lob; 
(7,34) καὶ δεῖ μὴ τοῖς οἰκοδομοῦσι καὶ φυτεύουσι τὴν δημοσίαν γῆν χαλεπῶς ἔχειν, ἀλλὰ τοῖς καταφθείρουσιν. ἐπεὶ καὶ νῦν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, σχεδόν τι τὰ δύο μέρη τῆς χώρας ἡμῶν ἔρημά ἐστι δι' ἀμέλειάν τε καὶ ὀλιγανθρωπίαν. κἀγὼ πολλὰ κέκτημαι πλέθρα, ὥσπερ οἶμαι καὶ ἄλλος τις, οὐ μόνον ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πεδινοῖς, ἃ εἴ τις ἐθέλοι γεωργεῖν, οὐ μόνον ἂν προῖκα δοίην, ἀλλὰ καὶ ἀργύριον ἡδέως προστελέσαιμι.  (7,34) nicht denen, welche auf öffentlichem Grund bauen und pflanzen, soll man zürnen, sondern denen, die ihn verderben. Denn jetzt liegen ja fast zwei Drittel unserer Ländereien aus Mangel an Aufsicht und an Arbeitskräften brach. Ich selbst habe viele Hufen Landes, wie ja wohl noch mancher andere, sowohl in den Bergen als in der Ebene; wenn jeman die bebauen wollte, würde ich sie ihm nicht allein umsonst überlassen, sondern gern auch noch Geld darauf zahlen. 
(7,35) δῆλον γὰρ, ὡς ἐμοὶ πλέονος ἀξία γίγνεται, καὶ ἅμα ἡδὺ ὅραμα χώρα οἰκουμένη καὶ ἐνεργός· ἡ δ' ἔρημος οὐ μόνον ἀνωφελὲς κτῆμα τοῖς ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐλεεινόν τε καὶ δυστυχίαν τινὰ κατηγοροῦν τῶν δεσποτῶν.  (7,35) Denn offenbar würde sich dadurch ihr Wert für mich erhöhen, auch ist bewohntes und bebautes Land ein angenehmer Anblick, unkultiviertes aber nicht allein ein unnützer Besitz für den Eigentümern, sondern ein Elend und beweist das Unglück seines Herrn. 
(7,36) ὥστε μοι δοκεῖ μᾶλλον ἑτέρους προτρέπειν, ὅσους ἂν δύνησθε τῶν πολιτῶν, ἐργάζεσθαι τῆς δημοσίας γῆς ἀπολαβόντας, τοὺς μὲν ἀφορμήν τινα ἔχοντας πλείω, τοὺς δὲ πένητας, ὅσην ἂν ἕκαστος ᾖ δυνατός, ἵνα ὑμῖν ἥ τε χώρα ἐνεργὸς ᾖ καὶ τῶν πολιτῶν οἱ θέλοντες δύο τῶν μεγίστων ἀπηλλαγμένοι κακῶν, ἀργίας καὶ πενίας.  (7,36) Ich meine daher, man solle lieber andere Bürger, so viel man nur kann, antreiben, öffentliche Ländereien zum Anbau zu übernehmen; die, welche deren schon haben, immer noch mehr, die Armen, soviel sie irgend im Stande sind, damit das Land in Ertrag komme, die Bürger aber, welche dazu Neigung haben, von zwei schlimmen Übeln, Arbeitslosigkeit und Armut, befreit würden. 
(7,37) ἐπὶ δέκα μὲν οὖν ἔτη προῖκα ἐχόντων· μετὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ταξάμενοι μοῖραν ὀλίγην παρεχέτωσαν ἀπὸ τῶν καρπῶν, ἀπὸ δὲ τῶν βοσκημάτων μηδέν. ἐὰν δέ τις ξένος γεωργῇ, πέντε ἔτη καὶ οὗτοι μηδὲν ὑποτελούντων, ὕστερον δὲ διπλάσιον ἢ οἱ πολῖται. ὃς δὲ ἂν ἐξεργάσηται τῶν ξένων διακόσια πλέθρα, πολίτην αὐτὸν εἶναι, ἵνα ὡς πλεῖστοι ὦσιν οἱ προθυμούμενοι. (7,37) Auf zehn Jahre gebe man es ihnen umsonst, dann mögen sie nach vorgenommener Schätzung einen kleinen Teil von der Feldfrucht steuern, von den Herden aber nichts. Wenn ein Fremder Land bebaut, mag er fünf Jahre ebenfalls frei von Abgaben bleiben, dann den doppelten Satz der Bürger steuern. Wenn ein Fremder zweihundert Hufen bebaut, soll er das Bürgerrecht erhalten, damit recht viele aufgemuntert werden.
(7,38) ἐπεὶ νῦν γε καὶ τὰ πρὸ τῶν πυλῶν ἄγρια παντελῶς ἐστι καὶ αἰσχρὰ δεινῶς, ὥσπερ ἐν ἐρημίᾳ τῇ βαθυτάτῃ, οὐχ ὡς προάστιον πόλεως· τὰ δέ γε ἐντὸς τείχους σπείρεται τὰ πλεῖστα καὶ κατανέμεται. οὐκοῦν ἄξιον, ἔφη, θαυμάσαι τῶν ῥητόρων, ὅτι τοὺς μὲν ἐπὶ τῷ Καφηρεῖ φιλεργοῦντας ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῆς Εὐβοίας συκοφαντοῦσι, τοὺς δὲ τὸ γυμνάσιον γεωργοῦντας καὶ τὴν ἀγορὰν κατανέμοντας οὐδὲν οἴονται ποιεῖν δεινόν;  (7,38) Denn jetzt liegt ja vor den Toren alles verwildert und gräulich anzusehen, wie in einer tiefen Wüstenei und nicht wie eine Vorstadt, und in der Stadt selbst wird an vielen Stellen gesät und Vieh auf die Weide getrieben. Soll man sich nun nicht über die Redner wundern, welche die auf dem kaphereischen Vorgebirge an den Enden Euböas fleißig Arbeitenden verleumden, und die, welche das Gymnasium zum Acker und den Markt zur Viehweide machen, ungestört wirtschaften lassen?
(7,39) βλέπετε γὰρ αὐτοὶ δήπουθεν, ὅτι τὸ γυμνάσιον ὑμῖν ἄρουραν πεποιήκασιν, ὥστε τὸν Ἡρακλέα καὶ ἄλλους ἀνδριάντας συχνοὺς ὑπὸ τοῦ θέρους ἀποκεκρύφθαι, τοὺς μὲν ἡρώων, τοὺς δὲ θεῶν· καὶ ὅτι καθ' ἡμέραν τὰ τοῦ ῥήτορος τούτου πρόβατα ἕωθεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβάλλει καὶ κατανέμεται [τὰ] περὶ τὸ βουλευτήριον καὶ τὰ ἀρχεῖα· ὥστε τοὺς πρῶτον ἐπιδημήσαντας ξένους τοὺς μὲν καταγελᾶν τῆς πόλεως, τοὺς δὲ οἰκτίρειν αὐτήν. πάλιν οὖν ταῦτα ἀκούσαντες ὠργίζοντο πρὸς ἐκεῖνον καὶ ἐθορύβουν.  (7,39) Ihr seht ja wohl selbst, wie das Gymnasium in ein Saatfeld verwandelt ist, dass Herkules und die anderen Götter- und Heroenstatuen unter dem Korn versteckt werden, und wie Tag für Tag die Schafe des geehrten Vorredners frühmorgens auf den Markt getrieben werden [und die Gegend um das Ratshaus und die Amtsgebäude abweiden], so dass die Fremden, welche hierher kommen, unsere Stadt verspotten und beklagen. - Als sie das hörten, erzürnten sie sich wieder gegen jenen und lärmten -  
(7,40) καὶ τοιαῦτα ποιῶν τοὺς ταλαιπώρους ἰδιώτας οἴεται δεῖν ἀπαγαγεῖν, ἵνα δῆλον ὅτι μηδεὶς ἐργάζηται τὸ λοιπόν, ἀλλ' οἱ μὲν ἔξω λῃστεύωσιν, οἱ δ' ἐν τῇ πόλει λωποδυτῶσιν. ἐμοὶ δέ, ἔφη, δοκεῖ τούτους ἐᾶν ἐφ' οἷς αὐτοὶ πεποιήκασιν, ὑποτελοῦντας τὸ λοιπὸν, ὅσον μέτριον, περὶ δὲ τῶν ἔμπροσθεν προσόδων συγγνῶναι αὐτοῖς, ὅτι ἔρημον καὶ ἀχρεῖον γεωργήσοντες τὴν γῆν κατελάβοντο. ἐὰν δὲ τιμὴν θέλωσι καταβαλεῖν τοῦ χωρίου, ἀποδόσθαι αὐτοῖς ἐλάττονος ἢ ἄλλοις.  (7,40) Und bei solchem Tun, fuhr er fort, will er arme Bürger vor Gericht stellen, offenbar, damit künftig niemand mehr den Acker baue, sondern die vor der Stadt Seeräuberei, die in der Stadt Beutelschneiderei treiben. Ich bin vielmehr der Meinung, dass man diese Leute bei dem lässt, was sie betrieben haben, ihnen fürs künftige eine mäßige Steuer auferlegt und wegen der früheren Abgaben Nachsicht übt, weil sie das Land, das sie bebauen, ohne Kultur und Ertragfähigkeit übernommen haben. Wollen sie aber einen Preis für das Grundstück erlegen, so soll man es ihnen billiger lassen als anderen. 
(7,41) εἰπόντος δὲ αὐτοῦ τοιαῦτα, πάλιν ὁ ἐξ ἀρχῆς ἐκεῖνος ἀντέλεγεν, καὶ ἐλοιδοροῦντο ἐπὶ πολύ. τέλος δὲ καὶ ἐμὲ ἐκέλευον εἰπεῖν, ὅ τι βούλομαι. Καὶ τί με, ἔφην, δεῖ λέγειν; Πρὸς τὰ εἰρημένα, εἶπέ τις τῶν καθημένων. Οὐκοῦν λέγω, ἔφην, ὅτι οὐθὲν ἀληθές ἐστιν ὧν εἴρηκεν.  (7,41) Nachdem er so gesprochen, trat wider der, welcher zu Anfang geredet hatte, gegen ihn auf, und so zankten sie lange miteinander. Endlich ließen sie auch mich vorbringen, was ich wollte. Ja, was soll ich denn reden? sagte ich- Gegen das, was hier gesprochen ist, erwiderte einer von denen, die da saßen. Nun so erkläre ich denn, sagte ich, dass gar nichts von alledem wahr ist, was der da gesagt hat. 
(7,42) ἐγὼ μὲν, ὦ ἄνδρες, ἐνύπνια ᾤμην, ἔφην, ὁρᾶν, ἀγροὺς καὶ κώμας καὶ τοιαῦτα φλυαροῦντος. ἡμεῖς δὲ οὔτε κώμην ἔχομεν οὔτε ἵππους οὔτε ὄνους οὔτε βοῦς. εἴθε γὰρ ἦν ἔχειν ἡμᾶς ὅσα οὗτος ἔλεγεν ἀγαθά, ἵνα καὶ ὑμῖν ἐδώκαμεν καὶ αὐτοὶ τῶν μακαρίων ἦμεν. καὶ τὰ νῦν δὲ ὄντα ἡμῖν ἱκανά ἐστιν, ἐξ ὧν εἴ τι βούλεσθε λάβετε· κἂν πάντα ἐθέλητε, ἡμεῖς ἕτερα κτησόμεθα. ἐπὶ τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ ἐπῄνεσαν.  (7,42) Ich meinte zu träumen, als der Mensch von Äckern und Dörfern und dergleichen faselte. Wir haben weder Dörfe noch Pferde, noch Esel noch Rinder. Hätten wir doch nur so viel Güter, als er uns andichtete, damit wir euch mitteilen könnten und selbst reiche Leute wären! Uns genügt freilich auch das, was wir jetzt haben, und begehrt ihr davon, so nehmt euch nur! Wollt ihr alles, so werden wir uns schon wieder was erwerben. Auf diese Worte erklärten sie sich zufrieden,
(7,43) εἶτα ἐπηρώτα με ὁ ἄρχων τί δυνησόμεθα δοῦναι τῷ δήμῳ; κἀγώ, Τέσσαρα, ἔφην, ἐλάφεια δέρματα πάνυ καλά. οἱ δὲ πολλοὶ αὐτῶν ἐγέλασαν. ὁ δὲ ἄρχων ἠγανάκτησε πρός με. Τὰ γὰρ ἄρκεια, ἔφην, σκληρά ἐστιν καὶ τὰ τράγεια οὐκ ἄξια τούτων, ἄλλα δὲ παλαιά, τὰ δὲ μικρὰ αὐτῶν· εἰ δὲ βούλεσθε, κἀκεῖνα λάβετε. πάλιν οὖν ἠγανάκτει καὶ ἔφη με ἄγροικον εἶναι παντελῶς. (7,43) und der Magistrat fragte mich, wie viel wir denn dem Volk geben könnten. Vier ganz schöne Hirschhäute, erwiderte ich . Da lachten viele von ihnen, der Magistrat aber schalt auf mich. Ja, sagte ich, die Bärenhäute sind steif und die Bocksfelle sind's nicht wert, einige schon alt, andere zu klein, wollt ihr sie aber auch, so nehmt sie nur! Da schalt er wieder und sagte, ich sei ein wahrer Ackerknecht. 
(7,44) κἀγώ, Πάλιν, εἶπον, αὖ καὶ σὺ ἀγροὺς λέγεις; οὐκ ἀκούεις, ὅτι ἀγροὺς οὐκ ἔχομεν; ὁ δὲ ἠρώτα με, εἰ τάλαντον ἐκάτερος Ἀττικὸν δοῦναι θέλοιμεν. ἐγὼ δὲ εἶπον, Οὐχ ἵσταμεν τὰ κρέα ἡμεῖς· ἃ δ' ἂν ᾖ, δίδομεν. ἔστι δὲ ὀλίγα ἐν ἁλσί, τἄλλα δ' ἐν τῷ καπνῷ ξηρά, οὐ πολὺ ἐκείνων χείρω, σκελίδες ὑῶν καὶ ἐλάφειοι καὶ ἄλλα γενναῖα κρέα.  (7,44) Was? sagte ich, sprichst du nun auch von Äckern? hörst du nicht, dass wir keine Äcker haben? Nun fragte er mich, ob wir jeder ein attisches Talent5 ) geben wollten. Wir wägen unser Fleisch nicht, entgegnete ich, aber was da ist, wollen wir euch geben; einiges wenige liegt im Salz, das andere hängt im Rauch, nicht schlechter als jenes, Schweine- und Hirschschinken und anderes vortreffliches Fleisch. 
(7,45) ἐνταῦθα δὴ ἐθορύβουν καὶ ψεύδεσθαί με ἔφασαν. ὁ δὲ ἠρώτα με, εἰ σῖτον ἔχομεν καὶ πόσον τινά. εἶπον τὸν ὄντα ἀληθῶς· Δύο, ἔφην, μεδίμνους πυρῶν καὶ τέτταρας κριθῶν καὶ τοσούτους κέγχρων, κυάμων δὲ ἡμίεκτον· οὐ γὰρ ἐγένοντο τῆτες. τοὺς μὲν οὖν πυροὺς καὶ τὰς κριθάς, ἔφην, ὑμεῖς λάβετε, τὰς δὲ κέγχρους ἡμῖν ἄφετε. εἰ δὲ κέγχρων δεῖσθε, καὶ ταύτας λάβετε. (7,45) Da lärmten sie und sagten, ich belöge sie; der aber fragte mich, ob wir auch Feldfrüchte hätten. Ich antwortete der Wahrheit gemäß: Zwei Scheffel Weizen und vier Scheffel Gerste und ebenso viel Hirse und ein halbes Maß Bohnen, denn die sind heuer nicht geraten. Weizen und Gerste mögt ihr nehmen, lasst uns nur die Hirse; habt ihr aber Hirse nötig, so nehmt euch die! -
(7,46) Οὐδὲ οἶνον ποιεῖτε; ἄλλος τις ἠρώτησεν. Ποιοῦμεν, εἶπον. ἂν οὖν τις ὑμῶν ἀφίκηται, δώσομεν· ὅπως δὲ ἥξει φέρων ἀσκόν τινα· ἡμεῖς γὰρ οὐκ ἔχομεν. Πόσαι γάρ τινές εἰσιν ὑμῖν ἄμπελοι; Δύο μέν, ἔφην, αἱ πρὸ τῶν θυρῶν, ἔσω δὲ τῆς αὐλῆς εἴκοσι· καὶ τοῦ ποταμοῦ πέραν, ἃς ἔναγχος ἐφυτεύσαμεν, ἕτεραι τοσαῦται· εἰσὶ δὲ γενναῖαι σφόδρα καὶ τοὺς βότρυς φέρουσι μεγάλους, ὅταν οἱ παριόντες ἐπαφῶσιν αὐτούς.  (7,46) Macht ihr denn auch Wein? fragte ein anderer. Allerdings, antwortete ich, wenn jemand zu uns kommt, wollen wir ihm davon geben, nur mag er selbst seinen Schlauch mitbringen, denn wir haben keinen. - Wie viel Weinstöcke hat ihr denn? - Zwei, sagte ich. stehen vor den Türen, im Hof zwanzig und ebenso viel jenseits des Flusses, die wir erst kürzlich gepflanzt haben; es sind edle Sorten, die große Trauben tragen, wenn die Vorübergehenden sie schonen. 
(7,47) ἵνα δὲ μὴ πράγματα ἔχητε καθ' ἕκαστον ἐρωτῶντες, ἐρῶ καὶ τἄλλα, ἅ ἐστιν ἡμῖν· αἶγες ὀκτὼ θήλειαι, βοῦς κολοβή, μοσχάριον ἐξ αὐτῆς πάνυ καλόν, δρέπανα τέτταρα, δίκελλαι τέτταρες, λόγχαι τρεῖς, μάχαιραν ἡμῶν ἑκάτερος κέκτηται πρὸς τὰ θηρία. τὰ δὲ κεράμια σκεύη τί ἂν λέγοι τις; καὶ γυναῖκες ἡμῖν εἰσι καὶ τούτων τέκνα. οἰκοῦμεν δὲ ἐν δυσὶ σκηναῖς καλαῖς· καὶ τρίτην ἔχομεν, οὗ κεῖται τὸ σιτάριον καὶ τὰ δέρματα.  (7,47) Damit ihr aber nicht mühselig nach allem zu fragen braucht, will ich alles erzählen, was unser ist, acht Ziegen, eine gestutzte Kuh, ein sehr schönes Kalb von ihr, vier Sicheln, vier Hacken, drei Lanzen und ein jeder von uns hat ein Jagdmesser. Von dem irdenen Geschirr ist nichts zu sagen; dann haben wir auch Frauen und Kinder von ihnen. Wir wohnen aber in zwei guten Hütten und haben noch eine dritte, worin unser Bisschen Korn ist und die Häute. 
(7,48) Νὴ Δία, εἶπεν ὁ ῥήτωρ, ὅπου καὶ τὸ ἀργύριον ἴσως κατορύττετε. Οὐκοῦν, ἔφην, ἀνάσκαψον ἐλθών, ὦ μῶρε. τίς δὲ κατορύττει ἀργύριον; οὐ γὰρ δὴ φύεταί γε. ἐνταῦθα πάντες ἐγέλων ἐκείνου μοι δοκεῖν καταγελάσαντες. Ταῦτα ἔστιν ἡμῖν· εἰ οὖν καὶ πάντα θέλετε, ἡμεῖς ἑκόντες ὑμῖν χαριζόμεθα, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς ἀφαιρεῖσθαι δεῖ πρὸς βίαν ὥσπερ ἀλλοτρίων ἢ πονηρῶν·  (7,48) Ja wohl, sagte der Redner, und wo ihr auch euer Geld eingrabt. Dann geh hin und grabe es aus, du Narr, sagte ich, wer gräbt denn wohl Geld ein, das wächst ja nicht. Da lachten alle, um ihn zu verhöhnen, denke ich. Das ist nun unser Besitztum, wollt ihr alles haben, so werden wir es euch gern überlassen, ihr braucht es nicht mit Gewalt zu nehmen, wie von Schlechten oder von Fremden, 
(7,49) ἐπεί τοι καὶ πολῖται τῆς πόλεώς ἐσμεν, ὡς ἐγὼ τοῦ πατρὸς ἤκουον. καί ποτε ἐκεῖνος δεῦρο ἀφικόμενος, ἐπιτυχὼν ἀργυρίῳ διδομένῳ, καὶ αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τοῖς πολίταις. οὐκοῦν καὶ τρέφομεν ὑμετέρους πολίτας τοὺς παῖδας. κἄν ποτε δέησθε, βοηθήσουσιν ὑμῖν πρὸς λῃστὰς ἢ πρὸς πολεμίους. νῦν μὲν οὖν εἰρήνη ἐστίν· ἐὰν δέ ποτε συμβῇ καιρὸς τοιοῦτος, εὔξεσθε τοὺς πολλοὺς φανῆναι ὁμοίους ἡμῖν. μὴ γὰρ δὴ τοῦτόν γε τὸν ῥήτορα νομίζετε μαχεῖσθαι τότε περὶ ὑμῶν, εἰ μή γε λοιδορούμενον ὥσπερ τὰς γυναῖκας. (7,49) denn wir sind ja alle Bürger dieser Stadt, wie ich von meinem Vater gehört habe. Der ist einmal hierher gekommen, als gerade eine Geldspende verteilt wurde, und hat mit den Bürgern davon seinen Teil bekommen. Wir erziehen ja auch unsere Kinder zu Mitbürgern für euch, und wenn es Not tut, werden sie euch zu Hilfe kommen gegen Seeräuber und Feinde. Jetzt ist freilich Friede, aber wenn mal Kriegszeiten kommen, dann werdet ihr wünschen, dass viel Krieger euch zuziehen wie wir. Denkt nur nicht, dass dann der Redner da für euch kämpfen wird anders als mit Schimpfreden, wie die Weiber. 
  anständiger st. "billiger" | [textum ab Iahno omissum ipse supplevi] | übernommen st. "überkommen" | werden sie st. "wollen wir"
zu xap.4  
1) Zur Anmerkung zurück Bürger, die sich durch Leiturgien o.ä. um eine Stadt verdient gemacht hatten, wurden üblicherweise als "Wohltäter der Stadt" steuerfrei gehalten (Atelie).
2) Zur Anmerkung zurück Plethron: Als Längenmaß ("Furchenlänge") 100 Fuß, d.h. zwischen 27-35 m; als Flächenmaß ein Quadrat mit entsprechender Seitenlänge
3) Zur Anmerkung zurück Choinix: Hohlmaß für Getreide, das die Tagesration eines Mannes fasste. Die attische und aiginetische Choinix fasste wenig mehr als 1 Liter, die spartanische 1,5 Liter.
4) Zur Anmerkung zurück Der aufgeschürzte Chiton ohne Ärmel, der den rechten Arm und die rechte Brust zur Bewegung bei der Handarbeit freiließ, war die gewöhnliche Tracht der Arbeiter: ἡ ἐξωμίς oder ὁ χιτὼν ἑτερομάσχαλος. 
5) Zur Anmerkung zurück Das Talent ist die höchste Einheit. Es bezeichnet sowohl ein Gewicht als auch einen Geldwert. Das attische Talent wog 20,4 kg und machte die Geldsumme von 6000 Drachmen aus. 
   
   

 

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)

Sententiae excerptae:
w42
1446 Hac Amor hac Liber, durus uterque deus.
  Hier Amor, dort Bacchus, beides unerbittliche Götter.
  Prop.1,3,14
Literatur:

0 Funde

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche mit Google
bottom - /Grie/dion/diochr0702.php - Letzte Aktualisierung: 21.11.2015 - 17:25