s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Aristoteles, Poetik 
(Kap. 5 - 1149a32 - 1449b20)

Dichtung als Mimesis

sagsin.jpg (1095 Byte)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 sagdex.jpg (1082 Byte)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
5

Die Komödie und der Unterschied zwischen Epos und Tragödie

 

Textvorlagen: lateinisch: Didot - griechisch: Kassel - deutsch: C.Walz

   
zu cap.4 [cap.5]   
(1)  Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν, ὥσπερ εἴπομεν, μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον.  (1) Die Komödie ist, wie gesagt, Darstellung des Schlechteren, aber nicht in seiner ganzen Verwerflichkeit, sondern des Unedlen, wovon das Lächerliche ein Teil ist. 
(2) τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης.  (2) Denn das Lächerliche ist ein Fehler und Mangel, der weder Schmerz erregt noch Verderben herbeiführt, z.B. gleich die lächerliche Maske ist etwas Hässliches und Verzerrtes, ohne weh zu tun.
(3) αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις, καὶ δι' ὧν ἐγένοντο, οὐ λελήθασιν, ἡ δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν· καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε ὁ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ' ἐθελονταὶ ἦσαν.  (3) Bei der Tragödie nun sind die Übergänge und die Urheber derselben nicht unbekannt; bei der Komödie aber sind sie unbekannt, weil sie von Anfang an mit wenig Ernst betrieben wurde. Denn erst spät bewilligte der Archon einen Chor von Komödianten; bis dahin bestand er aus Freiwilligen. 
(4) ἤδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται. τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν ἢ προλόγους ἢ πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἠγνόηται.  (4) Erst als sie schon einige Formen hatte, werden komische Dichter erwähnt; wer aber Masken, Prologe, eine größere Zahl von Schauspielern und anderes der Art einführte, weiß man nicht.
(5) τὸ δὲ μύθους ποιεῖν <Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις> τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλθε,  (5) Die Dichtung von Mythen erfanden Epicharmos und Phormis; dies stammt also aus Sizilien. 
(6) τῶν δὲ Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους.  (6) In Athen ging Krates zuerst an, die spottende Gattung zu verlassen und im allgemeinen gehaltene Gespräche und Mythen zu dichten.
(7) ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ, μέχρι μὲν τοῦ μετὰ μέτρου λόγῳ μίμησις εἶναι σπουδαίων, ἠκολούθησεν· τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ διαφέρουσιν·  (7) Die Epopoiie nun hält (bis auf das Metrum allein) gleichen Schritt mit der Tragödie als Darstellung des Ernsten. Dadurch aber, dass sie das einfache Versmaß hat und Erzählung ist, unterscheidet sie sich von ihr. 
(8) ἔτι δὲ τῷ μήκει· ἡ μὲν ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ καὶ τούτῳ διαφέρει,  (8) Außerdem durch die Länge; denn die Tragödie versucht, so viel als möglich, unter einen Umlauf der Sonne zu fallen oder wenig darüber zu gehen. Die Epopoiie aber ist der Zeit nach unbestimmt; und dies ist eines ihre unterscheidender Merkmale, 
(9) καίτοι τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν.  (9) wiewohl man es anfangs in der Tragödie ebenso hielt wie im Epos.
(10) μέρη δ' ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας·   (10) Die Teile sind teils dieselben, teils der Tragödie eigen. 
(11) διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας καὶ φαύλης, οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν· ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ, ἃ δὲ αὐτῇ, οὐ πάντα ἐν τῇ ἐποποιίᾳ. (11) Wer daher eine gute und schlechte Tragödie zu beurteilen versteht, der kann auch ein Epos beurteilen; denn was die Epopoiie hat, hat auch die Tragödie; was aber diese hat, das findet sich nicht alles in der Epopoiie. 
  Phormis st. Phormion | Komödianten st. Komödien
   
   
   
((1) Comoedia autem est, ut diximus, imitatio deteriorum quidem, non tamen ad plenitudinem vitii, sed turpitudinis nonnisi pars est ridiculum.  (1)  Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν, ὥσπερ εἴπομεν, μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. 
(2) Nam ridiculum est peccatum quoddam et turpitudo doloris expers neque perniciosa, sicut statim ridicula persona est turpe quid et distortum sine doloris significatione.  (2) τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης. 
(3) Iam tragoediae immutationes, etiam a quibus factae sint, non latuerunt, comoedia autem , quod primo minus existimabatur, delituit: etenim chorum comoedorum sero tandem archon dedit, sed voluntarii erant.  (3) αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις, καὶ δι' ὧν ἐγένοντο, οὐ λελήθασιν, ἡ δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν· καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε ὁ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ' ἐθελονταὶ ἦσαν. 
(4) Sed postquam iam formas quasdam nacta est, eius poetarum nomina memorantur. Quis vero <comoediae> personas dederit, aut prologos aut numerum et multitudinem histrionum et quaecumque sunt huiusmodi, non compertum est:  (4) ἤδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται. τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν ἢ προλόγους ἢ πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἠγνόηται. 
(5) fabulas autem fingendi <auctores erant> Epicharmus et Phormis. Hoc quidem primum ex Sicilia venit;  (5) τὸ δὲ μύθους ποιεῖν <Ἐπίχαρμος καὶ Φόρμις> τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλθε, 
(6) sed Atheniensium Crates primus coepit, misaa forma invectiva, generatim argumenta pangere et fabulas.  (6) τῶν δὲ Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους. 
(7) Epopoeia vero cum tragoedia ita consentit, ut sit per solum metrum cum verbis imitatio rerum gravium: sed quod <epos> metrum simplex habet et narratio est, eo discrepant.  (7) ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ, μέχρι μὲν τοῦ μετὰ μέτρου λόγῳ μίμησις εἶναι σπουδαίων, ἠκολούθησεν· τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ διαφέρουσιν· 
(8) Praeterea longitudine: etenim haec quam maxime studet intra unum solis circuitum versari vel paulum excedere, epopoeia autem temporis definitionem naonadmittit et hoc differt.  (8) ἔτι δὲ τῷ μήκει· ἡ μὲν ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ καὶ τούτῳ διαφέρει, 
(9) Quamquam primo aeque in tragoediis hoc faciebant atque in carminibus epicis.  (9) καίτοι τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν. 
(10) Partes autem aliae sunt communes, aliae tragoediae peculiares.  (10) μέρη δ' ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας·  
(11) Quamobrem quicumque tragoediam gravem et vilem compertam habet, idem sapit in epicis; quae enim epopoeia habet, insunt in tragoedia; quae autem haec, non omnia in epopoeia. (11) διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας καὶ φαύλης, οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν· ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ, ἃ δὲ αὐτῇ, οὐ πάντα ἐν τῇ ἐποποιίᾳ.
   
zu xap.6  
 
Sententiae excerptae:
w37
1912 Multos carmen decepit.
  Viele irren sich in der Poesie. (Viele hat die Posie schon getäuscht.)
  Petron.118,1
Literatur:

0 Funde

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche mit Google
bottom - /Grie/aristot/aristpoet05.php - Letzte Aktualisierung: 13.11.2015 - 18:35