ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην, - folge, begleite
ἔχω, ἕξω (σχήσω), ἔσχον, ἔσχηκα habe, halte, behalte; befinde mich
ἔχομαι, ἕξομαι (σχήσομαι) ἐσχόμην, ἔσχημαι halte mich an, grenze an etw.
ἀνέχομαι, ἀνέξομαι (ἀνασχήσομαι), ἠνεσχόμην, ἠνέσχημαι halte aus, ertrage
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι ἤχθην, ἀχθήσομαι (ἄξομαι) führe, treibe; (intr.:) ziehe
ἀνάγομαι, ἀνάξομαι, ἠναγαγόμην (ἀνήχθην) steche in See, fahre ab
ἄχθομαι, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην, - bin belastet, betrübt, unwillig, ärgere mich
ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, - verstehe mich auf, weiß

ἀνάγω

führe hinauf

ἀπέχω

halte fern; bin entfernt

ἀπέχομαι

enthalte mich
ἀντέχω halte dagegen, halte stand, reiche aus
ἐφέπομαι folge, verfolge
τὸ ἔπος, τοῦ ἔπους Wort, Erzählung; Pl.: Heldenlied (vox, Epos, Epik)
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν (ὀ ἐχθρός, τοῦ ἐχθροῦ) verhasst, feindlich; Feind
ἐφίστημι stelle an die Spitze, ordne an