s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Aristoteles, Poetik
(Kap. 19 - 1456a33 - 1456b19)

Dichtung als Mimesis

sagsin.jpg (1095 Byte)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 sagdex.jpg (1082 Byte)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
19

Über Ausdruck und Gedanke

Textvorlagen: lateinisch: Didot - griechisch: Kassel - deutsch: C.Walz

   
zu cap.1 [cap.19]  
(1) Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ λέξεως καὶ διανοίας εἰπεῖν.  (1) Über das andere ist bereits gesprochen worden und es ist noch übrig, über den Ausdruck und den Gedanken zu sprechen.
(2) τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω· τοῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης τῆς μεθόδου.  (2) Was nun den Gedanken betrifft, so verweise ich dies in die Bücher über die Rhetorik; denn dies gehört mehr in jene Wissenschaft.
(3) ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι.  (3) Zum Gedanken gehört das, was von der Rede bewirkt werden soll. 
(4) μέρη δὲ τούτων τό τε ἀποδεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάθη παρασκευάζειν (οἷον ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα) καὶ ἔτι μέγεθος καὶ μικρότητας.  (4) Teile derselben sind: das Beweisen, das Auflösen und das Bewirken der Leidenschaften, z.B. des Mitleids oder der Furcht, oder des Zorns und was der Art ist; ferner vergrößern und verkleinern. 
(5) δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι, ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ μεγάλα ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάζειν·  (5) Offenbar muss man auch bei den Handlungen seinen Stoff von den selben Arten hernehmen, wenn man Mitleiderregendes oder Furchtbares oder Großes Wahrscheinliches bewirken soll. 
(6) πλὴν τοσοῦτον διαφέρει, ὅτι τὰ μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας, τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος παρασκευάζεσθαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι. τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φαίνοιτο, ᾗ δέοι καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον;  (6) Der Unterschied ist nur der, dass sich das eine auch ohne äußere Darstellung zeigen muss, das aber, was in der Rede liegt, von dem Sprechenden bewirkt wird und durch die Rede geschieht. Denn worin bestände die Aufgabe des Redenden, wenn das Erforderliche sich von allein zeigte und nicht erst durch die Rede? 
(7) τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἓν μέν ἐστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέξεως, ἅ ἐστιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἀρχιτεκτονικήν, οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί εὐχὴ καὶ διήγησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον.  (7) Was aber die Rede betrifft, so sind die Wendungen der Rede ein Teil, der zu beachten ist; ihre Kenntnis ist Sache der Schauspielkunst und derer, welche eine ähnliche Art des Vortrags haben, z.B. was Gebot ist, was Bitte, Erzählung, Drohung, Frage, Antwort und dergleichen. 
(8) παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἢ ἄγνοιαν οὐδὲν εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται, ὅ τι καὶ ἄξιον σπουδῆς. τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσθαι, ἃ Πρωταγόρας ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὔχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν "μῆνιν ἄειδε θεά"; τὸ γὰρ κελεῦσαι, φησίν, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξίς ἐστιν.  (8) Denn aus der Kenntnis oder Unkenntnis davon erwächst der Dichtkunst kein bedeutender Tadel. Denn wie wollte man einen Fehler in dem erkennen, was Protagoras tadelt, dass der Dichter, indem er zu bitten glaubt, einen Befehl ausspricht: "Sing, o Göttin den Zorn!"; denn, sagt er, das Geheiß, etwas zu tun oder nicht zu tun, ist ein Befehl. 
(9) διὸ παρείσθω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποιητικῆς ὂν θεώρημα. (9) Deswegen möge dies beiseite bleiben als eine zu einer anderen Kunst, nicht zur Dichtkunst gehörigen Betrachtung. 
   
ἤδη st. εἰδῶν  st. die Sache an und für sich schon angenehm schiene und nicht erst durch die Rede würde?
   
   
   
(1) De ceteris iam expositum est, restat autem , ut de dictione vel sententia dicamus.  (1) Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ λέξεως καὶ διανοίας εἰπεῖν. 
(2) Sed quae ad sententiam pertinent, in libris de Rhetorica exprompta sunto; hoc enim proprium est magis disputationis illius.  (2) τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω· τοῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης τῆς μεθόδου. 
(3) Pertinent autem ad sententiam haec, quaecumque oratione parari debent.  (3) ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι. 
(4) Partes eorum sunt demonstrare et solvere et motus animi excitare, veluti miserationem vel timorem vel iram et quae sunt eiusdem generis, et praeterea exaggerationem et extenuationem.  (4) μέρη δὲ τούτων τό τε ἀποδεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάθη παρασκευάζειν (οἷον ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα) καὶ ἔτι μέγεθος καὶ μικρότητας. 
(5) Patet vero etiam in factis hauriendum esse ex iisdem locis, quum sive miseranda sive timenda sive exaggerata sive verisimilia afferenda sunt.  (5) δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι, ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ μεγάλα ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάζειν· 
(6) Nisi quod hoc intercedit discrimen, quod alia prodire debent sine expositione, alia per orationem a dicente parari et secundum orationem fieri. Nam quid dicente opus esset, si, qua deceat, comparerent etiam sine oratione? (6) πλὴν τοσοῦτον διαφέρει, ὅτι τὰ μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας, τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος παρασκευάζεσθαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι. τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φαίνοιτο, ᾗ δέοι καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον; 
(7) Ex iis autem, quae ad dictionem pertinent, unum est genus contemplationis, quod figuras dictionis complectitur, quas cognitas habere est artis histrionalis et eius, qui talem architecturam profitetur, veluti quid sit mandatum et quid precatio et quid enarratio et comminatio et interrogatio et responio, et si quid aliud eiusdem generis.  (7) τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἓν μέν ἐστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέξεως, ἅ ἐστιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἀρχιτεκτονικήν, οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί εὐχὴ καὶ διήγησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. 
(8) Nam ex horum intellectu aut ignoratione nulla in poeticam vituperatio manat, quae quidem operae pretium sit. Quid enim est, quod quis existimet peccatum esse in iis, quae reprehendit Protagoras, quod precari se opinatus <Homerus> imperet dicens "iram cane, dea"? Iubere enim, inquit, facere aliquid, aut non, imperium est. (8) παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἢ ἄγνοιαν οὐδὲν εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται, ὅ τι καὶ ἄξιον σπουδῆς. τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσθαι, ἃ Πρωταγόρας ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὔχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν "μῆνιν ἄειδε θεά"; τὸ γὰρ κελεῦσαι, φησίν, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξίς ἐστιν. 
(9) Quare mittatur haec ratio, ut quae ad aliam artem et non ad poeticam pertineat. (9) διὸ παρείσθω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποιητικῆς ὂν θεώρημα.
   
qua deceat st. iucunda (gr. ἡδέα)  ἤδη st. εἰδῶν 
zu xap.1  
 
Sententiae excerptae:
w43
1912 Multos carmen decepit.
  Viele irren sich in der Poesie. (Viele hat die Posie schon getäuscht.)
  Petron.118,1
Literatur:

0 Funde

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche mit Google
bottom - /Grie/aristot/aristpoet19.php - Letzte Aktualisierung: 15.11.2015 - 14:08