Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

οὕτως - 53  - οἰκίζω

καὶ ταῦτα
und dies (noch), und zwar, und noch dazu
ταύτῃ
auf diesem Weg, so, in dieser Hinsicht
ἐν τούτῳ
inzwischen, unterdessen
τοῦτο (adv. Akk.)
auf Grund dessen, in dieser Hinsicht (adv. Akk.)
αὐτὰ ταῦτα νῦν ἥκω
eben deswegen bin ich jetzt da
τοῦτο μέν... τοῦτο δέ
teils... teils, bald... bald, einerseits... andererseits
οὕτως (οὑτωσί)
so, also
b) Artikel
b) Artikel
ὁ Σοφοκλέους
der Sohn des Sophokles
τὰ τῶν πολιτῶν
die Angelegenheiten der Bürger
καὶ ὅς
und der
ἦ δ’ ὅς
sagte er
ὧς, ὥς
so, also
ὥστε
so dass; und so, daher
καὶ ὥς
auch so, gleichwohl
οὐδ’ ὥς
auch so nicht, trotzdem nicht
ὁ ὀβολός, τοῦ ὀβολοῦ
der Obol(us) (sechster Teil einer Drachme)
ὁ ὄγκος, τοῦ ὄγκου
Last, Masse (Onko-logie)
ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ
Gang, Weg, Reise
μακρὰν ὁδὸν ἀπέχω
bin ein gutes Stück Weg entfernt
ὁδεύω, ὁδευπορέω
gehe, wandere
ὁ ὁδίτης, τοῦ ὁδίτου
Wanderer, Reisender
ἡ εἴσοδος, τῆς εἰσόδου
Eingang, Zutritt
ἡ ἔξοδος, τῆς ἐξόδου
Ausgang, Auszug
ἡ πρόσοδος, τῆς προσόδου
Zugang, Einkommen, Ertrag
αἱ εἴσοδοι, τῶν εἰσοδῶν (αἱ πρόσοδοι)
Eingänge, Einkünfte
ἡ κάθοδος, τῆς καθόδου
Hinabweg, Rückkehr (Kathode)
ἡ μέθοδος, τῆς μεθόδου
Nachgehen, Verfolgen, Untersuchung (Methode)
ἡ περίοδος, τής περιόδου
Umlauf, Umfang (Periode)
ἡ σύνοδος, τῆς συνόδου
Zusammenkunft, Zusammenstoß (Synode)
φροῦδος, φρούδη, φροῦδον
fort, verschwunden, entflohen
φροῦδός ἐστιν ἐξῳκίσμενος
er ist in die Ferne weggezogen
klage, beklage, jammere,
ὀδύρομαι τὴν αἵρεσιν
bekalge meine Entscheidung
ὁ ὀδούς, τοῦ ὀδόντος
Zahn
rieche, dufte
ὄζω ἐλαίου (οἴνου)
rieche nach Öl (Wein)
ἡδὺ ὄζω
dufte angenehm
ἡ ὀδμή, τῆς ὀδμῆς (ἡ ὀσμή)
Geruch, Duft
εὐώδης, εὐῶδες
wohlriechend, duftend
rieche, wittere
οἴγω, οἴγνυμι, ἀνοίγω, ἀνοίγνυμι
öffne
ὁ οἶκος, τοῦ οἴκου (ἡ οἰκία, τῆς οἰκίας)
Haus, Wohnung (vicus, Weich-bild, Schles-wig)
οἴκοι
zu Hause
οἴκαδε
nach Hause
οἴκαθεν
von zu Hause
οἰκεῖος, οἰκεία, οἰκεῖον
zum Haus gehörig, verwandt, eigen(tümlich)
οἱ οἰκεῖοι, τῶν οἰκείων
die Angehörigen, die Verwandten
 ὁ οἰκέτης, τοῦ οἰκέτου
Hausgenosse, Sklave
wohne, bewohne; verwalte
ᾤκουν οἰκίας κοινάς
sie bewohnten Gemeinschaftshäuser
ἡ οἰκουμένη (γῆ)
die ganze bewohnte Erde (Ökumene)
οἰκειόω
mache zu eigen
οἰκίζω
siedle an, besiedle, gründe
διοικέω
verwalte, besorge (Diözese)
τὸν ἑαυτῶν βίον φαύλως διοικοῦσιν
sie richten ihr eigenes Leben schlecht ein
τοῖς αὐτοῖς νόμοις ἁπάσας τὰς πόλεις διῳκοῦμεν
wir verwalteten alle Städte nach den selben Gesetzen
(ὁ) ἄποικος, ἄποικον (τοῦ ἀποίκου)
ausgewandert (fern vom Haus); Kolonist
ἡ ἀποικία, τῆς ἀποικίας
Kolonie
ἀποικίζω
sende als Kolonie aus
(ὁ) μέτοικος, μέτοικον (τοῦ μετοίκου)
umsiedelnd; der Übersiedler, Schutzbürger (Metöke)
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk53o.php - Letzte Aktualisierung: 16.11.2012 - 10:57